Meny Sök

Användningsvillkor för webbplats

  1. Användningsvillkor för webbplats
  2. Rätt till innehållet
  3. Användningsvillkor
  4. Information, tillgänglighet och användning
  5. Köp av varor eller tjänster
  6. Begränsning av ansvar
  7. Allmänt

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av, eller på uppdrag av, Essentra Components AB (nedan benämnt ”Vi”, ”Oss” och ”Vår” beroende på sammanhanget). Vi är registrerade i Sverige under organisationsnumret 556915-0245 och Vår registrerade adress är Bäckstensgatan 7, 431 49, Mölndal. Vårt momsregistreringsnummer är 556915-0245.

1.2 Din användning av denna webbplats är föremål för följande villkor och bestämmelser (”Användningsvillkoren”), vilka du godkänner genom användning av denna webbplats. Läs noggrant igenom Användningsvillkoren och se till så att du förstår innebörden av dem innan du börjar använda webbplatsen. Vi kan när som helst ändra Användningsvillkoren. Eventuella ändringar träder i kraft den dag de publiceras på webbplatsen och du bör därför kontrollera denna webbplats regelbundet för eventuella uppdateringar.

2. Rätt till innehållet

2.1 Upphovsrätt, varumärken, företagsnamn och övriga rättigheter som finns i materialet på denna webbplats (inklusive vår produktkatalog) ägs av oss eller har inkluderats med tillstånd från ägaren av dessa rättigheter. Vi förbehåller oss alla sådana rättigheter som ägs av Oss.

2.2 Om du förvärvar rättigheter på eller till webbplatsen samtycker du till att överlåta sådana rättigheter till Oss på global basis samt, om tillåtet enligt lokal lag, villkorslöst och oåterkalleligt avstå från all ideell rätt som du kan ha förvärvat på webbplatsen.

2.3 Du får endast ladda ner, spara och skriva ut utdrag från webbplatsen för personligt bruk. Du får inte på nytt publicera, överföra eller distribuera, ändra, publicera, bakåtutveckla eller skapa verk härledda från hela eller någon del av materialet på webbplatsen, eller använda webbplatsen i kommersiellt syfte utan Vårt skriftliga medgivande.

2.4 Du får inte använda informationen eller annat material på webbplatsen (inklusive CAD-filer) annat än för webbplatsens avsedda syfte, vilket är att ge en bakgrundsbeskrivning och allmän information om Oss och Våra produkter.

3. Användningsvillkor

3.1 Du får endast använda denna webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning, eller som på något sätt är olagligt eller bedrägligt.

3.2 Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus eller annat skadligt innehåll som är fientligt eller medför skada på tekniken. Du får inte obehörigen försöka få tillträde till Vår webbplats, webbplatsens server eller någon serverdator eller databas som är ansluten till Vår webbplats.

3.3 Du får inte länka till Vår webbplats eller visa innehållet på Vår webbplats inramat eller på annat sätt omgivet av material som inte framställts av Oss utan Vårt skriftliga förhandsgodkännande.

4. Information, tillgänglighet och användning

4.1 Samtidigt som vår målsättning är att säkerställa att materialet på denna webbplats är korrekt och fullständig, tillhandahålls materialet på denna webbplats endast i informationssyfte. Vi rekommenderar dig därför att kontrollera att informationen är korrekt innan du förlitar dig på den. Vi har inte för avsikt, och friskriver oss särskilt från alla skyldigheter, att uppdatera eller rätta information på denna webbplats. Du ska därför inte betrakta sådan information som korrekt eller aktuell, förutom den dagen då informationen publiceras.

4.2 Utan att det påverkar kvaliteten på det föregående tillhandahåller Vi alla CAD-filer eller andra produktspecifika bilder och information (inklusive tekniska ritningar, produktmått och specifikationer som du har tillgång till via webbplatsen) endast av rent indikativa och vägledande ändamål. Vi avråder dig starkt från att använda sådant material inom ramen för en eventuell designprocess. Vi vill påminna dig om att vi vanligen tillhandahåller produktprover för det fall du behöver en korrekt uppfattning avseende en särskild produkts karaktär och dimensioner.

4.3 Om du har fått tillträde till webbplatsen via en länk på en annan webbplats, observera att Vi inte på något sätt är ansvariga för innehåll som relaterar till våra produkter (t.ex. CAD-filer) på den webbplatsen. Med avseende på sådant innehåll, observera den rekommendation och påminnelse som anges i föregående stycke.

4.4 På den här webbplatsen kan du komma att erbjudas automatiska länkar till andra webbplatser. Vi godkänner inte, och tar heller inte något ansvar för, innehållet på webbplatser som det länkas till från denna webbplats. Du bör därför läsa de villkor som gäller för den webbplats du besöker via en länk innan fortsatt användning av den webbplatsen.

