Menu Hľadať

Essentra Components s.r.o.: Podmienky predaja prostredníctvom internetovej stránky

 1. Všeobecne
 2. Definície a výklad pojmov
 3. Cenové ponuky, objednávky a právo spotrebiteľa na vrátenie tovaru a peňazí
 4. Popisy, vzorky a dokumentácia
 5. Vhodnosť na stanovený účel a špecifikácie
 6. Cena
 7. Platba 
 8. Dodanie
 9. Žiadne dodanie do zahraničia
 10. Prechod nebezpečenstva a vlastníckeho práva k Produktom
 11. Kvalita Produktov
 12. Obmedzenie zodpovednosti, ak je Kupujúci podnikateľom
 13. Obmedzenie zodpovednosti v prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom
 14. Udalosti mimo kontroly Predávajúceho
 15. ukončenie, ak je Kupujúci podnikateľom
 16. Prísľub odškodnenia, ak je Kupujúci podnikateľom
 17. Práva duševného vlastníctva
 18. Kontrola vývozu a Sankcie
 19. Ak je Kupujúci spotrebiteľom
 20. Ak je Kupujúci podinkateľom
 21. Ďalšie dôležité podmienky

Last Updated Date: 19 February 2015

1. General

1.1 Táto stránka (spoločne s Politikou ochrany súkromia a Podmienkami používania) internetových stránok Predávajúceho) poskytuje Kupujúcemu informácie o Predávajúcom a právne podmienky (ďalej len "Podmienky"), za ktorých Predávajúci predáva svoje Produkty uvedené na internetových stránkach Predávajúceho Kupujúcemu.

1.2 Uvidíte, že niektoré z týchto podmienok platia len v prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom a niektoré platia, ak je Kupujúci podinkateľom.  Podmienky čítajte pozorne, aby ste vedeli, ktoré z nich sa vzťahujú na Vás.

1.3 Tieto Podmienky tvoria súčasť každej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim o predaji a kúpe Produktov (ďalej len "Zmluva").  Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky obchody medzi Predávajúcim a Kupujúcim a, ak je kupujúci podnikateľ, s výslovným vylúčením akýchkoľvek ďalších podmienok, vrátane akýchkoľvek podmienok, ktoré sa spomenuli počas akýchkoľvek rokovaní alebo akéhokoľvek kontaktu medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo ktoré sú uvedené v štandardných obchodných podmienkach Kupujúceho.

1.4 Prosím, pozorne si prečítajte tieto Podmienky a uistite sa, že ste týmto Podmienkam porozumeli pred objednaním akýchkoľvek Produktov z Internetových stránok Predávajúceho. Ak Kupujúci odmietne prijať tieto Podmienky, nemal by objednávať žiadne Produkty z Internetových stránok Predávajúceho a mal by kontaktovať Predávajúceho.

1.5 Ak je Kupujúci podnikateľom, nebude pre zmluvné strany záväzné žiadne doplnenie, zmena alebo ustanovenie Zmluvy, ani žiadne vyhlásenie, rada alebo odporúčanie týkajúce sa Produktov podané ktorýmkoľvek zástupcom Predávajúceho, ak nebude v písomnej forme a nebude podpísané oprávneným zástupcom každej zo zmluvných strán.

1.6 Používanie internetových stránok Predávajúceho Kupujúcim sa riadi Privacy Politikou a Podmienkami používania internetových stránok Predávajúceho.

1.7 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky v dôsledku zmeny spôsobu, akým Predávajúci prijíma platby od Kupujúceho, v dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov a regulačných požiadaviek a iných, podľa názoru Predávajúceho primeraných, okolností. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, takáto zmena bude oznámená a musí byť schválená Kupujúcim – spotrebiteľom. Ak Predávajúci zmení tieto Podmienky, zmenu uverejní na internetových stránkach Predávajúceho. Predávajúci tiež zmení „Dátum poslednej aktualizácie" uvedený v hornej časti týchto Podmienok. Pri každej objednávke Produktov od Predávajúceho Kupujúcim sa budú na Zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťahovať aktuálne Podmienky uverejnené na internetových stránkach Predávajúceho.

2. Definície a výklad pojmov

2.1 V týchto Podmienkach:
"Potvrdenie objednávky"  znamená písomné oznámenie dané Predávajúcim Kupujúcemu, že prijal jeho objednávku (na zamedzenie pochybností, potvrdenie Predávajúceho o doručení objednávky Kupujúceho sa nepovažuje za potvrdenie tejto objednávky);
"Kupujúci" znamená osobu, ktorá kupuje Produkty od Predávajúceho;
"Katalóg" znamená katalóg Produktov Predávajúceho tak, ako bol Predajcom v danom čase uverejnený, vrátane uverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho;
"Kontrola vývozu" znamená všetky zákony, nariadenia, kódexy a kontroly dovozu a vývozu tovarov a služieb do alebo z niektorej krajiny alebo príslušného správneho územia alebo uplatňované vzhľadom na pôvod Produktov alebo ich časti, vrátane predpisov o riadení vývozu (Export Administration Regulations) Spojených štátov amerických, predpisov o medzinárodnom obchode so zbraňami, zoznamov tovarov vojenského a dvojakého použitia Európskej únie a Veľkej Británie a akýchkoľvek podobných zoznamov, vždy v ich aktuálne platnom znení;
"Skupina" znamená – vždy v danom čase - akúkoľvek dcérsku a akúkoľvek holdingovú spoločnosť niektorej zmluvnej strany alebo akúkoľvek dcérsku spoločnosť akejkoľvek takejto holdingovej spoločnosti   
"Práva duševného vlastníctva“ znamenajú patenty, úžitkové vzory, práva na vynález, autorské práva a vedľajšie a súvisiace práva, práva k databázam, morálne práva, práva k dizajnu, obchodné známky, obchodné mená, spôsob prezentácie výrobkov, goodwill, know-how, dôverné informácie a iné práva duševného vlastníctva, či už registrované alebo neregistrované, a vrátane všetkých žiadostí o udelenie vyššie uvedených práv, a všetky práva alebo formy ochrany, ktoré majú podobný alebo rovnaký účinok ako ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, a ktoré môžu existovať kdekoľvek na svete;
"Straty" znamená všetky straty, nároky, záväzky, náklady, poplatky, výdavky a škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú ľubovoľným spôsobom a vrátane priamych, nepriamych, osobitných alebo následných strát;
"Produkty" znamená akékoľvek tovary, ktoré sú uvedené v Katalógu a ktoré sú alebo majú byť predávané Predávajúcim Kupujúcemu;
"Osoba, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia" znamená osobu alebo subjekt, ktorý je uvedený na Sankčnom zozname alebo sa na neho inak vzťahujú Sankcie, alebo ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou alebo koná v mene takejto osoby alebo takéhoto subjektu;
"Vzorka" znamená vzorku Produktu, ktorú Predávajúci poskytne Kupujúcemu;
"Sankcie" znamenajú akékoľvek zákony, predpisy, embargá alebo reštriktívne obmedzenia ukladajúce obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, ktoré sú spravované, prijaté alebo vymáhané Orgánom ukladajúcim sankcie;
"Orgán ukladajúci sankcie“ znamená (a) Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov; (b) Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo financií a Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Spojených štátov amerických; (c) Radu a Komisiu Európskej únie; (d) Štátnu pokladnicu jej Veličenstva Spojeného kráľovstva; (e) akékoľvek iné relevantné vlády, ministerstvá, orgány, inštitúcie alebo agentúry;
"Sankčný zoznam" znamená Zoznam osobitne určených osôb a blokovaných osôb vedený Úradom Spojených štátov amerických pre kontrolu zahraničných aktív, Konsolidovaný zoznam osôb, proti ktorým sú namierené finančné sankcie, vedený Štátnou pokladnicou jej Veličenstva alebo akýkoľvek podobný zoznam alebo verejné vyhlásenie Sankcií Orgánom ukladajúcim sankcie, vždy v ich aktuálne platnom znení;
"Predávajúci" znamená spoločnosť Essentra Components  s.r.o. (IČO: 46 682 597 ), so sídlom Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, Slovensko, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81687/B, a jej právnych nástupcov a postupníkov;
"Internetová stránka predajcu" znamená " znamená www.essentracomponents.sk or any successor website;
"Špecifikácie" znamenajú špecifikácie príslušného Produktu uvedené v poslednom vydaní Katalógu v čase objednania Produktu;
"Pracovné dni" znamená akýkoľvek deň okrem soboty, nedele alebo nebankového dňa alebo štátneho sviatku  na Slovensku.

