Menu Hľadať

Politika v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia

Dňa 13 februára 2019

Divízia Components sa zaviazala dosahovať najvyššie štandardy v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia. Tento záväzok sa vzťahuje na všetkých našich zamestnancov a všetky ostatné osoby, ktorých sa týkajú činnosti skupiny, vrátane dočasných pracovníkov, dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov služieb a návštevníkov.

Sme presvedčení, že silná kultúra v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia, je výsledkom dobre nastavených systémov riadenia a informovaných, zapojených zamestnancov a budeme podporovať našich dodávateľov, aby fungovali podobným spôsobom. 

Budeme: 

1.1 Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou a preto zastavíme akúkoľvek činnosť alebo proces, ktorý vystavuje akéhokoľvek zamestnanca alebo iné osoby riziku.

1.2 Budeme spĺňať alebo predstihneme miestne právne požiadavky a budeme dodržiavať požiadavky našich systémov riadenia a politiku skupiny Essentra v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.  

1.3 Poskytovať informácie a identifikujeme školenia s cieľom zaistiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie. 

1.4 Zlepšovať našu výkonnosť v oblasti životného prostredia minimalizáciou objemu a vypúšťania našich emisií, znížením množstva odpadu a využívaním každej príležitosti na recykláciu, kde je to prakticky možné. Bude sa merať spotreba energie a určia sa príležitosti na zníženie. 

1.5 Podporovať aktívne zapojenie zamestnancov do ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia. 

1.6 Po zistení osvedčených postupov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia ich príjmeme a oboznámime s nimi všetkých v divízii.  

1.7 Budeme využívať proces STEP na zníženie nehôd a incidentov s cieľom dosiahnuť nulové škody. 

1.8 Z prípadných chýb sa vždy s podporou tímu vedenia divízie poučíme. 

1.9 Každoročne stanovujeme ciele v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a udržiavame príslušné plány navrhnuté na udržanie a zlepšenie riadenia a výkonnosti v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Projekty a iniciatívy na ochranu zdravia a bezpečnosti musia dostať minimálne rovnakú prioritu ako ostatné prevádzkové, výrobné a s kvalitou súvisiace projekty a musia byť náležite zahrnuté do obchodného strategického plánovania a procesu tvorby ročných rozpočtov. 

Riaditeľ divízie Components je zodpovedný a musí zabezpečiť, aby každé naše pracovisko prijalo primerané opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia. Tieto povinnosti zahŕňajú zabezpečenie dostatočných zdrojov, ktoré budú k dispozícii na zaistenie stratégie, záväzkov týkajúcich sa politiky a súvisiacich programov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti. Preto sa od všetkých zamestnancov očakáva, že budú spolupracovať na zlepšovaní v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia a vždy budú aktívne podporovať osvedčené postupy v tejto oblasti. 

Táto politika bude vystavená na všetkých pracoviskách divízie Components a bude k dispozícii všetkým stranám, ktoré o ňu prejavia záujem, ako aj na webovej stránke divízie Components. Bude preskúmaná minimálne raz ročne, aby sa zaistil jej súlad so stratégiou skupiny Essentra v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, právnymi predpismi a organizačnými zmenami v rámci spoločnosti Essentra. Ak to bude potrebné, bude z hľadiska podnikania aktualizovaná a znovu vydaná.