Menu Search

Polityka Grupy dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

13 lutego 2019 r.

Dywizja Components dąży do osiągnięcia najwyższego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (BHPiOŚ). Zobowiązanie to obejmuje wszystkich naszych pracowników, wszystkie osoby, na które nasza działalność wywiera wpływ, w tym: pracowników tymczasowych, wykonawców, klientów, dostawców, społeczności lokalne oraz środowisko.

Jesteśmy przekonani, że prężna kultura BHPiOŚ jest rezultatem stosowania skutecznych systemów zarządzania oraz pracy zaangażowanych pracowników mających dostęp do odpowiednich informacji. Zachęcamy naszych dostawców do prowadzenia działalności w podobny sposób.

Zadbamy, aby:

1.1 bezpieczeństwo stało się naszym najważniejszym priorytetem – wstrzymamy wszystkie działania/procesy, które narażają naszych pracowników lub inne osoby na znaczne ryzyko urazu;

1.2 spełniać lub przekraczać wszystkie lokalne wymogi regulacyjne i dbać o zgodność z wymaganiami grupy Essentra Group;

1.3 identyfikować możliwości szkoleniowe i udostępniać informacje w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy;

1.4 poprawić nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska: minimalizując emisję i substancje odprowadzane do środowiska, ograniczyć ilość odpadów oraz w miarę możliwości wykorzystać wszystkie możliwości w zakresie recyklingu. Zużycie energii będzie mierzone, a możliwości w zakresie jego ograniczania identyfikowane;

1.5 zwiększać zaangażowanie pracowników w BHPiOŚ.

1.6 po zidentyfikowaniu dobrych praktyk przyjmować je w stosownych przypadkach i ogłaszać je w całej Dywizji.

1.7 korzystać z procedury STEP z myślą o ograniczeniu liczby wypadków i incydentów w celu całkowitego wyeliminowania urazów;

1.8 zawsze uczyć się na błędach przy wsparciu Kierownictwa Dywizji.

1.9 Każdego roku będziemy wyznaczać cele w zakresie BHPiOŚ oraz wprowadzać odpowiednie plany mające na celu utrzymanie i poprawę wyników dotyczących zarządzania BHPiOŚ. Projektom i inicjatywom z zakresu BHPiOŚ nadawany będzie priorytet nie niższy niż w przypadku pozostałych projektów związanych z działalnością operacyjną i produkcyjną oraz jakością, a ponadto w miarę potrzeb będą one uwzględniane w procesie strategicznego planowania biznesowego oraz budżetowania rocznego.

Dyrektor Zarządzający Dywizji Components odpowiedzialny jest za poczynienie odpowiednich ustaleń w zakresie BHPiOŚ w odniesieniu do wszystkich naszych zakładów. Takie zakresy odpowiedzialności obejmują zapewnienie zasobów wystarczających do realizacji strategii, zobowiązania do przestrzegania polityki oraz powiązane programy bezpieczeństwa i higieny pracy. W rezultacie od wszystkich pracowników oczekuje się współpracy przy doskonaleniu BHPiOŚ oraz aktywnego promowania dobrych praktyk w zakresie BHPiOŚ przez cały czas.

Zasady te zostaną wywieszone we wszystkich zakładach dywizji Components, udostępnione zainteresowanym stronom oraz opublikowane na stronie dywizji Components. Raz do roku przeprowadzane będą przeglądy niniejszej polityki w celu zapewnienia jej dalszej zgodności ze strategią BHPiOŚ Grupy Essentra, ustawodawstwem oraz zmianami organizacyjnymi. W razie potrzeby niniejsze zasady będą aktualizowane i ponownie udostępniane wszystkim zakładom.