2.2 V týchto Podmienkach: 2.2.1 nadpisy slúžia iba na uľahčenie orientácie a nebudú mať vplyv na ich výklad; 2.2.2 odkaz na "osobu" zahŕňa akúkoľvek fyzickú osobu, spoločnosť, korporáciu, firmu, partnerstvo, združenie, organizáciu, inštitúciu, fond alebo agentúru bez ohľadu na to, či majú právnu subjektivitu alebo nie; 2.2.3 slová v jednotnom čísle zahŕňajú množné číslo a naopak tak, ako to pripúšťa alebo vyžaduje kontext; 2.2.4 akýkoľvek odkaz na akýkoľvek zákon alebo právny predpis sa považuje -pokiaľ nie je stanovené inak – za odkaz na tento zákon alebo právny predpis tak, ako bude z času na čas zmenený, konsolidovaný, modifikovaný, rozšírený, rekodifikovaný alebo nahradený; 2.2.5 slovo "vrátane", pokiaľ si kontext nevyžaduje inak, znamená "vrátane, avšak bez obmedzenia"; a 2.2.6 "v písomnej forme" zahŕňa e-mail alebo elektronickú komunikáciu.

3. Cenové ponuky, objednávky a právo spotrebiteľa na vrátenie tovaru a peňazí

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť predať a / alebo zrušiť akúkoľvek objednávku Produktov od akejkoľvek osoby alebo stanoviť pred prijatím akejkoľvek objednávky primerané podmienky (napríklad uvedenie platného pevného telefónneho čísla alebo úhrada platby vopred od Kupujúceho), ak to bude Predávajúci považovať za primerane nevyhnutné na účely bezpečnosti alebo predchádzanie podvodom, alebo na splnenie akýchkoľvek zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na Produkty v krajine predaja, určenia alebo použitia.

3.2 Ak Predávajúci dá Kupujúcemu na žiadosť Kupujúceho cenovú ponuku na Produkt(y), bude takáto cenová ponuka platná po dobu 30 dní od jej vydania, ak nebude Predávajúcim uvedené inak, avšak takáto ponuka nie je záväzná do okamihu prijatia objednávky Predávajúcim podľa bodu 3.3.

3.3 Každá objednávka Produktov zadaná Kupujúcim na Internetových stránkach Predávajúceho alebo inak sa považuje za návrh Kupujúceho na kúpu Produktov uvedených v takejto objednávke v súlade s týmito Podmienkami. Každá objednávka musí obsahovať množstvo a druh objednaných Produktov.  Objednávka sa nepovažuje za prijatú Predávajúcim (a nie je pre Predávajúceho záväzná) kým nenastane skoršia z nasledovných udalostí: 3.3.1 Predávajúci vystaví Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, alebo 3.3.2 Predávajúci odošle Produkty Kupujúcemu; k prijatiu objednávky však nedôjde, ak bola vo vzťahu k objednávke Predávajúcim uvedená nesprávna Cena Produktov (to sa však nevzťahuje na Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorému Predávajúci odošle Produkty za uvedenú Cenu).

Podmienka 3.4 platí len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľ

3.4 Po prijatí objednávky Kupujúci nemôže objednávku zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť bez písomného súhlasu Predávajúceho.

Podmienky 3.53.13 platia iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľom 

3.5 Ak je Kupujúci spotrebiteľ, má právo od Zmluvy odstúpiť v lehote uvedenej v bode 3.6 (ktorá sa označuje aj ako „lehota na rozmyslenie"). To znamená, že ak počas tejto lehoty Kupujúci zmení svoje rozhodnutie alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodne, že si Produkt neponechá, môže oznámiť Predávajúcemu svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy a má nárok na vrátenie peňazí. Avšak, toto právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na Produkty vyrobené na mieru alebo individuálne pre zákazníka alebo Produkty vyrobené podľa špecifikácie Kupujúceho.  Ďalšie informácie o spotrebiteľských právach, najmä o práve na zrušenie objednávky, poskytnú príslušné orgány, najmä Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo spravodlivosti a združenia spotrebiteľov..  

3.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy od dátumu prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, za ktorú sa považuje buď okamih, kedy Predávajúci vystaví Kupujúcemu Potvrdenie objednávky alebo kedy Predávajúci odošle Produkty Kupujúcemu, podľa toho, ktorý nastane skôr.  Ak boli Produkty už dodané Kupujúcemu, Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť v lehote 14 kalendárnych dní, počínajúc dňom nasledujúcim po prevzatí Produktov Kupujúcim.

3.7 Na odstúpenie od Zmluvy môžete použiť formulár odstúpenia od zmluvy Predávajúceho (ktorý je priložený k Potvrdení objednávky a je tiež k dispozícii na Internetových stránkach Predávajúceho). Alternatívne môžete písomne kontaktovať Predávajúceho a oznámiť mu odstúpenie od zmluvy buď zaslaním e-mailu na sales@essentracomponents.sk alebo zaslaním listu na adresu Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, Slovensko alebo zaslaním faxu na číslo +421 (0)2 21 29 11 12. Kupujúci si môže ponechať kópiu oznámenie o odstúpení od zmluvym pre vlastnú evidenciu. Ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy (prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy alebo inak) elektronickou poštou, bude odstúpenie od zmluvy účinné od dátumu a času odoslania e-mailu, a v prípade zaslania poštou bude odstúpenie od zmluvy účinné dva Pracovné dni po jeho odoslaní poštou prvej triedy a ak je Kupujúci spotrebiteľom, bude odstúpenie účinné od okamihu doručenia odstúpenia Predávajúcemu (bez ohľadu na vyššie uvedené, 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak bude oznámenie o odstúpení zaslané doporučenou poštou v posledný deň tejto lehoty); v prípade zaslania faxom k dátumu a času podľa potvrdenia prenosu zo zariadenia Kupujúceho alebo (v prípade jeho straty) okamihom doručenia Predávajúcemu.

3.8 Kupujúcemu bude vrátená plná cena, ktorú Kupujúci zaplatil za Produkty a akékoľvek prípadné náklady na dodanie, ktoré hradil Kupujúci. Predávajúci spracuje vrátenie platby v prospech Kupujúceho čo najskôr po obdržaní vrátených Produktov, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Ak Kupujúci vrátil Produkty Predávajúcemu z dôvodu vád alebo nesprávneho popisu, platia ustanovenia bodu 3.9.

3.9 Ak kupujúci vrátil Produkty Predávajúcemu podľa tejto podmienky č. 3, pretože boli vadné alebo nezodpovedali uvedenému popisu, vráti Predávajúci cenu vadného Produktu v plnej výške, vrátane všetkých nákladov na dodanie a primeraných nákladov, ktoré Kupujúcemu vznikli v súvislosti s ich vrátením Predávajúcemu.

3.10 Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze na kreditnú alebo debetnú kartu, ktorú Kupujúci použil na platbu, alebo ak Kupujúci platil elektronickým prevodom, Predávajúci vráti peniaze Kupujúcemu na rovnaký bankový účet, ktorý bol použitý na platbu v prospech Predávajúceho.

3.11 Nasledujúci postup sa uplatní v prípade odstúpenia od Zmluvy, ak už Produkty boli dodané Kupujúcemu:
3.11.1 Kupujúci je povinný vrátiť Produkty Predávajúcemu čo najskôr, ako to bude primerane možné, avšak najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Ak je potrebné vyzdvihnutie Produktov u zákazníka, Predávajúci vyzdvihne Produkty na adrese, na ktorú boli dodané. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho s cieľom dohodnúť vhodný čas prevzatia;
3.11.2 S výnimkou vadných Produktov alebo Produktov nezodpovedajúcich popisu (v tomto prípade platí podmienka č. 3.9) bude Kupujúci znášať náklady na vrátenie Produktov Predávajúcemu, resp. (ak relevantné) naše náklady na vyzdvihnutie Produktov u Kupujúceho, a
3.11.3 Kupujúci má zákonnú povinnosť uchovávať Produkty vo svojej držbe a primerane sa o Produkty starať, kým sa tieto nachádzajú v držbe Kupujúceho.

