Menu Hľadať

Politika ochrany osobných údajov

 1. Kto sme?
 2. Náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov
 3. Ako získavame vaše osobné údaje
 4. Ako používame vaše osobné údaje
 5. Ako zdieľame vaše osobné údaje
 6. Kde uchovávame vaše osobné údaje
 7. Ako chránime vaše osobné údaje 
 8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 9. Aké sú vaše práva v oblasti osobných údajov
 10. Ako si môžete skontrolovať svoje osobné údaje na účely priameho marketingu
 11. Kedy kontaktovať regulačný orgán
 12. Ako nás môžete kontaktovať
 13. Čo sú súbory cookies?

Posledná aktualizácia: máj 2018

Spoločnosť Essentra Components Limited sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Táto politika ochrany súkromia (spolu s Podmienkami používania a inými dokumentmi, na ktoré sa v nich odkazuje) vysvetľujú, aké osobné údaje od vás a o vás spoločnosť Essentra Components Limited zhromažďuje, keď nás kontaktujete a naopak. Pomôže vám pochopiť, ako spracovávame, uchovávame a chránime vaše osobné údaje.

1. Kto sme?

1.1 Spoločnosť Essentra Components Limited je prevádzkovateľ a v niektorých prípadoch sprostredkovateľ údajov, ako je stanovené v zákone o ochrane údajov z roku 1998 (v znení zmien a doplnení) vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré nadobudne platnosť 25. mája 2018. Zaviazali sme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

1.2 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essentra Components Limited (ďalej označovaná aj ako „my“, „ nám“ a „naše“, podľa kontextu). Sme zaregistrovaní v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 547495 a naše registrované sídlo je v Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX.

1.3 Nasledujúce informácie si pozorne prečítajte, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa nášho spôsobu spracovania vašich osobných údajov. Dúfame, že nasledujúce informácie poskytnú odpoveď na všetky vaše prípadné otázky. V opačnom prípade nás kontaktujte.

1.4 Vyhradzujeme si právo túto politiku priebežne zmeniť a o všetkých zmenách vás budeme informovať. Preto túto webovú stránku pravidelne sledujte, aby ste mali prehľad o aktuálnych informáciách. Táto politika sa vzťahuje na medzinárodné objednávky, ale pre rôzne krajiny môžu byť vydané dodatočné podmienky.

2. Náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov

2.1 Bez vášho „súhlasu“ nebudeme o vás v určitých prípadoch zhromažďovať žiadne osobné údaje, napríklad keď označíte políčko, že chcete dostávať e-maily alebo bulletiny, alebo keď nás požiadate, aby sme vám odpovedali na pripomienku alebo otázku.

2.2 Keď nám poskytnete vaše osobné údaje, zabezpečíme, aby ste boli informovaní o tom, čo s nimi plánujeme urobiť a prečo je to potrebné.

2.3 V niektorých prípadoch budeme využívať naše „oprávnené záujmy“ spôsobom, ktorý by ste od nás mohli dôvodne očakávať, napríklad v rámci našich každodenných obchodných operácií môžeme použiť vaše kontaktné údaje, aby sme vám poštou, telefonicky, e-mailom alebo faxom zaslali aktuálne informácie alebo priamy marketingový materiál o produktoch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať. Zabezpečíme, aby to neovplyvnilo vaše práva, slobodu alebo záujmy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

2.4 Za iných okolností budeme spracovávať vaše osobné údaje podľa našich „zmluvných povinností“, napríklad s cieľom dodať produkt alebo službu, ktorú ste si objednali, priamo na vašu adresu alebo na adresu, ktorú ste si vybrali.

2.5 Nakoniec, vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe našej „zákonnej povinnosti“, aby sme dodržiavali platné zákony.

3. Ako získavame vaše osobné údaje

3.1 Osobné údaje získavame, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, používate svoj účet alebo kupujete niektorý z našich produktov a služieb; keď vás pozývame na podujatia alebo vás žiadame o aktualizáciu osobných údajov, ktoré už o vás máme; keď musíme spracovať a plniť objednávky; keď s nami komunikujete telefonicky, online alebo prostredníctvom sociálnych médií; keď si u nás otvoríte účet; keď žiadate o spätné volanie, máte dotaz alebo nám chcete vyjadriť svoje obavy; keď vyplníte akékoľvek prieskumy, ktoré vám pošleme; keď povolíte tretím stranám zdieľať údaje s nami; keď navštívite našu webovú stránku, vrátane vášho celého jednoznačného určenia zdroja (URL) na prekliknutie cez našu stránku a z našej stránky; keď používate vaše telefónne číslo na volanie na naše zákaznícke oddelenie a keď umiestňujete údaje vo verejnej doméne. Osobné údaje o vás (napríklad vaše meno, adresa a e-mailová adresa) môžeme tiež získať, ak ste zákazník našej firmy alebo pracujete pre zákazníka našej firmy.

