Menü Keresés

Essentra Components Értékesítési Feltételek

 1. Általános rendelkezések
 2. Értelmezés
 3. Ajánlatok és rendelések
 4. Leírások, minták és tájékoztatók
 5. Specifikációk
 6. Szerszámok
 7. A termékek vételára 
 8. Fizetési feltételek
 9. Termékek leszállítása
 10. A termékek kockázata és tulajdonjoga
 11. Minőség
 12. Felelősségkorlátozás
 13. A szerződés megszűnése
 14. Kártalanítás
 15. Exportfeltételek
 16. Vegyes rendelkezések
 17. Nemzetközi kézbesítés hiánya

KÜLÖN FELHÍVJUK VEVŐINK FIGYELMÉT AZ 5., 11. és 12. PONTOKRA!

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen értékesítési feltételek (amelyeket Eladó a Vevőnek címzett, vagy az Eladó honlapján közzétett értesítésben esetenként módosíthat) – a továbbiakban: Feltételek – részét képezik az Eladó és a Vevő között létrejövő valamennyi Termékre- vagy Szerszámra vonatkozó adásvételi szerződésnek – a továbbiakban: Szerződés – továbbá kiterjednek az Eladó és a Vevő közötti valamennyi ügyletre minden egyéb feltétel és szabályzat egyidejű kizárásával (ideértve minden olyan feltételt vagy szabályzatot, amelyet a Vevő bármely rendelésén, rendelés-visszaigazoláson, szállítás-visszaigazoláson, specifikáción, vagy bármely egyéb iraton alkalmaz, vagy az Eladó által kiállított iratokra rányomtat, vagy azokat bármely más módon módosítja).

1.2 A jelen Feltételek bármely rendelkezésének kiegészítése vagy módosítása, illetve a Termékekkel kapcsolatosan az Eladó képviselője által adott bármely nyilatkozat, tanács vagy javaslat kizárólag írásban, mindkét fél aláírásra jogosult képviselőjének aláírásával válik kötelezővé a felekre nézve amennyiben a Felek egyértelműen kifejezésre juttatják a jelen Feltételek módosítására vagy kiegészítésére irányuló szándékukat.

2. Értelmezés

2.1 A jelen Feltételekben: „Vevő” az a személy, aki megvásárolja a Termékeket az Eladótól; „Vevő Szerszámai” minden olyan festék, forma, minta, szerszám vagy egyéb berendezés, amely a Vevő tulajdonát képezi és/vagy, amelyet Eladó a Vevőtől vagy Vevő utasítására készíttetett, vett vagy kapott; „Megrendelésre Készített Termékek” a Standard Termékek kivételével minden olyan termék, amelyet Eladó szállít vagy szállítani fog; „Csoport” az Eladó leányvállalata vagy holdingtársasága, illetve az ilyen holdingtársaság leányvállalata minden esetben időről időre; „Szellemi Tulajdonjogok” minden szellemi tulajdonjog, ideértve a szabványt (ideértve a kiegészítő védelmi igazolásokat), a használati mintát, a találmányi jogokat, a szerzői jogokat, a szerzői jogokkal rokon jogokat, az adatbázis jogokat, a morális jogokat, a tervezési jogokat, a bejegyzett és nem bejegyzett terveket, a bejegyzett és nem bejegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, valamint a goodwillt, a know-how-t és a bizalmas információt (függetlenül attól, hogy ezek részben vagy egészben bejegyzésre kerültek-e és ideértve minden erre irányuló kérelmet és kérelemre vonatkozó jogot), valamint a fentiekhez hasonló jogokat a világ bármely részén; „Veszteségek” minden veszteség, igény, kötelezettség, teher, költség vagy kártérítés, függetlenül attól, hogy ésszerűen előreláthatóak vagy elkerülhetőek; „Rendelés-visszaigazolás” az Eladó aláírásra jogosult képviselője által, a 3.2. pont szerint aláírt Rendelés-visszaigazolás; „Termékek” minden Standard Termék és/vagy minden Megrendelésre Készített Termék, vagy azok részei; „Minta” a minta szerinti vétellel kapcsolatosan az Eladó által átadott minta, amelyre vonatkoznak az Eladó által biztosított specifikációkban vagy iránymutatásokban a mintára vonatkozóan feltüntetett olyan tűréshatárok vagy egyéb olyan változtatások, amelyek Eladó aláírásra jogosult képviselőjének a Rendelés-visszaigazolásban szereplő megerősítése szerint a Szerződésre vonatkoznak; "Eladó" a Essentra PFP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., Magyarország) és annak jogutódjai és engedményesei; "Eladó Katalógusa" Eladó termékkatalógusát jelenti, ideértve az Eladó Honlapján megjelenített katalógust is; "Eladó Szerszámai" a Vevő Szerszámai kivételével minden olyan festék, forma, minta, szerszám vagy egyéb berendezés, amely a Megrendelésre Készített Termékek gyártásához kerül felhasználásra; "Eladó Honlapja" a www.mossplastics.com honlap vagy bármely utód-honlap; "Specifikációk" 2.1.1 a Standard Termékek vonatkozásában az érintett Standard Termékek megrendelésekor a megrendelt Standard Termékekre vonatkozó specifikációk az Eladó Katalógusának legutolsó kiadása szerint; 2.1.2. a Megrendelésre Készített Termékek vonatkozásában az érintett Megrendelésre Készített Termékre vonatkozó specifikációk, amelyeket Eladó aláírásra jogosult képviselője az érintett Megrendelésre Készített Termék végleges specifikációiként megerősített; és 2.1.3. specifikációk hiányában azon specifikációk, amelyeket Eladó kellő gondossággal eljárva időről időre megfelelőnek minősít; "Standard Termékek" azon termékek, amelyeket termékszám szerint értékesítésre kínálnak az Eladó Katalógusában; és "Szerszámok" az Eladó Szerszámai és a Vevő Szerszámai.

