Menu Search

Essentra Components B.V. - Website Leveringsvoorwaarden

Laatstelijk gewijzigd op: 30 December 2014

1. General

1.1 Deze pagina verschaft de Afnemer informatie over de Leverancier, en de voorwaarden (de "Voorwaarden") waaronder de Leverancier Producten verkoopt die op de Website van de Leverancier te vinden zijn. Lees ook de Privacy & Cookies Policy en Website Gebruiksvoorwaarden.

1.2 Deze Voorwaarden maken in sommige bepalingen onderscheid tussen consumenten en zakelijke klanten. Al naar gelang of u een consument of een zakelijke klant bent, kan dit meebrengen dat niet steeds dezelfde bepalingen op u van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden goed doorleest, zodat u weet welke bepalingen op u van toepassing zijn.

1.3 Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer ten aanzien van de koop en verkoop van de Producten (een "Overeenkomst" ). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Leverancier en de Afnemer. Indien de Afnemer een zakelijke klant is, zijn deze Voorwaarden bovendien van toepassing onder de uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden (daaronder begrepen algemene voorwaarden waarnaar in de precontractuele fase is verwezen, of de standaard algemene voorwaarden van de Afnemer).

1.4 Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de Voorwaarden begrijpt voordat u Producten bestelt via de Website van de Leverancier. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Producten van de Website van de Leverancier bestellen. Wij raden u in dat geval aan contact op te nemen met de Leverancier.

1.5 Ons productaanbod is uitsluitend gericht op professionele Klant die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals namens ondernemingen, natuurlijke- of rechtspersonen of mogelijke andere organisaties die in de wet worden aangemerkt als organisaties met rechtspersoonlijkheid en die de overeenkomst in kwestie aangaan in rechtstreeks verband met hun professionele of zakelijke activiteiten en niet worden verricht voor persoonlijk, familiair of huishoudelijk gebruik. Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Door zijn User Account te gebruiken of door bestellingen te plaatsen via onze verkoopkanalen, verklaart de Klant onvoorwaardelijk dat hij goederen en diensten uitsluitend voor de genoemde doelen aankoopt en gebruikt en dat hij als een professionele klant handelt en niet als een consument in de zin van de wetgeving op de consumentenbescherming. Ons productaanbod is niet gericht op minderjarigen. Indien goederen doorverkocht of uitgevoerd worden, neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich dat zulks gebeurt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoercontroles.

1.6 Op het gebruik door de Afnemer van de Website van Leverancier zijn de Privacy & Cookies Policy en de Website Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1.7 De Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, om de mogelijke betaalmethodes voor de Afnemer aan te passen; of vanwege veranderingen in wet- en regelgeving en andere omstandigheden die naar inzicht van de Leverancier redelijk zijn. Als de Leverancier deze Voorwaarden wijzigt, plaatst de Leverancier deze wijzigingen op de Website. De Leverancier zal op dat moment ook de datum "Laatstelijk gewijzigd" bovenaan deze pagina aanpassen. Wanneer de Afnemer een bestelling plaatst, zijn de Voorwaarden die op dat moment op de Website staan, van toepassing.

2. Definitions and Interpretation

2.1 In deze Voorwaarden hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

"Acceptatie Bericht": een schriftelijk bericht van de Leverancier aan de Afnemer dat een bestelling is geaccepteerd. (ter verduidelijking: De erkenning van de Leverancier dat hij een bestelling van de Afnemer heeft ontvangen, betekent niet dat de bestelling ook geaccepteerd is);

"Afnemer" of "U": de persoon die een Product koopt van de Leverancier;

"Catalogus": de catalogus van Producten van de Leverancier, zoals die van tijd tot tijd wordt gepubliceerd op de Website van de Leverancier;

"Exportbeleid": elke wet- of regelgeving, gedragscodes en enig ander beleid ten aanzien van import en export van goederen en diensten in en uit een land of deel daarvan, daaronder begrepen de Export Administration Regulations, the International Traffic in Arms Regulations uit de Verenigde Staten en de Military and dual-use lists uit het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en vergelijkbare lijsten zoals deze steeds van tijd tot tijd worden aangepast, aangevuld of gewijzigd;

"Groep": elke dochteronderneming en elke holding of houdermaatschappij van een partij en elke ander dochter van deze entiteiten, waarvan de samenstelling van tijd tot tijd kan wisselen;

"Intellectuele Eigendomsrechten": octrooien, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, morele rechten, modelrechten, merken, handelsnamen, goodwill, rechten op knowhow, vertrouwelijke informatie en andere intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, alsmede daaronder begrepen aanvragen voor verlening van voormelde rechten en beschermingsregimes de dezelfde of vergelijkbare werking kennen, waar dan ook ter wereld;

"Leverancier": Essentra Components B.V. (KvK-nummer: 17032236) statutair gevestigd te Dragonder 3, Valkenswaard, 5554 GM, Nederland, en haar eventuele rechtsopvolgers en -verkrijgers;

"Producten": de goederen die vermeld staan in de Catalogus en kunnen worden verkocht door de Leverancier aan de Afnemer;

Sample” voorbeeld van een Product verschaft door de Leverancier aan de Afnemer;

"Sancties" elke wet- of regelgeving, embargo of financieel beperkende maatregel op het gebied van handel en economie, zoals uitgevoerd en gehandhaafd door een Sanctie Autoriteit;

"Sanctie Autoriteit" (a) de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; (b) the Department of State, the Department of the Treasury and the Office of Foreign Assets Control of the United States of America; (c) de Europese Commissie en Raad van Ministers van de Europese Unie; (d) Her Majesty's Treasury of the United Kingdom; (e) de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken of (f) elke andere relevante regering, departement, autoriteit, institutie of orgaan;

"Sanctielijst" de lijsten" Specially Designated Nationals and Blocked Persons list maintained by the United States' Office of Foreign Assets Control", "the Consolidated List of Financial Sanctions Targets maintained by Her Majesty's Treasury" ,en elke Nederlandse sanctieregelgeving (gebaseerd op de Sanctiewet 1977) of vergelijkbare lijst bekend gemaakt door een besluit of een Sanctie vastgesteld door een Sanctie Autoriteit. Als naar deze Sanctielijsten wordt gerefereerd, gaat het om de lijst zoals meest recentelijk gewijzigd, aangevuld of vervangen;

"Schade": alle verliezen, vorderingen, verplichtingen, kosten, lasten, en schade in welke vorm dan ook, daaronder begrepen directe, indirecte, bijzondere of daaruit volgende schade;

"Specificaties": de specificatie van het relevante Product zoals het meest recent gepubliceerd in de Catalogus op het moment van bestelling;

"Uitgesloten Partij”: elke persoon of instelling die op een Sanctielijst staat, eigendom is van of wordt beheerd door of namens een persoon in een Sanctielijst, of anderszins onderworpen is aan een Sanctie;

"Website van Leverancier": de Website www.essentracomponents.nl of opvolger van deze website;

"Werkdagen": elke dag anders dan zaterdag, zondag of officiële feestdagen in Nederland.

