Meny Sök

Försäljningsvillkor för webbplatsen

 1. Allmänt
 2. Definitioner och tolkning
 3. Offerter, beställningar och konsumentens ångerrätt och rätt till återbetalning
 4. Beskrivningar, Varuprov och litteratur
 5. Ändamålsenlighet och Specifikationer
 6. Pris
 7. Betalning 
 8. Leverans
 9. Inga internationella leveranser
 10. Risk och äganderätt i Produkterna
 11. Kvalitet på Produkter
 12. Ansvarsbegränsning om Köparen är en företagskund
 13. Ansvarsbegränsning om Köparen är en konsument
 14. Händelser utanför Säljarens kontroll
 15. Uppsägning om Köparen är en företagskund
 16. Skadestånd om Köparen är en företagskund
 17. Immateriella rättigheter
 18. Exportkontroll och Sanktioner
 19. Om Köparen är en konsument
 20. Om Köparen är en företagskund
 21. Övriga viktiga villkor

Datum för senaste uppdatering: 19. februari 2015

1. Allmänt

1.1 Denna sida (tillsammans med Säljarens Integritetspolicy och Användningsvillkoren för webbplatsen) ger Köparen information om Säljaren och de rättsliga villkor (”Villkoren”) som gäller när Säljaren säljer någon av de Produkter som finns listade på Säljarens webbplats till Köparen.

1.2 Som kommer att framgå tillämpas vissa av Villkoren endast om Köparen är en konsument och vissa endast om Köparen är en företagskund. Vänligen läs Villkoren noga för att veta vilka som gäller för dig.

1.3 Dessa Villkor utgör en del av varje avtal mellan Säljaren och Köparen vid försäljning och köp av Produkter (ett ”Avtal”). Villkoren tillämpas på alla mellanhavanden mellan Säljaren och Köparen och, om Köparen är en företagskund, med uttryckligt uteslutande av alla andra villkor och bestämmelser, inklusive sådana som hänvisas till vid förhandlingar eller genom handelsbruk mellan Säljaren och Köparen eller som följer av Köparens standardvillkor.

1.4 Vänligen läs Villkoren noga och se till att du har förstått innebörden av dessa innan du beställer Produkter från Säljarens webbplats. Om Köparen inte accepterar dessa Villkor bör Köparen inte beställa några Produkter från Säljarens webbplats utan istället kontakta Säljaren.

1.5 Om Köparen är en företagskund är inga tillägg till eller ändringar av någon bestämmelse i ett Avtal eller utfästelser, rådgivning eller rekommendationer avseende Produkterna, vilka ges av någon företrädare för Säljaren, bindande för parterna om dessa inte har gjorts skriftligen och har undertecknats av en behörig representant för vardera parten.

1.6 Köparens användning av Säljarens webbplats regleras av Säljarens Integritetspolicy och Användningsvillkoren för webbplatsen.

1.7 Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor för att återspegla förändringar i hur Säljaren tar emot betalningar från Köparen, tillämplig lagstiftning och regulatoriska krav samt andra omständigheter som Säljaren anser rimliga. Om Säljaren ändrar dessa Villkor kommer ändringen att publiceras på Säljarens webbplats. Säljaren kommer också att uppdatera "Datum för senaste uppdatering" högst upp i dessa Villkor. Varje gång Köparen beställer Produkter från Säljaren, kommer de Villkor som vid den tidpunkten är publicerade på Säljarens webbplats att vara tillämpliga på Avtalet mellan Köparen och Säljaren.

2. Definitioner och tolkning

2.1 I dessa Villkor: Med “Orderbekräftelse” avses ett skriftligt meddelande från Säljaren till Köparen att en beställning har godkänts (för att undvika tvivel så utgör en bekräftelse på att Säljaren har mottagit Köparens beställning inte ett godkännande av den beställningen); Med “Köpare” avses den person som köper produkter av Säljaren; Med “Katalog” avses Säljarens produktkatalog, som den publiceras från tid till annan av Säljaren, bland annat på Säljarens webbplats; Med “Exportkontroll” avses lagar, förordningar, regler och kontroller avseende import och export av varor och tjänster in i och ut från ett land eller berört förvaltningsområde eller som tillämpas på grund av hela eller delar av Produktens ursprungsland, däribland Förenta Staternas exportbestämmelser (United States' Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations), Förenade kungarikets och EU:s listor avseende produkter med militära och dubbla användningsområden samt liknande listor, vardera som ändrad, kompletterad eller ersatt från tid till annan; Med "Koncern" avses parternas dotterbolag och moderbolag samt sådana moderbolags dotterbolag och moderbolag i varje fall och från tid till annan (termerna "dotterbolag" och "moderbolag" ska ha samma innebörd som i kapitel 1, paragraf 11, Aktiebolagslagen (2005:551)); Med "Immateriella rättigheter" avses patent, nyttighetsmodeller, uppfinningsrättigheter, upphovsrätt samt närstående och närliggande rättigheter, databasrättigheter, ideell rätt, designrätt, varumärken, firmanamn och utstyrsel, goodwill, know-how, konfidentiell information och andra registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter inklusive ansökningar om beviljande av ovanstående samt alla rättigheter eller skyddsformer med liknande eller samma verkan som något av det föregående som kan erhållas någonstans i världen; Med "Förluster" avses alla förluster, fordringar, skulder, kostnader, avgifter, utgifter och skador av alla slag oavsett hur de uppstår och inklusive direkta, indirekta, särskilda och följdskador; Med "Produkter" avses alla varor som är upptagna i Katalogen och som säljs eller ska säljas av Säljaren till Köparen; Med “Begränsad Part” avses en person eller enhet som är listad på, ägd eller kontrollerad av, eller agerar på uppdrag av, en person som är listad på en Sanktionslista eller som på annat sätt är föremål för Sanktioner; Med "Varuprov" avses ett varuprov av Produkten som tillhandahålls av Säljaren till Köparen; Med “Sanktion” avses handels-, ekonomisk eller finansiell sanktionslagstiftning, förordningar, embargon eller restriktiva åtgärder som administreras, beslutas eller verkställs av en Sanktionsmyndighet; Med “Sanktionsmyndighet” avses (a) Förenta nationernas säkerhetsråd; (b) Förenta staternas utrikes- och finansdepartement samt OFAC (the Department of State, the Department of the Treasury and the Office of Foreign Assets Control of the United States of America); (c) Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen; (d) Förenade kungarikets finansdepartement (Her Majesty's Treasury of the United Kingdom) (e) andra relevanta regeringar, departement, myndigheter, institutioner och organ; Med “Sanktionslista” avses OFAC-listan (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list) som upprätthålls av OFAC i Förenta staterna (United States' Office of Foreign Assets Control), den lista över mål för ekonomiska sanktioner (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) som upprätthålls av det brittiska finansdepartementet (Her Majesty's Treasury) eller någon liknande lista som upprätthålls, eller ett offentliggörande av ett sanktionsmål som görs, av en Sanktionsmyndighet, vardera med ändringar, kompletteringar eller ersättningar från tid till annan; Med ”Säljare” avses Essentra Components AB (organisationsnummer 556915-0245) med registrerad adress på Bäckstensgatan 7, 431 49, Mölndal , Sverige samt dess efterträdare och ombud; Med “Säljarens webbplats” avses www.essentracomponents.com eller efterföljande webbplats; Med “Specifikation” avses specifikationen avseende relevant Produkt som anges i den senast publicerade Katalogen vid tidpunkten då Produkten beställdes; Med “Arbetsdag” avses varje annan dag än lördag, söndag, röda dagar eller helgdag i Sverige.

