Menu Search

Warunki Korzystania ze Strony internetowej

  1. Warunki Korzystania ze Strony internetowej
  2. Prawa do zawartości
  3. Zasady Korzystania
  4. Informacje, Dostępność, Użytkowanie
  5. Zakup dóbr i usług
  6. Ograniczenie odpowiedzialności
  7. Ogólne

1.1 Strona należy do Essentra sp. z o.o. („Nas”, „Nasz” itd. w zależności od kontekstu) i jest przez nią prowadzona. Jesteśmy zarejestrowani w Polsce pod numerem KRS 88579 pod adresem ul. Śląska 126D, 93-237 Łódź, Polska. Nasz numer VAT to 7282209110.

1.2 Korzystanie ze Strony podlega poniższym warunkom („Warunki Korzystania”), które musi Pan/Pani zaakceptować, aby z niej korzystać. Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony i upewnić się, że są one zrozumiałe. W dowolnym czasie możemy zmieniać niniejsze Warunki Korzystania, a wszystkie zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania ich na Stronie, dlatego też powinien Pan/Pani regularnie sprawdzać aktualizacje.

2. Prawa do zawartości

2.1 Prawa własności, znaki towarowe i nazwy handlowe i wszelkie inne prawa do materiałów publikowanych na Stronie (włączając katalog produktów) stanowią Naszą własność lub są publikowane za pozwoleniem właściciela tych praw. Zastrzegamy wszelkie prawa, które do Nas należą.

2.2 W przypadku nabycia jakichkolwiek praw na Stronie lub do Strony, wyraża Pan/Pani zgodę na przeniesienie tych praw na Nas bez ograniczeń terytorialnych i upoważnić Nas do wykonywania w Pana/Pani imieniu osobistych praw autorskich, które Pan/Pani nabył w stosunku do Stronie.

2.3 Może Pan/Pani pobierać, zapisywać i drukować elementy Strony wyłącznie do własnego użytku. Nie ma Pan/Pani prawa do publikacji, retransmisji, rozpowszechniania, modyfikowania, inżynierii wstecznej oraz tworzenia utworów zależnych wszystkich lub dowolnej części materiałów z Naszej Strony, lub wykorzystywania tej Strony do celów komercyjnych bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.

2.4 Nie może Pan/Pani wykorzystywać informacji oraz materiałów zawartych na tej Stronie (w tym plików CAD) do celów innych niż zapewnienie ogólnych informacji na temat Nas i Naszych produktów.

3. Zasady Korzystania

3.1 Może Pan/Pani korzystać ze Strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie może Pan/Pani korzystać z niej w sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy lub naruszający jakiekolwiek z obowiązujących praw i regulacji lokalnych, krajowych czy międzynarodowych.

3.2 Zabronione jest nadużywanie Strony przez świadome wprowadzanie wirusów i innych szkodliwych treści, które są złośliwe lub mogą szkodzić technologii. Zakazane jest także podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Naszej Strony, serwera, na którym jest ona przechowywana, innego serwera lub bazy danych połączonych z Naszą Stroną.

3.3 Bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody zakazane jest zamieszczane linków do Naszej Strony, wyświetlanie jej zawartości w ramkach lub w inny sposób w otoczeniu materiałów niepochodzących od Nas.

4. Information, Availability and Use

4.1 Dokładamy starań, aby materiał wyświetlany na Stronie był prawidłowy i kompletny, jednak wszystkie materiały są zamieszczone na Stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Zalecamy sprawdzenie poprawności wszelkich informacji przed opieraniem się na nich. Nie aktualizujemy i nie poprawiamy informacji zamieszczonych na Stronie, nie zamierzamy tego robić, a także nie jesteśmy do tego zobowiązani, w związku z czym nie należy uważać ich za poprawne lub aktualne w dniu innym niż dzień zamieszczenia ich na Stronie.

4.2 Bez uszczerbku dla powyższego wszystkie pliki CAD czy inne obrazy i informacje o produkcie (włączając rysunki techniczne, pomiary i specyfikacje) zamieszczane są na Stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdecydowanie odradzamy wykorzystywania ich w procesie planowania. Przypominamy, że zazwyczaj udostępniamy próbki produktów, które umożliwiają poznanie charakteru i wymiarów produktu.

4.3 Jeśli Pan/Pani uzyskał dostęp do Strony za pomocą linku z innej strony, prosimy mieć na uwadze, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość strony, która przekierowuje do Naszych produktów (np. plików CAD). W takim przypadku należy pamiętać o poradach i przypomnieniach przedstawionych w poprzednim akapicie.

