Menu Search

นโยบายสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติมช่วงโควิด                                                                 600 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด.

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อขนาดเล็ก                                                       1000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมต่ำกว่า 5000 บาท.