2.2 I dessa villkor: 2.2.1 finns rubriker endast av bekvämlighetsskäl och ska inte påverka tolkningen; 2.2.2 omfattas, vid hänvisning till en "person", varje individ, företag, bolag, firma, handelsbolag, förening, organisation, institution, stiftelse eller myndighet, vare sig denna är en separat juridisk person eller inte; 2.2.3 inkluderar ord i singular även ordet i plural och vice versa beroende på sammanhanget; 2.2.4 ska varje hänvisning till någon lag eller bestämmelse, om inte annat framgår av sammanhanget, tolkas som en hänvisning till den lagen eller bestämmelsen med eventuella ändringar, konsolideringar, modifieringar, utökningar, återinföringar eller ersättningar; 2.2.5 ska ordet "inklusive", om inte annat framgår av sammanhanget, betyda "inklusive utan begränsning"; och 2.2.6 omfattar "skriftligen" kommunikation via e-post eller elektronisk kommunikation.

3. Offerter, beställningar och konsumentens ångerrätt och rätt till återbetalning

3.1 Säljaren förbehåller sig rätten att avstå från att sälja och/eller avbryta en beställning av Produkter eller att påföra rimliga krav innan en beställning godkänns (såsom tillhandahållandet av ett giltigt fast telefonnummer eller mottagandet av avräknade medel från Köparen) om Säljaren anser det vara skäligen nödvändigt av säkerhetsskäl eller i syfte att förebygga bedrägerier, eller för att följa lagar eller förordningar som är tillämpliga på Produkterna i försäljnings-, destinations- eller användarlandet.

3.2 Om Säljaren tillhandahåller Köparen en offert avseende Produkt(er), är offerten giltig i 30 dagar från datumet för offerten, såvida inte annat har angetts av Säljaren. Offerten är dock inte bindande förrän beställningen har godkänts av Säljaren i enlighet med villkor 3.3.

3.3 Varje beställning av Produkter som Köparen gör på Säljarens webbplats eller på annat sätt ska anses vara ett anbud att köpa de i beställningen angivna Produkterna enligt dessa Villkor. Varje beställning ska innehålla mängden och typen av Produkter som har beställts. En beställning är inte godkänd av Säljaren (och därmed inte bindande för Säljaren) förrän, det som inträffar tidigast av att, 3.3.1 Säljaren utfärdar en Orderbekräftelse till Köparen; och 3.3.2 Säljaren avsänder Produkterna till Köparen. Något godkännande av beställningen föreligger dock inte om Priset på Produkterna har blivit felaktigt angivet eller hänvisat till av Säljaren.

Villkor 3.4 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

3.4 Så snart en beställning är godkänd kan den inte avbeställas, ändras eller avbrytas av Köparen utan ett skriftligt godkännande från Säljaren.

Villkoren 3.5 till 3.13 tillämpas endast om Köparen är en konsument

3.5 Om köparen är en konsument, har Köparen en lagstadgad rätt att frånträda Avtalet under den period som anges nedan i villkor 3.6 (även kallad ”ångerfristen”). Detta innebär att om Köparen under den aktuella perioden ångrar sig eller av annat skäl bestämmer sig för att inte behålla en Produkt, kan Köparen underrätta Säljaren om sitt beslut att frånträda Avtalet och få pengarna tillbaka. Denna ångerrätt gäller inte måttbeställda eller skräddarsydda Produkter eller Produkter som är specialtillverkade efter Köparens anvisning.

3.6 Köparen kan frånträda Avtalet genom att underrätta Säljaren om sitt beslut att frånträda Avtalet inom 14 dagar från det att Produkterna mottagits.

3.7 För att frånträda ett Avtal, vilket ska ske genom ett klart och tydligt meddelande, kan du använda Säljarens standardmall (bifogad till Orderbekräftelsen och även tillgänglig på Säljarens webbplats). För att frånträda ett Avtal kan du även använda det standardformulär som återfinns på Konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se. Vidare kan du kontakta Säljaren skriftligen för att underrätta Säljaren om ditt frånträdande genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till sales@essentracomponents.com, skicka ett brev till Bäckstensgatan 7, 431 49, Mölndal eller skicka ett fax till +46 31 105099. Köparen kan själv behålla en kopia av meddelandet om frånträdande. För att Köparen ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det att ett meddelande om att Köparen tänker utöva ångerrätten sänds in innan ångerfristen löpt ut.

3.8 Köparen ska få full återbetalning av det pris som Köparen betalat för Produkterna inklusive eventuella leveranskostnader. Säljaren ska göra återbetalningen inom 14 dagar från den dag Säljaren underrättades om Köparens beslut att frånträda avtalet, under förutsättning att Säljaren har fått tillbaka de returnerade Produkterna eller att Köparen sänt in ett bevis på att dessa har återsänts. Om Köparen har återsänt Produkterna till Säljaren på grund av att de var felaktiga eller inte enligt beskrivningen, vänligen se villkor 3.9.

3.9 Om Köparen har återsänt Produkterna till Säljaren enligt villkor 3 på grund av att de är felaktiga eller inte enligt beskrivningen, ska Säljaren återbetala hela priset för den felaktiga varan, eventuella leveranskostnader samt alla skäliga kostnader som Köparen ådragit sig i samband med återsändandet av varan till Säljaren.

3.10 Säljaren gör återbetalningar genom att använda samma betalningsmedel som Köparen. Säljaren ska därmed återbetala Köparen på det kredit- eller betalkort som Köparen använde vid betalningen eller, om Köparen betalade genom elektronisk överföring, på samma bankkonto som användes vid betalningen. Återbetalningen kommer inte att kosta Köparen något.