3.12 Podrobnosti o zákonnom práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy a vysvetlenie, ako toto právo uplatniť, sú uvedené v Potvrdení objednávky.

3.13 Ako spotrebiteľ bude mať Kupujúci vždy zákonné práva vo vzťahu k Produktom, ktoré sú chybné alebo nezodpovedajú popisu. Tieto zákonné práva nie sú dotknuté politikou vrátenia tovaru uvedenou v tejto podmienke č. 3 týchto Podmienok. Ďalšie informácie o zákonných právach Kupujúceho poskytnú príslušné orgány, najmä Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo spravodlivosti a združenia spotrebiteľov..

4. Popisy, vzorky a dokumentácia

4.1 Ak nebude Predávajúcim písomne potvrdené inak, nič uvedené v Katalógu sa nebude považovať za vyhlásenie týkajúce sa pôvodu, výrobcu alebo výroby Produktov alebo ich akejkoľvek časti.

4.2 Akékoľvek výkresy, Špecifikácie a reklamné materiály vydané Predávajúcim a všetky popisy, podrobné informácie alebo ilustrácie obsiahnuté v Katalógu sú uverejnené výhradne za tým účelom, aby poskytli Kupujúcemu približnú predstavu o Produktoch v nich opísaných a Kupujúci sa na nich nesmie spoliehať, ani nebudú tvoriť súčasť Zmluvy, ak v týchto Podmienkach nebude výslovne uvedené inak.

4.3 Akékoľvek typografické chyby, chyby v písaní a počítaní alebo iné chyby alebo chýbajúce informácie v Katalógu, ponuke, cenníku, Potvrdení objednávky, na štítku, obale, faktúre alebo v inom doklade alebo inej informácii vydanej Predávajúcim môže Predávajúci kedykoľvek opraviť bez vzniku zodpovednosti voči Kupujúcemu, a to buď opravou takejto záležitosti na verejnosti, alebo uverejnením opravy na internetových stránkach Predávajúceho alebo podaním písomného oznámenia Kupujúcemu, pričom takéto opravy sa stanú pre Kupujúceho okamžite záväzné.

4.4 S výnimkou, ak právne predpisy vyžadujú niečo iné, Zmluvu sa nepovažuje za: 4.4.1 predaj podľa Vzorky, a to ani v prípade, ak boli Vzorky Kupujúcemu poskytnuté, ak Predávajúci výslovne neuvedie v Potvrdení objednávky, že predmetom Zmluvy má byť predaj podľa Vzorky, alebo 4.4.2 predaj na základe popisu, a to ani v prípade, ak bol popis poskytnutý.

5. Vhodnosť na stanovený účel a špecifikácie

5.1 Kupujúci sa zaväzuje vykonať príslušné skúšky s cieľom overiť vhodnosť Produktu pre všetky účely Kupujúceho. S výhradou podmienky č.5.2 Kupujúci výslovne berie na vedomie, že bez ohľadu na akékoľvek pokyny, ktoré mu boli poskytnuté Predávajúcim, pri určovaní, či je Produkt vhodný na všetky jeho účely, sa nespoliehal na (i) znalosti a úsudok Predávajúceho, ani na (ii) žiadne CAD súbory alebo iné zobrazenia a informácie špecifické pre daný produkt (vrátane technických výkresov, rozmerov produktov a špecifikácií), ktoré sú prístupné na internetových stránkach Predávajúceho alebo na akejkoľvek internetovej stránke, ktorá odkazuje na internetové stránky Predávajúceho.

5.2 Ak sa chce Kupujúci spoľahnúť na skúsenosti a úsudok Predávajúceho vo vzťahu k skutočnosti, či je niektorý Produkt vhodný na konkrétny účel, potom je Kupujúci povinný pred zadaním objednávky výslovne informovať Predávajúceho o danom konkrétnom účele a o skutočnosti, že namiesto vykonania vlastných skúšok sa chce spoľahnúť na potvrdenie zo strany Predávajúceho . Predávajúci oznámi Kupujúcemu akékoľvek dodatočné poplatky, ktoré budú účtované v prípade vydania takéhoto potvrdenia. Kupujúci je oprávnený spoľahnúť sa na vhodnosť Produktu na niektorý konkrétny účel iba vtedy, ak Kupujúci poskytol všetky informácie, ktoré Predávajúci potrebuje na výkon potrebných skúšok a Predávajúci v Potvrdení objednávky výslovne potvrdil, že daný Produkt môže plniť konkrétny účel.

5.3 Predávajúci je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny Špecifikácií, ktoré nemajú podstatný vplyv na kvalitu alebo výkonové charakteristiky Produktov.

6. Cena

6.1 Podliehajúc podmienke č. 6.2 bude platiť cena Produktov uvedená v cenovej ponuke alebo v prípade, ak cenová ponuka nebude podaná, cena uvedená v Katalógu v čase prijatia objednávky (ďalej len „Cena"). V súlade s aktuálnou praxou Predávajúceho Cena zahŕňa štandardné balenie. Cena odzrkadľuje obmedzenia zodpovednosti uvedené v týchto Podmienkach, avšak ak to bude Kupujúci požadovať, bude Predávajúci informovať Kupujúceho o dodatočných nákladoch, ktoré sa uplatnia v prípade, ak bude Predávajúci súhlasiť s akýmikoľvek zmenami týchto obmedzení zodpovednosti.

6.2 Predávajúci vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil presnú špecifikáciu cien v cenovej ponuke a v Katalógu, avšak Predávajúci si vyhradzuje právo oznámením Kupujúcemu – firemnému zákazníkovi - podaným kedykoľvek pred prijatím objednávky zvýšiť cenu tak, aby odzrkadľovala akékoľvek zvýšenie nákladov Predávajúceho spojené s dodaním akýchkoľvek Produktov v dôsledku: 6.2.1 akejkoľvek skutočnosti mimo primeranej kontroly Predávajúceho; 6.2.2 akéhokoľvek zvýšenia nákladov na prácu alebo materiály, vrátane akýchkoľvek skladovacích nákladov, ak Produkty nebudú vyzdvihnuté alebo dodané v súlade so Zmluvou; 6.2.3 akejkoľvek zmeny dodacích lehôt, množstva, Špecifikácií alebo rozsahu pokynov Predávajúceho požadovanej Kupujúcim; 6.2.4 akéhokoľvek omeškania alebo dodatočných prác alebo materiálov spôsobených akýmikoľvek pokynmi, nedbanlivosťou alebo porušením povinností Kupujúceho alebo  6.2.5 skutočnosti, že Kupujúci nezabezpečí, aby boli Predávajúcemu poskytnuté primerané a včasné informácie, pokyny, alebo špecifikácie. . Takéto zmenené ceny sa budú považovať za novú ponuku predaja Produktov.

Podmienka 6.3 platí len v prípade, ak je Kupujúci podinkateľ

6.3 Ak nie je v Potvrdení objednávky uvedené inak, Cena je uvedená v eurách a je bez DPH či iných daní alebo poplatkov a všetkých nákladov a poplatkov spojených s neštandardným balením, nakládkou, vykládkou, prepravou a poistením alebo podobných nákladov, ktoré budú (v prípade ak vzniknú) dodatočne zaplatené Kupujúcim v okamihu, kedy bude povinný zaplatiť za Produkty. V prípade, ak prepravné alebo iné náklady, ktoré je povinný znášať Kupujúci, uhradí Predávajúci, bude mať Predávajúci právo okamžite vystaviť faktúru vo vzťahu k týmto nákladom.

