Menu Search

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

1.1 Essentra ต้องได้รับคำสั่งซื้อภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น คำสั่งซื้อที่ตรงกับมูลค่าการใช้จ่ายที่ถูกต้อง และรหัสโปรโมชั่นที่ถูกต้องจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษ

1.2 สำหรับการรับส่วนลด ต้องระบุรหัสโปรโมชั่นในคำสั่งซื้อ หรือแจ้งตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Essentra เมื่อสั่งซื้อ การสั่งซื้อโดยไม่ระบุรหัสโปรโมชั่น จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ การสั่งซื้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรับสิทธิพิเศษ ณ เวลาส่งคำสั่งซื้อ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้

1.3 คำสั่งซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายการจัดส่ง) จะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนที่ระบุสำหรับโปรโมชั่นดังกล่าว และสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งโปรโมชั่นต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น

1.4 โปรโมชั่นนี้ใช้กับราคาตามรายการราคาที่ประกาศในช่วงที่สั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ร่วมกับการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

1.5 โปรโมชั่นนี้ไม่เปิดให้พนักงานของรัฐหรือข้าราชการ และไม่รวมถึงพนักงานของลูกค้าใด ๆ ของ Essentra ที่เลือกไม่นำบริษัทและพนักงานเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว

1.6 ยกเว้นคำสั่งซื้อเพื่อส่งต่อ ตามกำหนดการ และเพื่อส่งออก การสั่งซื้อสินค้าพร้อมรหัสโปรโมชั่นไม่สามารถแก้ไข ยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือเพิกถอนได้ เว้นแต่ในกรณีที่ Essentra เป็นผู้รับผิดชอบหรือในกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

1.7 Essentra ปฏิเสธที่จะตรวจสอบและคืนเงินตามข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.8 ไม่มีข้อเสนอที่เป็นเงินสด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในข้อเสนอใด ๆ

1.9 Essentra สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่น และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติถูกต้องก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

1.10 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด หรือเงินคืนอื่น ๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ Essentra ที่ใช้กับการสั่งซื้อของคุณ ให้ยึดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐาน