Meny Sök

Policy för hälsa, säkerhet och miljö

Senast uppdaterad: februari 2019

Components Division förpliktigar sig att uppnå de högsta normerna avseende hälsa, säkerhet och miljö (HSE). Detta åtagande omfattar alla våra medarbetare samt övriga som påverkas av koncernens verksamhet, inklusive tillfälligt anställda, entreprenörer, kunder, leverantörer, besökare, omgivande grannar och miljö. 
Vi anser att en stark HSE-kultur är resultatet av sund ledning och informerade, engagerade medarbetare och vi uppmuntrar våra leverantörer att arbeta på liknande sätt.

Vi ska:

1.1 Göra säkerheten till vår främsta prioritet och stoppa all verksamhet och alla processer som utsätter medarbetare eller andra för betydande risk att skadas.

1.2 Uppfylla eller överträffa nationella myndighetskrav och uppfylla kraven i Essentra-koncernens HSE-policy.

1.3 Tillhandahålla relevant utbildning och information för att säkerställa en säker och sund arbetsplats.

1.4 Förbättra vår miljöprestanda genom att minimera utsläpp och föroreningar, minska mängden avfall och utnyttja varje tillfälle för återvinning, så långt praktiskt möjligt. Energiförbrukningen ska mätas och möjligheter till lägre förbrukning identifierats.

1.5 Tillämpa och kommunicera god HSE-praxis, i den mån den finns beskriven, i hela divisionen. 

1.6 Minska antalet HSE-incidenter med målet att uppnå nollvision för skador.

1.7 Alltid lära av eventuella misstag och erfarenheter.

1.8 Årligen fastställa våra HSE-mål och ha åtgärdsplaner på plats för att vidmakthålla och förbättra förvaltningen av och prestandan hos HSE. HSE-projekt och HSE-initiativ ska prioriteras minst lika högt som andra drifts-, tillverknings- och kvalitetsrelaterade projekt och, där tillämpligt, införlivas i den affärsstrategiska planeringen och årliga budgetprocessen.

1.9 Component Divisions verkställande direktör är ansvarig för att säkerställa att vi har tillräckliga HSE-rutiner för alla våra anläggningar. I detta ansvar ingår att säkerställa att tillräckligt med tid och resurser görs tillgängligt för att strategin, policyåtagandena och andra HSE-program ska kunna levereras