Podmienka 6.4 platí iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľom

6.4 Upozorňujeme, že ak v Potvrdení objednávky nie je uvedené inak, je Cena uvedená eurách  a zahŕňa DPH alebo iné dane alebo poplatky.  Cena je taktiež uvedená bez všetkých nákladov a poplatkov za neštandardné balenie, nakládku, vykládku, prepravu a poistenie alebo obdobných nákladov, ktoré budú (v prípade ich vzniku) dodatočne zaplatené Kupujúcim v čase, kedy bude povinný zaplatiť za Produkty.  V prípade, ak prepravné alebo iné náklady, ktoré je povinný znášať Kupujúci, uhradí Predávajúci, bude mať Predávajúci právo okamžite vystaviť faktúru vo vzťahu k týmto nákladom.

7. Platba

7.1 Predávajúci na základe svojho uváženia môže Kupujúcemu vopred vystaviť faktúru na zaplatenie Ceny alebo akýchkoľvek iných súm.  Predávajúci si v prípade, ak Kupujúci platí za objednávku vopred, vyhradzuje právo pozdržať dodanie tovarov až do okamihu prijatia platby.

7.2 Ak nie je v Potvrdení objednávky uvedené inak, je Kupujúci povinný faktúru Predávajúceho zaplatiť (bez akýchkoľvek zrážok, zliav, odpočtov alebo započítania) do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, bez ohľadu na to, že sa dodávka neuskutočnila alebo vlastnícke právo k Produktom neprešlo na Kupujúceho. Ak nebude výslovne dohodnuté s Predávajúcim inak, platba bude vykonaná v rovnakej mene ako je Cena. Čas na zaplatenie dlžných súm Kupujúcim sa považuje za dôležitý. Žiadna platba sa nebude považovať za vykonanú, až kým nebude prijatá Predávajúcim v hotovosti alebo zúčtovaná v jeho prospech.

7.3 Kupujúci je povinný platbu vykonať buď: 7.3.1 kreditnou alebo debetnou kartou, pričom Predávajúci akceptuje karty Visa a MasterCard; 7.3.2 bankovým prevodom na bankový účet určený Predávajúcim; alebo 7.2.3 šekom vystaveným v   prospech banky na Slovensku.

7.4 Buyer wishing to open a credit facility with Seller must furnish such information and references as may be requested by Seller and Seller may make a search with a credit reference agency in relation to Buyer. Seller reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time.

7.5 Ak niektoré sumy nebudú zaplatené do termínu splatnosti, neuhradená suma bude úročená – v prípade ak je Kupujúci podinkateľ – sadzbou aktuálne platnou podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov ), a ak je kupujúci spotrebiteľ, v súlade s občianskoprávnymi predpismi  a to do času plnej úhrady dlžnej čiastky (pred aj po akomkoľvek súdnom rozhodnutí).

7.6 Ak Kupujúci nevykoná akúkoľvek platbu v lehote splatnosti podľa týchto Podmienok a/alebo podľa akejkoľvek inej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s jej podmienkami, potom, bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii Predávajúcemu (vrátane práva účtovať úroky podľa podmienky č. 7.5), bude Predávajúci oprávnený: 7.6.1 ukončiť Zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, 7.6.2 odpočítať neuhradené sumy od akýchkoľvek súm, ktoré dlží Predávajúci voči Kupujúcemu podľa Zmluvy alebo inak; 7.6.3 požadovať od Kupujúceho zaplatenie akýchkoľvek nákladov na skladovanie Produktov; 7.6.4 pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky Kupujúcemu na základe zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy až do ich zaplatenia; 7.6.5 predať akékoľvek Produkty, ktoré zatiaľ neboli dodané Kupujúcemu, inej osobe a/alebo 7.6.6 zadržať akékoľvek sumy zaplatené ako zálohu za Produkty.

8. Dodanie

8.1 Ak nie je písomne dohodnuté inak, Produkty budú zaslané Kupujúcemu prepravnou službou podľa primeraného výberu Predávajúceho. Dodávku Produktov Kupujúcemu vykoná Predávajúci tak, že Produkty odovzdá prepravcovi alebo ich poskytne k dispozícii na prevzatie prepravcom. Následná doprava Produktov bude vykonaná podľa podmienok prepravcu, ktoré budú oznámené Kupujúcemu, ak o to Kupujúci požiada a, v prípade, ak je Kupujúci podinkateľom, Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutia príslušného dopravcu, ak nebude s Kupujúcim dohodnuté inak. Predávajúci môže dodať Produkty predčasne.

8.2 Ak bude písomne dohodnuté, že Produkty majú byť dodané iným spôsobom než je uvedené v podmienke č. 8.1, potom sa dodanie uskutoční: 8.2.1 v prípade, ak má Kupujúci vyzdvihnúť Produkty v priestoroch Predávajúceho, tak, že Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že Produkty sú pripravené na vyzdvihnutie; 8.2.2 v prípade, ak majú byť Produkty dodané Predávajúcim, tak, že Predávajúci Produkty dodá na adresu dodania určenú Kupujúcim; alebo 8.2.3. ak majú byť Produkty prepravené prostredníctvom tretej osoby, prevzatím Produktov treťou osobou alebo ich odovzdaním tretej osobe.

8.3 Akékoľvek dodacie lehoty, dátumy a časy dodania Produktov sú iba odhady. Predávajúci vyvinie primerané úsilie na to, aby Produkty dodal do predpokladaného dátumu dodania uvedeného v Potvrdení objednávky.  Ak nebude medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak, budú tovary dodané bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní.  Ak Predávajúci nie je schopný splniť predpokladaný dátum dodania kvôli udalosti mimo kontroly Predávajúceho, bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho a oznámi mu upravený predpokladaný dátum dodania.

Podmienka 8.4 platí iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľom

8.4 Dodávka sa bude považovať za uskutočnenú, ak Predávajúci dodá Produkty na adresu, ktorú Kupujúci oznámil Predávajúcemu.  Ak na adrese Kupujúceho nebude prítomná žiadna osoba, ktorá by dodávku prevzala, zanechá Predávajúci Kupujúcemu oznam, že Produkty boli vrátené do priestorov Predávajúceho – v takomto prípade, prosím, kontaktujte Predávajúceho s cieľom dohodnúť nový termín dodania.

Podmienky 8.58.9 platia len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

8.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne omeškanie s dodaním Produktov. Predávajúci môže dodať až o 10 percent viac, alebo 10 percent menej, než je množstvo Produktov uvedené v objednávke a Kupujúci je povinný takéto rozdiely v množstve prevziať a zaplatiť upravenú Cenu odzrkadľujúcu takéto rozdiely v množstve.  Množstvo akejkoľvek zásielky Produktov tak, ako bude zaznamenané Predávajúcim pri expedícii z priestorov Predávajúceho, bude jednoznačným dôkazom o množstve doručenom Kupujúcemu pri dodaní, ak Kupujúci presvedčivo nepreukáže opak.

8.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné Straty, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku nedodania Produktov alebo za chýbajúce množstvo pri dodaní, ak Kupujúci túto skutočnosť písomne neoznámi Predávajúcemu do desiatich Pracovných dní od odhadovaného dátumu dodania (v prípade nedodania) alebo od skutočného dátumu dodania (v prípade chýbajúceho množstva). V každom prípade, a to vždy v súlade s podmienkou č. 12, ak bude Predávajúci zodpovedný voči Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu, zodpovednosť Predávajúceho bude obmedzená na: 8.6.1 sumu, o ktorú cena na najlacnejšom dostupnom trhu s podobnými tovarmi, ktorými možno nedodané tovary nahradiť, prevýši Cenu nedodaných Produktov, alebo 8.6.2 ak takýto trh neexistuje, sumu rovnajúcu sa platnej Cene za nedodané Produkty. 

8.7 Ak Kupujúci neprevezme dodávku Produktov alebo nedá Predávajúcemu primerané pokyny týkajúce sa dodania pred určeným časom dodania (inak než z dôvodu mimo primeranej kontroly Kupujúceho alebo z dôvodu nedbanlivosti alebo porušenia na strane Predávajúceho), budú sa Produkty považovať za dodané v stanovenom čase dodania a – bez obmedzenia akýchkoľvek práv alebo právnych prostriedkov, ktoré má Predávajúci k dispozícii – bude Predávajúci oprávnený: 8.7.1 uskladniť Produkty do okamihu skutočného dodania a vyúčtovať Kupujúcemu primerané skladovacie náklady (vrátane poistenia), ak to bude relevantné, avšak bez povinnosti Predávajúceho obstarať poistenie; alebo 8.7.2 v prípade, ak Kupujúci neprevezme dodávku Produktov do piatich Pracovných dní od plánovaného dňa dodania, predať Produkty za najlepšiu okamžite dosiahnuteľnú cenu a (po odpočítaní všetkých primeraných nákladov na skladovanie a predaj) vyúčtuje Kupujúcemu sumu prevyšujúcu Cenu alebo vyfakturuje Kupujúcemu akýkoľvek negatívny rozdiel oproti Cene.