2.2 In deze Voorwaarden: 2.2.1 zijn tussenkopjes alleen toegevoegd voor uw gemak en hebben deze geen invloed op de interpretatie van de voorwaarden; 2.2.2 heeft de verwijzing naar een "persoon" niet alleen betrekking op een individu, maar ook op een onderneming, rechtspersoon, firma, vennootschap, vereniging, organisatie, instelling, stichting of orgaan, ongeacht of deze afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezit; 2.2.3 omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en andersom voor zover de context dit toelaat of vereist; 2.2.4 zal elke verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling, voor zover de context geen andere interpretatie vereist, worden opgevat als een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals die meest recentelijk is geconsolideerd, aangepast, uitgebreid, opnieuw is uitgevaardigd of vervangen; 2.2.5 betekent de bewoording “daaronder begrepen” dat de opsomming niet limitatief is, tenzij de context dit niet toelaat; en 2.2.6 omvat "schriftelijk overeengekomen" e-mail en andere vormen van elektronisch communicatie.

3. Quotes, Orders and Consumer's Right of Withdrawal and Refund

3.1 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de verkoop van Producten aan een persoon te weigeren en/of te annuleren of om redelijke voorwaarden te stellen voorafgaand aan de acceptatie van een bestelling (bijvoorbeeld het stellen van de voorwaarde van het opgeven van een geldig vast telefoonnummer of het vaststellen van betalingsvoorwaarden), indien de Leverancier dit redelijkerwijs noodzakelijk acht, omwille van veiligheid en fraudepreventie of om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Producten in het land van verkoop, bestemming of gebruik.

3.2. Indien de Leverancier een offerte verstrekt voor Product(en), is deze offerte 30 dagen geldig vanaf de datum van de offerte, tenzij door de Leverancier anders is bepaald. De offerte is echter niet-bindend totdat de bestelling is geaccepteerd door de Leverancier in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.3.

3.3 Alle bestellingen van Producten die door de Afnemer via de Website van Leverancier of op enige andere wijze zijn gedaan, worden geacht een aanbod te zijn van de Afnemer om de Producten te kopen zoals omschreven in die bestelling onder de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze Voorwaarden. Elke bestelling bevat een hoeveelheid en het type van de bestelde Producten. Een bestelling wordt niet geaccepteerd door de Leverancier (en is niet bindend ten aanzien van de Leverancier) totdat: 3.3.1: de Leverancier een Acceptatie Bericht heeft gestuurd aan de Afnemer; en 3.3.2 de Leverancier de Producten heeft verstuurd aan Afnemer, een en ander onder voorbehoud van een foutief weergegeven prijs van de Producten in de bestelling of de offerte.

3.4. Zodra een bestelling door de Leverancier is geaccepteerd, mag deze niet meer worden geannuleerd, aangepast of worden opgeschort door de Afnemer zonder schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.6 De Afnemer kan de Overeenkomst herroepen vanaf de datum dat de bestelling geaccepteerd is door de Leverancier, dat wil zeggen dat Leverancier een Acceptatie Bericht heeft gestuurd aan de Afnemer en hij ook de Producten heeft verstuurd. Als de Producten al aan Afnemer zijn afgeleverd, heeft de Afnemer een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om de Overeenkomst te herroepen, ingaande vanaf de dag nadat de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de Producten heeft ontvangen.

3.7 Om de Overeenkomst te herroepen moet de Afnemer de Leverancier op een ondubbelzinnige wijze informeren over zijn besluit om de Overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld schriftelijk aan het adres: Dragonder 3, 5554 GM Valkenswaard) of per e-mail sales@essentracomponents.nl. Wij raden u aan om een kopie van het herroepingsbericht te bewaren voor uw administratie. Om binnen de herroepingstermijn een beroep te doen op het herroepingsrecht is het voldoende dat u uw bericht stuurt vóór het einde van de herroepingstermijn.

3.8 In geval van herroeping, krijgt de Afnemer het door hem betaalde aankoopbedrag van de Producten terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de Leverancier geboden goedkoopste standaard levering). De Leverancier voldoet de terugbetaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Leverancier geïnformeerd is over de beslissing van de Afnemer om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Indien de Afnemer de Producten heeft geretourneerd aan de Leverancier overeenkomstig artikel 3 vanwege een gebrek of onjuiste omschrijving, zal de Leverancier de prijs van het gebrekkige product volledig restitueren waarbij de leveringskosten en enige redelijke kosten die de Afnemer moet maken om de Producten terug te sturen, indien van toepassing, voor rekening van de Leverancier komen.

3.10 De Leverancier zal bij terugbetaling gebruik maken van dezelfde betaalmethode als de Afnemer gebruikt heeft voor de aankoop, tenzij de Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij hiervan wenst af te wijken. Voor de Afnemer zijn geen kosten verbonden aan de terugbetaling. De Leverancier mag de terugbetaling opschorten totdat hij de Producten heeft terug ontvangen of de Afnemer bewijs heeft aangedragen waaruit volgt dat de Producten teruggestuurd zijn, al naar gelang welk moment eerder is.

3.11 De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de Overeenkomst is herroepen en wanneer de Producten zijn afgeleverd bij de Afnemer:

3.11.1 De Afnemer moet de Producten zo snel mogelijk retourneren aan de Leverancier, in ieder geval niet later dan 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst.