2.2 Jelen Feltételekben: a címek csak az olvasás és értelmezés elősegítését szolgálják azonban az értelmezést nem befolyásolják; a „személyekre” történő hivatkozások magukban foglalják az egyéneket, a gazdasági társaságokat, az egyesületeket, a szervezeteket, az intézményeket, a szövetkezeteket, az ügynökségeket, függetlenül attól, hogy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek-e, vagy sem; az egyesszámban szereplő szavak - a szövegkörnyezetnek megfelelően - magukban foglalják a többesszámot és fordítva; a jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás a szövegkörnyezetnek megfelelően az adott jogszabálynak vagy jogszabályi rendelkezésnek a módosítására, egységes szerkezetbe foglalására, kiegészítésére, bővítésére, újbóli életbe léptetésére vagy cseréjére is vonatkozik; és az „ideértve” szónak a szövegkörnyezetnek megfelelő jelentése „ideértve egyebek mellett”.

3. Ajánlatok és rendelések

3.1 Eladó ellentétes rendelkezése hiányában az árajánlatok a kiadás napjától számított 30 napig érvényesek, azonban mindaddig nem kötelező erejűek, ameddig az Eladó a megrendelést a 3.2. pontban foglaltaknak megfelelően nem fogadja el.

3.2 A Vevő által az Eladó Termékeire leadott megrendelés a Vevő által a Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatnak minősül a jelen Feltételekben meghatározott rendelkezések szerint. A megrendelés mindaddig nem kötelező az Eladóra nézve, ameddig azt Eladó nem fogadja el. A megrendelés mindaddig nem kötelező az Eladóra nézve, ameddig Eladó a Rendelés-visszaigazolás kiadásával vissza nem igazolja, vagy (amennyiben korábban történik) Eladó elkezdi a Termékek vagy bármely kapcsolódó Szerszámok vagy minták gyártását, vagy a Vevő megrendelésének megfelelően felosztja a Termékeket, vagy  elküldi a Termékeket a Vevőnek.

3.3 Az elfogadott megrendelést Vevő kizárólag Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával törölheti, módosíthatja, vagy függesztheti fel.

3.4 A megrendelt Termékek mennyisége és típusa a megrendelőlapon, vagy – ha az különbözik – a Rendelés-visszaigazoláson kerül rögzítésre.

4. Leírások, minták és tájékoztatók

4.1 Az Eladó által kiadott bármely rajz, specifikáció és reklám, valamint az Eladó Katalógusában szereplő bármely leírás, részlet vagy illusztráció kizárólag abból a célból kerül kiadásra, hogy hozzávetőleges elképzelést adjon az ott leírt Termékekről. A Vevő ezekre nem hivatkozhat, és az 5.1. és a 11. pontokban foglalt esetek kivételével nem képezik a Szerződés részét.

4.2 Az Eladó Katalógusában, az ajánlatban, árlistában, ajánlat elfogadásában, Rendelés-visszaigazolásban,  címkén, csomagoláson, számlán vagy egyéb iraton vagy az Eladó által kiadott tájékoztatóban szereplő bármely helyesírási, leírási vagy egyéb hibát vagy tévedést Eladó bármikor kijavíthatja, és ezekért nem tartozik felelőséggel Vevő felé.A kijavítás történhet a hiba nyilvános kijavításával, a javításnak az Eladó Honlapján történő közzétételével, vagy a Vevő írásban történő értesítésével. A kijavítás időpontjától kezdve  a kijavítás kötelező erővel bír Vevőre nézve.

4.3 Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a Szerződés nem tekintendő: (a) minta szerinti vételnek (még a minták rendelkezésre bocsátása esetén sem), kiéve,ha Eladó kifejezetten úgy nyilatkozik a Rendelés-visszaigazolásban, hogy a Szerződés minta szerinti vételnek tekintendő; vagy (b) a Szerződés nem tekinthető leírás utáni értékesítésnek még akkor sem, ha leírást rendelkezésre bocsátották.

5. Specifikációk

5.1 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő teszteket végez annak érdekében, hogy amennyiben a Termék megfelel a Specifikációknak, vagy adott esetben a Mintának, úgy a Termék megfelelő minőségű legyen és megfeleljen a Vevő valamennyi céljának. Az 5.2. pont függvényében Vevő elismeri, hogy függetlenül az Eladótól kapott tájékoztatástól, nem az Eladó tudására vagy értékelésére támaszkodik annak eldöntése érdekében, hogy a Termékek megfelelnek-e a Vevő valamely, vagy összes céljának.

5.2 Ha Vevő az Eladó szaktudására vagy értékelésére kíván támaszkodni annak eldöntése érdekében, hogy egy Megrendelésre Készített Termék megfelel-e egy konkrét célnak, úgy a rendelés leadása előtt Vevő köteles írásban tájékoztatni Eladót a konkrét célról és arról, hogy saját tesztelése helyett inkább Eladó megerősítésére kíván támaszkodni. Eladó tájékoztatja Vevőt a többletköltségekről, amelyek a fenti megerősítés következtében merülhetnek fel. Vevő csak abban az esetben tekintheti a Megrendelésre Készített Terméket  az adott célnak megfelelőnek, ha átadott minden olyan információt, amelyre Eladónak az előírt tesztelés elvégzéséhez szüksége lehet, és Eladó aláírásra jogosult meghatalmazottja a Rendelés-visszaigazolásban megerősítette, hogy a Megrendelésre Készített Termék megfelel a meghatározott célnak . 

5.3 Eladó jogosult a Specifikációkat módosítani, amennyiben az nem befolyásolja jelentősen a Termékek minőségét és teljesítését vagy, Vevő értesítése mellett és Vevő költségén, olyan jelentős változtatásokat eszközölni, amelyek Eladó szerint szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelésre Készített Termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi vagy Európai Uniós biztonsági vagy egyéb követelményeknek. Ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában Eladó nem köteles biztosítani azt, hogy a Termékek megfelelnek bármilyen vonatkozó jogszabályi vagy Európai Uniós biztonsági vagy egyéb követelménynek, ha az ilyen Termékekre vonatkozó Specifikációkat Vevő bocsátotta Eladó rendelkezésére, vagy ha Vevő kérésére kerültek kifejlesztésre vagy módosításra.