8.8 Ak majú byť Produkty dodané v častiach, každá dodávka bude predstavovať samostatný záväzok a nedodanie zo strany Predávajúceho ani žiaden nárok Kupujúceho týkajúci sa jednej alebo viacerých čiastkových dodávok nebude Kupujúceho oprávňovať k tomu, aby celú Zmluvu považoval za zrušenú.

8.9 V prípade, ak pri dodaní Produktov Kupujúci zistí, že dané Produkty objednal nesprávne, bude povinný zaplatiť aktuálne platný štandardný manipulačný poplatok Predávajúceho, ak bude Predávajúci súhlasiť (na základe vlastného uváženia), že bude akceptovať vrátenie týchto Produktov (na riziko Kupujúceho).

9. Žiadne dodanie do zahraničia

9.1 Predávajúci nedodáva Produkty na adresy mimo Slovenska.  Predávajúci môže zadať objednávku Produktov mimo Slovenska, avšak dodacia adresa v takejto objednávke musí byť na Slovensku.

10. Prechod nebezpečenstva a vlastníckeho práva k Produktom

10.1 Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty Produktov dodaných Predávajúcich prechádza na Kupujúceho v okamihu, kedy budú Produkty vyložené prepravcom Predávajúceho v priestoroch Kupujúceho alebo v prípade vyzdvihnutia Produktov Kupujúcim v priestoroch Predávajúceho okamžite po ich prevzatí, a Kupujúci je teda povinný od tohto okamihu zabezpečiť vhodné poistenie.

10.2 Vlastníctvo (právne vlastníctvo ako aj vlastníctvo príjmov a pôžitkov) k všetkým Produktom dodaným alebo predávaným Predávajúcim zostáva na strane Predávajúceho do okamihu: 10.2.1 kedy Predávajúci obdrží všetky sumy splatné za Produkty a všetky sumy, ktoré Kupujúci dlží Predávajúcemu z akéhokoľvek iného dôvodu, a to buď v hotovosti alebo bankovým prevodom alebo 10.2.2. (položkovite) Produkty boli použité alebo zabudované do iných produktov v rámci bežnej podnikateľskej činnosti, podľa toho, ktorý z týchto okamihov nastane skôr. 

Podmienky 10.3 a 10.4 platia len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

10.3 Do okamihu prechodu vlastníckeho práva k Produktom na Kupujúceho musí Kupujúci: 10.3.1 mať takéto Produkty v držbe (ako zmocnenec pre a v mene Predávajúceho) ako uschovávateľ Predávajúceho a konať v dobrej viere tak, aby ochránil práva Predávajúceho k Produktom; 10.3.2 uskladniť takéto Produkty (bez toho, že by tým Predávajúcemu vznikli akékoľvek náklady) oddelene od všetkých ostatných tovarov Kupujúceho takým spôsobom tak, aby bolo tieto Produkty možné identifikovať ako vlastníctvo Predávajúceho a nesmie ich zmiešať so žiadnymi inými tovarmi; 10.3.3 nesmie zriadiť záložné právo alebo pripustiť zriadenie záložného práva, ťarchy alebo iných majetkových práv k Produktom alebo dokladom preukazujúcim ich vlastníctvo; 10.3.4 nesmie zničiť alebo poškodiť žiadne identifikačné znaky na týchto Produktoch alebo príslušných obaloch a bude udržiavať takéto Produkty v uspokojivom stave a 10.3.5 udržiavať poistenie takýchto Produktov v mene Predávajúceho a v prípade akéhokoľvek nároku držať plnenia z takéhoto poistenia v správe v prospech Predávajúceho.

10.4 Predávajúci bude oprávnený požadovať od Kupujúceho kedykoľvek pred prechodom vlastníckeho práva k Produktom na Kupujúceho, aby vrátil akékoľvek Produkty Predávajúcemu. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu a jeho zástupcom právo vstupu do akýchkoľvek priestorov, v ktorých sú Produkty skladované, za účelom ich kontroly, alebo ak Kupujúci na žiadosť Predávajúceho neodovzdá Produkty do jeho držby, za účelom odňatia týchto Produktov.

11. Kvalita Produktov

11.1 V súlade s touto podmienkou č. 11 Predávajúci ručí za to, že pri dodaní budú všetky Produkty uspokojivej kvality. Produkt sa bude považovať za produkt uspokojivej kvality, ak: 11.1.1 v prípade predaja podľa Vzorky Produkt vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedá Vzorke (podliehajúc akýmkoľvek toleranciám alebo iným odchýlkam, ktoré sú uvedené v akýchkoľvek Špecifikáciách alebo poznámkach dodaných Predávajúcim vo vzťahu k Vzorke, čo Predávajúci potvrdzuje ako vzťahujúce sa na Zmluvu); alebo 11.1.2 vo všetkých ostatných prípadoch Produkt vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedá Špecifikáciám.

11.2 Záruka uvedená v podmienke č. 11.1 platí iba vtedy ak: 11.2.1 vo vzťahu k vadám zjavným pri kontrole Produktov Kupujúci tieto písomne oznámi Predávajúcemu, s primerane podrobným popisom porušenia záruky, do 30 dní od dodania Produktov; alebo 11.2.2 vo vzťahu k vadám, ktoré nie sú pri kontrole Produktov zjavné, Kupujúci tieto písomne oznámi Predávajúcemu, s primerane podrobným popisom porušenia záruky, do 14 dní od okamihu, kedy ju Kupujúci zistil alebo mal zistiť, a v každom prípade do 12 mesiacov (ak je Kupujúci podnikateľ), resp. 24 mesiacov (ak je Kupujúci spotrebiteľ)  od dátumu dodania Produktov; 11.2.3 po doručení takéhoto oznámenia o vade bude Predávajúcemu poskytnutá primeraná možnosť Produkty skontrolovať a na žiadosť Predávajúceho (ktorý bude konať primerane) budú Produkty vrátené do prevádzky Predávajúceho (na nebezpečenstvo Kupujúceho) za účelom kontroly; a 11.2.4 Kupujúci zaplatil celkovú cenu Produktov.

11.3 Predávajúci nebude zodpovedať za žiadne porušenie záruky uvedenej v podmienke č. 11.1 ak: 11.3.1 Produkt vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedá Špecifikáciám alebo, ak je to relevantné, Vzorke (v prípade Vzorky pri zohľadnení akýchkoľvek tolerancií alebo iných odchýlok uvedených v akýchkoľvek Špecifikáciách alebo poznámkach dodaných Predávajúcim k Vzorke, vo vzťahu ku ktorým Predávajúci potvrdí, že sa vzťahujú na Zmluvu); 11.3.2 porušenie bolo priamo alebo nepriamo spôsobené Kupujúcim porušením týchto Podmienok; 11.3.3 ak bolo porušenie spôsobené priamo alebo nepriamo konaním alebo opomenutím konania akýchkoľvek osôb, ktoré neboli výslovne poverené Predávajúcim, vrátane opráv, doplnení alebo zmien Produktov vykonaných Kupujúcim alebo v jeho mene; 11.3.4 porušenie bolo spôsobené priamo alebo nepriamo dielmi, materiálmi alebo zariadeniami zabudovanými do Produktu, ktoré však neboli vyrobené Predávajúcim, pričom v takomto prípade bude Kupujúcemu poskytnutá iba taká záruka, ktorú daný výrobca poskytol Predávajúcemu a ktorú možno postúpiť na Kupujúceho (na náklady Kupujúceho); 11.3.5 Kupujúci bude Produkty aj po oznámení vady ďalej používať alebo ich ďalej predá, alebo nedodrží primerané pokyny Predávajúceho týkajúce sa zastavenia používania alebo zvolávania Produktu; alebo 11.3.6 ak bolo porušenie záruky priamo alebo nepriamo spôsobené podmienkami prostredia alebo používaním alebo skladovaním alebo manipuláciou s Produktmi mimo parametrov ich Špecifikácií alebo pokynov daných Predávajúcim alebo akoukoľvek záležitosťou osobitne vylúčenou písomným oznámením Predávajúceho, vrátane nedbanlivosti, nesprávnej manipulácie, chýb obsluhy, vandalizmu a nepredvídaných udalostí.   