3.11.2 Tenzij de Producten gebrekkig zijn of niet voldoen aan de beschrijving (zie in dat geval artikel 3.9), draagt de Afnemer de kosten voor het terugzenden van de Producten aan de Leverancier of, indien van toepassing, de kosten voor het ophalen van de Producten bij de Afnemer.

3.11.3 De Afnemer zal de Producten onder zich houden en alle redelijke zorg betrachten ten opzichte van de Producten zolang deze in zijn bezit zijn.

3.11.4 De Afnemer is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, welke verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de Producten vast te stellen.

4. Descriptions, Samples and Literature

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders bevestigd door Leverancier, kan niets uit de Catalogus worden opgevat als een weergave van de oorspronkelijke herkomst, fabrikant of productie van Producten of onderdelen daarvan.

4.2 Alle tekeningen, Specificaties en advertenties uitgegeven door de Leverancier en elke omschrijving of illustratie in de Catalogus zijn slechts gepubliceerd om de Afnemer bij benadering een idee te geven van de Producten die daarin worden beschreven. De Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen. De omschrijvingen maken geen deel uit van de Overeenkomst tenzij anderszins uitdrukkelijk staat in deze Voorwaarden.

4.3 Schrijf- en drukfouten of andere fouten of weglatingen in de Catalogus, offerte, prijslijst Acceptatie Bericht, label, verpakking, factuur of ander document of informatie uitgegeven door de Leverancier, mag zonder aansprakelijkheid jegens de Afnemer, door de Leverancier te allen tijde worden aangepast hetzij publiekelijk of door dit bekend te maken op de Website van Leverancier of door de Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Een aanpassing is onmiddellijk bindend voor de Afnemer.

4.4 Voor zover niet anders uit de wet voortvloeit, heeft een Overeenkomst geen betrekking op: 4.4.1 de verkoop van een Sample, zelfs niet indien Samples zijn verstrekt aan de Afnemer, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk in het Acceptatie Bericht vermeldt dat de Overeenkomst gekwalificeerd moet worden als de verkoop van een Sample; of 4.4.2 de verkoop van een beschrijving, zelfs niet indien een beschrijving is verstrekt.

5. Fitness for Purpose and Specifications

5.1 De Afnemer zal passende stappen ondernemen om zich ervan te vergewissen dat het Product geschikt is voor de doeleinden die de Afnemer zich heeft voorgesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2, erkent de Afnemer uitdrukkelijk dat hij, ongeacht enige aanwijzingen van de Leverancier terzake het vaststellen of het Product geschikt is voor alle doeleinden, niet vertrouwt op (i) de vaardigheden en beoordeling van de Leverancier of (ii) enige CAD bestanden of ander product specifiek beeldmateriaal en informatie (inclusief technische tekeningen, productmetingen en specificaties) welke toegankelijk zijn via de Website van de Leverancier of enige website die verwijst naar de Website van de Leverancier.

5.2 Indien de Afnemer wenst te vertrouwen op de vaardigheden en beoordeling van de Leverancier met betrekking tot de vraag of een Product geschikt is voor een specifiek doel, dan moet de Afnemer voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, de Leverancier schriftelijk over dat specifieke doel informeren, en tevens daarbij aangeven dat hij eerder wenst te vertrouwen op de bevestiging van de Leverancier dan op zijn eigen beoordelingsvermogen. De Leverancier zal de Afnemer adviseren over enige additionele kosten die van toepassing zijn wanneer een dergelijke bevestiging wordt gegeven. De Afnemer mag slechts ervan uitgaan dat een Product geschikt is voor een bepaald doel indien de Afnemer alle informatie die nodig is om dat te kunnen beoordelen, heeft verstrekt aan de Leverancier en de Leverancier uitdrukkelijk in het Acceptatie Bericht heeft bevestigd dat het Product geschikt is voor een bepaald doeleinde.

5.3 3 De Leverancier is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor wijzigingen aan Specificaties die materieel gezien de kwaliteit of de prestatie van de Producten niet aantasten.

6. Price

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2, geldt als de prijs voor de Producten de prijs zoals die gespecificeerd is in de offerte. De Prijs is gecalculeerd met inachtneming van het aansprakelijkheidsregime zoals vervat is in deze Voorwaarden. Op verzoek van de Afnemer kan Leverancier met de Afnemer additionele kosten overeenkomen, die gelden indien de Leverancier instemt met afwijkingen op het aansprakelijkheidsregime.

6.2 De Leverancier zal zich redelijkerwijs inspannen om er voor te zorg te dragen dat de Prijzen correct omschreven zijn in de offerte en in de Catalogus. De Leverancier behoudt zich echter het recht voor om elk moment vóórdat de bestelling geaccepteerd is, door een mededeling aan de Afnemer, de Prijs te verhogen wanneer dat nodig is wegens hogere leveringskosten ten gevolge van: 6.2.1 omstandigheden waarover de Leverancier redelijkerwijs geen controle heeft, 6.2.2 verhogingen in loon- of materiaalkosten inclusief opslagkosten, indien de Producten niet conform de Overeenkomst opgehaald of afgeleverd worden, 6.2.3 wijzigingen op verzoek van de Afnemer inzake leveringsdata, hoeveelheden, Specificaties of omvang van de instructies van de Leverancier; 6.2.4 vertragingen, additioneel werk of extra materialen als gevolg van instructies, veronachtzaming of verzuim van de Afnemer; of 6.2.5 nalatigheden aan de zijde van de Afnemer inzake het voorzien van toereikende en tijdige informatie, instructies of specificaties. De geldende Prijzen zijn de prijzen welke gehanteerd worden wanneer een bestelling is geaccepteerd.

6.3 Voor zover niet anders is vermeld in het Acceptatie Bericht, is de prijs in Euro's en exclusief BTW of andere belastingen, en alle kosten met betrekking tot afwijkende verpakking, wijze van inladen, uitladen, vervoer, verzekering of soortgelijke kosten, die (indien van toepassing) worden betaald door de Afnemer op het moment dat hij de prijs voor de Producten verschuldigd is. Indien vervoerskosten of andere kosten voor rekening zijn van de Afnemer, worden voorgeschoten door de Leverancier, is de Leverancier gerechtigd om onmiddellijk een factuur te sturen voor deze kosten.

