Menu Search

Website Gebruiksvoorwaarden

  1. Website Gebruiksvoorwaarden
  2. Rechten op de inhoud
  3. Voorwaarden voor gebruik
  4. Informatie, beschikbaarheid en gebruik
  5. Aankoop van goederen en diensten
  6. Beperking van aansprakelijkheid
  7. Algemeen

Laatste Update: 30 December 2014

1. Website Terms of Use

1.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door of namens Essentra Components BV ("Essentra"). In Nederland is Essentra ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17032236 en statutair gevestigd aan Den Belleman 9 in (5571 NR) Bergeijk. Het BTW-nummer van Essentra is NL001183813B01.

1.2 Op uw gebruik van deze website zijn deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. U wordt geacht deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden wanneer u gebruik maakt van de website. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u gebruik maakt van de website. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de website geplaatst zijn. Wij raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

2. Rechten op de inhoud

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen het auteursrecht, merkenrecht, rechten op handelsnamen, en alle overige rechten op het materiaal op deze website inclusief onze productcatalogus behoren ons toe, of aan onze licentiegevers. Wij behouden al deze rechten voor.

2.2 U mag deze website of delen daaruit uitsluitend gebruiken, downloaden, opslaan en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Voor zover uit een wettelijke verplichting niet anders voortvloeit, mag u niets van het materiaal op de website geheel of gedeeltelijk heruitgeven, verzenden, opnieuw distribueren, wijzigen, publiceren, reverse engineeren, hiervan afgeleide werken maken, of de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.3 Het is u niet toegestaan om de informatie of ander materiaal op deze website (waaronder CAD- bestanden) te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het geven van algemene informatie en achtergronden over ons en onze producten.

3. Voorwaarden voor gebruik

3.1 U mag de website uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag de website op geen enkele manier gebruiken in strijd met de geldende internationale en nationale wet- en regelgeving, of die op enige wijze die onrechtmatig of frauduleus is.

3.2 U mag de website niet misbruiken voor het doelbewust verspreiden van virussen of andere schadelijke inhoud die kwaadwillig is of technische schade veroorzaakt. U mag geen poging doen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website draait of enige andere server, computer of database die met onze website is verbonden.

3.3 U mag zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming geen link naar onze website invoegen of de inhoud van onze website weergeven in een kader of anderszins omgeven door materiaal dat niet afkomstig is van ons.

4. Informatie, beschikbaarheid en gebruik

4.1 Hoewel Essentra ernaar streeft dat het materiaal op de website juist en volledig is, dient al het materiaal op deze website alleen ter informatie en wordt u aangeraden de juistheid van de informatie te controleren alvorens erop te vertrouwen. Wij werken de informatie op deze website niet bij en corrigeren deze niet en zijn niet van plan dit te doen. Wij wijzen expliciet elke verplichting om dit te doen af. U mag er dan ook niet vanuit gaan dat die informatie juist of actueel is, behalve op de datum van uitgave.

4.2 Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande moet worden bedacht dat alle CAD-bestanden of andere product specifieke afbeeldingen en informatie (inclusief technische tekeningen, productafmetingen en -specificaties beschikbaar op de website) die door ons worden geopenbaard van puur indicatieve aard zijn en slechts als leidraad kunnen dienen. Wij adviseren u nadrukkelijk om dergelijk materiaal niet te gebruiken als onderdeel enig ontwerpproces waarbij u betrokken bent. Wij herinneren u eraan dat wij doorgaans productsamples beschikbaar stellen voor het geval u een nauwkeurig inzicht wil verkrijgen in de aard en de afmetingen van een bepaald product.

4.3 Als u de website bezoekt via een andere website, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere website die betrekking heeft op onze producten (bijvoorbeeld CAD-bestanden). Bij de kennisneming van deze informatie wijzen wij u op het advies in de voorgaande bepaling.

4.4 Het is mogelijk dat u op deze website links naar andere websites aangeboden krijgt. We erkennen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt en u dient de voorwaarden van elke site waar u naartoe wordt geleid te lezen, voordat u overgaat tot het gebruik van die site.