Podmienky 11.4 a 11.5 platia len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

11.4 Podliehajúc podmienkam č. 11.2 a 11.3 a v prípade, ak sa na základe primeraného názoru Predávajúceho zistí, že Produkty alebo ich časti vrátené Predávajúcemu nezodpovedajú záruke uvedenej v podmienke č. 11.1 alebo akýmkoľvek iným zárukám, kvalitatívnym štandardom alebo podmienkam vyplývajúcim z právnych predpisov, Predávajúci v plnom rozsahu splní svoju zodpovednosť tak, že na základe svojho výhradného uváženia, opraví alebo vymení vcelku alebo čiastočne akékoľvek alebo všetky takéto Produkty alebo vráti Cenu nesúladných Produktov.  Akékoľvek Produkty, ktoré budú takto vymenené, sa stanú vlastníctvom Predávajúceho.

11.5 V rozsahu povolenom právnymi predpismi a v súlade s podmienkou č. 12.4 a 12.5 právny prostriedok uvedený v podmienke 11.4 bude predstavovať výhradnú zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúcu z alebo v súvislosti s akýmkoľvek nárokom týkajúcim sa kvality Produktov.

Podmienka 11.6 platí iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľom

11.6 Záruka uvedená v podmienke 11.1 a akékoľvek iné záruky, kvalitatívne štandardy alebo podmienky vzťahujúce sa na Zmluvu, dopĺňajú práva Kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov týkajúce sa vadných Produktov alebo Produktov, ktoré nezodpovedajú ich popisu. Ďalšie informácie o zákonných právach Kupujúceho poskytnú príslušné orgány, najmä Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo spravodlivosti a združenia spotrebiteľov..

11.7 Kupujúci je povinný dodržať všetky primerané pokyny Predávajúceho týkajúce sa akéhokoľvek zastavenia používania alebo zvolávania Produktov, ktoré budú vyhlásené vo vzťahu k Produktom, alebo akékoľvek iné nápravné opatrenia, ktoré budú prijaté Predávajúcim alebo v jeho mene vo vzťahu k Produktom po ich dodaní Kupujúcemu.

12. Obmedzenie zodpovednosti, ak je Kupujúci podnikateľom

Podmienka 12 platí len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

12.1 Pre účely tejto podmienky 12: „Nárok" znamená nárok vyplývajúci z dodania akýchkoľvek Produktov Kupujúcemu alebo v súvislosti s ním alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok alebo akejkoľvek povinnosti akéhokoľvek druhu Predávajúcim alebo na základe akéhokoľvek použitia akýchkoľvek Produktov (vrátane akéhokoľvek produktu, do ktorého boli akékoľvek Produkty zabudované) Kupujúcim alebo ich ďalšieho predaja, alebo v dôsledku akéhokoľvek vyhlásenia, vyjadrenia, konania alebo opomenutia konania, vrátane nedbanlivosti, ktorý bude vyplývať z týchto Podmienok alebo Zmluvy alebo v súvislosti s nimi.

12.2 Podliehajúc podmienke 12.5 bude celková zodpovednosť Predávajúceho (vrátane akejkoľvek zodpovednosti za konanie alebo opomenutie konania jeho zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov alebo iných členov jeho Skupiny) voči Kupujúcemu za všetky Nároky vyplývajúce zo zmluvy, porušenia právnych predpisov (vrátane nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti), nesprávneho vyhlásenia, náhrady alebo inak obmedzená nasledovne:   
12.2.1 Celková zodpovednosť Predávajúceho za Nárok týkajúci sa jednotlivého Produktu bude obmedzená na Cenu, ktorú je Kupujúci povinný za daný tovar zaplatiť; a
12.2.2 Celková zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu za všetky ostatné Nároky vznesené počas niektorého kalendárneho roka bude obmedzená na celkovú sumu, ktorú Kupujúci zaplatil Predávajúcemu za Produkty počas daného kalendárneho roka.

12.3 Podliehajúc podmienke 12.5 Predávajúci nebude zodpovedný voči Kupujúcemu ani žiadnej inej osobe za žiadne (a) nepriame straty, (b) ekonomické straty, (c) ušlý zisk alebo očakávané zisky, (d) nedosiahnutie očakávaných úspor, (e) stratu podnikateľských príležitostí alebo očakávaných budúcich podnikateľských príležitostí, (f) poškodenie dobrého mena alebo goodwillu alebo (g) následné straty, kompenzácie alebo škody akéhokoľvek druhu, spôsobené akýmkoľvek spôsobom, ktoré vzniknú v súvislosti s dodaním Produktov alebo ktoré budú súvisieť so službami poskytnutými Predávajúcim, v každom prípade bez ohľadu na to, či pôjde o priame alebo nepriame alebo následné straty a bez ohľadu na to, či tieto straty vzniknú Kupujúcemu alebo akejkoľvek inej osobe.

12.4 Ak v týchto Podmienkach nie je výslovne uvedené inak, sú všetky nepriame záruky a podmienky zo Zmluvy vylúčené v najširšom rozsahu povolenom právnymi predpismi a, podliehajúc podmienke 12.5, Predávajúci nebude zodpovedný voči Kupujúcemu za žiadne straty ľubovoľného druhu, ktoré vzniknú z dôvodu porušenia nepriamych záruk alebo podmienok, alebo z dôvodu porušenia akejkoľvek povinnosti akéhokoľvek druhu, ktorá Predávajúcemu vyplýva zo zákona.

12.5 Nič uvedené v týchto Podmienkach nebude vylučovať alebo obmedzovať zodpovednosť Predávajúceho za akékoľvek škody na živote alebo zdraví spôsobené jeho nedbanlivosťou, resp. vo vzťahu k zodpovednosti za vadné produkty podľa príslušných právnych predpisov alebo vo vzťahu k zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek platných bezpečnostných predpisov alebo za akékoľvek podvodné vyhlásenie alebo akúkoľvek inú zodpovednosť v rozsahu, v akom ju nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa zákona.

12.6 Ak sa Kupujúci dozvie o tom, že akákoľvek tretia osoba uplatnila alebo sa javí ako pravdepodobné, že uplatní akýkoľvek Nárok voči Kupujúcemu vo vzťahu k Produktom (vrátane ich vád alebo práv, ktoré takéto Produkty porušujú), je povinný: 12.6.1 takýto nárok alebo takúto okolnosť promptne oznámiť Predávajúcemu, 12.6.2 promptne poskytnúť Predávajúcemu takú súčinnosť a vykonať také opatrenia, ktoré môže Predávajúci požadovať, s cieľom vyhnúť sa, poprieť, brániť sa, zmierniť, odporovať, odvolať sa proti alebo urovnať takýto nárok alebo takúto okolnosť vrátane poskytnutia možnosti Predávajúcemu, aby prevzal plnú kontrolu nad akýmkoľvek konaním alebo rokovaniami v súvislosti s nárokom a 12.6.3 neurovná, nedohodne zmier, neurobí žiadne ústupky, ani nebude súhlasiť so žiadnou záležitosťou pri vedení akéhokoľvek sporu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.  

12.7 Kupujúci berie na vedomie, že obmedzenia zodpovednosti uvedené v týchto Podmienkach sú primerané a odzrkadľujú obchodné zámery zmluvných strán v kontexte očakávaných príjmov Predávajúceho podľa Zmluvy alebo akýchkoľvek iných zmlúv a schopnosť Kupujúceho sa chrániť prostredníctvom poistenia. Predávajúci môže byť ochotný zmeniť obmedzenia zodpovednosti vo vzťahu k špecifickým Produktom, ak to bude Kupujúci požadovať a za predpokladu, že Kupujúci bude znášať dodatočné náklady, ktoré mu budú oznámené Predávajúcim.

13. Obmedzenie zodpovednosti v prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom

Podmienka 13 platí iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľom.

13.1 Ak Predávajúci nedodrží tieto Podmienky, bude zodpovedný za straty alebo škody, ktoré tým Kupujúcemu vznikli a ktoré boli predvídateľným následkom porušenia týchto Podmienok Predávajúcim alebo nedbanlivosti Predávajúceho, avšak Predávajúci nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré neboli predvídateľné. Takéto obmedzenie však žiadnym spôsobom neovplyvňuje práva Kupujúceho ako spotrebiteľa. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak bola zjavným dôsledkom porušenia zo strany Predávajúceho alebo ak ju Kupujúci a Predávajúci zvažovali v čase uzatvorenia Zmluvy.

13.2 Predávajúci dodáva Produkty Kupujúcemu iba na domáce a súkromné použitie. Kupujúci sa zaväzuje, že Produkt nebude používať na žiadne obchodné alebo podnikateľské účely ani na účely ďalšieho predaja a Predávajúci nemá voči Kupujúcemu žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ušlé zisky, stratu obchodu, prerušenie podnikania alebo stratu podnikateľskej príležitosti.

13.3 Nič uvedené v týchto Podmienkach nebude vylučovať alebo obmedzovať zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu za akékoľvek škody na živote alebo zdraví spôsobené jeho nedbanlivosťou alebo vo vzťahu k zodpovednosti za vadné produkty podľa príslušných právnych predpisov alebo  vo vzťahu k zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek platných bezpečnostných predpisov alebo za akékoľvek podvodné vyhlásenie alebo akúkoľvek inú zodpovednosť v rozsahu, v akom ju nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa zákona.

14. Udalosti mimo kontroly Predávajúceho

14.1 Bez obmedzenia platnosti akéhokoľvek iného ustanovenia týchto Podmienok sa za porušenie podmienok Zmluvy Predávajúcim nebude považovať akékoľvek omeškanie pri plnení alebo neplnenie jeho povinností podľa Zmluvy, ak bolo takéto omeškanie alebo neplnenie spôsobené okolnosťou mimo primeranej kontroly Predávajúceho, ktorá – bez obmedzenia všeobecnosti tohto pojmu – zahŕňa vojnu alebo iné operácie vojenských síl, terorizmus, vzburu, občianske nepokoje, sabotáž, vandalizmus, nehodu, poruchu alebo poškodenie strojov a zariadení, požiar, záplavy, prírodné katastrofy, štrajk, výluku alebo iné priemyselné spory alebo nedostatok materiálov pri trhových cenách platných pri uzatvorení Zmluvy, legislatívne alebo administratívne zásahy (napríklad vrátane Sankcií, embárg a Kontroly vývozu) alebo ktoré bolo spôsobené akýmkoľvek zlyhaním, nedbanlivosťou alebo omeškaním na strane Kupujúceho alebo jeho agentov alebo zástupcov.

14.2 Predávajúci si vyhradzuje právo pozdržať dátum dodania alebo ukončiť Zmluvu alebo znížiť objem Produktov objednaných Kupujúcim (bez vzniku zodpovednosti pre Kupujúceho), ak mu bude v jeho podnikateľskej činnosti brániť alebo ho zdrží udalosť uvedená v podmienke č. 14.1, pričom platí, že ak takáto udalosť bude trvať bez prerušenia dlhšie ako 30 dní, každá zmluvná strana bude oprávnená písomnou výpoveďou danou druhej zmluvnej strane Zmluvu ukončiť bez toho, že by tým ktorejkoľvek zo strán vznikala zodpovednosť.  

15. ukončenie, ak je Kupujúci podnikateľom

Podmienka 15 platí len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

15.1 Bez toho, že by to malo vplyv na akékoľvek iné práva a právne prostriedky, môže Predávajúci od Zmluvy odstúpiť, ak: 15.1.1 Kupujúci poruší akúkoľvek podmienku akejkoľvek zmluvy s Predávajúcim; 15.1.2 Kupujúci uzatvorí akékoľvek urovnanie alebo dobrovoľnú dohodu so svojimi veriteľmi alebo Kupujúci vykoná akýkoľvek krok alebo podá akúkoľvek žiadosť alebo vo vzťahu ku Kupujúcemu bude vykonaný akýkoľvek krok, podaná akákoľvek žiadosť, začaté akékoľvek konanie alebo dôjde k akémukoľvek vymenovaniu (vrátane podania žiadosti alebo podania oznámenia) zo strany Kupujúceho alebo akejkoľvek inej osoby o zabavenie majetku, exekúciu, zrušenie alebo vymenovanie konkurzného správcu Kupujúceho alebo (v prípade ak je súkromnou osobou alebo firmou) bude na neho vyhlásený konkurz alebo (v prípade, ak je spoločnosťou) vstúpi do likvidácie (inak než za účelom solventného zlúčenia alebo rekonštrukcie, 15.1.3 dôjde k prevzatiu držby alebo bude vymenovaný (konkurzný alebo iný) správca vo vzťahu k akémukoľvek majetku alebo ktorýmkoľvek aktívam Kupujúceho, alebo ak Kupujúci ukončí svoju podnikateľskú činnosť alebo pohrozí, že tak spraví; alebo 15.1.4. Predávajúci primerane usúdi, že ktorákoľvek z udalostí uvedených vo vyššie uvedených podmienkach 15.1.2 alebo 15.1.3 pravdepodobne nastane vo vzťahu ku Kupujúcemu a oznámi to Kupujúcemu.

15.2 Ak Predávajúci ukončí Zmluvu v súlade s podmienkami 7.6 alebo 15.1, potom, bez obmedzenia akýchkoľvek iných práv alebo právnych prostriedkov, ktoré má Predávajúci k dispozícii: 15.2.1 Predávajúci bude oprávnený ukončiť akúkoľvek inú zmluvu alebo pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky podľa Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy; 15.2.2 v prípade, ak Produkty už boli dodané, avšak zatiaľ neboli zaplatené, právo držby prislúchajúce Kupujúcemu bude s výhradou podmienky č. 7.4 ukončené a Predávajúci bude môcť s akýmikoľvek takýmito Produktmi naložiť alebo ich použiť podľa svojho uváženia a 15.2.3 Cena sa stane okamžite splatnou bez ohľadu na akúkoľvek predchádzajúcu dohodu alebo dojednanie, z ktorých by vyplývalo niečo iné.

15.3 Ukončenie Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nebude mať vplyv na tie jej ustanovenia, ktoré majú zostať zachované aj po jej skončení, vrátane podmienok 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21.

16. Prísľub odškodnenia, ak je Kupujúci podnikateľom

Podmienka 16 platí len v prípade, ak je Kupujúci podnikateľom

16.1 Bez obmedzenia iných práv a právnych prostriedkov Predávajúceho je Kupujúci povinný na požiadanie v plnom rozsahu odškodniť Predávajúceho, jeho Skupinu a jeho zamestnancov a agentov za akékoľvek Straty, ktoré vzniknú v dôsledku: 16.1.1 zrušenia, zmeny alebo pozastavenia niektorej objednávky Kupujúcim podľa podmienky 3.4; 16.1.2 akéhokoľvek nároku vzneseného akoukoľvek treťou osobou vo vzťahu k Stratám, zraneniam alebo škodám spôsobeným akýmkoľvek Produktom, ktoré boli po dodaní použité na akýkoľvek iný účel než povolený účel použitia Produktov (čo je účel použitia, na ktorý sa Produkty obvykle dodávajú) alebo boli zmenené alebo opravené osobou inou než je Predávajúci, 16.1.3 akéhokoľvek ukončenia podľa podmienok 7.6 alebo 15.1 a akéhokoľvek porušenia podmienky 18.

17. Práva duševného vlastníctva

17.1 Ak nie je v týchto Podmienkach výslovne uvedené inak, bude Predávajúci a/alebo poskytovatelia licencie Predávajúceho vlastniť všetky Práva duševného vlastníctva k Produktom, Katalógu a akýmkoľvek materiálom, ku ktorým bude Kupujúci kedykoľvek pristupovať, alebo ktoré budú kedykoľvek poskytnuté Kupujúcemu (vrátane dokumentácie, technických výkresov a CAD súborov) (ďalej len „Materiály").