7. Payment

7.1 De Leverancier is gerechtigd om de Afnemer naar eigen inzicht vooraf te factureren voor de betaling van de Prijs of enig ander bedrag. De Leverancier behoudt zich het recht voor om, wanneer de Afnemer vooraf betaalt voor een bestelling, de levering op te schorten in afwachting van betaling.

7.2 Facturen van de Leverancier dienen (zonder vermindering, korting of verrekening) te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum, ongeacht of levering nog niet heeft plaatsgevonden of dat eigendom van de Producten nog niet is overgegaan op de Afnemer. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Leverancier, zal betaling in dezelfde valuta geschieden als de Prijs. Bij te late betaling is Afnemer onmiddellijk in verzuim. Betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden indien de Leverancier de verschuldigde vergoedingen in contanten heeft ontvangen en/of overschrijving op de bankrekening van de Leverancier heeft plaatsgevonden.

7.3 Betaling dient door de Afnemer te geschieden: 7.3.1 via een creditcard of aan bankkaart, waarbij de Leverancier betalingen met behulp van Visa en MasterCard accepteert; 7.3.2 door elektronische overboeking naar een door de Leverancier aangegeven bankrekening.

7.4 Over elk bedrag dat niet of te laat betaald is, zal over het openstaande bedrag rente worden berekend, een en ander conform het bepaalde in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

7.5 Indien de Afnemer de op hem krachtens deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst tussen hem en de Leverancier, niet of niet tijdig nakomt, is Leverancier, onverminderd zijn andere rechten of rechten op herstelmogelijkheden (inclusief het recht rente te berekenen zoals beschreven in artikel 7.5), gerechtigd om: 7.6.1 de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Afnemer en de Leverancier te beëindigen, 7.6.2 openstaande bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier jegens de Afnemer verschuldigd is krachtens de Overeenkomst of anderszins; 7.6.3 de Afnemer te verplichten opslagkosten voor de Producten te betalen; 7.6.4. verdere leveringen aan de Afnemer krachtens de Overeenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten totdat betaald is; 7.6.5 de Producten die nog niet zijn geleverd aan de Afnemer door te verkopen; en/of 7.6.6 bedragen welke betaald zijn als aanbetaling voor de Producten in te houden.

8. Delivery

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de Producten worden verzonden naar de Afnemer middels een in redelijkheid door de Leverancier uitgekozen bezorgdienst. Levering van de Producten vindt plaats door de Leverancier door aflevering van de Producten bij de bezorgdienst, of door het ophalen door de bezorgdienst van de Producten. Daarna zijn de vervoersvoorwaarden van de bezorgdienst op het transport van toepassing. De Afnemer zal van deze vervoersvoorwaarden in kennis gesteld worden en zal de Leverancier niet aansprakelijk zijn voor het handelen of nalaten van de bezorgdienst tenzij anderszins is overeengekomen met Afnemer. De Leverancier mag vroegtijdig leveren.

8.2 Alle bestellingen van Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

8.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om op elk moment Producten uit zijn Catalogus te verwijderen of het materiaal of de inhoud aan te passen.

8.4 Voor zover schriftelijk is overeengekomen dat de Producten worden geleverd krachtens een andere methode dan beschreven in artikel 8.1, vindt de levering plaats: 8.4.1 indien de Producten door de Afnemer ter plaatse bij de Leverancier moeten worden opgehaald, en de Leverancier de Afnemer heeft geïnformeerd dat de Producten kunnen worden opgehaald bij de Leverancier; 8.4.2 indien de Producten zijn geleverd door de Leverancier doordat Leverancier de Producten aflevert op het door de Afnemer aangegeven afleveradres; of 8.4.3 indien de Producten vervoerd worden door een derde partij, door het ophalen of de aflevering van de Producten door deze derde partij.

8.5 Elke tijdsvermelding of afleverdatum van de Producten is slechts indicatief. De Leverancier zal in redelijkheid trachten om de Producten te leveren op de geschatte afleverdatum zoals vermeld in het Acceptatie Bericht. Tenzij anders is overeengekomen tussen Leverancier en Afnemer, zullen de Producten worden geleverd zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 30 dagen. Indien Leverancier niet in staat is de geschatte afleverdatum te halen vanwege een omstandigheid buiten zijn invloedssfeer, zal de Leverancier contact opnemen met de Afnemer voor het doorgeven van een aangepaste geschatte afleverdatum.

8.7 De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Producten. De Leverancier kan met inachtneming van een marge van 10 procent meer of minder leveren dan de hoeveelheid Producten die op de bestelling staat. De Afnemer stemt bij voorbaat in met dit verschil in de marge in de hoeveelheid Producten en hij zal de Prijs betalen die daarop van toepassing is. Voor de omvang van enige zending is de administratie van de Leverancier op het moment van verzending vanaf de Leverancier, bindend bewijs voor de hoeveelheid die de Afnemer ontvangt, tenzij de Afnemer sluitend tegenbewijs kan leveren.

8.8 De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige Schade van de Afnemer als gevolg van het niet leveren van de Producten, noch voor een tekort in de levering, tenzij de Afnemer de Leverancier schriftelijk binnen tien Werkdagen vanaf de geschatte leverdatum heeft geïnformeerd inzake het niet-leveren op de leverdatum of het tekort in de levering. In ieder geval, en altijd met inachtneming van het bepaalde artikel 12, indien, de Leverancier, om welke reden dan ook, aansprakelijk is jegens Afnemer, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot: 8.8.1 het bedrag van de prijs van de in de goedkoopst beschikbare markt voor vergelijkbare goederen, en alleen voor zover dat bedrag de Prijs van de Producten die niet geleverd zijn, overstijgt; of 8.8.2 indien een dergelijke markt niet beschikbaar is, een bedrag dat gelijk is aan de Prijs die gehanteerd wordt voor de Producten die niet geleverd zijn.

