Menu Search

Warunki Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Wycena, Zamówienia i Prawo konsumenta do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy
 4. Opisy, Próbki i Literatura
 5. Przydatność do określonego celu i Specyfikacje
 6. Cena
 7. Płatność 
 8. Dostawa
 9. Brak dostaw międzynarodowych
 10. Ryzyko i Własność Produktów
 11. Jakość Produktów
 12. Ograniczenie odpowiedzialności gdy Kupujący jest klientem biznesowym
 13. Ograniczenie odpowiedzialności gdy Kupujący jest konsumentem
 14. Okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy
 15. Rozwiązanie Umowy gdy Kupujący jest klientem biznesowym
 16. Odszkodowania gdy Kupujący jest klientem biznesowym
 17. Prawa Własności Intelektualnej
 18. Reglamentacja eksportu i Sankcje
 19. Jeśli Kupujący jest konsumentem
 20. Jeśli Kupujący jest klientem biznesowym
 21. Pozostałe istotne warunki

Last Updated Date: 19 February 2015

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza strona (a także Polityka Prywatności i Warunki Korzystania ze strony) określają informacje o Sprzedawcy oraz warunki prawne („Warunki”), w oparciu o które Sprzedawca sprzedaje Kupującemu Produkty wymienione na stronie internetowej.

1.2 Niektóre z tych Warunków mają zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem, a inne, gdy Kupujący jest klientem biznesowym. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami, w celu identyfikacji, które z nich dotyczą Pana/ Pani.

1.3 Niniejsze Warunki stanowią część każdej umowy kupna-sprzedaży Produktów zawartej między Sprzedawcą a Kupującym („Umowa”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji między Sprzedawcą a Kupującym, a jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, z wyraźnym wyłączeniem wszelkich innych warunków i postanowień, w tym wynikających z jakichkolwiek negocjacji i transakcji między Sprzedawcą i Kupującym lub zawartych w standardowych warunkach Kupującego.

1.4 Przed zamówieniem dowolnego Produktu ze strony internetowej Sprzedawcy prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki oraz upewnić się, czy są zrozumiałe. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na zaakceptowanie niniejszych Warunków bez zmian, nie powinien zamawiać żadnych Produktów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy oraz powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.5 Jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, żadne uzupełnienia lub zmiany któregokolwiek z postanowień Umowy, a także żadne oświadczenia, porady i zalecenia dotyczące Produktów przekazane przez przedstawiciela Sprzedawcy nie będą wiążące dla stron, o ile nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

1.6 Korzystanie przez Kupującego ze strony internetowej Sprzedawcy podlega Polityce Prywatności i Warunkom Korzystania ze strony.

1.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie przyjmowania płatności od Kupującego, zmiany w mających zastosowanie przepisach prawa i innych wiążących regulacjach, a także wszelkie inne okoliczności, które w opinii Sprzedawcy są istotne. W przypadku gdy Sprzedawca dokona zmian w niniejszych Warunkach, zostaną one wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca dokona również aktualizacji daty „Ostatniej aktualizacji” umieszczonej na początku niniejszych Warunków. Do Umowy między Kupującym a Sprzedawcą mają zastosowanie Warunki publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie zamówienia Produktów przez Kupującego.

Jeśli Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym czasie, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie przyjmowania płatności od Kupującego, zmiany w mających zastosowanie przepisach prawa i innych wiążących regulacjach. W przypadku gdy Sprzedawca dokona zmian w niniejszych Warunkach, zostaną one wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca dokona również aktualizacji daty „Ostatniej aktualizacji” umieszczonej na początku niniejszych Warunków. Do Umowy między Kupującym a Sprzedawcą mają zastosowanie Warunki opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie zamówienia Produktów przez Kupującego.

2. Definicje

2.1 W niniejszych Warunkach:
Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oznacza pisemne powiadomienie Kupującego przez Sprzedawcę o otrzymaniu zamówienia (dla uniknięcia wątpliwości, potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem tego zamówienia);
Kupujący” oznacza osobę, która zakupuje Produkty od Sprzedawcy;
Katalog” to katalog Produktów publikowany przez Sprzedawcę między innymi na jego stronie internetowej; „Reglamentacja eksportu” oznacza wszystkie prawa, regulacje, kodeksy oraz reglamentacje importu i eksportu dóbr i usług w kraju, poza nim lub odpowiednim obszarze administracyjnym oraz mające zastosowanie w kraju pochodzenia Produktów lub ich części, włączając amerykańskie przepisy eksportowe (United States' Export Administration Regulations) Przepisy Międzynarodowego Handlu Bronią, listy podwójnego zastosowania Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz inne podobne listy wraz ze zmianami i poprawkami;
Grupa” to wszystkie spółki powiązane oraz dominująca należące do tej samej grupy kapitałowej co strona, a także spółki powiązane spółki dominującej, zgodnie z artykułem 4 §1(4) i (5) Kodeksu spółek handlowych; „Prawa własności intelektualnej” to patenty, wzory użytkowe, prawa do wynalazku, prawa autorskie i pokrewne, prawa do bazy danych, prawa osobiste, prawa do wzoru, znaki towarowe, nazwa handlowa i inne oznaczenia, wartość firmy, know-how, informacje poufne, tajemnice przedsiębiorstwa i inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane bądź niezarejestrowane, włączając wszelkie wnioski o przyznanie wyżej wymienionych lub innych praw i form ochrony o podobnym lub takim samym działaniu jak te wyżej wymienione bez ograniczeń terytorialnych;
Straty” to wszelkie straty, roszczenia, zobowiązania, koszty, opłaty, wydatki lub szkody powstałe z jakiegokolwiek tytułu i w jakiejkolwiek okoliczności, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans);
Produkty” to towary wymienione w Katalogu sprzedawane lub oferowane do sprzedaży Kupującemu przez Sprzedawcę;
Osoba wykluczona” to osoba lub podmiot wymienione na Liście Sankcyjnej, będąca własnością osoby wymienionej na Liście Sankcyjnej, pod jej kontrolą lub działająca w jej imieniu lub będąca przedmiotem Sankcji w jakikolwiek inny sposób;
Próbka” to próbka Produktu dostarczona Kupującemu przez Sprzedawcę;
Sankcje” to wszelkie przepisy dotyczące sankcji handlowych, gospodarczych i finansowych, regulacje, embarga lub środki restrykcyjne wprowadzone, kontrolowane lub egzekwowane przez odpowiednie Instytucje Sankcyjne;
Instytucje Sankcyjne” to (a) Rada Bezpieczeństwa ONZ; (b) Departament Stanu, Departament Skarbu oraz Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki; (c) Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska; (d) Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości; (e) wszelkie inne odpowiednie rządy, ministerstwa, władze, instytucje i agencje;
Lista Sankcyjna” to lista podmiotów i osób objętych sankcjami (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) prowadzona przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych, zbiorczy wykaz podmiotów objętych sankcjami finansowymi (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) prowadzony przez Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, a także inne podobne listy prowadzone lub ogłoszone publicznie przez Instytucje sankcyjne, ze wszelkimi zmianami i uzupełnieniami;
Sprzedawca” to Essentra Sp. z o.o.(KRS 0000088579), ul. Śląska 126D, 93-237 Łódź, Polska, oraz jej następcy prawni i cesjonariusze;
Strona internetowa Sprzedawcy” to www.essentracomponents.pl bądź inna strona internetowa następcy prawnego;
Specyfikacje” to specyfikacje danego Produktu w wersji opublikowanej w Katalogu w momencie złożenia zamówienia;
Dni robocze” to wszystkie dni oprócz soboty, niedzieli oraz świąt i dni wolnych od pracy w Polsce.

