Menu Search

ปะเก็นและซีล

Gaskets & Sealing Products
  • กลุมผลิตภัณฑ์ปะเก็นและซีลของเรา เหมาะกับการใช้งานและอุตสาหกรรมหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการต่าง ๆ ของคุณ เรายังจำหน่ายโปรไฟล์สำหรับซีล ออกแบบมาเพื่องานที่ต้องการการป้องกันการเข้าถึง สิ่งสกปรก และความชื้น ใช้ในการปิดผนึกปะเก็นและซีล เรามีปะเก็นยึดกาวจำหน่ายหลากหลายประเภท ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในขั้นตอนปิดผนึก มีจำหน่ายหลากหลายประเภทและวัสดุ