3.11 Följande förfarande tillämpas om Avtalet frånträds efter att Produkterna har leverats till Köparen:
3.11.1 Köparen ska återsända Produkterna till Säljaren så snart som det är praktiskt möjligt och inte senare än 14 dagar efter det att Köparen frånträdde Avtalet. Om Produkterna kräver upphämtning, ska Säljaren hämta upp Produkterna från den adress till vilken de levererades. Säljaren ska då kontakta Köparen för att göra upp en lämplig tid för upphämtning;
3.11.2 Såvida inte Produkterna är felaktiga eller inte enligt beskrivningen (i sådana fall, se villkor 3.9), ansvarar Köparen för kostnaderna för att återsända Produkterna till Säljaren eller, om aktuellt, kostnaderna för att Produkterna hämtas upp hos Köparen; och
3.11.3 Köparen har en rättslig skyldighet att behålla Produkterna i Köparens besittning och skäligen vårda Produkterna medan de är i Köparens besittning.

3.12 Detaljer angående Köparens lagstadgade ångerrätt och information om hur denna kan utövas tillhandahålls i Orderbekräftelsen.

3.13 I egenskap av konsument, har Köparen lagstadgade rättigheter i fråga om Produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivningen. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av returpolicyn i villkor 3 eller dessa Villkor. Detta Avtal begränsar således varken konsumentens lagstadgade rättigheter enligt Konsumentköplagen (1990:932) eller Säljarens lagstadgade ansvar för felaktiga Produkter.

3.14 I händelse av att en produkt är felaktig ska Köparen lämna Säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om Köparen inte lämnar Säljaren meddelande om felet inom tre månader från det att han har tagit emot varan, förlorar han sin rätt att åberopa felet. Vid reklamation ska Köparen kontakta Säljaren i enlighet med villkor 21.2.

4. Beskrivningar, Varuprov och litteratur

4.1 Om inte annat skriftligen har bekräftats av Säljaren ska ingenting i Katalogen tas som återgivning av ursprungskällan, tillverkaren eller produktion av Produkter eller del av dessa.

Villkor 4.2 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

4.2 Ritningar, Specifikationer och reklam som utfärdats av Säljaren samt beskrivningar, detaljer eller illustrationer i Katalogen publiceras enbart i syfte att ge Köparen en ungefärlig uppfattning om de Produkter som beskrivs däri och kan inte åberopas av Köparen eller utgöra del av Avtalet, om det inte uttryckligen anges i Villkoren.

4.3 Tryckfel, skrivfel och andra fel eller försummelser i Katalog, offert, prislista, Orderbekräftelse, etikett, förpackning, faktura eller annan handling eller information som utfärdats av Säljaren kan när som helst korrigeras av Säljaren, utan ansvar gentemot Köparen, antingen genom att sådant dokument korrigeras offentligt eller genom att korrigeringen publiceras på Säljarens webbplats eller genom att Köparen meddelas skriftligen. Sådan korrigering ska omedelbart vara bindande för Köparen.

4.4 Såvida inte annat krävs enligt lag, ska Avtalet inte vara: 4.4.1 en försäljning enligt Varuprov, även om ett Varuprov har lämnats till Köparen, om inte Säljaren uttryckligen anger på Orderbekräftelsen att Avtalet avser en sådan försäljning enligt Varuprov; eller 4.4.2 en försäljning enligt beskrivning, även om en beskrivning har lämnats.

5. Ändamålsenlighet och Specifikationer

5.1 Köparen ska genomföra adekvata tester för att säkerställa att Produkten är ändamålsenlig. Med förbehåll för villkor 5.2, bekräftar Köparen uttryckligen att, oberoende av vägledning från Säljaren, för att avgöra om Produkten är lämplig för dess ändamål, förlitar sig Köparen inte på (i) Säljarens skicklighet och bedömning eller (ii) CAD-filer eller andra produktspecifika bilder och information (inklusive tekniska ritningar, produktmått och Specifikationer) som finns tillgängliga på Säljarens webbplats eller någon webbplats som länkar till Säljarens webbplats.

5.2 Om Köparen vill kunna förlita sig på Säljarens skicklighet och bedömning vad gäller en Produkts lämplighet för ett visst ändamål, måste Köparen före beställningen skriftligen informera Säljaren om det specifika ändamålet liksom att Köparen, i stället för att genomföra egna test, vill kunna förlita sig på Säljarens bekräftelse. Säljaren ska underrätta Köparen om eventuella tillkommande avgifter för att en sådan bekräftelse ges. Köparen kan endast förlita sig på att Produkten är lämpad för ett visst ändamål om Köparen har lämnat all information som Säljaren behöver för att vidta nödvändiga tester och Säljaren uttryckligen har bekräftat i Orderbekräftelsen att Produkten kan uppfylla det särskilda ändamålet.

5.3 Säljaren har rätt att införa ändringar i Specifikationer som inte i väsentlig grad påverkar kvaliteten eller prestandan hos Produkterna.

6. Pris

6.1 Med förbehåll för villkor 6.2, ska priset på Produkten vara det pris som specificeras i offerten, eller i avsaknad av en offert, det pris som framgår av Katalogen vid den tidpunkt då beställningen godkändes (”Priset”). I enlighet med Säljarens nuvarande praxis är Priset inklusive standardemballage. Priset återspeglar de ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor, men Säljaren ska, på begäran av Köparen, informera Köparen om de extra kostnader som gäller för det fall Säljaren samtycker till ändringar avseende sådana ansvarsbegränsningar.

6.2 Säljaren ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att Priser är korrekt angivna i offerter och Katalogen, men Säljaren förbehåller sig rätten att, vilket ska meddelas Köparen när som helst före det att leveransen godkänns, höja priset i syfte att återspegla ökade kostnader för Säljaren att tillhandahålla Produkterna på grund av: 6.2.1 varje faktor utom Säljarens rimliga kontroll; 6.2.2 ökning av kostnaderna för arbete eller material, inklusive lagringskostnader för det fall Produkterna inte hämtas eller levereras i enlighet med Avtalet; 6.2.3 ändringar som begärs av Köparen gällande leveransdatum, kvantiteter, Specifikationer eller omfattningen av Säljarens instruktioner; 6.2.4 förseningar, merarbete eller extra material som orsakas av Köparens instruktioner, försummelse eller underlåtenhet; eller 6.2.5 Köparens underlåtenhet att tillhandahålla Säljaren lämplig och aktuell information, instruktioner eller specifikationer. Priser som debiteras är de som gällde då beställningen godkändes.

Villkor 6.3 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

6.3 Om inte annat anges i Orderbekräftelsen är Priset angivet i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter samt alla kostnader och avgifter avseende emballage, lastning, avlastning, frakt och försäkring eller liknande kostnader som inte är av standardtyp, vilka (om några) ska betalas av Köparen vid den tidpunkt då det är dags att betala för Produkterna. För det fall frakt eller andra kostnader som ska betalas av Köparen initialt har betalats av Säljaren, ska Säljaren ha rätt att omedelbart utfärda en faktura för sådana kostnader.