2.2 W niniejszych Warunkach: 2.2.1 tytuły umieszczone zostały wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację; 2.2.2 słowo „osoba” dotyczą osób prywatnych, firm, korporacji, spółek, organizacji, instytucji, grup firm lub agencji, niezależnie od tego, czy posiadają one osobowość prawną; 2.2.3 słowa w liczbie pojedynczej oznaczają także liczbę mnogą i na odwrót, w zależności od kontekstu; 2.2.4 odniesienia do ustaw lub przepisów ustawowych powinny, o ile kontekst nie przewiduje inaczej, być rozumiane jako odniesienia do ustawy lub przepisów ustawowych, które bywają uzupełniane, zmieniane, rozszerzane, zastępowane itd.; 2.2.5 słowa „włączając” i „w tym”, o ile kontekst nie przewiduje inaczej, oznaczają, „włączając bez ograniczeń”; 2.2.6 wyrażenia „na piśmie" oraz „w formie pisemnej” dopuszczają wiadomości e-mail oraz komunikację elektroniczną.

3. Wycena, Zamówienia i Prawo konsumenta do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy

3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży i/lub anulowania zamówienia Produktów dowolnej osobie bądź do wprowadzenia stosownych warunków przed przyjęciem zamówienia (takich jak na przykład warunek ważnego numeru telefonu stacjonarnego lub wcześniejszego odbioru przez Kupującego rozliczonych środków), o ile Sprzedawca uzna je za konieczne do ochrony lub zapobieżenia oszustwom, a także do osiągnięcia zgodności ze wszystkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi Produktów w kraju sprzedaży, przeznaczenia lub korzystania.

3.2 Oferta cenowa na Produkt(y) przekazana przez Sprzedawcę Kupującemu pozostaje ważna przez 30 dni, o ile Sprzedawca nie określi inaczej. Cena ta nie jest jednak wiążąca dopóki Sprzedawca nie przyjmie zamówienia zgodnie z warunkiem 3.3.

3.3 Każde zamówienie złożone przez Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy lub w inny sposób traktowane będzie jako oferta kupna Produktów wymienionych w zamówieniu na zasadach określonych w niniejszych Warunkach. Każde zamówienie powinno zawierać informację o ilości oraz rodzaju zamawianych Produktów. Zamówienie nie jest uważane za przyjęte przez Sprzedawcę (i nie jest dla niego wiążące) przed wystąpieniem pierwszej z okoliczności 3.3.1 wysłaniem Kupującemu przez Sprzedawcę Potwierdzenia otrzymania zamówienia; lub 3.3.2 wysłaniem przez Sprzedawcę Produktów Kupującemu.

Warunek 3.4 ma zastosowanie wyłącznie, jeśli Kupujący jest klientem biznesowym.

3.4 Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie może anulować, zmienić lub zawiesić zamówienia, które zostało przyjęte.

Warunki od 3.5 do 3.13 mają zastosowanie wyłącznie, jeśli Kupujący jest konsumentem.

3.5 Jeśli Kupujący jest konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy podczas trwania okresu wyznaczonego w punkcie 3.6 (okres odstąpienia). Oznacza to, że jeśli w tym okresie Kupujący zmieni zdanie lub z innej przyczyny zdecyduje się nie zatrzymywać Produktu, może powiadomić Sprzedawcę o swojej woli odstąpienia od Umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Prawo odstąpienia nie ma jednak zastosowania do Produktów wykonanych na miarę, na zamówienie lub zgodnie ze specyfikacjami Kupującego. Więcej porad dotyczących praw konsumentów do odstąpienia od umowy uzyskać można u miejscowego rzecznika praw konsumenta lub na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

3.6 Kupujący może odstąpić od Umowy od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę, tj. od dnia wystąpienia pierwszej z okoliczności: wysłaniem przez Sprzedawcę Potwierdzenia otrzymania zamówienia lub wysłaniem Produktów przez Sprzedawcę do Kupującego. Jeśli Produkty zostały już Kupującemu doręczone, Kupujący może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia następującego po doręczeniu Produktów.

3.7 Aby odstąpić od Umowy, Kupujący może wypełnić przykładowy formularz odstąpienia od Umowy proponowany przez Sprzedawcę (załączony do Potwierdzenia otrzymania zamówienia i dodatkowo dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy). Można również skontaktować się ze Sprzedawcą, informując o zamiarze odstąpienia od Umowy za pomocą wiadomości e-mail na adres info@essentracomponents.pl listu na adres Essentra sp. z o.o., ul. Śląska 126D, 93-237 Łódź, Poland lub faksu na numer +48 42 639 52 66. Kupujący może zachować kopię takiej informacji na własne potrzeby. Jeśli Kupujący wyśle Sprzedawcy informację o odstąpieniu od Umowy (korzystając z formularza lub w inny sposób) pocztą elektroniczną, odstąpienie staje się skuteczne w dniu i o godzinie wysłania wiadomości e-mail. Jeśli Kupujący skorzysta z poczty tradycyjnej, odstąpienie staje się skuteczne dwa Dni robocze po wysłaniu listu priorytetowego, a jeśli z faksu – w dniu i o godzinie widniejącej na potwierdzeniu transmisji lub (w przypadku jego utraty) w dniu i o godzinie odebrania faksu przez Sprzedawcę.

3.8 Kupujący otrzyma pełny zwrot ceny, jaką zapłacił za Produkty oraz kosztów przesyłki. Sprzedawca zwróci Kupującemu daną kwotę jak najszybciej, ale nie później niż 14 dni od otrzymania zwróconych Produktów. Jeśli Kupujący zwraca Produkty ze względu na ich wadliwość lub niezgodność z opisem, patrz warunek 3.9.

3.9 Jeśli Kupujący zwraca Produkty zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 3, ze względu na ich wadliwość lub niezgodność z opisem, Sprzedawca zwraca równowartość ceny Produktu, koszty przesyłki oraz inne uzasadnione i rozsądne koszty, które Kupujący poniósł w związku ze zwrotem Produktu.

3.10 Sprzedawca zwraca daną kwot na kartę kredytową lub debetową, którą Kupujący dokonywał płatności. Jeśli Kupujący dokonał płatności przelewem elektronicznym, Sprzedawca przesyła daną kwotę na to samo konto bankowe, z którego wpłynęła płatność.