4.4 Na Naszej Stronie mogą pojawić się automatyczne przekierowania na inne strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron i zalecamy zapoznanie się z ich osobnymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania

4.5 Możemy zmienić Naszą Stronę, zawiesić lub zakończyć jej działanie bez powiadomienia. W każdej chwili mogą pojawić się błędy, przerwy w działaniu i opóźnienia. W związku z tym Nasza Strona funkcjonuje w stanie „tak jak jest” bez żadnych gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i brak informacji, przerwy w dostępie do Strony, uszkodzenia Pana/Pani komputera oraz utratę danych spowodowane pobieraniem materiałów z Naszej strony. Nie ponosimy także odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub wtórne straty, utraty zysku lub uszkodzenia spowodowane korzystaniem z Naszej Strony.

W miarę możliwości staramy się, aby Strona nie zawierała wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innych niebezpiecznych treści, która może uszkodzić komputery użytkowników. Nie możemy jednak tego zagwarantować. Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej Strony powinien Pan/Pani zadbać o odpowiednie wyposażenie, oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe.

Dostęp do Strony i informacje na niej zamieszczone nie stanowią oferty i nie zachęcają do zagwarantowania, subskrybowania, nabycia lub zbycia jakichkolwiek udziałów lub papierów wartościowych należących do Nas lub do innej spółki zNaszej grupy. Dotychczasowe wyniki nie świadczą o przyszłych wynikach, a w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym lub skorzystać z innego źródła porad.

5. Zakup dóbr i usług

5.1 Do zakupów dokonanych na Naszej Stronie mają zastosowanie Warunki Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.

5.2 Przed dokonaniem zakupu na stronie, na którą trafiłeś za pomocą linku z Naszej Strony, powinieneś przeczytać wszystkie warunki na niej zamieszczone.

5.3 W niektórych systemach prawnych mogą funkcjonować restrykcje lub zakazy dotyczące kupna, odsprzedaży lub dystrybucji Naszych produktów i usług. Niemożliwe jest sprawdzenie systemów prawnych we wszystkich krajach, z których pochodzą Nasi klienci, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za straty i dodatkowe zobowiązania Naszych klientów (lub ich klientów) dotyczące kupna, odbioru lub korzystania z Naszych produktów i usług. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przepisów prawnych obowiązujących w jego kraju.

5.4 W systemie prawnym innym niż brytyjski lub polski udostępnianie, publikacja i dystrybucja dokumentów na Stronie mogą być ściśle określone przez prawo, a osoby, którym dokumenty te są udostępniane, prezentowane itd. powinny poznać takie restrykcje i ich przestrzegać.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki (niezależnie od tego, czy są dorozumiane w ustawie, prawie zwyczajowym), które nie są wyraźnie zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za: (1) straty lub zniszczenia spowodowane lub związane z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Naszej Strony; (2) wszelkie straty gospodarcze i szkody (w tym utracone korzyści, przychody, utracona firma, umowa, reputacja i inne straty finansowe); (3) wszelkie wyjątkowe, bezpośrednie i wtórne straty lub szkody wynikające z korzystania z Naszej Strony; (4) wszelkie straty lub szkody spowodowane działaniami strony trzeciej, na której stronę internetową można dostać się za pośrednictwem linku zamieszczonego na Naszej Stronie; lub (5) wszelkie straty lub szkody spowodowane wirusami, atakami DoS lub innymi materiałami szkodliwymi technicznie, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały, a pojawiły się z powodu korzystania z Naszej Strony lub z innej strony z nią połączonej.

6.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie ma na celu i nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia Naszej odpowiedzialności wobec drugiej strony, które nie mogą zostać ograniczone lub wyłączone zgodnie z prawem. Nie wyłączamy i nie ograniczamy naszej odpowiedzialności dotyczącej działań i zaniechań z winy umyślnej, śmierci lub uszkodzenia ciała wynikających z Naszego niedbalstwa lub niedbalstwa Naszych przedstawicieli, a także oszustw związanych ze Stroną.

7. Ogólne

7.1 Jeśli w dowolnym momencie nie będziemy wymagali przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie będzie to oznaczało, że nie będziemy wymagali przestrzegania go w przyszłości.

7.2 Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznana za niedozwoloną lub za nieskuteczną przez sąd lub inny upoważniony organ, nie będzie miało to wpływu na resztę postanowień.

7.3 Mamy prawo przenieść, przekazywać Nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub zlecać ich podwykonawstwo dowolnej stronie trzeciej. Klient natomiast może cedować, przekazywać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub zlecać ich podwykonawstwo stronie trzeciej wyłącznie za Naszą pisemną zgodą.

7.4 Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory z nimi związane będą poddane niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

7.5 Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi na temat niniejszych Warunków Korzystania bądź na temat naszej strony internetowej, bardzo chętnie je usłyszymy. Prosimy o wiadomości e-mail na adres info@essentracomponents.pl lub informację pod numerem telefonu +48 42 639 52 64.