5.4 A Vevő által vagy nevében az Eladónak biztosított Specifikációk, vagy a Vevő kérésére módosítandó Specifikációk, illetve az ilyen Specifikációk alapján készített Szerszámok, vagy a Vevő által vagy nevében átadott Szerszámok vonatkozásában Vevő szavatolja és kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen Specifikációk és/vagy Szerszámok 5.4.1. teljes mértékben megfelelnek a Vevőnek a Specifikációk alapján vagy a Szerszámok felhasználásával készítendő Termékekre vonatkozó követelményeinek; 5.4.2. alkalmasak arra és megfelelőek ahhoz, hogy Eladó gyártson és/vagy szállítson (ha a felek megállapodnak) olyan Termékeket, amelyek megfelelnek ezen Specifikációknak; 5.4.3. olyan Termékeket eredményeznek, amelyek megfelelnek Vevő céljainak; 5.4.4. nem sértik harmadik személyek Szellemi Tulajdonjogait, továbbá Eladó, annak Csoportja vagy képviselői jogosultak a Specifikációkban vagy Szerszámokban, vagy a Termékek legyártásához szükséges, a Specifikációkban leírt bármely termékben vagy folyamatban szereplő Szellemi Tulajdonjog felhasználására; és 5.4.5. megfelelnek valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak. 

5.5 Azon esetek kivételével, amikor a Szerződés kifejezetten erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, vagy amikor erre vonatkozóan írásbeli megállapodás születik Eladó és Vevő között, Eladó a tulajdonosa az Eladó, az Eladó Csoportja vagy képviselői által a Szerződés teljesítse során, vagy egyébként a Termékek vagy a Szerszámok gyártásával kapcsolatban létrehozott valamennyi Szellemi Tulajdonnak.

6. Szerszámok

6.1 Amennyiben Eladó vállalja, hogy Megrendelésre Készített Termékeket szállít és értesíti Vevőt arról, hogy ehhez szüksége lesz Vevő Szerszámaira, akkor Vevő köteles olyan Vevői Szerszámokat rendelkezésre bocsátani, amelyek alkalmasak a Megrendelésre Készített Termékek létrehozására, vagy - a felek ilyen irányú megállapodása esetén - Eladó legyártja Vevő Szerszámait, vagy a Vevő nevében beszerzi azokat a felek által megállapodott áron, és amennyiben ezen ár a 6.2 pontban foglaltaknak megfelelően kiegyenlítésre kerül.

6.2 A Vevő Szerszámainak felhasználásával legyártandó Megrendelésre Készített Termékekre vonatkozó első vevői megrendelés elfogadását követően Eladónak a Vevő Szerszámaira vonatkozó számlájának kézhezvételekor Vevő köteles 6.2.1. haladéktalanul kifizetni a Vevő Szerszámai teljes árának ötven százalékát (50%) és a fennmaradó ötven százalékot (50%) akkor, amikor Eladó elküldi Vevőnek a Vevő Szerszámai felhasználásával készült mintákat; vagy (6.2.2.) Eladó ilyen irányú kérése estén köteles haladéktalanul kifizetni a Vevő Szerszámainak teljes árát.

6.3 Az Eladó által készített vagy vásárolt Vevő Szerszámainak tulajdonjoga mindaddig az Eladót illeti meg , ameddig Eladó meg nem kapja a Vevő Szerszámainak vételárát készpénzben vagy más, igazolt módon;ebben az esetben a tulajdonjog átszáll a Vevőre. Addig, ameddig a Vevő Szerszámainak tulajdonjoga nem száll át a Vevőre, a Termékekre vonatkozó  10.3. és 10.4. pontok rendelkezései azonos feltételekkel alkalmazandók a Vevő Szerszámaira. Amennyiben a Vevő Szerszámainak tulajdonjoga átszáll a Vevőre, Vevő jogosulttá válik a Vevő Szerszámaival kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok felhasználására olyan mértékben, amennyiben ez a vonatkozó Megrendelésre Készített Termékeknek a Vevő Szerszámaival történő gyártásához szükséges.

6.4 Az Eladónak átadott, vagy Eladó által Vevő nevében vásárolt Vevő Szerszámaiban bekövetkezett veszteséget vagy kockázatot [kárveszély] a Vevő viseli. Az Eladó által készített Vevő Szerszámaiban bekövetkezett kár vagy veszteség kockázata a gyártás befejezésekor száll át a Vevőre. Vevő köteles a Vevő Szerszámai vonatkozásában megfelelő és elegendő biztosításról gondoskodni egy jó hírű biztosítótársaságnál mindaddig, ameddig a Szerszámok Eladó telephelyén vannak és Vevő köteles továbbá továbbá a szükséges javítás vagy pótlás költségeit vállalni. 

6.5 Eladó értesíti Vevőt a Vevő Szerszámaiban bekövetkezett kárról vagy veszteségről, ameddig azok Eladó birtokában vannak. A gondatlan vagy szándékos károkozás eseteit kivéve Eladó, az Eladó Csoportja vagy képviselői nem tartoznak semmilyen felelősséggel a Vevő Szerszámaiban bekövetkezett kárért vagy veszteségért, amíg azok az Eladó birtokában vannak.

6.6 Eladó a Vevő Szerszámai felhasználásával készült Termékek átadásától számított két évig ingyenesen őrzi a Vevő Szerszámait. Ezen időszak lejárta után Eladó a Vevő Szerszámait saját céljaira felhasználhatja, tovább őrizheti, visszaszolgáltathatja, vagy megsemmisítheti , amelynek költsége Vevőt terheli.