4.5 Wij mogen deze website zonder kennisgeving wijzigen, buiten werking stellen of opheffen. Fouten, onderbrekingen en vertragingen in en van de dienst kunnen te allen tijde optreden. Dienovereenkomstig wordt deze website aangeboden 'as is', zonder enige garanties van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit onnauwkeurigheden of onvolledigheid van de informatie, onderbreking van de beschikbaarheid of schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van materiaal van deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, winstderving of andere bijzondere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

4.6 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen, maar kunnen niet garanderen, dat de website vrij is van computervirussen, wormen, ' trojan horses' en andere schadelijke inhoud of dat uw gebruik van de website geen schade aan uw computer zal toebrengen. U dient ervoor te zorgen dat u voordat u de website gebruikt over geschikte apparatuur en beveiliging beschikt met bescherming tegen virussen.

4.7 Toegang tot deze website en de informatie daarop zijn niet bedoeld als aanbod of uitnodiging tot aankoop, inschrijving op of anderszins verwerving of van de hand doen van aandelen of overige rechten in ons of ondernemingen binnen de Essentra groep. Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst en mensen die dergelijke aankopen overwegen, dienen een onafhankelijke financieel adviseur of andere geschikte adviesbronnen te raadplegen.

5. Aankoop van goederen en diensten

5.1 Bij de aankoop van goederen of diensten via onze website zijn onze Website Leveringsvoorwaarden van toepassing.

5.2 Indien u goederen of diensten aanschaft via een andere website die u hebt bereikt door een link op deze website te volgen, raden wij u aan alle voorwaarden te lezen die op die site staan voordat u tot aanschaf overgaat.

5.3 Het is mogelijk dat er in bepaalde rechtsgebieden beperkingen gelden ten aanzien van de aankoop, wederverkoop of verspreiding van onze goederen en diensten. U wordt aangeraden de geldende wetgeving in uw rechtsgebied te controleren.

5.4 De vrijgave, publicatie of distributie van documenten op deze website in rechtsgebieden buiten Nederland kan beperkt zijn door de wet, en daardoor dienen personen in een ander rechtsgebied dan Nederland waarin dergelijke documenten worden vrijgegeven, gepubliceerd of anderszins bereikbaar gemaakt, zich op de hoogte te stellen over en zich te houden aan eventuele beperkingen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Voor zover wettelijke toegestaan sluit Essentra alle verwachtingen, omstandigheden en voorwaarden (ofwel geïmpliceerd bij wet, gewoonterecht of anderszins) uit die niet uitdrukkelijk vermeld staan in deze Gebruiksvoorwaarden,

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor: (1) verliezen of schade ontstaan uit of in samenhang met de (on)mogelijkheid om deze website te gebruiken of zijn ontstaan uit het vertrouwen in enige inhoud (inclusief CAD-bestanden) vertoond op deze website; (2) economische verliezen of schade (waaronder het verlies of mislopen van winst, inkomen, contracten of goodwill, of enige andere financiële verliezen), (3) bijzondere-, indirecte- of gevolgschade op welke manier dan ook veroorzaakt als gevolg van of in verband met de website of (4) verliezen of schade veroorzaakt door de activiteiten van derden van wie de websites bereikt kunnen worden via een link op onze website; (5) alle verliezen of schade veroorzaakt door een virus, distribute- denial-of-service-aanval, of een ander technologisch schadelijk aanval die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of als gevolg van het downloaden van content op deze website, of elke andere website die gekoppeld aan onze website.

6.3 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld als een beperking, of heeft een beperking tot gevolg ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid die wij kunnen hebben tegenover een partij die volgens de wet niet kan worden uitgesloten.

7. Algemeen

7.1 Indien wij, wanneer dan ook, u op enig moment niet houden aan (een deel van) de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij u nog steeds verplichten om u er in de toekomst aan te houden.

7.2 Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is of door een rechtbank of ander bevoegd orgaan als ongeldig wordt beschouwd, dan zal dat de rest van deze Gebruiksvoorwaarden niet aantasten.

7.3 Wij kunnen onze rechten of verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden. U mag uw rechten of verplichtingen in deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden met onze schriftelijke toestemming.

7.4 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

7.5 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of onze website, dan horen wij graag van u. U kunt een e-mail sturen naar sales@essentracomponents.nl of een brief naar Essentra Components B.V., Den Belleman 9, 5571 NR, Bergeijk, ter attentie van de General Manager. U kunt ons ook telefonisch bereiken op: +31 (0) 497 572 002