Villkor 6.4 tillämpas endast om Köparen är en konsument

6.4 Priset är angivet i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter samt standardemballage. Priset är exklusive samtliga kostnader och avgifter avseende emballage, lastning, avlastning, frakt, leverans, porto och försäkring eller liknande kostnader som inte är av standardtyp, vilka (om några) ska betalas av Köparen vid den tidpunkt då det är dags att betala för Produkterna. För det fall frakt eller andra kostnader som ska betalas av Köparen initialt har betalats av Säljaren, ska Säljaren ha rätt att omedelbart utfärda en faktura för sådana kostnader.

7. Betalning

7.1 Säljaren ska efter eget gottfinnande ha rätt att fakturera Köparen för betalning av Priset eller andra belopp i förskott. För det fall Köparen betalar för en beställning i förskott, förbehåller sig Säljaren rätten att avvakta med leveransen av varan till dess betalningen har mottagits.

7.2 Om inte annat anges i Orderbekräftelsen ska betalning av Säljarens faktura ske (utan avdrag, rabatt, minskning eller kvittning) inom 30 dagar från fakturadatum, även om leveransen inte har skett eller om äganderätten till Podukten inte har övergått till Köparen. Om inte annat uttryckligen har godkänts av Säljaren, ska betalning ske i samma valuta som Priset. Tidpunkten för betalning av de förfallna beloppen ska vara avgörande. Ingen betalning ska anses mottagen förrän Säljaren mottagit den i kontanter eller avräknade medel.

7.3 Betalning ska ske av Köparen genom antingen: 7.3.1 kredit- eller betalkort, varvid Säljaren godtar Visa och MasterCard; eller 7.3.2 elektronisk överföring till av Säljaren anvisat bankkonto.

7.4 Köpare som vill öppna kreditkonto hos Säljaren ska tillhandahålla sådan information och referenser som Säljaren begär och Säljaren kan göra en sökning avseende Köparen hos ett kreditupplysningsföretag. Säljaren förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst, efter eget gottfinnande, bevilja, vägra eller stänga ett kreditkonto samt sänka eller frysa kreditgränsen.

7.5 Om betalning inte sker senast på förfallodagen utgår ränta på det obetalda beloppet enligt Räntelagen (1975:635) till dess att full betalning sker (både före och efter en eventuell dom).

7.6 Om Köparen underlåter att betala ett förfallet belopp enligt dessa Villkor och/eller enligt annat avtal mellan Köparen och Säljaren i överensstämmelse med de villkoren, har Säljaren rätt att, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som tillkommer Säljaren (inklusive rätten att debitera ränta i enlighet med villkor 7.5); 7.6.1 säga upp Avtalet eller något annat avtal mellan Köparen och Säljaren med omedelbar verkan; 7.6.2 dra av utestående belopp från eventuella fordringar som Köparen har på Säljaren enligt Avtalet eller på annat sätt; 7.6.3 kräva att Köparen betalar eventuella lagerkostnader för Produkterna; 7.6.4 avvakta med fortsatta leveranser till Köparen enligt Avtalet eller något annat avtal till dess betalning sker; 7.6.5 sälja vidare Produkter som ännu inte har levererats till Köparen; och/eller 7.6.6 innehålla erlagda belopp som deposition för Produkterna.

8. Leverans

8.1 Om inte annat har avtalats skriftligen, kommer Produkterna att skickas till Köparen med en transportör vald med förnuft av Säljaren. Leverans av Produkterna till Köparen sker genom att Säljaren levererar Produkterna till transportören eller genom att dessa hämtas upp av transportören. Därefter ska transport av sådana Produkter ske i enlighet med transportörens villkor, vilka Köparen på begäran ska underrättas om. Om Köparen är en företagskund, har Säljaren inget ansvar för transportörens handlingar eller underlåtenhet, såvida inte annat är överenskommet med Köparen. Säljaren kan leverera Produkterna tidigt. Säljaren är inte skyldig att, enligt tillämplig lagstiftning, ingå avtal med transportören å Köparens vägnar, oavsett varornas natur eller andra omständigheter. Säljaren är inte heller skyldig att meddela när varorna har skickats från Säljaren till Köparen genom sjötransport under sådana omständigheter då det är vanligt att försäkra.

8.2 Om det avtalats skriftligen att Produkterna ska levereras genom en annan metod än den som avses i villkor 8.1 ska leverans ske: 8.2.1 där Produkter ska hämtas av Köparen från Säljarens lokaler, genom att Säljaren underrättar Köparen om att Produkterna är klara för avhämtning; 8.2.2 där Produkterna ska levereras av Säljaren, genom att Säljaren levererar Produkterna till av Köparen angiven leveransadress; eller 8.2.3 där Produkterna ska transporteras av en tredje part, genom upphämtning eller leverans av Produkterna till den tredje parten.

8.3 Tidsperioder eller datum som anges för leverans av Produkterna är endast ungefärliga. Säljaren ska göra rimliga ansträngningar för att leverera Produkterna på det beräknade leveransdatumet som anges i Orderbekräftelsen. Om inte annat är överenskommet mellan Säljaren och Köparen, ska varorna levereras utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 30 dagar. Om Säljaren inte kan leverera Produkterna på det beräknade leveransdatumet på grund av en händelse utom Säljarens kontroll, ska Säljaren kontakta Köparen med ett nytt beräknat leveransdatum.

Villkor 8.4 tillämpas endast om Köparen är en konsument

8.4 Leveransen är fullbordad när Säljaren levererar Produkterna till av Köparen angiven adress. Om ingen på Köparens adress är tillgänglig för att motta leveransen, ska Säljaren lämna Köparen ett meddelande om att Produkterna har returnerats till Säljarens lokaler. I sådana fall ombeds Köparen att kontakta Säljaren för att bestämma en ny tid för leverans.

Villkor 8.5 till 8.9 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

8.5 Säljaren ansvarar inte för eventuella förseningar vid leverans av Produkter. Säljaren kan leverera upp till 10 procent mer eller 10 procent mindre än den mängd Produkter som har angetts i beställningen. Köparen ska godta sådan variation i mängd och betala Priset, som det justerats för att återspegla sådan mängdvariation. Den mängd Produkter som enligt Säljarens dokumentation avsänts från Säljarens lokaler, ska vara bindande bevisning för vilken kvantitet Köparen mottagit vid leveransen, om inte Köparen kan lägga fram bindande bevis för motsatsen.