3.11 Następująca procedura ma zastosowanie w przypadku gdy od Umowy odstąpiono, ale Produkty zostały wcześniej dostarczone Kupującemu:
3.11.1 Kupujący jest zobowiązany zwrócić Produkty Sprzedawcy najszybciej jak jest to możliwe, ale nie później niż 14 dni od odstąpienia od Umowy. Jeśli Produkty wymagają odbioru, Sprzedawca odbierze je pod adresem, na który zostały one doręczone. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, aby ustalić odpowiedni termin odbioru;
3.11.2 o ile Produkty nie są wadliwe lub niezgodne z opisem (w takim przypadku patrz warunek 3.9), Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy lub, jeśli dotyczy, koszty odebrania Produktów od Kupującego przez Sprzedawcę;
3.11.3 Kupujący jest zobowiązany do przechowywania Produktów w swoim posiadaniu oraz do zapewnienia im odpowiedniej ochrony w tym czasie.

3.12 Szczegóły dotyczące prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy oraz wskazówki dotyczące korzystania z tego prawa znajdują się w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

3.13 Kupujący, jako konsument, zawsze ma prawa z tytułu rękojmi dotyczące Produktów wadliwych lub niezgodnych z opisem. Postępowanie w przypadku zwrotów opisana w niniejszym punkcie 3 ani niniejsze Warunki nie wyłączają ww. praw. Informacje na temat praw Kupującego można uzyskać u miejscowego rzecznika praw konsumenta oraz na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

4. Opisy, Próbki i Literatura

4.1 O ile Sprzedawca nie potwierdzi inaczej na piśmie, żadna informacja w Katalogu nie stanowi oświadczenia o miejscu pochodzenia, producencie oraz produkcji Produktów lub jakichkolwiek ich części.

4.2 Wszystkie rysunki, Specyfikacje oraz reklamy wykorzystywane przez Sprzedawcę, a także wszystkie opisy, szczegóły i ilustracje zawarte w Katalogu publikowane są wyłącznie po to, aby w przybliżeniu przedstawić Kupującemu Produkty. W związku z tym Kupujący nie może się na nie powoływać i nie stanowią one części Umowy, o ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach.

4.3 Sprzedawca może w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego poprawić wszelkie błędy typograficzne, urzędowe lub inne, a także uzupełnić braki w Katalogu, cenniku, Potwierdzeniu otrzymania zamówienia lub innych dokumentach i informacjach przez publiczne skorygowanie, opublikowanie poprawki na stronie internetowej lub poinformowanie Kupującego na piśmie o wprowadzeniu poprawki. Taka korekta niezwłocznie staje się wiążąca dla Kupującego.

4.4 O ile prawo nie stanowi inaczej, Umowa: 4.4.1 nie dotyczy sprzedaży według Próbki, nawet jeśli dostarczono Próbkę Kupującemu, o ile w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia Sprzedawca nie napisze wyraźnie, że Umowa dotyczy sprzedaży według Próbki; 4.4.2 nie dotyczą sprzedaży według opisu, nawet jeśli taki opis został przekazany Kupującemu.

5. Przydatność do określonego celu i Specyfikacje

5.1 Kupujący jest zobowiązany, aby upewnić się, że Produkt jest przydatny do zamierzonych przez niego celów. Z zastrzeżeniem postanowienia 5.2, Kupujący wyraźnie oświadcza, że niezależnie od wskazówek przekazanych przez Sprzedawcę, podczas ustalania przydatności Produktu do wszystkich jego celów nie będzie opierał się na (i) wiedzy i opinii Sprzedawcy w tym zakresie, (ii) plikach CAD oraz innych podobnych rysunkach i informacjach (włączając rysunki techniczne, pomiary i specyfikacje produktu), które są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy lub innej stronie połączonej ze stroną Sprzedawcy.

5.2 Jeśli Kupujący zamierza opierać się na wiedzy i opinii Sprzedawcy dotyczącej przydatności Produktu do konkretnego celu, przed złożeniem zamówienia powinien wyraźnie poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej o tym celu oraz o zamiarze opierania się na opinii Sprzedawcy, a nie na wynikach własnego testowania Produktu. Wówczas Sprzedawca informuje Kupującego o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z przekazaniem potwierdzenia przydatności. Kupujący może opierać się na potwierdzeniu przydatności Produktu do konkretnego celu tylko wtedy, gdy przekazał Sprzedawcy wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia koniecznych badań, a Sprzedawca potwierdził w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia, że Produkt jest przydatny do danego celu.

5.3 Sprzedawca może dokonywać w Specyfikacjach wszelkich zmian, które nie wpływają w istotnym stopniu na jakość i wydajność Produktów.

6. Cena

6.1 Zgodnie z postanowieniem 6.2 cena Produktów to cena określona w ofercie cenowej lub, jeśli brak takiej oferty cenowej, cena określona w Katalogu w chwili otrzymania zamówienia („Cena”). Zgodnie z obecną praktyką Sprzedawcy cena obejmuje standardowe opakowanie. Cena odzwierciedla ograniczenia odpowiedzialności opisane w niniejszych Warunkach, ale jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, Sprzedawca poinformuje go o dodatkowych kosztach, które zostaną naliczone w przypadku zgody Sprzedawcy na zmianę ograniczeń odpowiedzialności.

6.2 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Ceny były odpowiednio wyszczególnione w ofercie cenowej oraz Katalogu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podniesienia Ceny, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Kupującego w dowolnej chwili przed przyjęciem zamówienia, w przypadku zwiększenia kosztów dostawy Produktów: 6.2.1 z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy; 6.2.2 z powodu zwiększenia kosztów pracy lub materiałów, w tym kosztów przechowywania, gdy Produkty nie są odebrane lub dostarczone zgodnie z Umową; 6.2.3 z powodu zmiany przez Kupującego daty dostawy, ilości, Specyfikacji lub zakresu instrukcji Sprzedawcy; 6.2.4 ze względu na opóźnienia lub dodatkowe prace bądź materiały wynikające z instrukcji, zaniechań lub błędów Kupującego; 6.2.5 ze względu na niewywiązanie się przez Kupującego z obowiązku dostarczenia Sprzedawcy na czas poprawnych informacji, instrukcji i specyfikacji. Ceny, które zostaną naliczone to te przeważające gdy zamówienie jest przyjęte.

Warunek 6.3 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym.

6.3 O ile w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia nie ustalono inaczej, cena podana jest w PLN, nie zawiera VAT, innych podatków, cła oraz opłat za niestandardowe opakowanie, załadunek, rozładunek, przewóz, ubezpieczenie i innych, które (jeśli dotyczy) Kupujący powinien uiścić dodatkowo w terminie płatności za Produkt. Jeśli koszty przewozu i inne koszty, które powinny zostać poniesione przez Kupującego zostaną poniesione przez Sprzedawcę, jest on uprawniony do niezwłocznego wystawienia faktury uwzględniającej te koszty.

Warunek 6.4 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem.

