Menu Search

Essentra ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. ข้อกำหนดการใช้งาน
  2. สิทธิ์ในเนื้อหา
  3. เงื่อนไขการใช้งาน
  4. เงื่อนไขการแชทผ่านเว็บ
  5. เงื่อนไขการใช้ CAD
  6. ข้อมูล การนำไปใช้ และการใช้งาน
  7. การซื้อสินค้าหรือบริการ 
  8. ข้อจำกัดความรับผิด
  9. ทั่วไป

1.1 เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยหรือในนามของ บริษัท เอสเซนทรา คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ("เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" ตามความเหมาะสมในบริบท) เราจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยโดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215565005076 และสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 24029 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเราคือ 0215565005076

1.2 การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการใช้งาน") ซึ่งจะถือว่าคุณได้ยอมรับเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด และต้องแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้เว็บไซต์ เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับในวันที่โพสต์บนเว็บไซต์ และคุณควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อดูการอัปเดตล่าสุด

2. สิทธิ์ในเนื้อหา

2.1 ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของเรา) เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือรวมอยู่ในการได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เหล่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่เราเป็นเจ้าของดังกล่าวทั้งหมด

2.2 หากคุณได้รับสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่มอบให้กับเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะโอนสิทธิ์เหล่านั้นให้กับเราในทั่วโลก และอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อสละกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณได้รับในเว็บไซต์

2.3 คุณสามารถดาวน์โหลด บันทึก และพิมพ์ข้อความจากเว็บไซต์เพื่อใช้ในการอ้างอิงส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณต้องไม่เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่ายซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (Derivative Works) จากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

2.4 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือสื่อวัสดุอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงไฟล์ CAD) ที่นอกเหนือไปจากจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น

3. เงื่อนไขการใช้งาน

3.1 คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบในท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับสากลที่มีผลบังคับใช้ หรือในทางที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง

3.2 คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยการปล่อยไวรัสหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา หรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3 คุณไม่สามารถใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราหรือแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราที่มีกรอบหรือล้อมรอบด้วยเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

4. เงื่อนไขการแชทผ่านเว็บ

4.1 การแชทจะถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการฝึกอบรม และสำเนาจะถูกส่งให้กับคุณทางอีเมลตามคำขอ การแชททั้งหมดอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเงื่อนไขการขายของเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา

4.2 คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมให้กับคุณโดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่คุณควรพึ่งพา คุณต้องได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการใดๆ บนพื้นฐานของข้อมูลใดๆ ที่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้ามอบให้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านบริการแชทสดเป็นการจัดหาให้ “ตามสภาพ” และเราไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า ข้อมูลที่มอบให้โดยตัวแทนบริการลูกค้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

5. เงื่อนไขการใช้ CAD

5.1 บริษัท เอสเซนทรา คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“Essentra”) และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในทุกไฟล์ CAD ภาพดรออิ้งทางเทคนิค และสื่อวัสดุอื่นๆ (“สื่อวัสดุ”) ที่เข้าถึงโดยคุณหรือมอบให้กับคุณ Essentra มอบใบอนุญาตในแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ ไม่มีสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตต่อ ในการเข้าถึงและดู และ (เว้นแต่จะแสดงเป็นไม่ได้รับอนุญาต) ในการดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารในแต่ละกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ แจกจ่าย ปรับแต่ง เผยแพร่ พิมพ์ 3 มิติ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างงานลอกเลียนแบบโดยใช้เป็นต้นแบบ แจกจ่าย อนุญาต ขาย โอน แสดงต่อสาธารณะ กระจายเสียง สื่อสารกับสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Essentra หากคุณไม่ตกลงทำตามเงื่อนไขการอนุญาตข้างต้น คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้สื่อวัสดุที่กล่าวมา

5.2 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สื่อวัสดุนอกเหนือไปจากจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไป เราจัดเตรียมเอกสารให้เพื่อจุดประสงค์ในการชี้แนะและเป็นแนวทางเท่านั้น เราไม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้สื่อวัสดุใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบใดๆ ที่คุณอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการ เราขอเตือนว่า โดยทั่วไปเราจะจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ให้ หากคุณต้องการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการ

6. ข้อมูล การนำไปใช้ และการใช้งาน

6.1 ในขณะที่เรามีจุดประสงค์ที่จะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และคุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ก่อนที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เราไม่ได้และไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิเสธภาระหน้าที่ใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และคุณไม่ควรถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน ยกเว้น ณ วันที่ออก

6.2 โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราจัดเตรียมไฟล์ CAD หรือภาพและข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์อื่นๆ (รวมถึงภาพดรออิ้งทางเทคนิค การวัดผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจำเพาะ) ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำชี้แนะเท่านั้น เราไม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้สื่อวัสดุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบใดๆ ที่คุณอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการ เราขอเตือนว่า โดยทั่วไปเราจะจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ให้ หากคุณต้องการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการ

6.3 หากคุณได้เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์บนเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น ไฟล์ CAD) สำหรับเนื้อหาดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้

6.4 คุณอาจได้รับการนำเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ เราไม่รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้ และคุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงคุณไปถึงก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นั้น

6.5 เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้อาจเกิดข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก และความล่าช้าในการให้บริการขึ้นเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เว็บไซต์นี้จึงเป็นการนำเสนอ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ เราไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือการตกหล่นของข้อมูล การหยุดชะงักในการสามารถนำมาใช้ได้ หรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับการสูญเสียทั้งทางอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

6.6 เราได้ดำเนินการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า เว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับความเสียหาย คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันไวรัสที่เหมาะสมก่อนที่จะใช้เว็บไซต์

6.7 การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการเชื้อเชิญให้ดำเนินการ ลงชื่อสมัคร หรือเข้าซื้อหรือจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดในบริษัทของเราหรือของบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และบุคคลที่กำลังพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้ควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือแหล่งคำแนะนำที่เหมาะสมอื่นๆ

7. การซื้อสินค้าหรือบริการ

7.1 หากคุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา เงื่อนไขการขายของเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้กับการขายนั้น

7.2 หากคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเข้าถึงโดยคลิกลิงก์จากเว็บไซต์นี้ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นก่อนตัดสินใจซื้อ

7.3 อาจมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งในการซื้อ ขายต่อ หรือแจกจ่ายสินค้าหรือบริการของเรา การตรวจสอบกฎหมายของทุกเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าของเราพำนักอาศัยอยู่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือภาระหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา (หรือลูกค้าของพวกเขา) ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อ การรับ หรือการใช้สินค้าและบริการของเรา คุณควรศึกษากฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

7.4 การเปิดเผย ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายเอกสารบนเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากสหราชอาณาจักรอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักรซึ่งมีการเผยแพร่ ตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือทำให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ควรศึกษาเกี่ยวกับและปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 เราไม่มีการรับรอง การรับประกัน เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยนัยตามบทบัญญัติ กฎหมายทั่วไป หรืออื่นๆ) ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

8.2 เราจะไม่รับผิดชอบต่อ: (1) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ (รวมถึงไฟล์ CAD) ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา (2) ความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ ธุรกิจ สัญญา ค่ากู้ดวิลล์ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ) (3) ความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (4) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมของบุคคลที่สามซึ่งอาจเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาได้ผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา หรือ (5) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย หรือสื่อวัสดุทางเทคโนโลยีที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื่องจากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ในนั้น หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น

8.3 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่มีวัตถุประสงค์หรือควรจะมีผลให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่เราอาจมีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งในกฎหมายไม่ได้จำกัดหรือยกเว้น เราไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทของเราหรือตัวแทนของเรา หรือแม้กระทั่งการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

9. ทั่วไป

9.1 หากเราไม่ได้กำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม การอนุโลมนี้จะไม่เป็นการขัดขวางไม่ให้เรากำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามในอนาคต

9.2 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ ระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตหรือถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขการใช้งานที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ

9.3 เราอาจมอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงในสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้กับบุคคลที่สาม คุณสามารถมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงในสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้เงื่อนไขกับบุคคลที่สาม โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

9.4 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ได้กำหนดเฉพาะว่าต้องเป็นศาลใดในราชอาณาจักรไทย

9.5 หากคุณมีคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานหรือเว็บไซต์ของเรา เรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ กรุณาส่งอีเมลไปที่ enquiries@essentra.com หรือส่งจดหมายถึงเรา ตามที่อยู่ด้านบน (สำหรับการแจ้งต่อประธานฝ่ายกำกับดูแลของ Essentra โทร: +44 (0) 1908 359100)