8.6 Säljaren ansvarar inte för eventuella Förluster som drabbar Köparen på grund av utebliven eller ofullständig leverans av Produkter, om inte Köparen skriftligen har informerat Säljaren om detta, inom tio Arbetsdagar från det beräknade leveransdatumet vid utebliven leverans, eller på den faktiska leveransdagen vid ofullständig leverans. Under alla omständigheter, och alltid med förbehåll för villkor 12, om Säljaren av någon anledning ska hållas ansvarig, ska Säljarens ansvar begränsas till: 8.6.1 det belopp som överstiger den ej levererade Produktens Pris, i förhållande till priset på den billigast tillgängliga marknaden för liknande varor för ersättning av den Produkt som inte levererats; eller 8.6.2 om det inte finns en sådan marknad, ett belopp som motsvarar Priset på den Produkt som inte levererats.

8.7 Om Köparen underlåter att ta emot en leverans av Produkter eller underlåter att ge Säljaren tillräckliga leveransinstruktioner före angiven tid för leverans (av annan orsak än sådan utom Köparens rimliga kontroll eller Säljarens försummelse eller underlåtenhet) ska Produkterna anses ha levererats vid den tidpunkt som angetts för leverans och, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som tillkommer Säljaren, får Säljaren: 8.7.1 lagra Produkterna fram till faktisk leverans och ta betalt av Köparen för skäliga kostnader (inklusive försäkring) för lagring, om tillämpligt, men utan skyldighet för Säljaren att anskaffa försäkring; eller 8.7.2 då Köparen har underlåtit att ta emot leverans av Produkter på, eller före, den femte arbetsdagen som följer den avsedda leveransdagen, sälja Produkterna till bästa lättillgängliga pris och ska (efter avdrag för skäliga lager- och försäljningskostnader) överföra till Köparen det belopp som överstiger Priset eller fakturera Köparen för eventuellt underskott i förhållande till Priset.

8.8 För det fall Produkter ska levereras i omgångar, ska varje leverans utgöra en separat förpliktelse och varken Säljarens underlåtenhet att leverera eller Köparens fordran beträffande en eller flera delleveranser ska berättiga Köparen att behandla Avtalet i sin helhet som förkastat.

8.9 Om Köparen vid leverans av Produkterna upptäcker att dessa har beställts felaktigt, ska Säljarens standardavgift för hantering från tid till annan betalas av Köparen om Säljaren samtycker (efter eget gottfinnande) till att acceptera en retur av dessa Produkter (på Köparens risk).

9. Inga internationella leveranser

9.1 Säljaren levererar inte Produkter till adresser utanför Sverige, Norge eller Danmark. Säljaren kan beställa Produkter utanför Sverige, men beställnigen måste avse leverans till en adress inom Sverige, Norge eller Danmark.

10. Risk och äganderätt i Produkterna

10.1 Köparen bär risken för Produkter som tillhandahålls av Säljaren när Produkterna lastas av från Säljarens transportör i Köparens lokaler eller, när produkterna hämtas av Köparen från Säljarens lokaler, omedelbart vid upphämtningen, och Köparen bör därmed ordna med lämplig försäkring från den tidpunkten.

10.2 Säljaren behåller äganderätten och nyttjanderätten till samtliga Produkter som tillhandahålls eller säljs av Säljaren tills, det som inträffar först av, att: 10.2.1 Säljaren har mottagit, antingen i kontanta eller avräknade medel, alla belopp som förfallit till betalning för Produkter från Köparen; eller 10.2.2 (vad gäller enskilda produkter) Produkterna har använts eller inkorporerats i andra produkter i den löpande affärsverksamheten.

Villkor 10.3 och 10.4 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

10.3 Tills dess äganderätten till Produkterna övergår till Köparen, måste Köparen: 10.3.1 inneha sådana produkter (i förtroende och på uppdrag av Säljaren) som Säljarens depositarie och handla i god tro för att skydda Säljarens intresse i Produkterna; 10.3.2 lagra sådana varor (utan kostnad för Säljaren) separat från andra varor som tillhör Köparen på sådant sätt att dessa Produkter förblir identifierbara som Säljarens egendom och inte blanda dem med andra varor; 10.3.3 inte pantsätta eller tillåta någon panträtt, avgift eller annat intresse uppstå avseende Produkterna eller deras äganderättsbevis; 10.3.4 inte förstöra eller förvanska någon identifierande markering på sådana Produkter eller relevanta förpackningar och bibehålla sådana Produkter i tillfredsställande skick; och 10.3.5 hålla sådana Produkter försäkrade för Säljarens räkning och i händelse av anspråk förvalta intäkterna från en sådan försäkring åt Säljaren.

10.4 Säljaren ska ha rätt att när som helst, innan äganderätten till Produkterna övergår till Köparen, begära att Köparen lämnar ifrån sig Produkterna till Säljaren. Köparen samtycker till att Säljaren och dess ombud när som helst får tillträde till de lokaler där Produkterna förvaras för att inspektera eller, om Köparen har underlåtit att på begäran av Säljaren överlämna besittningen, återta Produkterna.

11. Kvalitet på Produkter

11.1 Med förbehåll för villkor 11, garanterar Säljaren att Produkterna vid leverans är av tillfredsställande kvalitet. En Produkt anses vara av tillfredsställande kvalitet om: 11.1.1 vad gäller försäljning enligt Varuprov, Produkten väsentligen överensstämmer med Varuprovet (med förbehåll för tillåtna avvikelser eller variationer som återspeglas i Specifikationer eller anvisningar som tillhandahållits av Säljaren i förhållande till Varuprovet, vilka Säljaren bekräftar är tillämpliga på Avtalet); eller 11.1.2 i övriga fall, Produkten väsentligen överensstämmer med dess Specifikationer.

11.2 De garantier som anges i villkor 1.1 ska endast tillämpas under förutsättning att: 11.2.1 vad gäller fel som är uppenbara vid inspektion av Produkterna, Köparen skriftligen underrättar Säljaren om garantibrottet i rimlig detalj inom 30 dagar från att Produkter levererades; eller 11.2.2 vad gäller fel som inte är uppenbara vid inspektion av Produkterna, Köparen skriftligen underrättar Säljaren om garantibrottet i rimlig detalj inom 14 dagar från att Köparen märkte eller borde ha märkt felet, och under alla omständigheter inom 12 månader från dagen för leverans av Produkterna; 11.2.3 Säljaren, efter att ha fått sådan underrättelse om felet, ges rimlig möjlighet att inspektera Produkterna och dessa, på Säljarens skäliga begäran, återsänds till Säljarens driftsställe (på Köparens risk) för sådan inspektion; och 11.2.4 det totala Priset för Produkterna har betalats av Köparen.