6.4 Należy zauważyć, że, o ile nie ustalono inaczej w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia, cena podana jest w PLN i nie zawiera VAT, innych podatków oraz cła. VAT zostanie zatem dodany do Ceny Produktu i opłacony dodatkowo przez Kupującego (zgodnie ze stawką obowiązującą w danym momencie w Polsce) w terminie płatności za Produkt. Cena nie zawiera również opłat za niestandardowe opakowanie, załadunek, rozładunek, przewóz, ubezpieczenie i innych, które (jeśli dotyczy) Kupujący powinien uiścić dodatkowo w terminie płatności za Produkt. Jeśli koszty przewozu i inne koszty, które powinny zostać poniesione przez Kupującego zostaną poniesione przez Sprzedawcę, jest on uprawniony do niezwłocznego wystawienia faktury uwzględniającej te koszty.

7. Płatność

7.1 Sprzedawca ma prawo z wyprzedzeniem wystawić fakturę Kupującemu obejmującą Cenę lub inne kwoty. Jeśli Kupujący płaci za Produkt z wyprzedzeniem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy do chwili otrzymania potwierdzenia płatności.

7.2 O ile nie ustalono inaczej w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Kupujący dokonuje Płatności (bez potrąceń, zniżek itd.) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, niezależnie od tego, czy miała miejsce dostawa lub przejście prawa własności Produktu na Kupującego. Jeśli Sprzedawca nie wyrazi zgody na inne rozwiązanie, płatności należy dokonywać w walucie, w której została wyrażona Cena. Niezwykle istotny jest termin płatności należnej kwoty przez Kupującego. Płatność nie może być uznana za dokonaną przed otrzymaniem przez Sprzedawcę gotówki lub środków pieniężnych.

7.3 Kupujący dokonuje płatności 7.3.1 kartą kredytową lub debetową, przy czym Sprzedawca akceptuje karty Visa oraz MasterCard; 7.3.2 przelewem elektronicznym na konto bankowe wyznaczone przez Sprzedawcę; lub 7.2.3 przekazem bankowym lub czekiem wystawionym w banku w Polska.

7.4 Kupujący, który ma zamiar otworzyć u Sprzedawcy linię kredytową powinien przekazać mu tę informację oraz wymagane przez Sprzedawcę referencje. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do wyszukania przy pomocy biura informacji kredytowej danych na temat Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznania, odmówienia lub przerwania linii kredytowej lub zawieszenia limitu kredytowego w dowolnym czasie i według własnego uznania.

7.5 Jeśli płatność nie została uiszczona w terminie lub przed terminem, zostaną naliczone obowiązujące w danej chwili odsetki ustawowe od nieuiszczonej kwoty, aż do momentu pełnego uregulowania należności.

7.6 Jeśli Kupujący nie dokona płatności w terminie zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub zgodnie z warunkami innych umów między Kupującym a Sprzedawcą, bez uszczerbku dla innych uprawnień i środków pozostających do dyspozycji Sprzedawcy (włączając prawo do naliczania odsetek zgodnie z postanowieniem 7.5). Sprzedawca ma wówczas prawo: 7.6.1 jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, odstąpić od Umowy lub innej umowy między Kupującym a Sprzedawcą, przy czym klauzula ta ma zastosowanie do wszystkich innych umów; 7.6.2 jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, potrącić zaległe kwoty od wszelkich kwot, które Sprzedawca jest winien Kupującemu na podstawie Umowy lub z innych podstaw; 7.6.3 wymagać od Kupującego opłacenia wszelkich kosztów przechowywania Produktów; 7.6.4 jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, zawiesić wszelkie kolejne dostawy do Kupującego w ramach Umowy lub innych umów aż do momentu uregulowania zapłaty, przy czym klauzula ta ma zastosowanie do wszystkich innych umów; 7.6.5 odsprzedać Produkty niedostarczone jeszcze Kupującemu; i/lub 7.6.6 zatrzymać wpłacone kwoty jako depozyt za Produkty.

8. Dostawa

8.1 O ile nie ustalono inaczej w formie pisemnej, Produkty zostaną wysłane do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę. Dostawą Produktów do Kupującego zajmuje się Sprzedawca, dostarczając Produkty do przewoźnika lub przekazując mu je. Transport Produktów podlega warunkom przewoźnika, które powinny zostać przedstawione Kupującemu na jego prośbę Jeśli Kupujący jest klientem biznesowym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, o ile nie ustalono inaczej z Kupującym. Sprzedawca może dostarczyć Produkty przed czasem.

8.2 Jeśli uzgodniono na piśmie, że Produkty zostaną dostarczone w inny sposób niż opisany w punkcie 8.1, dostawa odbywa się: 8.2.1 jeśli Kupujący ma odebrać Produkty z pomieszczeń Sprzedawcy, po pisemnym powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę, że Produkty są gotowe do odbioru; 8.2.2 jeśli Sprzedawca ma dostarczyć Produkty, przez dostarczenie Produktów na adres dostawy wskazany przez Kupującego; 8.2.3 jeśli Produkty mają być dostarczone przez stronę trzecią, przez odbiór ich przez stronę trzecią lub dostawę do niej.

8.3 Wszelkie terminy i daty dostawy Produktów są jedynie szacunkowe. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w terminie określonym w Potwierdzeniu otrzymania zamówienia. O ile Kupujący i Sprzedawca nie ustalą inaczej, dobra zostaną dostarczone bez nadmiernych opóźnień, ale w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie dotrzymać przybliżonego terminu dostawy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu, poinformuje Kupującego o nowym przybliżonym terminie dostawy.

Warunek 8.4 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem.

8.4 Produkt uznaje się za doręczony, kiedy Sprzedawca doręczy Produkty na adres podany przez Kupującego. Jeśli Sprzedawca nie zastanie nikogo pod adresem dostawy, zostawi Kupującemu powiadomienie o tym, że Produkty wróciły do Sprzedawcy, oraz prośbę o kontakt w celu ustalenia nowego terminu dostawy.

Warunki od 8.5 do 8.9 mają zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym.

8.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów. Sprzedawca może dostarczyć Produkt w ilości o 10% mniejszej lub większej niż ilość wskazana w zamówieniu, a Kupujący zaakceptuje taką zmianę ilości, co skutkuje dokonaniem płatności w wysokości odzwierciedlającej rzeczywistą ilość. Ilość dostarczanego Produktu, określona przez Sprzedawcę podczas wysyłki, będzie rozstrzygającym dowodem na ilość, jaką otrzymał Kupujący podczas dostawy, o ile Kupujący nie przedstawi innego rozstrzygającego dowodu.

8.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Straty poniesione przez Kupującego w wyniku niedostarczenia Produktów lub niepełnej dostawy, o ile Kupujący nie poinformował Sprzedawcy na piśmie w ciągu dziesięciu Dni roboczych od przybliżonego terminu dostawy o niedostarczeniu produktu lub o rzeczywistym terminie dostawy w przypadku niepełnej dostawy. W każdym przypadku, z zastrzeżeniem punktu 12, zgodnie z którym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do: 8.6.1 kwoty, o jaką cena, za jaką kupić można podobne dobra, aby wymienić te niedostarczone, przewyższa Cenę niedostarczonych Produktów; 8.6.2 jeśli podobne dobra nie są dostępne na rynku, do kwoty równej Cenie niedostarczonych Produktów.