8.9 Indien de Afnemer niet slaagt om de geleverde Producten in ontvangst te nemen of er niet in slaagt om de Leverancier adequate leveringsinstructies te geven voorafgaand aan de leverdatum (om andere redenen dan oorzaken die in redelijkheid niet voor rekening van de Afnemer komen of het gevolg zijn van een tekortkoming of verzuim van de Leverancier), worden de Producten geacht te zijn geleverd op het overeengekomen tijdstip van levering, en is de Leverancier, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd: 8.9.1 de Producten op te slaan tot de daadwerkelijke levering en de Afnemer redelijke kosten voor opslag (inclusief verzekering) in rekening te brengen, indien van toepassing, maar zonder enige verplichting voor de Leverancier om een verzekering af te sluiten; of 8.9.2 indien de Afnemer de levering van de Producten niet op of voor de vijfde Werkdag volgend op de beoogde dag van levering in ontvangst kan nemen, de Producten te verkopen tegen de hoogst haalbare prijs en (na aftrek van alle redelijke opslagkosten en verkoopkosten) het verschil tussen deze verkoopwaarden en de Prijs aan de Afnemer te crediteren ingeval van overschot en aan de Afnemer te factureren ingeval van een tekort.

8.10 Indien de Producten worden geleverd in gedeelten, zal elke deellevering een separate verplichting vormen. Indien er niet geleverd wordt of een deel niet geleverd wordt, zal dit de Afnemer niet het recht geven de gehele Overeenkomst te beëindigen.

8.11 Indien de Afnemer bij levering van de Producten ontdekt dat hij deze Producten foutief heeft besteld, is hij de standaard verwerkingskosten verschuldigd aan de Leverancier indien de Leverancier naar eigen inzicht akkoord gaat met het retourneren van de Producten (een en ander voor risico van de Afnemer).

9. No International Delivery

9.1 Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden levert de Verkoper geen Producten aan, noch (indien Verkoper onder deze Voorwaarden Producten moet verzamelen) zal de Verkoper Producten verzamelen van, adressen buiten het Verenigd Koninkrijk, Guernsey of Jersey (elk een "Gebied" en samen de "Gebieden"). De Koper kan een bestelling plaatsen voor Producten buiten de Gebieden, maar deze bestelling moet voor bezorging op een adres in de Gebieden zijn of, indien schriftelijk door de Verkoper is overeengekomen, de Producten moeten worden afgehaald bij de Verkoper in de Gebieden.

9.2 Wanneer, op grond van deze Voorwaarden, de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk is voor leveringskosten en / of redelijke kosten die de Koper maakt bij het terugzenden van een Product aan de Verkoper, is de Verkoper alleen aansprakelijk voor de leveringskosten en de redelijke kosten gemaakt bij het terugzenden van de Producten vanuit het grondgebied waar de producten oorspronkelijk zijn geleverd.

10. Risk and Property in the Products

10.1 Producten die worden geleverd door de Leverancier zijn voor risico van de Afnemer vanaf het moment waarop deze aan de Afnemer worden geleverd of, indien Producten door de Afnemer worden afgehaald bij de Leverancier, direct nadat deze door de Afnemer in ontvangst zijn genomen. De Afnemer dient zich hiertoe adequaat te verzekeren.

10.2 De (juridische en economische) eigendom van alle door de Leverancier geleverde of verkochte Producten gaat niet eerder over op de Afnemer totdat: 10.2.1 de Leverancier alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten heeft ontvangen in contanten dan wel na overschrijving van de door Afnemer aan de Leverancier verschuldigde vergoedingen; of 10.2.2 zodra de Producten (stuk voor stuk) gebruikt of verwerkt zijn in andere producten binnen de normale bedrijfsvoering van de Afnemer.

10.3 Totdat de eigendom van het Product overgaat op de Afnemer, moet de Afnemer: 10.3.1 het Product houden (namens de Leverancier) en als houder te goede trouw handelen om de belangen van de Leverancier met betrekking tot de Producten te beschermen; 10.3.2 de Producten opslaan (zonder kosten voor de Leverancier) afgezonderd van alle andere goederen van de Afnemer op een dusdanige manier dat de Producten identificeerbaar blijven als eigendom van de Leverancier. De Afnemer zal de Producten van de Leverancier niet vermengen met andere goederen; 10.3.3 de Producten en/of bijbehorende documentatie op geen enkele manier bezwaren; 10.3.4 de identificerende aanduidingen op de Producten of relevante verpakkingen niet vernietigen of aantasten en de Producten in goede staat houden; en 10.3.5 de Producten verzekeren en verzekerd houden ten behoeve van de Leverancier en in het geval van enige vordering de benodigde procedure volgen ten behoeve van de Leverancier.

10.4 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer te eisen dat hij Producten aan de Leverancier terug levert voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de Leverancier naar de Afnemer. De Afnemer stemt ermee in dat de Leverancier en door hem ingeschakelde personen zich op elk moment toegang kunnen verschaffen tot de locatie waar de Producten zijn opgeslagen om deze te kunnen inspecteren of, indien de Afnemer desgevraagd niet in staat is gebleken het bezit terug verschaffen, de Producten terug te nemen.

11. Quality of Products

11.1 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 11, garandeert de Leverancier dat alle Producten op het moment van levering van voldoende kwaliteit zijn. Een Product wordt geacht van voldoende kwaliteit te zijn indien: 11.1.1 het Product materieel gezien, gelet op de verkoop van een Sample, overeenstemt met het Sample (onder voorbehoud van enige toelaatbare speling of andere variaties zoals opgenomen in de Specificaties of richtsnoeren verschaft door Leverancier in verband met het Sample, waarvan de Leverancier de toepasselijkheid heeft bevestigd in de Overeenkomst); of 11.1.2 in alle andere gevallen, het Product materieel gezien voldoet aan de Specificaties.

11.2 Op de garantie uit in artikel 11.1 kan alleen een beroep worden gedaan, indien: 11.2.1 sprake is van aantoonbaar gebrek bij inspectie van de Producten, en de Afnemer de Leverancier binnen 30 dagen na levering van de Producten schriftelijk over de aard van het gebrek inlicht of 11.2.2 indien de gebreken bij inspectie aan de Producten niet naar voren zijn gekomen, de Afnemer de Leverancier schriftelijk inlicht over de aard van het gebrek binnen 14 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard of zich geopenbaard zou moeten 11.2.3 de Leverancier na ontvangst van een ingebrekestelling de redelijke mogelijkheid is geboden om de Producten te inspecteren en de Producten, overeenkomstig het redelijke verzoek van de Leverancier, worden geretourneerd aan de vestigingsplaats van de Leverancier (een en ander voor risico van de Afnemer), zodat de Leverancier deze kan inspecteren; en 11.2.4 de Afnemer het gehele aankoopbedrag voor de Producten heeft voldaan.