4. Ako používame vaše osobné údaje

4.1 Zaviazali sme sa poskytovať vám najlepšie skúsenosti zákazníka a na dosiahnutie tohto cieľa môžeme použiť údaje, ktoré nám poskytnete, s cieľom: a) plniť naše záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami a poskytovať vám údaje, produkty a služby, ktoré od nás požadujete; b) poskytovať vám údaje o iných tovaroch a službách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali; c) poskytovať vám alebo povoliť tretím stranám, aby vám poskytovali informácie o tovaroch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať; d) informovať vás o zmenách našich služieb; e) zabezpečiť, aby bol obsah našich webových stránok prezentovaný čo najefektívnejšie pre vás a váš počítač. Zákon o ochrane osobných údajov to umožňuje v rámci nášho „oprávneného záujmu“, aby nám pomohol pochopiť našich zákazníkom tým, že vám poskytujeme vysoký štandard služieb zákazníkom.

5. Ako zdieľame vaše osobné údaje

5.1 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek členom našej skupiny, čo sú naše dcérske spoločnosti, naša hlavná holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti, ako je stanovené v časti 1159 britského zákona o spoločnostiach z roku 2006.

5.2 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vybranými tretími stranami, vrátane: a) obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami uzatvoríme; b) inzerentov a reklamných sietí, ktoré vyžadujú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám pre vás a ostatné subjekty; c) analytikov a poskytovateľov vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok; d) úverové referenčné agentúry na účely posúdenia vášho kreditu.

5.3 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami: a) v prípade, že predávame alebo kupujeme akýkoľvek podnik alebo majetok, pričom v takom prípade môžeme zdieľať obmedzené osobné údaje s potenciálnym predávajúcim alebo kupujúcim takéhoto podniku alebo majetku; b) ak spoločnosť Essentra Components Limited alebo v podstate všetky jej aktíva nadobudne tretia strana, pričom v takom prípade budú osobné údaje, ktoré uchováva o svojich zákazníkoch, jedným z prevedených aktív; c) ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržali akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo aby sme mohli vykonávať alebo uplatniť naše zmluvné podmienky alebo podmienky predaja, alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Essentra Components Limited, našich zákazníkov alebo iných subjektov. Zahŕňa to výmenu údajov s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženia kreditného rizika.

6. Kde uchovávame vaše osobné údaje

6.1 Aby sme mohli poskytovať niektoré alebo všetky vyššie uvedené služby, budeme musieť vaše osobné údaje spracovávať a uchovávať a možno ich budeme musieť na takéto spracovanie preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) iným zamestnancom alebo spoločnostiam skupiny v Ázii, Austrálii alebo Amerike na účely:

6.1.1 zlepšovania komunikácie a zverejňovania týkajúceho sa spoločnosti Essentra a jej medzinárodných obchodných aktivít,
6.1.2 plnenia objednávok zákazníkov a spracovania platobných údajov.
6.2 Upozorňujeme, že niektoré krajiny mimo EHP nemusia zaisťovať rovnakú úroveň právnej ochrany osobných údajov ako krajiny v EHP. Ak potrebujeme preniesť vaše údaje subjektom v krajinách mimo EHP, zaviedli sme postupy na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov na rovnakej úrovni, ako keby boli spracovávané v EHP. Prijmeme všetky kroky primerane potrebné na zaistenie, aby sa s týmito údajmi zaobchádzalo bezpečne v súlade s touto politikou a v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

7. Ako chránime vaše osobné údaje

7.1 Vieme, ako všetkým našim zákazníkom a dodávateľom záleží na bezpečnosti údajov. Zaviazali sme sa zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi s náležitou starostlivosťou. Aby sme chránili vaše súkromie, používame rôzne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a zabránenie neoprávnenému prístupu k nim, ich použitiu alebo zverejneniu.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

8.1 Väčšinu vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli, vymažeme hneď ako prestanete využívať služby a následne po 12 mesiacoch budú osobné údaje vyňaté z našich dlhodobých záloh. Ponecháme si protokoly e-mailov ako evidenciu nášho kontaktu z dôvodov vybavovania sťažností a monitorovania dodržiavania predpisov.