8.7 Jeśli Kupujący nie odbierze Produktów lub nie przekaże Sprzedawcy instrukcji dotyczących dostawy z wyprzedzeniem w stosunku do określonego czasu dostawy (z przyczyn innych niż , na które Kupujący nie ma wpływu lub wynikających z zaniedbań lub naruszeń Sprzedawcy), Produkty uznaje się za dostarczone w terminie określonym jako termin dostawy i, bez uszczerbku dla innych środków prawnych, które przysługują Sprzedawcy, Sprzedawca może: 8.7.1 przechowywać Produkty do momentu rzeczywistej dostawy i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) przechowywania, jeśli dotyczy, ale ubezpieczenie Produktów nie jest obowiązkowe; 8.7.2 jeśli Kupujący nie odbierze Produktów w ciągu pięciu Dni roboczych od planowanego dnia dostawy, sprzedać Produkty po najlepszej możliwej cenie oraz (po odliczeniu uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży) przekazać Kupującemu nadwyżkę Ceny lub wystawić fakturę za ewentualny deficyt.

8.8 Jeśli Produkty mają zostać dostarczone partiami, każda dostawa stanowi oddzielne zobowiązanie, w związku z czym brak doręczenia przez Sprzedawcę którejkolwiek z partii lub roszczenia dotyczące którejkolwiek partii nie dają prawa Kupującemu do uznania całej Umowy za niewykonaną.

8.9 Jeśli z chwilą dostawy Produktów Kupujący uzna, że nieprawidłowo zamówił Produkty, Sprzedawca może (według własnego uznania) przyjąć zwrot Produktów (na ryzyko Kupującego) za zapłatą standardowej obowiązującej u Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej.

9. Brak dostaw międzynarodowych

9.1 Sprzedawca nie dostarcza Produktów na adresy poza Polską. Sprzedawca może przyjąć zamówienie złożone poza granicami Polski, pod warunkiem że Produkty mają zostać dostarczone na adres w Polsce.

10. Ryzyko i Własność Produktów

10.1 Ryzyko dotyczące Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę przechodzi na Kupującego z chwilą rozładunku Produktów z pojazdu przewoźnika na terenie Kupującego, lub jeżeli Produkty są odbierane przez Kupującego z terenu Sprzedawcy, niezwłocznie z chwilą odbioru, Kupujący powinien zatem zadbać o zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia od tego momentu.

10.2 Sprzedawca zachowuje prawo własności (prawne i faktyczne) do wszystkich dostarczanych i sprzedawanych przez siebie Produktów do momentu wcześniejszego z następujących: 10.2.1 otrzymania od Kupującego pełnej płatności za Produkty oraz z wszelkich innych tytułów w gotówce lub środkach pieniężnych; 10.2.2 (na zasadzie jeden po drugim) wykorzystania Produktów lub połączenia ich z innymi produktów w zwykłym toku działalności.

Warunki od 10.3 do 10.4 mają zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym.

10.3 Do momentu przejścia własności Produktów na Kupującego, Kupujący zobowiązuje się: 10.3.1 przechowywać Produkty (na zasadzie powierzenia na rzecz i w imieniu Sprzedawcy) jako depozytariusz Sprzedawcy i działać w dobrej w wierze, chroniąc interesy Sprzedawcy w stosunku do Produktów; 10.3.2 przechowywać Produkty (bez opłat w stosunku do Sprzedawcy) oddzielnie od innych towarów Kupującego, w taki sposób, aby Produkty były możliwe do zidentyfikowania jako własność Sprzedawcy i nie były mieszane z innymi towarami; 10.3.3 nie ustanawiać zastawów, ani powodować powstania innych obciążeń, odsetek w stosunku do Produktów lub tytułu prawnego do nich; 10.3.4 nie niszczyć ani zamazywać żadnych znaków identyfikujących umieszczonych na Produktach oraz opakowaniach, jak również utrzymywać Produkty w dobrym stanie; 10.3.5 ubezpieczyć Produkty w imieniu Sprzedawcy, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń ulokować dochody z ubezpieczenia na funduszu powierniczym dla Sprzedawcy.

10.4 Sprzedawca jest uprawniony w każdym momencie do żądania, aby Kupujący doręczył Produkty do Sprzedawcy zanim prawo własności do Produktów przejdzie na Kupującego.

11. Jakość Produktów

11.1 Zgodnie z niniejszym punktem 11, Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone Produkty będą dobrej jakości. Przyjmuje się, że Produkt jest dobrej jakości jeżeli: 11.1.1 w odniesieniu do sprzedaży według Próbki – Produkt jest zgodny z Próbką pod każdym istotnym względem (z zastrzeżeniem dopuszczalnych tolerancji lub innych zmian wskazanych w Specyfikacjach lub wytycznych dostarczonych przez Sprzedawcę w stosunku do Próbki, które zostały potwierdzone przez Sprzedawcę jako mające zastosowanie do Umowy); 11.1.2 we wszystkich innych przypadkach – Produkt jest zgodny ze Specyfikacjami pod każdym istotnym względem.

11.2 Gwarancja, o której mowa w punkcie 11.1, ma zastosowania, pod warunkiem że: 11.2.1 w przypadku wad widocznych podczas kontroli Produktów Kupujący powiadomi Sprzedawcę na piśmie, w ciągu 30 dni od dostawy Produktów, podając dostatecznie szczegółowo powód naruszenia gwarancji ; albo 11.2.2 w przypadku wad nieujawnionych podczas kontroli Produktów, Kupujący powiadomi Sprzedawcę na piśmie, w ciągu 14 dni od ujawnienia wady lub gdy wada powinna zostać ujawniona, ale nigdy później niż 12 miesięcy od dnia dostawy Produktów, podając dostatecznie szczegółowo powód naruszenia gwarancji; 11.2.3 po otrzymaniu powiadomienia o wadzie Sprzedawca miał możliwości kontroli Produktów oraz na wniosek Sprzedawcy (działającego zasadnie) Produkty zostaną zwrócone do Sprzedawcy (na ryzyko Kupującego) w celu przeprowadzenia kontroli; i 11.2.4 Kupujący uiścił całą cenę za Produkty.