11.3 Säljaren ansvarar inte för brott mot någon garanti enligt villkor 11.1 om: 11.3.1 Produkten väsentligen överensstämmer med dess Specifikationer eller, om tillämpligt, Varuprov (med förbehåll för, vid försäljning enligt Varuprov, tillåtna avvikelser eller variationer som återspeglas i Specifikationer eller anvisningar som tillhandahållits av Säljaren i förhållande till Varuprovet, vilka Säljaren bekräftar är tillämpliga på Avtalet); 11.3.2 garantibrottet orsakades direkt eller indirekt av Köparens överträdelse av dessa Villkor; 11.3.3 garantibrottet orsakades direkt eller indirekt av handlingar eller underlåtenhet av personer som inte uttryckligen godkänts av Säljaren, inklusive reparationer, tillägg eller ändringar avseende Produkterna som gjorts på uppdrag av Köparen, 11.3.4 garantibrottet orsakades direkt eller indirekt av delar, material eller utrustning som ingår i en Produkt men som inte tillverkats av Säljaren, varvid Köparen endast ska vara berättigad förmånen av sådan garanti som gavs av tillverkaren till Säljaren och som kan överföras till Köparen (på Köparens bekostnad); 11.3.5 Köparen använder eller säljer vidare Produkten efter att ha anmält ett fel eller underlåtit att följa Säljarens rimliga instruktioner i förhållande till att behålla eller dra in en Produkt; eller 11.3.6 garantibrottet orsakades direkt eller indirekt av miljöförhållanden eller användning, förvaring eller hantering av Produkterna utan beaktade av dess Specifikationer eller de instruktioner som tillhandahållits av Säljaren, eller av något som uttryckligen uteslutits av Säljaren genom skriftligt meddelande inklusive vårdslöshet, felaktigt hantering, driftsproblem, vandalisering och oförutsedda händelser.

Villkor 11.4 och 11.5 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

11.4 Med förbehåll för villkor 11.2 och 11.3, då Produkter eller delar därav som återsänds till Säljaren enligt Säljaren rimliga bedömning inte överensstämmer med garantin enligt villkor 11.1 eller andra garantier, kvalitetsnormer eller villkor som följer av lag, ska Säljaren till fullo uppfylla sina förpliktelser genom att, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta hela eller delar av alla eller vissa Produkter eller återbetala Priset för de i kterna. Produkter som har ersatts på det sättet ska ägas av Säljaren.

11.5 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och med förbehåll för villkor 12.4 och 12.5, ska gottgörelsen i villkor 11.4 vara det enda som omfattas av säljarens ansvar som uppstår på grund av eller i anslutning till eventuella anspråk avseende Produkternas kvalitet.

Villkor 11.6 tillämpas endast om Köparen är en konsument

11.6 Garantin som anges i villkor 11.1 och andra garantier, kvalitetsnormer eller villkor som är tillämpliga på ett Avtal, är utöver de rättigheter som tillkommer Köparen enligt lag beträffande Produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivningen.

11.7 Köparen ska följa alla rimliga instruktioner från Säljaren i samband med att en produkt hålls inne eller ett produktåterkallande organiseras med avseende på Produkterna eller vad gäller andra korrigerande åtgärder som skäligen vidtagits av eller på uppdrag av Säljaren beträffande Produkter efter leverans till Köparen.

12. Ansvarsbegränsning om Köparen är en företagskund

Villkor 12 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

12.1 För tillämpning av villkor 12: med "Anspråk" avses ett anspråk som uppstår till följd av eller i samband med leverans av Produkter till Köparen eller på grund av överträdelse av dessa Villkor eller av annan skyldighet av något slag för Säljaren eller enligt Köparens användning eller återförsäljning av Produkter (eller av någon produkt som innehåller någon av Produkterna) eller som ett resultat av någon utfästelse, uttalande, handling eller underlåtenhet inklusive försummelse som uppstår under eller i samband med dessa Villkor eller ett Avtal.

12.2 Med förbehåll för villkor 12.5, Säljarens totala ansvar (inklusive ansvar för dess anställdas, ombuds, underleverantörers eller Koncernföretags handlingar eller underlåtenhet) till Köparen för Anspråk, oavsett om dessa härrör från avtal, kränkning (inklusive vårdslöshet och överträdelse av en lagstadgad skyldighet), förvrängning, återställande eller annat, ska begränsas enligt följande: 
12.2.1 Säljarens totala ansvar för ett Anspråk i förhållande till en enskild Produkt ska vara begränsat till Priset som Köparen ska betala för den varan; och
12.2.2 Säljarens totala ansvar gentemot Köparen för alla andra Anspråk under ett kalenderår ska vara begränsat till det totala belopp som Köparen har betalat till Säljaren för Produkter under det kalenderåret.

12.3 Med förbehåll för villkor 12.5, ska Säljaren inte vara ansvarig gentemot Köparen eller någon annan part för (a) indirekta förluster, (b) ekonomisk förluster, (c) utebliven vinst eller förväntade vinster, (d) förlust av förväntade besparingar, (e) förlust av affärer eller förväntade framtida affärer, (f) skada på anseende eller goodwill, eller (g) följdskada, vilken som helst, oavsett orsak, som uppstår i samband med leverans av Produkter eller relaterade tjänster från Säljaren, i samtliga fall vare sig det är fråga om direkta eller indirekta skador eller följdskador och oavsett om sådana förluster drabbar Köparen eller någon annan part.

12.4 Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor, är alla underförstådda garantier, villkor och bestämmelser (med undantag för villkoret att Säljaren äger Produkterna, eller kommer att äga Produkterna när dessa övergår till Köparen, och att Produkter är fria från avgifter eller belastningar som inte avslöjats för eller varit känt för Köparen innan Avtalet ingås, samt kommer att förbli fria från ovan till dess Produkterna övergår till Köparen) undantagna från Avtalet i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och, med förbehåll för villkor 12.5, är Säljaren inte ansvarig gentemot Köparen för förlust av något slag som uppstår ur överträdelse, av underförstådda garantier, villkor eller bestämmelser, eller överträdelse av någon skyldighet av något slag som åläggs Säljaren enligt lag.

12.5 Ingenting i dessa Villkor ska utesluta eller begränsa Säljarens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, eller i fråga om ansvar för felaktiga produkter enligt tillämplig tvingande lagstiftning, eller vad gäller ansvar som uppkommer enligt någon säkerhetsföreskrift enligt tillämplig tvingande lagstiftning, eller för bedrägligt beteende eller annat ansvar i den mån sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

12.6 Om Köparen får kännedom om att någon tredje part framställt eller sannolikt kommer framställa krav mot Köparen avseende Produkterna (till exempel för att de är bristfälliga eller kränker annans rättighet) ska Köparen: 12.6.1 omgående underrätta Säljaren om sådant krav eller omständighet; 12.6.2 omgående tillhandahålla sådan hjälp till Säljaren och vidta de åtgärder som Säljaren kan begära för att undvika, bestrida, försvara, mildra, motstå, överklaga eller förhandla om sådant krav eller omständighet, inklusive att låta Säljaren ta full kontroll över alla förfaranden eller förhandlingar i samband med kravet; och 12.6.3 inte förlika, kompromissa, göra medgivanden eller komma överens i frågor inom ramen för en tvist, utan föregående skriftligt godkännande från Säljaren.

