Menu Hľadať

Essentra Components s.r.o.:  Podmienky používania internetových stránok

  1. Podmienky používania internetových stránok
  2. Práva k obsahu
  3. Podmienky používania
  4. Informácie, dostupnosť a používanie
  5. Nákup tovaru alebo služieb
  6. Obmedzenie zodpovednosti
  7. Všeobecne

1.1 Tieto Internetové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essentra Components s.r.o. ("my", "nás" a "naše", podľa kontextu), resp. sú prevádzkované v jej mene . Sme spoločnosť zaregistrovaná v Slovensko pod identifikačným číslom  (IČO) 46 682 597 a naše sídlo je v Essentra Components s.r.o. - Digital Park II, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovakia. Naše registračné číslo na účely DPH je SK2023546151.

1.2 Používanie tejto internetovej stránky Vami sa riadi nasledujúcimi podmienkami (ďalej len „Podmienky používania"), pričom používanie Internetových stránok sa považuje za Váš súhlas s týmito podmienkami. Prosím, starostlivo si prečítajte tieto Podmienky používania a uistite sa, že ste im porozumeli predtým, než začnete Internetové stránky používať. Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť v deň ich uverejnenia na Internetových stránkach, a preto by ste mali pravidelne kontrolovať aktualizácie týchto internetových stránok. 

2. Práva k obsahu

2.1 Autorské práva, ochranné známky, obchodné názvy a všetky ostatné práva k materiálom na tejto internetovej stránke (vrátane nášho katalógu výrobkov) sú našim vlastníctvom alebo boli na stránke uvedené s dovolením vlastníka týchto práv. Vyhradzujeme si všetky takéto práva, ktoré sú v našom vlastníctve.

2.2 Ak nadobudnete akékoľvek práva k Internetovej stránke, súhlasíte s tým, že tieto práva celosvetovo postúpite na Nás a bezpodmienečne a neodvolateľne sa vzdáte akýchkoľvek morálnych práv, ktoré by ste mohli získať k Internetovým stránkam.

2.3 Výpisy z Internetových stránok si môžete stiahnuť, ukladať a tlačiť iba pre vašu osobnú potrebu. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete ďalej publikovať, prenášať, distribuovať, upravovať, uverejňovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela zo žiadnych materiálov na Internetových stránkach, resp. z ich akejkoľvek časti, ani Internetové stránky používať na komerčné účely.

2.4 Je zakázané používať informácie alebo iné materiály na týchto Internetových stránkach (vrátane CAD súborov) na iné účely než je ich stanovený účel, a to poskytovanie základných a všeobecných informácií o Nás a Našich produktoch.

3. Podmienky používania

3.1 Internetové stránky môžete používať iba na legálne účely. Internetové stránky nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý porušuje príslušné miestne, národné alebo medzinárodné právne predpisy, alebo ktorý je akokoľvek protiprávny alebo podvodný.

3.2 Internetové stránky nesmiete zneužívať tak, že ich budete vedome infikovať vírusmi alebo iným škodlivým obsahom, ktorý je zákerný alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k našim Internetovým stránkam, k serveru, na ktorom sú uložené Naše Internetové stránky, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k Našim Internetovým stránkam.

3.3 Bez nášho predchádzajúceho výslovného  písomného súhlasu nesmiete uverejniť odkaz na Našu Internetovú stránku alebo zobrazovať obsah našich Internetových stránok orámovaný alebo inak obklopený materiálmi, ktoré nepochádzajú od Nás.

4. Informácie, dostupnosť a používanie

4.1 Aj keď našim cieľom je zabezpečiť, aby materiály na týchto Internetových stránkach boli presné a úplné, všetky materiály na týchto Internetových stránkach sú uvádzané iba na informačné účely a odporúčame overiť presnosť akýchkoľvek informácií skôr, než sa na nich spoľahnete. Neaktualizujeme ani neopravujeme žiadne informácie na týchto Internetových stránkach, nemáme to v úmysle, a špecificky odmietame akúkoľvek povinnosť tak robiť. Preto by ste mali takéto informácie považovať za správne a aktuálne iba k dátumu ich vydania.