6.7 Amennyiben Vevő jelezte, hogy egy minimális mennyiséget kíván vásárolni a Megrendelésre Készített Termékekből, és tudomással bír arról, hogy Eladó befektet vagy már befektetett bizonyos összeget e Termékekkel kapcsolatosan az Eladó Szerszámainak gyártásába, és Vevő az általa korábban jelzett minimumnál kisebb mennyiséget rendel vagy vesz át az ilyen Megrendelésre Készített Termékekből, akkor Eladó jogosult a Megrendelésre Készített Termékekből megrendelt mennyiséggel arányosan a Vevő részére kiszámlázni az Eladó Szerszámaiba befektetett összeget, valamint az indokolt adminisztrációs és kezelési költségeket.

6.8 Egyéb írásbeli megállapodás hiányában az Eladó Szerszámaival kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok és a Szerszámok tulajdonjoga az Eladónál marad. Amennyiben Vevő megvásárolja az Eladó Szerszámait, akkor az Eladó Szerszámainak tulajdonjoga és a kapcsolódó kockázat átszáll a Vevőre, az Eladó által írásban megadott összegnek Vevő általi kiegyenlítését követően. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt valamennyi Eladói Szerszámot Eladó már használta és Vevő kellő értesítés mellett jogosult az adásvétel előtt azt megvizsgálni és a felek úgy tekintik, hogy Vevő meggyőződött a Szerszám minőségi és rendeltetési megfelelőségéről. Amennyiben az Eladó Szerszámainak tulajdonjoga és a kapcsolódó kockázat átszállt a Vevőre, úgy azok a jelen Feltételek szempontjából azok Vevő Szerszámainak tekintendőek.

6.9 Amennyiben Eladó valamely – a Megrendelésre Készített Termékek gyártásához felhasználandó – Szerszámot áttervezi, megjavítja, kicseréli, vagy egyéb költséget vállal, Vevő köteles haladéktalanul megtéríteni az Eladónak az általa viselt költségeket, beleértve az alakítási és átalakítási költségeket, kivéve az Eladó gondatlansága vagy szándékos rongálása következtében felmerült költségeket.

6.10 Eladó jogosult saját belátása szerint bármilyen célra (ideértve a Megrendelésre Készített Termékek gyártását) felhasználni a Szerszámokat.

7. A termékek vételára

7.1 A 7.2. pont függvényében a Termékek vagy Szerszámok vételára a vonatkozó ajánlatban szereplő ár, vagy vonatkozó ajánlat hiányában, az Eladónak a megrendelés elfogadásakor érvényes árlistáján szereplő ár (a továbbiakban: Ár). Az Ár magában foglalja az Eladó mindenkori gyakorlatának megfelelő szabványcsomagolást. Az Ár tükrözi a jelen Feltételekben meghatározott felelősségkorlátozást, de Vevő kérésére Eladó tájékoztatja Vevőt azon többletköltségekről, amelyek akkor merülnének föl, ha Eladó vállalná a felelősségkorlátozás módosítását.

7.2 Eladó fenntartja a jogot arra, hogy – Vevő egyidejű értesítése mellett – szállítás előtt bármikor felemelje az Árat, hogy az tükrözze az Eladó által a Termékek vagy Szerszámok leszállításával kapcsolatos költségek emelkedését, amely az alábbiak egyikének következménye: 7.2.1. az Eladó ellenőrzésén kívül álló tényező; 7.2.2. a munkaerő vagy az anyagok költségeinek emelkedése, beleértve a tárolási költségeket, amennyiben a Termékek nem a Szerződés szerint kerülnek átvételre vagy leszállításra; 7.2.3 a Vevő által kért módosítások a szállítási határidőkben, mennyiségekben, Specifikációkban vagy az Eladó utasításaiban; 7.2.4. a Vevő utasításai, gondatlansága vagy mulasztása által okozott késedelem, többletmunka vagy többletanyag; vagy 7.2.5 a Vevő nem gondoskodik arról, hogy Eladó időben megfelelő információhoz, utasításokhoz, specifikációkhoz vagy adott esetben Szerszámokhoz jusson.

7.3 Az Ár nem foglalja magában a vonatkozó ÁFÁ-t illetve egyéb adókat vagy terheket, továbbá a nem szabvány csomagolás, berakodási, kirakodási, szállítási, biztosítási vagy más hasonló költségeket és díjakat, amelyeket (ha vannak ilyenek) Vevő a Termékekkel vagy a Szerszámokkal egy időben köteles kifizetni. Amennyiben Eladó előre kifizeti a szállítási vagy egyéb, a Vevő által fizetendő költségeket, Eladó jogosult ezen költségeket haladéktalanul kiszámlázni.

8. Fizetési feltételek

8.1 Eladó az Árat vagy a Vevő által fizetendő bármely más összeget belátása szerint jogosult Vevőnek előre vagy részletekben kiszámlázni.

8.2 Eladó jogosult 8.2.1. bármikor felajánlani és visszavonni hitelszámlákat; 8.2.2. a Vevővel kapcsolatos referenciákat kérni és hitelvizsgálatot végezni.

8.3 A 8.1. pont függvényében az Eladó valamennyi számlája 30 nappal a számla kiállításának napja után esedékes (levonás, kedvezmény, csökkentés, beszámítás nélkül), függetlenül attól, hogy a szállítás megtörtént-e, vagy hogy a Termékek vagy Szerszámok tulajdonjoga átszállt-e Vevőre. Eladó kifejezett hozzájárulása hiányában a fizetés az Árral egyező pénznemben történik. A Vevő által fizetendő összegek fizetési határideje a jelen Feltételek lényeges eleme. A fizetések mindaddig nem tekinthetők teljesítettnek, ameddig Eladó készpénzben vagy igazolt formában nem kapja meg ezen összeget. A késedelmi kamat mértéke a Lloyds TSB Bank Plc mindenkori alapkamata + 3% évente.

