Menu Hľadať

Vyhlásenie Essentra Components Limited o modernom otroctve z roku 2023

Spoločnosť Essentra sa zaviazala zabezpečiť, aby sa všetky jej medzinárodné činnosti vykonávali v súlade so všetkými platnými zákonnými a regulačnými požiadavkami a najvyššími štandardmi etického obchodného správania.

Essentra počas svojich medzinárodných aktivít podporuje ľudské práva, ako je stanovené vo vyhlásení Organizácie Spojených národov a v jej platných dohovoroch o medzinárodnej organizácii práce, a dodržiava príslušné platné právne predpisy o ľudských právach v krajinách, v ktorých podniká. Operácie so sídlom v Indii, Indonézii a Thajsku sú tiež akreditované podľa SA 8000, ktorá podrobne opisuje základné princípy ľudských práv.

Vyhlásenie o modernom otroctve z roku 2023 sa vzťahuje na dcérske spoločnosti Essentra plc k 31. decembru 2022.

Vyhlásenie o modernom otroctve

Moderné otroctvo Dcérske spoločnosti