4.2 Bez ovplyvnenia vyššie uvedeného, akékoľvek CAD súbory alebo iné zobrazenia a informácie špecifické pre niektorý produkt (vrátane technických výkresov, rozmerov produktov a špecifikácií), ku ktorým môžete pristupovať prostredníctvom Internetových stránok) poskytujeme výhradne na informačné účely a iba na orientáciu.  Dôrazne neodporúčame používať akékoľvek takéto materiály v rámci akéhokoľvek návrhového procesu.   Pripomíname, že obvykle poskytujeme k dispozícii vzorky produktov, ak sa chcete podrobne oboznámiť s charakterom a rozmermi konkrétneho výrobku.  

4.3 Ak ste sa na Internetové stránky dostali prostredníctvom odkazu na inej internetovej stránke, upozorňujeme, že žiadnym spôsobom nezodpovedáme za obsah takejto inej internetovej stránky, ktorý sa týka našich produktov (napr. CAD súbory).  Vo vzťahu k akémukoľvek takémuto obsahu odkazujeme na odporúčanie a upozornenie uvedené v predchádzajúcom odseku.

4.4 Na týchto Internetových stránkach môžu byť uvedené automatické odkazy na iné internetové stránky. Neschvaľujeme ani neprijímame zodpovednosť za akýkoľvek obsah akejkoľvek internetovej stránky, na ktorú odkazujú naše Internetové stránky, a predtým, než začnete takúto stránku používať, by ste si mali prečítať podmienky jej používania.

4.5 Internetové stránky môžeme zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Kedykoľvek počas prevádzky internetových stránok môže dôjsť k chybám, prerušeniam a zdržaniam. V súlade s tým sú tieto Internetové stránky poskytované "tak ako sú" bez záruky akéhokoľvek druhu. Neprijímame žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z prípadnej nepresnosti informácií alebo chýbajúcich informácií, z prerušenia dostupnosti alebo poškodenia Vášho počítačového systému alebo zo straty údajov, ku ktorej dôjde v dôsledku prevzatia akýchkoľvek materiálov z týchto Internetových stránok. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadne nepriame alebo následné straty, ušlý zisk, alebo akékoľvek osobitné škody, ktoré inak vzniknú pri používaní alebo v súvislosti s používaním týchto Internetových stránok.

Vynakladáme primeranú starostlivosť o to, aby sme zabezpečili (avšak nemôžeme zaručiť), že Internetové stránky neobsahujú počítačové vírusy, červy, trójske kone alebo iný škodlivý obsah alebo že používanie Internetových stránok nespôsobí poškodenie Vášho počítača. Pred používaním Internetových stránok by ste sa mali uistiť, že máte vhodné vybavenie a bezpečnostnú a antivírovú ochranu.

Prístup k týmto Internetovým stránkam a informáciám na nich uvedených nepredstavuje ponuku ani výzvu na upísanie alebo iné nadobudnutie alebo odpredaj akýchkoľvek akcií alebo iných cenných papierov Našej spoločnosti alebo niektorej Našej spoločnosti v skupine. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov a osoby uvažujúce nad týmito záležitosťami by sa mali poradiť s nezávislým finančným poradcom alebo vyhľadať iný vhodný zdroj poradenstva.

5. Nákup tovaru alebo služieb

5.1 Ak si zakúpite tovar z našich Internetových stránok, budú sa na takýto predaj vzťahovať naše Podmienky predaja prostredníctvom internetových stránok.

5.2 Ak si zakúpite tovar alebo služby z niektorej stránky, na ktorú ste sa dostali tak, že ste sledovali odkaz z týchto Internetových stránok, pred nákupom by ste si mali prečítať všetky podmienky uvedené na danej stránke.

