Menu Search

นโยบายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2019

แผนกชิ้นส่วนประกอบมีพันธกิจในการบรรลุมาตรฐานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE) ในระดับสูงสุด พันธกิจนี้ครอบคลุมไปถึงพนักงานทุกคนของเรา และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราว ผู้รับเหมา ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มาติดต่อ ผู้ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ และสิ่งแวดล้อม 

เราเชื่อว่า วัฒนธรรม HSE ที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากระบบการจัดการที่ดี พนักงานได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม และเราจะส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน

เราจะดำเนินการดังนี้:

1.1 กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และเราจะยุติกิจกรรม/กระบวนการใด ๆ ที่ส่งผลให้พนักงานหรือบุคคลอื่นตกอยู่ในความเสี่ยงสูงที่จะได้รับบาดเจ็บ

1.2 ปฏิบัติตามหรือปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎหมายในท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดตามนโยบาย HSE ของ Essentra Group

1.3 จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ข้อมูลความรู้เพื่อเสริมสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

1.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยลดการปล่อยและทิ้งสสาร ลดของเสีย และใช้กระบวนการรีไซเคิลในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ มีการประเมินการใช้พลังงาน และแสวงหาโอกาสในการลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

1.5 หากพบแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับนโยบาย HSE เราจะปรับใช้อย่างเหมาะสมและสื่อสารให้ทั้งหน่วยธุรกิจรับทราบ  

1.6 ลดอุบัติการณ์ด้าน HSE โดยมีเป้าหมายที่จะลดอันตรายให้เป็นศูนย์

1.7 เรียนรู้จากทุกความผิดพลาด และบทเรียนที่ได้เรียนรู้เสมอ

1.8 กำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่อง HSE เป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนที่เหมาะสมที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบาย HSE ให้ดียิ่งขึ้น โครงการและการริเริ่มด้าน HSE ต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้เท่าเทียมกับโครงการด้านการปฏิบัติงาน การผลิตและโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเป็นอย่างน้อย และได้รับการระบุไว้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปีตามความเหมาะสม

1.9 กรรมการผู้จัดการแผนกชิ้นส่วนประกอบมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรับรองว่า เราได้เตรียมการในด้าน HSE อย่างเพียงพอเหมาะสมในทุกไซต์งาน ความรับผิดชอบเหล่านี้รวมไปถึงการรับประกันว่าเวลาและทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ นโยบาย และโปรแกรมเกี่ยวกับ HSE อื่น ๆ