17.2 Kupujúcemu sa neposkytujú žiadne práva alebo licencie vo vzťahu k Produktom, okrem práva používať Produkty alebo ich ďalej predať v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Kupujúceho a inak v súlade s podmienkami Zmluvy.

17.3 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu obmedzenú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu, bez práva poskytovať podlicencie, aby pristupoval a prezeral si a stiahol si (ak nebude uvedené, že je to zakázané) a vytlačil Katalóg a Materiály vždy výhradne na osobné účely Kupujúceho.  

17.4 Kupujúci nesmie Katalóg alebo Materiály využívať, kopírovať, upravovať, prenášať, distribuovať, modifikovať, uverejňovať, spätne analyzovať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, poskytovať licencie, predávať, prenášať, verejne prezentovať, vysielať, komunikovať verejnosti alebo inak ich využívať spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto Podmienkach alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

18. Kontrola vývozu a Sankcie

18.1 Kupujúci sa zaručuje a vyhlasuje, že ani on, ani žiaden subjekt patriaci do jeho Skupiny, ani žiadny riaditelia, funkcionári alebo zamestnanci akéhokoľvek subjektu patriaceho do jeho Skupiny: 18.1.1 nie sú Osobami, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia, ani sa nepodieľajú ani sa nepodieľali na žiadnej transakcii alebo konaní, ktoré by mohlo mať za následok, že sa stanú Osobou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia; 18.1.2 nevykonával ani nevykonáva, priamo ani nepriamo, žiadnu obchodnú, podnikateľskú alebo inú činnosť v prospech alebo v mene akejkoľvek Osoby, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia; 18.1.3 neporušil ani neporušuje príslušné zákony, predpisy a kódexy týkajúce sa Kontroly vývozu alebo Sankcií.

18.2 Kupujúci berie na vedomie, že niektoré Produkty, ich komponenty a technológie môžu podliehať Kontrole vývozu a Sankciám. Kupujúci: 18.2.1 je povinný dodržať predpisy o Kontrole vývozu a Sankcie vzťahujúce sa na Predávajúceho a Kupujúceho; 18.2.2 nesmie, priamo ani nepriamo, vykonávať vývoz, reexport alebo prepravu v prospech žiadnej Osoby, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia, alebo osoby alebo subjektu, ktorý je zaregistrovaný alebo ktorý má sídlo v akejkoľvek krajine, na ktorú sa vzťahujú Sankcie, alebo s takýmito osobami alebo subjektmi obchodovať; 18.2.3 je povinný na svoje vlastné náklady získať akúkoľvek licenciu, povolenie, oznámenie alebo oprávnenie potrebné na predaj, vývoz, reexport, prepravu alebo dovoz Produktov, ich komponentov a technológií; 18.2.4 je povinný zabezpečiť, aby konečné použitie Produktov neporušovalo žiadne predpisy o Kontrole vývozu alebo Sankcie, vrátane obmedzení týkajúcich sa zbraní hromadného ničenia a použitia na vojenské účely.

19. Ak je Kupujúci spotrebiteľom

Podmienka 19 platí iba vtedy, ak je Kupujúci spotrebiteľ

19.1 Ak je Kupujúci spotrebiteľom, môže kupovať Produkty na Internetových stránkach Predávajúceho iba vtedy, ak je starší ako 18 rokov.

19.2 Ako spotrebiteľ má Kupujúci zákonné práva vo vzťahu k Produktom, ktoré sú chybné, alebo ktoré nezodpovedajú popisu. Ďalšie informácie o zákonných právach Kupujúceho poskytnú príslušné orgány, osobitne Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo spravodlivosti a združenia spotrebiteľov. . Nič uvedené v týchto podmienkach nebude mať vplyv na tieto zákonné práva.

19.3 Táto zmluva sa uzatvára medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Žiadna iná osoba nebude mať právo vymáhať ktorúkoľvek z jej podmienok.

19.4 Tieto Podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. To znamená, že Zmluva o kúpe Produktov prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho a akýkoľvek spor alebo nárok z nej vyplývajúci alebo s ňou súvisiaci sa bude riadiť podľa slovenského práva. Kupujúci a Predávajúci súhlasia s tým, že súdy  Slovenskej republiky budú mať nevýhradnú súdnu právomoc.

20. Ak je Kupujúci podinkateľom

Podmienka 20 platí len v prípade, ak je Kupujúci podinkateľom

20.1 Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, potvrdzuje, že je oprávnený zaväzovať akýkoľvek podnik, v mene ktorého používa Internetové stránky Predávajúceho na kúpu Produktov.

20.2 Zmluva obsahuje úplnú dohodu a dojednania strán a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, dohody alebo dojednania (písomné aj ústne) vo vzťahu k Produktom (pričom však žiadna zo strán nechce vylúčiť zodpovednosť za podvodné predzmluvné vyhlásenia, na ktoré sa druhá zmluvná strana preukázateľne spoliehala). Kupujúci berie na vedomie, že Zmluvu uzatvára bez toho, aby sa spoliehal na akýkoľvek záväzok, akékoľvek vyhlásenie alebo akúkoľvek záruku danú Predávajúcim alebo v jeho mene, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach, pričom však nič uvedené v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Predávajúceho za podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu.

20.3 MISSING CONTENT

20.4 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi  Slovenskej republiky. Všetky spory budú spadať pod výlučnú súdnu právomoc slovenských súdov.

21. Ďalšie dôležité podmienky

21.1 Predávajúci môže plniť akékoľvek svoje záväzky alebo vykonávať akékoľvek svoje práva podľa Zmluvy buď sám alebo prostredníctvom subdodávateľov, alebo zástupcov alebo ktoréhokoľvek člena jeho Skupiny, čo však nebude mať vplyv na práva Kupujúceho alebo povinnosti Predávajúceho podľa týchto Podmienok. Akékoľvek konanie alebo opomenutie konania niektorým subdodávateľom alebo zástupcom alebo členom jeho skupiny sa považuje za konanie alebo opomenutie konania Predávajúceho a bude podliehať vylúčeniu alebo obmedzeniam zodpovednosti uvedeným v týchto Podmienkach. Kupujúci nesmie previesť, postúpiť ani delegovať na subdodávateľa žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

21.2 Akékoľvek oznámenie musí byť podané v písomnej forme a zaslané druhej zmluvnej strane nasledovne: v prípade predávajúceho na adresu Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, Slovensko, faxové číslo +421 (0)2 21 29 11 12 alebo e-mailová adresa sales@essentracomponents.sk a v prípade kupujúceho na jeho registrovanú adresu alebo takú inú adresu, ktorú môže v príslušnom čase oznámiť Predávajúcemu. Oznámenia doručované osobne sa stávajú účinné okamžite; oznámenia zasielané poštou dva Pracovné dni od odoslania prvotriednou poštou; oznámenie odoslané faxom v deň a dátum uvedený na potvrdení o úspešnom odoslaní odosielateľa (alebo v prípade jeho straty) okamihom prijatia; a oznámenie odoslané e-mailom v deň a čas odoslania správy (ibaže by odosielajúca strana dostala oznámenie o neprítomnosti "out-of-office“).  

21.3 Ak Predávajúci nebude trvať na tom, aby Kupujúci splnil niektorú z povinností Kupujúceho podľa týchto Podmienok alebo ak Predávajúci nebude uplatňovať svoje práva voči Kupujúcemu, alebo ak tak Predávajúci urobí oneskorene, nebude to znamenať, že Predávajúci sa vzdal svojich práv voči Kupujúcemu a že Kupujúci nie je povinný takéto povinnosti splniť. Ak Predávajúci odpustí niektoré porušenie zo strany Kupujúceho, Predávajúci tak urobí iba písomne a nebude to znamenať, že Predávajúci automaticky odpustí akékoľvek neskoršie porušenie Kupujúceho.

21.4 Každý bod týchto Podmienok je účinný samostatne. Ak niektorý súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je protiprávny alebo nevymožiteľný, zostávajúce body zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

21.5 Predávajúci nebude archivovať kópiu Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.