11.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji przewidzianej w punkcie 11.1, jeśli: 11.3.1 Produkt odpowiada Specyfikacjom lub Próbce (jeśli dotyczy), pod względem wszystkich istotnych wymogów (z zastrzeżeniem, w przypadku sprzedaży według Próbki, dopuszczalnych tolerancji lub innych zmian wskazanych w Specyfikacjach lub wytycznych dostarczonych przez Sprzedawcę w stosunku do Próbki, które zostały potwierdzone przez Sprzedawcę jako mające zastosowanie do Umowy); 11.3.2 naruszenie zostało pośrednio lub bezpośrednio spowodowane naruszeniem niniejszych Warunków przez Kupującego; 11.3.3 naruszenie zostało pośrednio lub bezpośrednio spowodowane działaniami lub zaniechaniami jakiejkolwiek osoby nie mającej wyraźnego upoważnienia Sprzedawcy, włączając naprawy, uzupełnienia lub zmiany dokonane w Produkcie przez Kupującego lub w jego imieniu; 11.3.4 naruszenie zostało pośrednio lub bezpośrednio spowodowane przez włączone części, materiały lub wyposażenie, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę, a w stosunku do których Kupującemu będzie przysługiwała wyłącznie rękojmia lub gwarancja, udzielona Sprzedawcy przez producenta, jeżeli takie uprawnienia mogą zostać przeniesione na Kupującego (na koszt Kupującego); 11.3.5 jeśli Kupujący dalej używa Produkty lub odsprzedaje je po poinformowaniu o wadach, a także jeśli nie stosuje się do instrukcji Sprzedawcy dotyczących zatrzymania lub wycofania Produktów; lub 11.3.6 naruszenie zostało pośrednio lub bezpośrednio spowodowane warunkami środowiskowymi, warunkami używania lub przechowywania Produktów niezgodnymi z parametrami zawartymi w Specyfikacji, instrukcjach dostarczonych przez Sprzedawcę lub innymi okolicznościami wyraźnie wskazanymi przez Sprzedawcę w formie pisemnej, takimi jak nieostrożność, nieprawidłowa eksploatacja, błędy operacyjne, wandalizm lub nieprzewidziane wydarzenia.

Warunki od 11.4 do 11.5 mają zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym. 

11.4 Z zastrzeżeniem warunków 11.2 oraz 11.3, a także sytuacji, w której Produkty lub ich części zwrócone Sprzedawcy w jego uzasadnionej opinii nie spełniają warunków gwarancji, o której mowa w punkcie 11.1, lub innych gwarancji, standardów jakości lub warunków wynikających z prawa, Sprzedawca może uwolnić się od odpowiedzialności w pełni poprzez, według własnego uznania, naprawę lub wymianę całości lub części wszystkich lub jednego z Produktów lub zwrot kwoty równej Cenie Produktów niespełniających wymagań. Wszelkie Produkty, które zostały w ten sposób wymienione stanowią własność Sprzedawcy.

11.5 W zakresie dozwolonym przez prawo oraz z zastrzeżeniem postanowień 12.4 i 12.5 środek, o którym mowa w punkcie 11.4, wyczerpuje odpowiedzialność Sprzedawcy wynikającą z lub związaną z roszczeniami dotyczącymi jakości Produktów.

Warunek 11.6 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem. 

11.6 Gwarancja, o której mowa w punkcie 11.1, a także inne gwarancje, standardy jakości i warunki mające zastosowanie do Umowy stanowią dodatkowe uprawnienia w stosunku do praw Kupującego dotyczących Produktów wadliwych i niezgodnych z opisem wynikających z przepisów prawa. Więcej informacji o prawach Kupującego można uzyskać u miejscowego rzecznika praw konsumenta lub na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

11.7 Kupujący będzie postępował zgodnie ze wszystkimi uzasadnionymi wskazówkami Sprzedawcy dotyczącymi zatrzymania, wycofania Produktu, a także innych działań naprawczych podejmowanych przez Sprzedawcę lub w jego imieniu w stosunku do Produktów po ich doręczeniu do Kupującego.

12. Ograniczenie odpowiedzialności gdy Kupujący jest klientem biznesowym

Warunek 12 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym. 

12.1 Dla celów niniejszego punktu 12: „Roszczenie” oznacza roszczenie wynikające z lub mające związek z dostawą jakichkolwiek Produktów do Kupującego, lub będące wynikiem naruszenia niniejszych Warunków lub jakichkolwiek zobowiązań przez Sprzedawcę, lub w związku z użyciem lub odsprzedażą jakiegokolwiek Produktu przez Kupującego (lub innych produktów zawierających dowolny Produkt), lub będące wynikiem jakichkolwiek oświadczeń, deklaracji, działań lub zaniechań, w tym niedbalstwa, powstałych w związku z niniejszymi Warunkami lub Umową.

12.2 Z zastrzeżeniem punktu 12.5, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy (w tym odpowiedzialność za działania i zaniechania jego pracowników, pełnomocników, podwykonawców lub innych członków jego Grupy) wobec Kupującego z tytułu wszelkiego rodzaju Roszczeń wynikających z umowy, deliktów (w tym niedbalstwa lub naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa), wprowadzenia w błąd, rekompensat i tym podobnym zostaje ograniczona następująco:
12.2.1 łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Roszczeń dotyczących pojedynczej części Produktu zostaje ograniczona do Ceny uiszczonej przez Kupującego za tę część;
12.2.2 łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszystkich innych Roszczeń podniesionych w dowolnym roku kalendarzowym zostaje ograniczona do łącznej kwoty zapłaconej Sprzedawcy przez Kupującego za Produkty zakupione w tym roku kalendarzowym. 

12.3 Z zastrzeżeniem punktu 12.5, Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego lub innej strony odpowiedzialności za (a) straty pośrednie, (b) straty ekonomiczne, (c) utratę zysków lub przewidywanych zysków, (d) utratę oszczędności, (e) utratę transakcji lub przewidywanej przyszłej transakcji, (f) utratę reputacji lub naruszenie dobrego imienia firmy, (g) znaczące straty, szkodę, która pojawiła się w związku z dostawą Produktu lub usług przez Sprzedawcę, niezależnie od jej przyczyny, w każdym z przypadków niezależnie od tego, czy straty poniesione przez Kupującego lub inną stronę były pośrednie, bezpośrednie, znaczące, nieznaczące.

12.4 O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, uprawnień z tytułu rękojmi i innych warunków są wyłączone z Umowy w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Z zastrzeżeniem punktu 12.5, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z naruszenia warunków rękojmi, innych warunków lub naruszenia jakichkolwiek obowiązków nałożonych na Sprzedawcę przez prawo.

12.5 Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy: za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowanych niedbalstwem Sprzedawcy, w odniesieniu do produktów wadliwych według przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w odniesieniu do odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezpieczeństwa, odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Sprzedawcę Kupującemu z winy umyślnej, za świadome wprowadzenie w błąd lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie może być ona wyłączona lub ograniczona przez prawo.

12.6 Jeśli Kupujący dowie się, że osoba trzecia wystąpiła lub ma zamiar wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem dotyczącym Produktów (włączając wady w Produktach oraz naruszone przez nie prawa): 12.6.1 niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o takim roszczeniu lub o takiej okoliczności; 12.6.2 niezwłocznie zapewni Sprzedawcy pomoc i podejmie działania, których może wymagać Sprzedawca, aby zapobiec, negocjować, bronić, złagodzić, odeprzeć, zaskarżyć to roszczenie lub okoliczność, jak też osiągnąć porozumienie, w tym także umożliwi Sprzedawcy przejęcie pełnej kontroli nad postępowaniami lub negocjacjami dotyczącymi roszczenia; 12.6.3 nie zawrze ugody, nie uzna ani nie przyzna żadnych faktów, ani nie wyrazi zgody na prowadzenie sporu w określony sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy.