8.4 Amennyiben bármilyen összeg nem kerül kiegyenlítésre a fizetési határidő lejártakor vagy azt megelőzően, Vevő köteles késedelmi kamatot fizetni a teljes Ár kifizetéséig (egy esetleges ítélet előtti és azutáni időszakra is). A felek megállapodnak abban, hogy a jelen 8.4. pontban foglalt rendelkezések kellő szerződéses jogorvoslattal szolgálnak a jelen Feltételek szerint fizetendő összegek késedelmes kifizetése esetére.

8.5 Amennyiben Vevő a jelen Feltételek és/vagy Vevő és Eladó közötti bármely egyéb szerződés szerint fizetendő összeget nem fizeti meg annak esedékességekor– anélkül, hogy az befolyásolná az Eladó bármely egyéb jogát vagy jogorvoslatát – Eladó jogosult 8.5.1. a jelen Szerződéstől vagy Vevő és Eladó közötti bármely egyéb szerződéstől elállni; 8.5.2. a hátralékos összeget az Eladó által a Szerződés szerint vagy egyébként Vevőnek fizetendő összegből levonni; 8.5.3. a Vevőt arra kötelezni, hogy a Termékek és Szerszámok tárolási költségét fizesse meg; 8.5.4. a Vevő fizetéséig minden további, a Szerződés vagy bármely egyéb szerződés szerinti szállítást felfüggeszteni; 8.5.5. a Szerződés teljesítését megtagadni és a Szerződés megszűntnek tekinteni; (8.5.6.) minden, a Vevőnek még le nem szállított Terméket újraértékesíteni; és/vagy (8.5.7.) a Vevő által a Termékekért előlegként fizetett összeget megtartani.

9. Termékek leszállítása

9.1 Egyéb írásbeli megállapodás hiányában a Termékek egy, az Eladó által kiválasztott megbízható szállítószolgálattal kerülnek kiszállításra Vevő részére. A Termékek akkor minősülnek leszállítottnak a Vevő részére, amikor Eladó átadja a Termékeket a szállítónak, vagy amikor a szállító átveszi azokat. Ezt követően a Termékek szállítása a szállító feltételei szerint történik, melyekről kérésre Vevő tájékoztatást kap. Eladó előszállításra jogosult.

9.2 Amennyiben a felek írásban megállapodnak, hogy a Termékek a 9.1. pontban leírtaktól eltérően kerülnek leszállításra, akkor a Termékek az alábbiak szerint kerülnek leszállításra: 9.2.1. amennyiben a Termékeket Vevő veszi át az Eladó telephelyén, Eladó értesíti Vevőt, hogy a Termékek átvételre készen állnak; 9.2.2. amennyiben a Termékeket az Eladó szállítja le, Eladó leszállítja a Termékeket a Vevő által megjelölt címre; vagy 9.2.3. amennyiben a Termékeket harmadik személy szállítja le, a Termékeket a harmadik fél átveszi, vagy a Termékek ezen harmadik fél részére leszállításra kerülnek.

9.3 A Termékek leszállítási időszakára vagy időpontjára vonatkozó, az ajánlatban szereplő információ csak hozzávetőleges. A szállítási határidő nem minősül lényeges szerződéses feltételnek. Eladó nem felel a Termékek szállításában bekövetkező késedelemért. Eladó jogosult a megrendelésben megadotthoz képest 10 százalékkal nagyobb vagy 10 százalékkal kisebb mennyiségű Terméket leszállítani és Vevő köteles a mennyiségi változást elfogadni és kifizetni az Árat, amely tükrözi a mennyiségbeli változást.

9.4 Eladó nem felel a Vevő által elszenvedett olyan Veszteségekért, amelyek a Termékek leszállításának elmulasztása, vagy hiányos szállítás miatt keletkeznek, kivéve, ha Vevő tíz munkanappal a várható szállítási időpont előtt írásban tájékoztatta az Eladót a leszállítás elmulasztásával, vagy tíz munkanappal a tényleges szállítási időpont előtt hiányos szállítással kapcsolatosan. , Bármely olyan esetben, amikor Eladó bármely okból felelős – a 12. Fejezet rendelkezéseivel összhangban  - , Eladó felelőssége az alábbiakra korlátozódik: 9.4.1. arra az összegre, amellyel a legolcsóbb rendelkezésre álló piacon beszerezhető hasonló termék ára meghaladja a le nem szállított Termék Árát; vagy 9.4.2. ilyen piac hiányában, a le nem szállított Termékek Árával egyező összegre.

9.5 Amennyiben a Termékek részletekben szállítandóak, minden egyes szállítás külön kötelezettségnek minősül és sem az Eladó általi mulasztás, sem a Vevő által egy vagy több részlet vonatkozásában támasztott igény nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy azt a teljes Szerződés meghiúsultnak tekintse.

9.6 Amennyiben Vevő nem veszi át a Termékeket vagy nem ad megfelelő szállítási utasításokat Eladónak a szállításra megadott határidő előtt (kivéve ha ez Vevő működési körén kívül eső ok, vagy Eladó gondatlanságának vagy mulasztásának következménye), akkor a Termékek az átadásra megadott határidőre leszállítottnak tekintendők és anélkül, hogy az befolyásolná az Eladó bármely egyéb jogát vagy jogorvoslatát, Eladó jogosult 9.6.1. a Termékeket  a tényleges szállításig tárolni és ezért indokolt összeget kiszámlázni Vevő felé (ideértve a biztosítási díjat is), azzal, hogy  Eladó nem köteles biztosítást kötni az így tárolt Termékekre; vagy 9.6.2. amennyiben Vevő nem vette át a Terméket az átadásra megadott napon vagy azt megelőzően öt munkanappal, Eladó jogosult értékesíteni a Termékeket az elérhető legjobb áron és (valamennyi tárolási és értékesítési költség levonását követően) köteles a Vevő felé az Áron felüli többletet elszámolni, vagy az Árhoz képesti különbözetet a Vevő felé kiszámlázni.