11.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van zijn garantieverplichting onder artikel 11.1 indien: 11.3.1 het Product materieel gezien voldoet aan de Specificaties, of, indien van toepassing, het Sample, (in het geval van de verkoop via een Sample onder voorbehoud van eventuele speling of andere variaties zoals opgenomen in de Specificaties of richtsnoeren zoals verschaft door de Leverancier in verband met het Sample, die toepasselijk zijn op de Overeenkomst); 11.3.2 de schending direct of indirect werd veroorzaakt door schending van deze Voorwaarden door de Afnemer; 11.3.3 de overtreding direct of indirect werd veroorzaakt door handelen of nalaten van enig persoon die niet uitdrukkelijk door of namens de Leverancier gemachtigd is, waaronder reparaties, aanvullingen op of wijzigingen van de Producten door of namens de Afnemer; 11.3.4 de schending direct of indirect werd veroorzaakt door onderdelen, materialen of apparatuur verwerkt in een Product, die niet vervaardigd zijn door de Leverancier, in welke geval aan de Afnemer niet meer rechten toekomen dan de garanties of waarborgen zoals verstrekt door de fabrikant aan de Leverancier en voor zover deze (op kosten van de Afnemer) overdraagbaar zijn aan de Afnemer; 11.3.5 de Afnemer de Producten gebruikt of verkoopt nadat hij een gebrek heeft gemeld, of wanneer hij niet voldoet aan redelijke instructies met betrekking tot een uit productie name of product recall actie; of 11.3.6 de schending direct of indirect het gevolg is van milieuomstandigheden of het gebruik, opslag of verwerking van de Producten buiten de kaders van de Specificaties, of instructies verstrekt door de Leverancier, of door een aangelegenheid die specifiek schriftelijk is uitgesloten door de Leverancier, daaronder begrepen achteloosheid, onjuiste behandeling, gebruiksfouten, vandalisme of onvoorziene omstandigheden.

11.4 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11.2 en 11.3, indien Producten of delen daarvan geretourneerd worden aan de Leverancier, die, geheel naar redelijke inzicht van de Leverancier, niet in overeenstemming zijn met de garantie zoals vastgelegd in artikel 11.1 of andere garanties, kwaliteitsstandaarden of voorwaarden voortvloeiende uit de wet, wordt de Leverancier ontslagen van iedere aansprakelijkheid bij het geheel of gedeeltelijke verrichten van reparaties of vervangingen van de Producten, of terugbetaling van de prijs van niet-conforme Producten. Producten die vervangen zijn, worden eigendom van de Leverancier.

11.5 Voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 12.4 en 12.5, behelst de voldoening aan het bepaalde in artikel 11.4 de volledige omvang van de aansprakelijkheid van de Leverancier die voortvloeit uit of samenhangt met enige vordering met betrekking tot de kwaliteit van de Producten.

11.6 De Afnemer zal alle redelijke instructies van de Leverancier opvolgen indien de Leverancier de productie staakt, er sprake is van een product recall actie of een andere herstelmaatregel redelijkerwijs door of namens de Leverancier wordt getroffen met betrekking tot Producten nadat deze aan de Afnemer zijn geleverd.

12. Limitation of Liability if Buyer is a business customer

12.1 Voor de toepassing van dit artikel 12 betekent "Vordering": een vordering die voortvloeit uit, of verband houdt met de levering van Producten aan de Afnemer of als gevolg van een schending van deze Voorwaarden of van enige verplichting van de Leverancier van welke aard dan ook op ieder gebruik door Afnemer of als gevolg van ieder gebruik van Producten (of van een product waarin een Product verwerkt is) door Afnemer of doorverkoop door Afnemer of als gevolg van een toezegging, verklaring, handelen of nalaten met inbegrip van nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of een Overeenkomst.

12.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.5, is de totale aansprakelijkheid van de Leverancier (met inbegrip van zijn eventuele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van zijn werknemers, tussenpersonen, onderaannemers of andere onderdelen behorend tot zijn Groep), jegens Afnemer beperkt voor alle Vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, en wel als volgt:

12.2.1 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier voor een Vordering met betrekking tot een enkel Product is beperkt tot het bedrag dat door de Afnemer voor dat Product is betaald, en

12.2.2 De totale aansprakelijkheid jegens de Afnemer voor alle andere Vorderingen die in een (1) jaar worden aangebracht, is beperkt tot het totaalbedrag dat de Afnemer aan de Leverancier heeft betaald in dat kalenderjaar.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Leverancier.

12.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.5, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Afnemer of een andere partij voor enige (a) indirecte schade, (b) economisch verlies, (c) misgelopen winst of verwachte winst, (d) misgelopen verwachte besparingen, (e) misgelopen handel of verwachte toekomstige handel, (f) reputatieschade of verlies van goodwill, of (g) gevolgschade, vergoeding van schade, hoe dan ook veroorzaakt, welke ontstaat in verband met de levering van Producten of aanverwante diensten van de Leverancier, in elk geval, directe, indirecte of gevolgschade, en ongeacht of deze verliezen worden geleden door de Afnemer of door een andere partij.

12.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle impliciete garanties en voorwaarden uitgesloten van een Overeenkomst voor zover is toegestaan bij wet en, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 12.5, zal Leverancier niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van welke aard dan ook voortvloeiend uit schending van impliciete garanties en voorwaarden of van enige verplichting van welke aard dan ook welke wettelijk rust op de Leverancier.

12.5 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier ten aanzien van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of met betrekking tot productaansprakelijkheid of ten aanzien van enige wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enige regelgeving met betrekking tot veiligheid of de uitleg van overeenkomsten of enige andere aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegestaan, uitsluiten of beperken.