5.3 V niektorých jurisdikciách môžu existovať obmedzenia alebo zákazy týkajúce sa nákupu, ďalšieho predaja alebo distribúcie Našich tovarov alebo služieb. Nie je prakticky možné preveriť právne predpisy všetkých krajín, v ktorých sa nachádzajú naši zákazníci, a preto neprijímame žiadnu zodpovednosť za prípadné straty alebo záväzky, ktoré vzniknú Našim zákazníkom (alebo ich zákazníkom) v súvislosti s kúpou, prevzatím alebo používaním Našich výrobkov a služieb. Odporúčame skontrolovať platné právne predpisy vo vašej jurisdikcii.

5.4 Vydanie, publikácia alebo distribúcia dokumentov na týchto Internetových stránkach v iných jurisdikciách mimo Veľkej Británie môže byť obmedzená zákonom, a osoby v inej jurisdikcii mimo Veľkej Británie, v ktorej sú takéto dokumenty vydané, uverejnené, distribuované alebo inak sprístupnené, by sa mali o takýchto obmedzeniach informovať a dodržiavať ich.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 V plnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky (či už nepriamo vyplývajúce zo zákona, zvykového práva alebo inak), ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania.

6.2 Nebudeme zodpovední za: (1) žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať naše Internetové stránky alebo v dôsledku alebo v súvislosti s používaním a spoľahnutím sa na akýkoľvek obsah (vrátane súborov CAD) zobrazený na našich Internetových stránkach; (2) žiadne ekonomické straty alebo škody (vrátane ušlého zisku, príjmov, obchodu, zmluvy, straty goodwillu alebo iných finančných strát); (3) žiadne osobitné, nepriame alebo následné straty alebo škody spôsobené akýmkoľvek spôsobom v dôsledku alebo v súvislosti s Internetovými stránkami (4) žiadne straty alebo škody spôsobené činnosťami tretích osôb, ktorých internetové stránky budú navštívené prostredníctvom odkazu na našich Internetových stránkach alebo (5) žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom typu denial-of-service alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iné materiály z dôvodu používania Našich internetových stránok alebo v dôsledku prevzatia akéhokoľvek obsahu z týchto Internetových stránok alebo z akejkoľvek stránky, na ktorú Internetové stránky odkazujú.

6.3 Nič uvedené v týchto Podmienkach používania nie je myslené tak ani nebude mať ten účinok, že by obmedzovalo alebo vylučovalo akúkoľvek zodpovednosť, ktorú môžeme mať voči akejkoľvek osobe, a ktorú nemožno takto obmedziť alebo vylúčiť podľa zákona. Nevylučujeme ani neobmedzujeme zodpovednosť za škody na živote alebo zdraví z dôvodu našej nedbanlivosti alebo nedbanlivosti našich zástupcov, alebo z dôvodu podvodu v súvislosti s Internetovými stránkami.

7. Všeobecne

7.1 V prípade, ak niekedy nebudeme od Vás požadovať, aby ste dodržali niektorú časť týchto Podmienok používania, nebude nám to brániť v tom, aby sme jej dodržiavanie od Vás požadovali v budúcnosti.

7.2 Ak bude niektorá časť týchto Podmienok používania zakázaná alebo ju akýkoľvek súd alebo príslušný orgán bude považovať za neúčinnú, nebude to mať vplyv na zostávajúce časti týchto Podmienok používania.

7.3 Akékoľvek Naše práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok môžeme postúpiť, previesť alebo delegovať na akúkoľvek tretiu osobu. Akékoľvek svoje práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok môžete postúpiť alebo previesť na tretiu osobu iba s Našim písomným súhlasom.

7.4 Tieto Podmienky používania sa riadia anglickým právom a prípadné spory vzniknuté z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi budú podliehať nevýhradnej jurisdikcii anglických súdov.

7.5 V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Podmienok používania našich Internetových stránok, budeme radi, ak sa s nimi na nás obrátite. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese sales@essentra.sk alebo nám napísať na vyššie uvedenú adresu (do pozornosti zástupcu spoločnosti, tel. č. +421 (0)2 21 29 11 11.