9.7 Ha Vevő a Termékek átadásakor észleli, hogy hibásan rendelte meg a Termékeket, és Eladó (saját belátása szerint) elfogadhatja a Termékek visszaszolgáltatását, és ebben az esetben Vevő köteles az Eladó mindenkori standard kezelési díját megfizetni.

10. A termékek kockázata és tulajdonjoga

10.1 Az Eladó által átadott Termékek kockázata az átadáskor azonnal átszáll Vevőre, így ezután Vevőnek kell gondoskodnia a megfelelő biztosításról.

10.2 Az Eladó által szolgáltatott vagy értékesített Termékek tulajdonjoga az alábbiak közül a korábbi időpontig marad Eladó tulajdonában: 10.2.1. mindaddig, ameddig Eladó meg nem kapja a Termékek teljes vételárát, készpénzben vagy igazolt formában; vagy 10.2.2. (tételenként) a Termékek felhasználásra vagy beépítésre kerülnek egyéb termékekben.

10.3 Mindaddig, ameddig a Termékek tulajdonjoga nem száll át a Vevőre, Vevő köteles 10.3.1. megtartani a Termékeket (vagyonkezelőként Eladó nevében és javára) Eladó letéteményeseként és köteles jóhiszeműen eljárni Eladónak a Termékekben fennálló érdekei védelmében; 10.3.2. köteles a Vevő minden egyéb termékétől különválasztva tárolni a Termékeket (költségek nélkül), oly módon, hogy a Termékek az Eladó tulajdonaként felismerhetőek legyenek, és ne keveredjenek más termékekkel; 10.3.3. nem használhatja fel a Termékeket továbbá a tulajdonjogukra vonatkozó iratokat biztosítékként, zálogként és egyéb módon sem terhelheti meg azokat; 10.3.4. nem semmisítheti meg vagy rongálhatja meg a Termékeken vagy a csomagoláson szereplő jelöléseket, és köteles a Termékeket megfelelő állapotban tartani; és 10.3.5. köteles biztosítást kötni az ilyen Termékekre Eladó javára, és bármilyen igény esetén, a biztosításból származó összegeket köteles Eladó részére letéteményesként őrizni.

10.4 Eladó bármikor jogosult előírni Vevőnek, hogy a Termékek tulajdonjogának Vevőre történő átszállása előtt részére adja ki a Termékeket. Vevő Eladónak és megbízottainak visszavonhatatlan engedélyt ad arra, hogy a Vevő telephelyé bármikor belépjenek arra a helyre, ahol az ilyen Termékeket tárolják, vagy - ha Vevő Eladó kérésére nem adta Eladó birtokába a Termékeket - a Termékek visszavételére.

11. Minőség

11.1 A jelen Feltételek további rendelkezéseinek függvényében Eladó szavatolja, hogy az átadáskor 11.1.1. valamennyi Termék és Vevő Szerszámai megfelelő minőségűek; és 11.1.2. amennyiben Eladó az 5.2. pontnak megfelelően kiadott egy arra vonatkozó megerősítést, hogy a Termékek egy bizonyos rendeltetésre alkalmasak, a Termékek kellően alkalmasak lesznek arra a rendeltetésre. Vevő kifejezetten egyetért azzal, hogy egy Termék akkor megfelelő minőségű és alkalmas a rendeltetésére, ha (a) minta szerinti vétel esetén a Termék minden jelentős vonatkozásban megegyezik a Mintával; vagy (b) minden egyéb esetben a Termék minden jelentős vonatkozásban megfelel a Specifikációinak.

11.2 A 11.1. pontban foglalt szavatosságok csak az alábbi esetekben alkalmazandóak: 11.2.1. olyan hibák vonatkozásában, amelyek a Termékek vagy Szerszámok megvizsgálásakor észlelhetők, Vevő a Termékek leszállításától számított 14 napon belül írásbanértesíti Eladót, amely értesítésben kellően részletezni kell a hibát és a szavatosság  megszegését; vagy 11.2.2. az olyan hibák vonatkozásában, amelyek a Termékek vagy Szerszámok megvizsgálását követően nem észlelhetőek, Vevő a hiba észlelésétől számított 14 napon belül, vagy attól a naptól számított 14 napon belül, hogy a Vevőnek a hibát észlelnie kellett volna - de legfeljebb a Termék átadásától számított 12 hónapon belül - írásban értesíti Eladót, amely értesítésben kellően részletezni kell a hiba és a szavatosság  megszegését,; és 11.2.3. a hibáról kapott értesítés után Eladónak lehetőséget kell kapnia a Termékek vagy Szerszámok megvizsgálására és Eladó (ésszerű) kérésére a Termékek vagy Szerszámok vissza kell szállítani az Eladó telephelyére vizsgálatok elvégzése céljából; és 11.2.4. Vevő kifizette a Termékek teljes vételárát. (A fenti rendelkezés nem érinti a Ptk. 685. § szakasza szerinti fogyasztók jogait szavatossági igényeik érvényesítésére a Ptk.-ában meghatározott határidőkön belül.)