12.7 Köparen bekräftar härmed att de ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor är rimliga och återspeglar parternas kommersiella avsikter med beaktande av Säljarens förväntade intäkter enligt Avtalet eller något annat avtal och Köparens möjligheter att skydda sig genom försäkring. Säljaren kan vara villig att, på begäran av Köparen, variera ansvarsbegränsningarna i förhållande till specifika Produkter under förutsättning att Köparen bär de extra kostnader som meddelas av Säljaren.

13. Ansvarsbegränsning om Köparen är en konsument

Villkor 13 tillämpas endast om Köparen är en konsument

13.1 Om Säljaren underlåter att följa dessa Villkor är Säljaren ansvarig för förlust eller skada i enlighet med Konsumentköplagen.

13.2 Säljaren levererar Produkterna till Köparen enbart för inrikes- och privat bruk. Köparen samtycker till att inte använda Produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål och Säljaren är inte ansvarig gentemot Köparen för utebliven vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

13.3 Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar Säljarens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, eller i fråga om ansvar för felaktiga produkter enligt tillämplig tvingande lagstiftning, eller vad gäller ansvar som uppkommer enligt någon säkerhetsföreskrift enligt tillämplig tvingande lagstiftning, eller för bedrägligt beteende eller annat ansvar i den mån sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

14. Händelser utanför Säljarens kontroll

14.1 Utan inverkan på någon annan bestämmelse i dessa Villkor, anses Säljaren inte bryta mot villkoren i ett Avtal vid dröjsmål eller underlåtenhet att uppfylla dess skyldigheter enligt Kontraktet för det fall dröjsmålet eller underlåtenheten beror på någon orsak eller omständighet utanför Säljarens rimliga kontroll, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, krig eller annan åtgärd av militära styrkor, terrorism, upplopp, civila oroligheter, sabotage, skadegörelse, olyckor, stopp eller skada på maskiner eller utrustning, brand, översvämning, force majeure, strejk, lockout och andra arbetskonflikter eller brist på material till det marknadspris som gällde då Avtalet ingicks, lagstiftande eller administrativa ingripanden (inklusive, exempelvis, sanktioner, embargon och Exportkontroll) eller som beror på underlåtenhet, vårdslöshet eller dröjsmål hos Köparen eller dess ombud eller representanter.

14.2 Säljaren förbehåller sig rätten att senarelägga leveransdatumet, säga upp Avtalet eller minska volymen av de Produkter som beställts av Köparen (utan något ansvar gentemot Köparen), för det fall Säljaren är förhindrad eller försenad i utövandet av sin verksamhet på grund av att en händelse beskriven i villkor 14.1 inträffat. Förutsatt att den aktuella händelsen fortsätter under en sammanhängande period av mer än 30 dagar ska vardera parten ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet utan något ansvar för någondera parten.

15. Uppsägning om Köparen är en företagskund

Villkor 15 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

15.1 Utan inverkan på andra rättigheter och rättsmedel, kan Säljaren säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: 15.1.1 Köparen bryter mot något villkor i något avtal med Säljaren; 15.1.2 Köparen gör en kompromiss eller frivillig uppgörelse med sina borgenärer eller någon åtgärd, ansökan, beställning, förhandling eller överenskommelse görs eller tas av eller för Köparen (inklusive utfärdandet av en ansökan eller underrättelse) genom Köparen eller någon annan person för utmätning, verkställande, likvidation, upplösning eller för att utse en förvaltare för Köparen, eller Köparen (om individ eller företag) går i konkurs eller (om företag) likvideras (annat än i sammanslagnings- eller rekonstruktionsyfte); 15.1.3 en pantinnehavare tar besittning, eller en inkasserare (administrativ eller liknande) utses avseende Köparens egendom eller tillgångar; eller Köparen upphör, eller hotar att upphöra, med verksamheten; eller 15.1.4 Säljaren rimligen uppfattar att någon av de händelser som nämns i villkor 15.1.2 eller 15.1.3 ovan sannolikt kommer att inträffa i förhållande till Köparen och meddelar Köparen detta.

15.2 Om Säljaren säger upp Avtalet i enlighet med villkor 7.6 eller 15.1 ska, utan att det inverkar på andra rättigheter eller rättsmedel tillgängliga för Säljaren: 15.2.1 Säljaren ha rätt att säga upp andra avtal eller avvakta med fortsatta leveranser enligt Avtalet eller något annat avtal; 15.2.2 för det fall Produkterna har levererats, men inte betalats, med förbehåll för villkor 7.4, Köparens rätt till besittning upphöra och Säljaren får förfoga över och använda Produkterna som Säljaren önskar; och 15.2.3 Priset förfalla till omedelbar betalning utan hinder av tidigare avtal eller överenskommelser av motsatt innebörd.

15.3 Uppsägning av Avtalet, oavsett anledning, ska inte påverka någon av dess villkor, vilka är avsedda att fortsätta att vara gällande även efter Avtalets upphörande, inklusive villkor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21.

16. Skadestånd om Köparen är en företagskund

Villkor 16 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

16.1 Utan att det inverkar på Säljarens övriga rättigheter och rättsmedel ska Köparen ersätta och hålla Säljaren, dess Koncern, dess anställda och ombud skadelösa för Förluster som uppkommit till följd av: 16.1.1 avbeställning, ändring eller inställande av en beställning från Köparen i enlighet med villkor 3.4; 16.1.2 eventuella anspråk från tredje part avseende Förlust eller skada orsakad av Produkter som efter leverans har använts för annat ändamål än den godkända användningen för sådana Produkter (den användning för vilken sådan Produkt vanligen tillhandahålls) eller ändrats eller reparerats av annan person än Säljaren; 16.1.3 uppsägning enligt villkor 7.6 eller 15.1; och överträdelse av villkor 18.

17. Immateriella rättigheter

17.1 Om inte uttryckligen angivet i dessa Villkor, ska Säljaren och/eller Säljarens licensgivare äga alla Immateriella rättigheter i Produkterna, Katalogen och material som Köparen har tillgång till eller tillhandahålls (inklusive dokumentation, tekniska ritningar och CAD-filer) ("Material”) från tid till annan.

17.2 Köparen ges inte några rättigheter eller någon licens avseende Produkterna, förutom rätten att använda och återförsälja Produkterna inom ramen för Köparens löpande affärsverksamhet och på annat sätt i enlighet med villkoren i Avtalet.

17.3 Säljaren beviljar Köparen en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens, utan rätt att underlicensiera, att komma åt och titta på samt (om det inte visas som otillåtet) ladda ner och skriva ut Katalogen och Material för Köparens personliga bruk.