4.5 Vi kan förändra, tillfälligt stänga eller permanent ta bort den här webbplatsen utan något föregående meddelande. Fel, avbrott och förseningar av tjänsterna kan förekomma när som helst. Således tillhandahålls denna webbplats "i befintligt skick" utan några garantier av något slag. Vi ansvarar inte för felaktigheter eller brister i informationen, avbrott i tillgängligheten eller skada på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av nedladdning av något material från denna webbplats. Vi tar inte ansvar för några indirekta skador eller följdskador, utebliven vinst, eller några särskilda skador som på annat sätt uppstår på grund av eller i samband med användandet av denna webbplats.

4.6 Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa, men kan inte garantera, att webbplatsen inte innehåller datorvirus, maskar, trojanska hästar eller annat skadligt innehåll, eller att din användning av webbplatsen inte kommer att skada din dator. Du bör se till att ha lämplig utrustning, säkerhetsrutiner och virusskydd installerade på din dator innan du använder webbplatsen.

4.7 Åtkomst till denna webbplats och informationen på denna utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att teckna, eller på annat sätt förvärva eller avyttra aktier eller andra värdepapper i Oss eller något av Våra koncernföretag. Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat och personer som överväger ovanstående bör konsultera en oberoende finansiell rådgivare eller annan lämplig källa för rådgivning.

5. Köp av varor eller tjänster

5.1 Vid köp av varor från Vår webbplats tillämpas Våra Försäljningsvillkor.

5.2 Om du köper varor eller tjänster från en webbplats dit du har kommit genom att följa en länk från denna webbplats bör du läsa villkoren som visas på den webbplatsen innan du gör ditt köp.

5.3 I vissa jurisdiktioner kan det finnas begränsningar eller förbud som är tillämpliga vid köp, återförsäljning eller distribution av Våra varor eller tjänster. Det är inte praktiskt möjligt för Oss att kontrollera lagarna i alla de jurisdiktioner där våra kunder är baserade och Vi tar därför inget ansvar för eventuella förluster eller skulder som drabbar Våra kunder (eller deras kunder) med avseende på deras köp, mottagande eller användning av Våra varor och tjänster. Vi rekommenderar dig att kontrollera tillämpliga lagar i din jurisdiktion.

5.4 Offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av dokument på den här webbplatsen i andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat i lag. Därför bör personer i en annan jurisdiktion än Sverige, där sådana dokument offentliggörs, publiceras, distribueras eller på annat sätt görs tillgängliga för allmänheten, informera sig om och följa eventuella restriktioner.

6. Begränsning av ansvar

6.1 Vi undantar samtliga utfästelser, garantier, villkor och bestämmelser (oavsett om dessa följer av lag, föreskrifter, sedvanerätt eller liknande) som inte uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

6.2 Vi ansvarar inte för: (1) förlust eller skada som uppstår på grund av eller i samband med användning av, eller oförmåga att använda, Vår webbplats, eller användning av eller tillit till något innehåll (inklusive CAD-filer) som visas på Vår webbplats; (2) ekonomisk förlust eller skada (inklusive utebliven vinst, intäkter, affärer, kontrakt, goodwill eller annan ekonomisk förlust); (3) särskild skada, indirekt skada eller följdskada, oavsett orsak, som uppstår på grund av eller i samband med användning av webbplatsen; (4) förlust eller skada som orsakas av aktiviteter utövade av tredje parter, vars webbplatser är tillgängliga via en länk på Vår webbplats; eller (5) förlust eller skada som orsakas av ett virus, en distributed denial of service-attack, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat material på grund av din användning av Vår webbplats eller på grund av din nedladdning av innehåll från den, eller från någon webbplats länkad till den.

6.3 Ingenting i dessa Användningsvillkor är avsett, eller ska ha verkan, att begränsa eller undanta någon skyldighet som vi kan ha gentemot annan part vilken inte kan begränsas eller undantas enligt lag. Vi undantar eller begränsar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av Vår eller Våra representanters försumlighet, eller för bedrägeri, i förhållande till denna webbplats.

7. Allmänt

7.1 Om Vi, vid något tillfälle, inte kräver att du ska följa någon del av dessa Användningsvillkor, så hindrar inte det Oss från att kräva att du följer villkoren i framtiden.

7.2 Om någon del av dessa Användningsvillkor är otillåten eller bedöms vara utan verkan av domstol eller annat behörigt organ så ska detta inte påverka giltigheten av Användningsvillkorens övriga delar.

7.3 Vi kan överlåta eller överföra Våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användningsvillkor till tredje part samt lägga ut dessa på underleverantörer. Du får endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Användningsvillkoren till tredje part eller lägga ut dessa på underleverantörer med Vårt skriftliga medgivande.

7.4 Dessa Användningsvillkor regleras av materiell svensk lag och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa Användningsvillkor ska vara föremål för svensk domstols icke-exklusiva domsrätt.

7.5 Om du har några frågor eller kommentarer avseende dessa Användningsvillkor eller Vår webbplats så får du gärna höra av dig till oss. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till sales@essentracomponents.com eller skriv till oss på ovan angiven adress (företagets biträdande sekreterare tillhanda):+46 31 105000.