12.7 Kupujący potwierdza, że ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach są uzasadnione i odzwierciedlają ekonomiczne intencje stron dotyczące spodziewanych zarobków Sprzedawcy z tytułu Umowy i wszelkich innych umów oraz zdolności Kupującego do zabezpieczenia się za pomocą ubezpieczenia. Sprzedawca może chcieć zmienić ograniczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do konkretnych Produktów na wniosek Kupującego, z zastrzeżeniem, że dodatkowe koszty takiej zmiany zostaną poniesione przez Kupującego zgodnie z informacją od Sprzedawcy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności gdy Kupujący jest konsumentem

Warunek 13 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem. 

13.1 Jeśli Sprzedawca nie wypełni niniejszych Warunków, ponosi odpowiedzialność za szkody i straty doznane przez Kupującego, będące normalnym następstwem naruszenia niniejszych Warunków przez Sprzedawcę lub jego niedbalstwem.

13.2 Sprzedawca dostarcza Produkty Kupującemu do użytku domowego i prywatnego. Kupujący zgadza się nie wykorzystywać Produktu w celach komercyjnych, biznesowych i nie odsprzedawać go. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za jakiekolwiek straty zysku, straty w działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

13.3 Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowanych jego niedbalstwem, w odniesieniu do produktów wadliwych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, lub odpowiedzialności wynikającej przepisów bezpieczeństwa lub odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Sprzedającego Kupującemu z winy umyślnej, za świadome wprowadzenie w błąd lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie może być ona wyłączona lub ograniczona przez prawo.

14. Okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy

14.1 Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, Sprzedawca nie narusza postanowień Umowy w przypadku zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli niewykonanie, zwłoka lub opóźnienie były spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy, takimi jak, bez ograniczania ogólności terminu, wojna lub inne działania militarne, terroryzm, zamieszki, sabotaż, wandalizm, wypadek, awaria lub uszkodzenie maszyn lub wyposażenia, pożar, powódź, wypadki losowe, strajki, przestoje, zamknięcie instytucji, inne spory przemysłowe, niedobór materiałów po stawkach rynkowych obowiązujących przy zawarciu Umowy, problemy legislacyjne lub administracyjne (w tym, na przykład, Sankcje, embarga i Reglamentacja eksportu) lub wynikały z zaniedbań, opóźnień ze strony Kupującego, jego agentów i przedstawicieli.

14.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odroczenia terminu dostawy, rozwiązania Umowy lub zmniejszenia ilości Produktów zamówionych przez Kupującego (bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego), jeżeli prowadzenie działalności jest uniemożliwione lub opóźnienia wynikają z okoliczności, o których mowa w punkcie 14.1. Jeśli takie okoliczności trwają nieprzerwanie przez okres przekraczający 30 dni, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej bez ponoszenia odpowiedzialności przez strony.

15. Rozwiązanie Umowy gdy Kupujący jest klientem biznesowym

Warunek 15 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym. 

15.1 Bez wpływu na inne prawa i środki zaradcze Sprzedawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 15.1.1 Kupujący naruszy którykolwiek z warunków jakiejkolwiek umowy ze Sprzedawcą, o ile podobna klauzula ma zastosowanie w odniesieniu do innych umów tego rodzaju; 15.1.2 Kupujący zawiera ugodę lub dokonuje dobrowolne ustalenia ze swoimi wierzycielami, lub podejmowane są działania, składane wnioski, zamówienia lub podejmowane postępowania w stosunku do Kupującego (włączając składanie wniosku lub przekazanie powiadomienia) przez Kupującego lub inny podmiot dotyczące kłopotów finansowych, likwidacji, rozwiązania spółki lub mianowania zarządcy, lub (jeśli Kupujący jest spółką) rozpoczęcia likwidacji (oprócz przypadków fuzji z zachowaniem wypłacalności lub reorganizacji); 15.1.3 ma miejsce obciążenie hipoteczne, wyznaczono odbiorcę (administracyjnego lub innego) nieruchomości lub aktywów Kupującego lub Kupujący zamyka bądź zamierza zamknąć działalność; lub 15.1.4 Sprzedawca ma uzasadnione podstawy aby przyjąć, że okoliczności wymienione w punktach 15.1.2 i 15.1.3 mogą wystąpić w stosunku do Kupującego i powiadomi o tym Kupującego.

15.2 Jeśli Sprzedawca rozwiązuje Umowę zgodnie z warunkami 7.6 lub 15.1 to, bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych, które mu przysługują: 15.2.1 Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania każdej innej umowy lub zawieszenia dostaw w ramach niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy, o ile ta klauzula ma zastosowanie do wszystkich innych umów; 15.2.2 jeśli Produkty został dostarczone, ale nie została uiszczona za nie należność, z zastrzeżeniem punktu 7.4, prawo własności Kupującego wygasa i Sprzedawca może używać i rozporządzać Produktem wedle własnego uznania; 15.2.3 Cena staje się niezwłocznie wymagalna, niezależnie od wcześniejszych innych ustaleń.

15.3 Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny, nie wpływa na jej postanowienia, które zachowują moc prawną również po jej rozwiązaniu, włączając punkty 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21.

16. Odszkodowania gdy Kupujący jest klientem biznesowym

Warunek 16 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym. 

16.1 Bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych przysługujących Sprzedawcy, Kupujący na żądanie zobowiązuje się do zwolnienia Sprzedawcy, jego Grupy, pracowników agentów z odpowiedzialności w całości za wszelkie Straty poniesione w wyniku: 16.1.1 anulowania, zmiany lub zawieszenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z punktem 3.4; 16.1.2 jakichkolwiek roszczeń podniesionych przez stronę trzecią dotyczącymi Strat, obrażeń lub zniszczeń zaistniałych w wyniku korzystana z Produktu, który po dostawie był użytkowany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (dla którego Produkty są zwykle dostarczane), był poddany modyfikacjom lub naprawom dokonywanym przez osoby inne niż Sprzedawca; 16.1.3 rozwiązania zgodnie z punktami 7.6 lub 15.1; oraz naruszeniem punktu 18.

17. Prawa Własności Intelektualnej

17.1 O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, Sprzedawca i/lub jego licencjodawcy zachowują Prawa Własności Intelektualnej w stosunku do Produktów, Katalogów oraz innych materiałów udostępnianych lub doręczanych Kupującemu (włączając dokumentację, rysunki techniczne i pliki CAD) („Materiały").

17.2 Kupujący nie przysługują żadne prawa i nie jest udzielana żadna licencja na Produkt oprócz prawa do korzystania z Produktu i prawa odsprzedawania go w ramach normalnej działalności firmy lub zgodnie z warunkami Umowy.

17.3 Sprzedawca udziela Kupującemu ograniczoną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na dostęp, oglądanie oraz (o ile nie oznaczono jako niedozwolone) pobieranie i drukowanie Katalogu i Materiałów do wyłącznego użytku Kupującego, bez prawa do udzielania dalszych sublicencji.

17.4 Kupujący nie ma prawa używać, kopiować, adaptować, przekazywać, rozpowszechniać, modyfikować, publikować, dokonywać inżynierii wstecznej, tworzyć utwory zależne, rozpowszechniać, sprzedawać, przenosić, publicznie wykonywać, nadawać lub w inny sposób wykorzystywać Katalogu lub Materiałów oraz udzielać na nie licencji, o ile nie wyrażono na to zgody w niniejszych Warunkach lub Sprzedawca nie wyraził na to uprzednio zgody w formie pisemnej.

18. Reglamentacja eksportu i Sankcje

18.1 Kupujący gwarantuje i oświadcza, że ani on, ani nikt z jego Grupy, ani dyrektorzy, kierownicy lub pracownicy jego Grupy: 18.1.1 nie są Osobami wykluczonymi, nie są i nie byli zaangażowani w transakcje lub działania, które mogłyby skutkować uznaniem za Osobę Wykluczoną; 18.1.2 nie są i nie byli zaangażowani, pośrednio lub bezpośrednio, w handel lub inne działania biznesowe z żadną Osobą wykluczoną, na jej rzecz lub w jej imieniu; 18.1.3 nie naruszali i nie naruszają odpowiednich przepisów prawa, ustaw, kodeksów dotyczących Reglamentacji eksportu i Sankcji.

18.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre Produkty, ich składniki i technologie mogą być przedmiotem Reglamentacji eksportu i Sankcji. Kupujący: 18.2.1 powinien stosować się do Reglamentacji eksportu i Sankcji, które dotyczą zarówno Sprzedawcy, jak i Kupującego; 18.2.2 nie może eksportować, reeksportować, przekazywać i sprzedawać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej Osobie wykluczonej, ani innej osobie i jednostce włączonej do kraju objętego Sankcjami lub w nim usytuowanej; 18.2.3 na własny koszt uzyska licencję, pozwolenie, powiadomienie i autoryzację wymagane do sprzedaży eksportu, ponownego eksportu, przekazania lub importu Produktów, ich komponentów i technologii; 18.2.4 zapewnia, że końcowe wykorzystanie Produktów nie będzie naruszało warunków Reglamentacji eksportu lub Sankcji, włączając broń masowego rażenia oraz kontrolę końcowego wykorzystania militarnego.

19.Jeśli Kupujący jest konsumentem

Warunek 19 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest konsumentem.

19.1 Jeśli Kupujący jest konsumentem, może dokonywać zakupów na Stronie internetowej Sprzedawcy po ukończeniu osiemnastego roku życia.

19.2 Kupujący, jako konsument, ma pewne prawa dotyczące Produktów wadliwych i niezgodnych z opisem. Więcej informacji o prawach Kupującego można uzyskać u miejscowego rzecznika praw konsumenta lub na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na prawa ustawowe.

19.3 Umowa zostaje zawarta między Kupującym a Sprzedawcą. Żadna inna osoba nie ma prawa egzekwować jej warunków.

19.4 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Oznacza to, że Umowa kupna Produktów za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy oraz wszystkie spory lub roszczenia z nią związane podlegają prawu polskiemu. Kupujący i Sprzedawca uzgadniają, że sądami właściwymi będą sądy polskie.

20. Jeśli Kupujący jest klientem biznesowym

Punkt 20 ma zastosowanie wyłącznie, gdy Kupujący jest klientem biznesowym.

20.1 Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, potwierdza, że jest uprawniony do zawierania umów w imieniu i na rzecz podmiotu, w imieniu którego kupuje Produkty na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

20.2 Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia (słowne i pisemne) dotyczące Produktów (z tym, że żadna ze stron nie dąży do wyłącza odpowiedzialności za świadome wcześniejsze wprowadzenie w błąd w trakcie negocjacji, na którym opiera się druga strona). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zawiera Umowę bez opierania się na gwarancjach i zobowiązaniach Sprzedawcy innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, z zastrzeżeniem, że żadne z postanowień nie ogranicza i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

20.3 MISSING CONTENT

20.4 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory podlegają pod wyłączna jurysdykcję polskich sądów, z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu w dowolnym innym sądzie.

21. Pozostałe istotne warunki

21.1 Sprzedawca może wypełnić dowolne ze swoich zobowiązań i skorzystać z dowolnego z praw wynikających z Umowy samodzielnie lub przez swoich podwykonawców, agentów lub członków Grupy, co pozostanie bez wpływu na prawa Kupującego i zobowiązania Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy. Wszelkie działania lub zaniechania ze strony Sprzedawcy lub jego podwykonawców, agentów lub członków Grupy będą uważane za działanie lub zaniechanie Sprzedawcy i będą podlegać wyłączeniu i ograniczeniu odpowiedzialności określonej w niniejszych Warunkach. Kupujący nie przekaże, nie przeniesie i nie zleci podwykonawstwa swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. W każdym przypadku Kupujący pozostaje odpowiedzialny za wykonanie Umowy przez swoich cesjonariuszy i podwykonawców.

21.2 Wszelkie powiadomienia należy sporządzać w formie pisemnej i wysyłać na adres Sprzedawcy: Essentra Sp. z o.o. (KRS 0000088579), ul. Śląska 126D, 93-237 Łódź, Polska, na numer faks +48 42 639 52 66 lub na adres e-mail info@essentracomponents.pl, lub na adres Kupującego, pod którym jest on zarejestrowany, bądź który podał Sprzedawcy. Powiadomienie dostarczone osobiście wiążą niezwłocznie; powiadomienie wysłane pocztą – dwa Dni robocze od wysłania listem priorytetowym; powiadomienie wysłane faksem – w dniu i o godzinie widniejącej na potwierdzeniu transmisji lub (w przypadku jego utraty) w dniu i o godzinie odebrania faksu przez Sprzedawcę; powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną - w dniu i o godzinie wysłania wiadomości e-mail (o ile wysyłający nie otrzymał wiadomości „poza biurem”).

21.3 Jeśli Sprzedawca nie nalega na wykonanie przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli Sprzedawca nie egzekwuje swoich praw wobec Kupującego, lub jeśli Sprzedawca opóźnia to działanie, nie oznacza to, że Sprzedawca zrzekł się swoich praw wobec Kupującego, ani że Kupujący nie ma obowiązku wypełnić swoich zobowiązań. Jeśli Sprzedawca dobrowolnie odstąpi od żądania wykonania zobowiązań przez Kupującego, to zrobi to wyłącznie w formie pisemnej, nie oznacza to, że odstępuje od żądania wykonywania jakichkolwiek późniejszych zobowiązań Kupującego.

21.4 Każdy z niniejszych Warunków należy traktować oddzielnie. Jeśli sąd lub odpowiedni organ władzy zadecyduje, że któryś z Warunków jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki zachowują moc prawną.

21.5 MISING CONTENT