11.3 Eladó nem tartozik felelősséggel a 11.1. pontban meghatározott szavatosságok megszegéséért, ha 11.3.1. a Termék megfelel a Specifikációinak, vagy – amennyiben alkalmazandó – minden jelentős vonatkozásban megfelel a Mintának; 11.3.2. a szavatosság megszegése közvetve vagy közvetlenül az 5.4. pont rendelkezéseinek Vevő általi megszegésének, vagy Vevő Szerszámainak következménye, kivéve ha azt Eladó gondatlansága vagy mulasztása okozza a gyártás vagy Vevő Szerszámainak használata vonatkozásában; 11.3.3. a szavatosság megszegését közvetve vagy közvetlenül az Eladó által nem kifejezetten felhatalmazott személyek gondatlansága vagy mulasztása okozta, beleértve a Vevő által vagy nevében a Termékeken végzett javításokat, hozzáadásokat vagy változtatásokat; 11.3.4. a szavatosság megszegését közvetve vagy közvetlenül olyan, a Termékekbe beépített részek, anyagok vagy berendezések okozták, amelyeket nem az Eladó gyártott, amelyek vonatkozásában Vevő csak annyiban jogosult szavatosságra vagy garanciára, amennyiben a gyártó Eladónak azt vállalta és amely Vevőre engedményezhető (Vevő költségén); 11.3.5. Vevő továbbhasznosítja vagy újraértékesíti a Termékeket, miután értesítést küld a hibáról, vagy nem tesz eleget a termék visszatartásával vagy visszavonásával kapcsolatos ésszerű eladói utasításoknak; vagy 11.3.6. a szavatosság megszegését közvetve vagy közvetlenül a Vevő telephelyén meglévő környezeti viszonyok, a Termék Specifikációi paraméterein kívül eső, vagy Eladó utasításaival ellentétes használata, tárolása vagy kezelése okozta, vagy olyan tényező, amelyet Eladó konkrétan írásban kizárt, beleértve a nem megfelelő használatot, gondatlanságot, félrekezelést, kezelési hibákat, rongálást vagy előre nem látható eseményeket.

11.4 A 11.2. és 11.3. pontok függvényében, amennyiben az Eladónak visszaszolgáltatott Termékek vagy azok részei az Eladó ésszerű belátása szerint nem felelnek meg a 11.1. pontban szereplő szavatosságnak vagy bármely egyéb szavatosságnak, törvényben előirt minőségi szabványnak vagy feltételnek, az Eladó teljes mértékben eleget tesz szavatossági kötelezettségének azzal, ha – saját belátása szerint – kijavítja vagy kicseréli a Termékek egészét, vagy egy részét, vagy visszatéríti a nem megfelelő Termékek Árát. Az így kicserélt Termékek az Eladó tulajdonát képezik.

11.5 A 12. pont rendelkezéseinek függvényében a 11.1. pontban szereplő szavatosságok az Eladónak a Termékekből eredő, vagy azokkal kapcsolatos felelősségét teljes mértékét kimerítik.

11.6 Vevő köteles eleget tenni Eladó valamennyi, a Termékek visszatartására vagy visszahívására vonatkozó utasításának, vagy bármely egyéb, az Eladó által vagy nevében a Termékeknek Vevőnek történt átadását követően a Termékek vonatkozásában végzett korrekciós lépésnek a..

12. Felelősségkorlátozás

12.1 A jelen 12. pont szempontjából:

12.1.1 Az "Igény" a Termékek vagy Szerszámok Eladó általi szolgáltatásából származó, vagy azzal kapcsolatos igény, vagy a jelen Feltételek, vagy bármely kötelezettség Eladó általi megsértéséből, vagy a Termékek (vagy a Teremékeket magukban foglaló termékek) vagy a Szerszámok Vevő általi használata vagy továbbértékesítése kapcsán, vagy a jelen Feltételek vagy a Szerződés kapcsán felmerülő vagy azzal kapcsolatos bármely nyilatkozat, kijelentés, tevékenység vagy mulasztás eredményeként felmerülő igény;

12.1.2 Az "Igénylimit" bármely naptári év vonatkozásában az alábbiak közül a nagyobb összeg:

12.1.2.1 a Vevő által az Eladónak az olyan típusú áru után fizetendő teljes összeg, amely árutípus az Igények tárgyaként szolgál, és amely árutípusból Vevő Eladótól az adott évben vásárolt (a továbbiakban: Releváns Áru);

12.1.2.2 az év első három hónapjában a Vevő által az Eladónak az előző évben a Releváns Áru után fizetendő teljes összeg; vagy

12.1.2.3 amennyiben az előző évben nem vettek Releváns Árut, vagy az Igény nem áruvásárlással kapcsolatos, az Igény teljes összege (a) 50.000 GBP, ha a Releváns Áru kizárólag Standard Termékekből áll,; vagy (b) 100.000 GBP, ha a Releváns Áru tartalmaz Megrendelésre Készített Termékeket vagy Szerszámokat,.

12.2 Tekintet nélkül a 12.3. és 12.6. pontokra, az Eladónak Vevővel szemben az összes Igény tekintetében fennálló teljes felelőssége (ideértve az alkalmazottainak, képviselőinek, alvállalkozóinak vagy a Csoport egyéb tagjainak tevékenységét vagy mulasztását), - alapuljon az akár szerződésen, szerződésen kívül (ideértve a gondatlanságot vagy a törvényes kötelezettség megszegését), álképviseleten, kárpótláson vagy egyéb jogalapon - az alábbiak szerint korlátozott: 

12.2.1 Eladó teljes felelőssége bármely Termék tétellel kapcsolatos Igény esetén a Vevő által az Eladónak ezen tételért fizetendő Ár összegére korlátozott;

12.2.2 Eladó teljes felelőssége bármely Szerszám tétellel kapcsolatos Igény esetén a tétel csökkentett értéke vagy pótlásának ára közüli alacsonyabb összegre korlátozott; és

12.2.3 Eladó teljes felelőssége Vevő felé az egyes naptári években felmerült Igények tekintetében az Igénylimitre korlátozódik.

12.3 Eladó nem felel Vevő vagy egyéb személyek felé a (a)közvetett veszteségért, (b) gazdasági veszteségekért, (c) elmaradt vagy várt nyereségért, (d) várható jövőbeni üzletek elvesztéséért, (e) a jó hírnévben esett kárért, vagy (f) az olyan következményi károk (akárhogy okozták is azt) érvényesítése során támasztott bármilyen igényért, amely a Termékek vagy Szerszámok vagy kapcsolódó szolgáltatások Eladó általi szolgáltatásából - akár közvetlen, akár közvetett vagy következményi úton - ered, , függetlenül attól, hogy az ilyen Veszteségeket Vevő vagy bármely más személy szenvedi-e el. 