12.6 Indien de Afnemer op de hoogte is van een (te verwachten) vordering van een derde partij met betrekking tot de Producten (daaronder begrepen gebreken of aantasting van rechten) zal hij: 12.6.1 de Leverancier onmiddellijk over een dergelijke vordering of omstandigheid inlichten; 12.6.2 onverwijld medewerking verlenen aan de Leverancier en elke handeling verrichten welke de Leverancier verzoekt ter voorkoming, betwisting, verdediging, beperking, weerlegging of schikking om de Leverancier in staat te stellen volledige controle van elke procedure of onderhandelingen in verband met de vordering te krijgen; en 12.6.3 geen schikking of compromis sluiten, enige aanvaardingen maken, of overeenkomen in enig geschil, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

12.7 De Afnemer erkent dat de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden redelijk zijn en overeenstemmen met de commerciële bedoelingen van partijen in het kader van de verwachte winst van de Leverancier onder een Overeenkomst en enige andere overeenkomsten, en de Afnemer de mogelijkheid bieden om zichzelf te beschermen door middel van het afsluiten van een verzekering. Op verzoek van de Afnemer kan de Leverancier zijn aansprakelijkheidsbeperkingen in verband met specifieke Producten aanpassen waarbij de Afnemer de extra kosten zal dragen nadat hij daarover is geïnformeerd door de Leverancier.

14. Events Outside Seller's Control

14.1 Onverminderd enige andere bepaling uit deze Voorwaarden, handelt de Leverancier niet in strijd met de bepalingen uit een Overeenkomst bij vertraging in nakoming of niet nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst indien deze vertraging of niet nakoming te wijten is aan een oorzaak of omstandigheid die in redelijkheid buiten de controle van de Leverancier valt, daaronder begrepen, zonder af te doen aan de algemeenheid van deze bepaling, oorlog of andere militaire acties, terrorisme, rellen, sabotage, vandalisme, ongevallen, stukgaan of schade aan machines of apparatuur, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, of tekort aan materialen tegen de marktprijzen zoals deze waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, wettelijke of bestuurlijke ingrepen (waaronder bijvoorbeeld begrepen Sancties, embargo's en Exportbeleid) of vertraging als gevolg van een fout, nalatigheid of vertraging van de zijde van de Afnemer, diens tussenpersonen of vertegenwoordigers.

14.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor de leveringsdatum uit te stellen, de Overeenkomst te beëindigen of het aantal door de Afnemer bestelde Producten te verminderen (zonder daarvoor aansprakelijk te zijn jegens Afnemer) indien de Leverancier niet of te laat in staat is zijn bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, als gevolg van een gebeurtenis zoals omschreven in artikel 14.1 met dien verstande dat wanneer de betreffende gebeurtenis gedurende een ononderbroken periode van meer dan 30 dagen duurt, elk der partijen gerechtigd is de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de andere partij.

15. Termination if Buyer is a business customer

15.1 Onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen die de Leverancier ter beschikking staan, kan de Leverancier de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien: 15.1.1 de Afnemer enige bepaling van enige overeenkomst met de Leverancier schendt; 15.1.2 de Afnemer met zijn schuldeisers een afspraak heeft gemaakt of een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers heeft getroffen, of enige aanzet, besluit, procedure of afspraak daartoe heeft gemaakt (daaronder begrepen een aanvraag of een aankondiging daartoe), gedaan door de Afnemer of enig andere persoon ter zake van financiële nood, uitvoering, opheffing of ontbinding of om een beheerder aan te stellen voor de Afnemer, of (als de Afnemer een individu of bedrijf is) failleert of (als de Afnemer een bedrijf is) liquideert (niet met als doel om te fuseren of te reorganiseren); 15.1.3 beslag is gelegd of een ontvanger (bestuurlijk of anderszins) is aangesteld, op enige deel van het eigendom of activa van de Afnemer; of de Afnemer houdt op te bestaan of dreigt op te houden te bestaan; of 15.1.4 indien de Leverancier in redelijkheid verwacht dat de gebeurtenissen genoemd in artikel 15.1.2 of 15.1.3 waarschijnlijk bij de Afnemer zullen plaatsvinden, waarbij hij de Afnemer dienovereenkomstig informeert.

15.2 Indien de Leverancier de Overeenkomst eindigt conform het bepaalde in artikel 7.6 of 15.1, dan is hij, onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen die aan de Leverancier toekomen: 15.2.1 gerechtigd om enige andere overeenkomst te beëindigen of verdere leveringen krachtens de Overeenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten; 15.2.2 indien Producten zijn geleverd, maar nog niet zijn betaald, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.3, eindigt het recht van de Afnemer de Producten te bezitten, en mag de Leverancier indien hij dat wenst zich van de Producten ontdoen of deze gebruiken; en 15.2.3 zal de Prijs onmiddellijk opeisbaar zijn ook al is in enige eerdere overeenkomst of regeling anders bepaalt.

15.3 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven die bepalingen van kracht die bedoeld zijn om ook werking te hebben na de beëindiging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21.

16. Indemnity if Buyer is a business customer 

16.1 Onverminderd de overige rechten van Leverancier, zal de Afnemer de Leverancier, en op verzoek diens Groep, werknemers en tussenpersonen volledig vrijwaren en gevrijwaard houden voor eventuele aanspraken van derden voor alle Verliezen geleden als gevolg van; 16.1.1 herroeping, wijziging of opschorting van een bestelling van de Afnemer krachtens artikel 3.4; 16.1.2 elke aanspraak van een derde wegens Schade, letsel of schade veroorzaakt door een Product die na de levering is onderworpen geweest aan ander gebruik dan het toegestaan gebruik van de Producten (zijnde het gebruik waarvoor de Producten doorgaans worden geleverd) of gewijzigd of gerepareerd door een ander dan de Leverancier; 16.1.3 elke beëindiging krachtens artikel 7.6 of 15.1; en elke schending van artikel 18.

17. Intellectual Property Rights

17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden, zijn (is) de Leverancier en/of diens licentiegevers de rechthebbende(n) op alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Producten, Catalogus en materialen die van tijd tot tijd worden geraadpleegd door of verschaft aan de Afnemer (inclusief documentatie, technische tekeningen en CAD bestanden) ("Materialen").

17.2 Aan de Afnemer komt alleen toe het recht op gebruik of het recht de Producten door te verkopen binnen zijn normale bedrijfsvoering en anderszins in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.

17.3 De Leverancier verleent aan de Afnemer een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare licentie, om toegang te krijgen tot de Catalogus en de Materialen en deze in te zien (tenzij vermeld als niet toegankelijk), alsmede te downloaden en te printen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden van de Afnemer.