17.4 Köparen får inte använda, kopiera, anpassa, överföra, distribuera, ändra, publicera, bakåtutveckla, skapa verk baserat på, distribuera, licensiera, sälja, överföra, offentligt framföra, sända, överföra till allmänheten eller på annat sätt utnyttja Katalogen eller Material, annat än vad som är uttryckligen tillåtet enligt dessa Villkor, eller på annat sätt, utan Säljarens skriftliga medgivande.

18. Exportkontroll och Sanktioner

18.1 Köparen garanterar och intygar att varken Köparen, dess Koncernföretag, styrelseledamöter, chefer eller anställda i dess Koncern: 18.1.1 är en Begränsad Part eller deltar, eller har deltagit, i någon transaktion eller agerande som skulle kunna resultera i att vederbörande blir en Begränsad Part; 18.1.2 har bedrivit eller bedriver, direkt eller indirekt, handel, affärer eller annan verksamhet med, till förmån för, eller på uppdrag av, någon Begränsad Part; 18.1.3 har brutit eller bryter mot tillämplig lagar, författningar, förordningar eller regler avseende Exportkontroll och Sanktioner.

18.2 Köparen är medveten om att vissa av Produkterna, deras beståndsdelar och teknik kan bli föremål för Exportkontroll och Sanktioner. Köparen ska: 18.2.1 efterkomma Exportkontroll och Sanktioner som gäller för både Säljaren och Köparen; 18.2.2 inte exportera, reexportera eller handla, direkt eller indirekt, med eller till någon Begränsad Part eller någon person eller entitet som är införlivad eller belägen i något land som är föremål för Sanktioner; 18.2.3 på egen bekostnad erhålla de licenser, tillstånd, anmälningar och tillåtelser som krävs för att sälja, exportera, reexportera, överföra eller importera Produkterna, deras beståndsdelar eller teknik; 18.2.4 säkerställa att slutanvändningen av Produkterna inte bryter mot Exportkontroll eller Sanktioner, inklusive massförstörelsevapen och militära slutanvändarkontroller.

19. Om Köparen är en konsument

Villkor 19 tillämpas endast om Köparen är konsument

19.1 Om Köparen är konsument, får Köparen endast köpa Produkter från Säljarens Webbsida om Köparen är minst 18 år.

19.2 I egenskap av konsument, har Köparen lagstadgade rättigheter i förhållande till Produkter som är felaktiga eller som inte överensstämmer med beskrivningen. Ingenting i dessa Villkor påverkar dessa lagstadgade rättigheter.

19.3 Detta Avtal gäller mellan Köparen och Säljaren. Ingen annan person har rätt att göra gällande dess villkor.

19.4 Detta Avtal och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet ska regleras av svensk materiell rätt. Dessutom har Köparen alltid en möjlighet att göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden.

20. Om Köparen är en företagskund

Villkor 20 tillämpas endast om Köparen är en företagskund

20.1 Om Köparen inte är en konsument, bekräftar du din behörighet att binda det företag på vars uppdrag du använder Säljarens webbplats för inköp av Produkter.

20.2 Avtalet innefattar avtalet och överenskommelsen mellan parterna i sin helhet och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och uppgörelser (såväl muntliga som skriftliga) avseende Produkter (såvida inte någon part försöker undanta ansvar för bedrägligt beteende före avtalets ingående, på vilket det kan visas att den andra parten har förlitat sig). Köparen vidkänner att Avtalet ingås utan tillit till garantier, löften eller utfästelser från, eller på uppdrag av, Säljaren om inte uttryckligen angivet i dessa Villkor, förutsatt att ingenting i dessa Villkor begränsar eller utesluter Säljarens ansvar för bedrägeri och bedrägligt beteende.

20.3 Så när som på rättigheter, ersättningar eller garantier som uttryckligen ges till förmån för Säljarens Koncern eller Säljarens ombud, vilka direkt ska tillkomma sådan part, har parterna till Avtalet inga avsikter att något villkor i Avtalet ska kunna åberopas under tillämplig lagstiftning av någon person som inte är part till Avtalet. Ingen sådan person ska ha några rättigheter i förhållande till förlängning, friskrivningar och/eller tillägg till Avtalet.

20.4 Avtalet regleras av svensk materiell rätt. Vid eventuell tvist ska svenska domstolar ha exklusiv domsrätt, med undantag för att Säljaren ska ha rätt att väcka talan mot Köparen i annan domstol.

21. Övriga viktiga villkor

21.1 Säljaren kan fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter enligt ett Avtal antingen själv eller genom sina underleverantörer, ombud eller Koncernföretag, utan att det påverkar Köparens rättigheter eller Säljarens skyldigheter enligt dessa Villkor. Varje handling eller underlåtenhet av någon av Säljarens underleverantörer, ombud eller Koncernföretag ska anses vara en handling eller underlåtenhet av Säljaren och kommer att omfattas av de undantag och ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor. Köparen får inte överföra, överlåta eller lägga ut några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet på underleverantörer utan Säljarens i förväg skriftliga godkännande och ska under alla omständigheter förbli ansvarig för att Avtalet uppfylls av mottagare, tillträdare och underleverantör.

21.2 Meddelanden ska vara skriftliga och adresserade till den andra parten, i Säljarens fall, till Bäckstensgatan 7, 431 49, Mölndal, faxnummer +46 31 105099 eller e-postadress sales@essentracomponents.com och, i Köparens fall, till dess registrerade adress eller annan adress som vid tillfället har anmälts till Säljaren. Om Köparen är en företagskund får personligen levererade meddelanden verkan omedelbart, meddelanden per post får verkan två Arbetsdagar efter att de har postats, meddelanden per fax får verkan från det datum och den tidpunkt som anges på avsändarens sändningskvitto eller (om sådant saknas) vid mottagandet och meddelanden per e-post får verkan från det datum och den tidpunkt då e-postmeddelandet skickades (såvida inte ett frånvaromeddelande mottas av den sändande parten).

21.3 Om Säljaren underlåter att kräva att Köparen fullgör någon skyldighet enligt dessa Villkor, eller om Säljaren inte hävdar sina rättigheter gentemot Köparen, eller om Säljaren dröjer med att göra detta, innebär det inte att Säljaren har avstått från sina rättigheter gentemot Köparen och det betyder inte heller att Köparen inte måste fullgöra dessa skyldigheter. Om Säljaren faktiskt avstår från att göra gällande en försummelse från Köparen, kommer Säljaren endast att göra det skriftligen, och det innebär inte att Säljaren automatiskt avstår från att göra gällande Köparens framtida försummelser.

21.4 Varje bestämmelse i dessa Villkor gäller separat. Om domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dessa strider mot lag eller inte kan verkställas, ska återstående bestämmelser fortsatt äga full kraft och verkan.

21.5 Säljaren kommer inte att arkivera någon kopia av Avtalet mellan Köparen och Säljaren.