8.2 Aj naďalej budeme uchovávať obmedzené osobné údaje o vás (vrátane záznamov o transakciách) po dobu až 10 rokov na účely účtovníctva, vedenia záznamov a administratívy. Ak zvážime, že je potrebné uchovávať záznamy dlhšie, napríklad ak sú záležitosti predmetom sporu o nároky, údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné.

9. Aké sú vaše práva v oblasti osobných údajov

9.1 Chceme zabezpečiť, aby ste svoje osobné údaje mali pod kontrolou, a uistiť sa, že rozumiete svojim zákonným právam:

9.1.1 Poskytneme vám prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, vo väčšine prípadov bezplatne.
9.1.2 Opravíme vaše osobné údaje v prípade, že sú nesprávne, neaktuálne alebo neúplné.
9.1.3 Prestaneme používať vaše osobné údaje na priamy marketing alebo profilovanie (či už prostredníctvom špecifických alebo všetkých kanálov).
9.1.4 Prestaneme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré vyžadujú váš súhlas, po zrušení tohto súhlasu.

9.2 Vaše osobné údaje budeme chrániť tým, že pred zdieľaním alebo pokračovaním v akýchkoľvek požiadavkách, ktoré realizujete, zabezpečíme overenie vašej totožnosti. Ak ste povolili, aby tretia strana konala vo vašom mene, požiadame ich, aby preukázali, že majú právomoc konať za vás.

10. Ako si môžete skontrolovať svoje osobné údaje na účely priameho marketingu

10.1 Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na komunikáciu s vami telefonicky, e-mailom, faxom alebo poštou s cieľom informovať vás o krokoch, ktoré je potrebné urobiť, aby bol Váš účet aktívny, o dostupných aktualizáciách, položkách zostávajúcich vo vašom košíku a na propagáciu našich produktov alebo služieb. Náš oprávnený záujem použijeme na to, aby sme vám poskytli informácie o ponúkaných tovaroch a službách, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali.

10.2 Vždy budete mať možnosť rozhodnúť sa pre alebo sa odhlásiť z prijímania takýchto informácií na marketingové účely. V každej e-mailovej komunikácii, ktorú zašleme na marketingové účely, môžete kliknúť na odhlásenie a pred otvorením účtu alebo pri prihlásení sa do svojho účtu môžete zmeniť svoje preferencie.

11. Kedy kontaktovať regulačný orgán

11.1 Ak ste nespokojní s našou odpoveďou na akékoľvek požiadavky, ktoré ste nám predložili ohľadom používania vašich osobných údajov, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje neboli spracované správne, máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu. Na Slovensku je to Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a môžete ich kontaktovať na adrese:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

11.2 Ak máte sídlo mimo Slovenska, máte právo podať svoju sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu pre ochranu osobných údajov v krajine vášho pobytu.

12. Ako nás môžete kontaktovať

12.1 Akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo týchto zásad by mali byť adresované vedúcemu právneho oddelenia, ktorý vám rád pomôže:

 • Zavolajte nám na telefónne číslo +44 (0) 1908 359100
 • Pošlite nám e-mail na adresu privacy@essentra.com

Alebo nám napíšte na Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX.

13. Čo sú súbory cookies?

13.1 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Používajú sa na efektívnejšie fungovanie našich webových stránok, ako aj na poskytovanie informácií majiteľom webových stránok o výkone webovej stránky. Tým sa zaistí, že budete môcť plne využívať funkcie webových stránok.

13.2 Súbory cookies môžu získavaním a zapamätaním si údajov o vašich osobných preferenciách prispôsobiť prevádzku našej webovej stránky vašim potrebám a tomu, čo sa vám páči alebo nepáči. Súbory cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k súborom vo vašom počítači ani akýmkoľvek údajom o vás, okrem údajov, ktoré poskytujete, a niektorých aktivitách, ktoré vykonávate na našej webovej stránke.

13.3 Vieme, že ľudia majú zo súborov cookies obavy. Veríme však, že výhody, ktoré navzájom získavame z ich správneho používania, stoja za to. Súbory cookies však môžete z vášho počítača kedykoľvek vymazať a odporúčanie, ako to urobiť, je k dispozícii na stránke www.allaboutcookies.org.

13.4 Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies vrátane toho, ako zistiť nastavenia súborov cookies a ako ich spravovať a zablokovať/zakázať, navštívte stránku www.allaboutcookies.org.

13.5 Podrobnejšie informácie o našom používaní súborov cookies nájdete na našej stránke o súboroch cookies.

Posledná aktualizácia: máj 2018