17.4 De Afnemer zal de Catalogus of Materialen niet gebruiken, kopiëren, bewerken, verspreiden, distribueren, aanpassen, publiceren, reverse engineeren, afgeleide werken distribueren, in licentie uitgeven, verkopen, overdragen, openbaren, uitzenden, communiceren aan het publiek of op andere wijze de Catalogus of Materialen exploiteren behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

18. Export Controls and Sanctions 

18.1 Afnemer garandeert en staat er voor in dat noch hij, noch een onderdeel van zijn Groep, noch enige bestuurders, functionarissen of werknemers van zijn Groep: 18.1.1 een Uitgesloten Partij is of betrokken is of is geweest bij een transactie of gedragingen welke kunnen leiden tot het worden van een Uitgesloten Partij; 18.1.2 direct of indirect betrokken is of betrokken is geweest in een handels- of zakelijke activiteit of andere activiteiten met, ten behoeve van, of namens een Uitgesloten Partij; 18.1.3 geldende wet- en regelgeving en gedragsregels met betrekking tot Exportbeleid of Sancties schendt of heeft geschonden.

18.2 De Afnemer erkent dat sommige Producten, onderdelen en technologie daarvan onderworpen kunnen zijn aan Exportbeleid en Sancties. De Afnemer zal voldoen aan het Exportbeleid en de Sancties die gelden voor zowel de Leverancier als de Afnemer; 18.2.2 niet, direct of indirect, exporteren, herexporteren, overdragen of verhandelen met of naar een Uitgesloten Partij, of enige persoon of entiteit opgericht of gevestigd in een land dat aan Sancties onderworpen is; 18.2.3 op eigen kosten beschikken over een licentie, vergunning, aanmelding, of goedkeuring vereist om Producten, onderdelen en technologie daarvan te verkopen, exporteren, te herexporteren, over te dragen, of te importeren; 18.2.4 verzekeren dat het eindgebruik van de Producten geen schending zal vormen ten aanzien van het Exportbeleid of Sancties, met inbegrip van massavernietigingswapens en militair eindgebruik.

20. If Buyer is a business customer 

Artikel 20 is alleen van toepassing indien de Afnemer een zakelijke klant is

20.1 Indien de Afnemer geen consument is, bevestigt de Afnemer dat hij bevoegd is om elk bedrijf dat namens wie de Afnemer op de Website van de Leverancier Producten koopt, te binden.

20.2 De Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst en weergave van de verstandhouding tussen de partijen en vervangt alle eerdere (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten, afspraken of regelingen met betrekking tot de Producten (met dien verstande dat geen van de partijen zijn aansprakelijkheid wenst uit te sluiten ten aanzien van enige frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken in de precontractuele fase waarop de andere partij aantoonbaar heeft vertrouwd). De Afnemer erkent dat hij de Overeenkomst aangaat zonder dat hij een beroep kan doen op enige verplichting, garantie of voorstelling gegeven door of namens de Leverancier, anders dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden opgenomen, en dat niets in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van de Leverancier voor fraude of misleidende voorstelling kan beperken of uitsluiten.

20.3 Behoudens de rechten, vrijwaringen of garanties die uitdrukkelijk in het voordeel van de Groep van de Leverancier of tussenpersonen van de Leverancier zijn, en die allemaal rechtstreeks ten goede komen aan een de betreffende partij, beogen partijen bij de Overeenkomst niet dat enig artikel van de Overeenkomst afdwingbaar is door enig persoon die daarbij geen partij is. Niemand heeft enige rechten met betrekking tot een verlenging, kwijtschelding en/of wijziging van de Overeenkomst waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht om verlenging goed te keuren, kwijt te schelden en/of wijzigingen in de Overeenkomt aan te brengen.

20.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

21. Other important terms 

21.1 De Leverancier kan elke op hem rustende verplichting zelf uitvoeren of een van zijn rechten voortvloeiende uit een Overeenkomst laten uitvoeren door zijn onderaannemers of tussenpersonen of leden behorende tot zijn Groep, zonder dat dit invloed heeft op de rechten van de Afnemer of de verplichtingen van de Leverancier onder deze Voorwaarden. Elk handelen of nalaten van Leverancier, diens onderaannemers, tussenpersonen of leden behorende tot zijn Groep zal een handelen of nalaten van de Leverancier zijn en onderworpen zijn aan de uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Voorwaarden. De Afnemer zal enige rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen, toewijzen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en in ieder geval verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de Overeenkomst door elke begunstigde, rechtverkrijgende of onderaannemer van hem.

21.2 Elke kennisgeving dient schriftelijk te geschieden en gericht te zijn aan de andere partij. In het geval van de Leverancier: Dragonder 3, Valkenswaard, 5554 GM, Nederland, of e-mail adres sales@essentracomponents.nl en in het geval van de Afnemer aan zijn statutaire adres of een ander adres dat op het desbetreffende tijdstip is bekendgemaakt. Overhandigde kennisgevingen treden onmiddellijk in werking; kennisgevingen verzonden per post, op de datum en het tijdstip vermeld op het verzendbewijs of (in geval van verlies) op de bon; en kennisgevingen per e-mail, op de datum en het tijdstip dat de email is verzonden (tenzij een afwezigheidbericht is ontvangen door de verzendende partij).

21.3 Indien de Leverancier er niet in slaagt om de Afnemer ertoe te bewegen te voldoen aan de op hem rustende verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien de Leverancier de rechten van de Leverancier niet uitoefent, of de Leverancier hierin is vertraagd, betekent dit niet dat de Leverancier afstand doet van zijn rechten jegens de Afnemer en dit betekent evenmin dat de Afnemer niet meer hoeft te voldoen aan zijn verplichtingen. Als de Leverancier afstand doet van zijn rechten met betrekking tot een tekortkoming van de Afnemer, doet hij dit schriftelijk, hetgeen niet inhoudt dat de Leverancier automatisch afstand doet van enige latere tekortkomingen van de Afnemer.

21.4 Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden is op zichzelf van kracht. Indien een rechtbank of andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een van de bepalingen nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

21.5 De Leverancier zal geen kopie van de Overeenkomst tussen de Afnemer en de Leverancier bewaren.