12.4 Amennyiben bírósági ítélet szerint a 12.3. pontban felsorolt kárkategóriával kapcsolatos felelősség korlátozás, amelyre Eladó hivatkozni kíván, bármely okból végrehajthatatlan, Eladó felelőssége az ilyen kárkategóriában támasztott Igény vonatkozásában az Igénylimitre korlátozódik.

12.5 A 12.6. pont függvényében, a jelen Feltételekben vagy jogszabályban szereplő ellentétes rendelkezés hiányában, valamennyi vélelmezett szavatosság és feltétel a törvényes keretek által megengedett legnagyobb mértékben ki van zárva a Szerződésből, és Eladó nem tartozik felelősséggel Vevő felé semmilyen veszteségért, amely a vélelmezett szavatosságok vagy feltételek megszegése miatt, vagy az Eladó jogszabály által előírt kötelezettségének megszegése miatt keletkezik.

12.6 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza Eladó felelősségét az Eladó gondatlansága miatti halál vagy testi sérülés okán támasztott igények tekintetében (kivéve, amelyet Vevő támaszt a harmadik félnek fizetett összeg megtérítéséért), vagy a hibás termék miatti felelősségért a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vagy a termékfelelősségről szóló 1993. évi X törvény rendelkezései szerint vagy az olyan felelősségért, amely a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt biztonsággal kapcsolatos szabályozás miatt merül fel, továbbá a hamis állítás miatti, vagy bármely egyéb felelősségért, amennyiben az nem zárható ki vagy korlátozható jogszabályi rendelkezés szerint.

12.7 Ha Vevő tudomást szerez arról, hogy harmadik fél igényt támasztott, vagy valószínűsíthető, hogy igényt támaszt a Termékek vonatkozásában (ideértve a Termékek hibáit vagy az ezzel okozott jogsérelmet), köteles 12.7.1. haladéktalanul tájékoztatni az Eladót az ilyen igényről vagy körülményről; 12.7.2. haladéktalanul megadni minden segítséget az Eladónak és megtenni mindent, amit Eladó kér az igény vagy körülmény elkerülésére, vitatására, kivédésére, enyhítésére, ellenzésére, fellebbezésére, vagy egyezség elérésére, nem kizárólagosan ideértve lehetőség biztosítása az Eladónak, hogy teljes mértékben ellenőrzése alá vonja az igénnyel kapcsolatos eljárást vagy tárgyalási folyamatot; és 12.7.3. Eladó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem köt egyezséget vagy kompromisszumot, nem tesz beismerést, vagy nem köt megállapodást bármilyen vita tekintetében.

12.8 Tekintet nélkül a jelen Feltételek bármely egyéb rendelkezésére, Eladó nem szegi meg a Szerződés rendelkezéseit azzal, hogy késedelmesen teljesíti vagy nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, ha a mulasztás vagy késedelem Eladó ellenőrzésén kívül eső okra vagy körülményre vezethető vissza, amely – a jelen meghatározások általánosításának korlátozása nélkül – magában foglalja a háborút vagy egyéb katonai vagy terrorista cselekményt, a zendülést, polgári ellenállást, a szabotázst, a rongálást, a balesetet, a gépek vagy berendezések elromlását vagy károsodását, a tűzesetet, árvizet, a sztrájkot, a kizárást, vagy egyéb iparági vitákat (akár Eladó munkavállalóival kapcsolatos, akár nem), vagy anyaghiányt a Szerződés aláírásakor érvényes árakon, törvényhozói vagy hatósági beavatkozást, egyéb vis maiort, illetve ha az Eladó mulasztása vagy késedelmes teljesítése aVevő vagy képviselői mulasztására, gondatlanságára vagy késedelmére vezethető vissza.

12.9 Eladó fenntartja a jogot arra, hogy elhalassza a szállítás időpontját, vagy elálljon a Szerződéstől, vagy csökkentese a Vevő által megrendelt Termékek mennyiségét (felelősség nélkül Vevő felé), ha a 12.8 pontban felsorolt körülmények késleltetik vagy akadályozzák az üzletmenetét, azzal azonban, hogy ha ezen körülmény 30 napot meghaladó időszakon keresztül folytatódik, bármely fél írásban elállhat a Szerződéstől és nem tartozik felelősséggel a másik féllel szemben.

12.10 Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételekben foglalt felelősségkorlátozás ésszerű és tükrözi a felek üzleti szándékait Eladó Szerződés szerinti és minden egyéb szerződés révén várható bevétele tekintetében, valamint Vevő azon képességét, hogy biztosítással védje magát. Eladó Vevő kérésére hajlandó változtatni a felelősség korlátozásán egyes konkrét Termékek vonatkozásában, azzal azonban, hogy Vevő viseli ennek többletköltségét a Vevő viseli. A félreértések elkerülése végett az  adott naptári évben bármely Igény vonatkozásában bármely szerződés szerint vagy egyébként az Eladó által a Vevő részére kifizetett összeg csökkenti az abban az évben további Igényekre rendelkezésre álló Igénylimitet.

13. A szerződés megszűnése

13.1 Eladó egyéb jogainak és jogorvoslatainak érintése nélkül Eladó jogosult azonnali hatállyal elállni a a Szerződéstől, ha 13.1.1. Vevő megszegi az Eladóval kötött bármely szerződés bármely rendelkezését; 13.1.2. Vevő egyezséget vagy önkéntes megállapodást köt a hitelezőivel vagy olyan lépés, kérelem, határozat, eljárás vagy kinevezés történik Vevőnél (ideértve többek között a kérelem beadását vagy értesítés küldését), akár a Vevő, akár harmadik személy által, amely a Vevőnél lefoglalásra, végrehajtásra, felszámolásra, végelszámolásra vagy felszámolóbiztos kinevezésére irányul, vagy (magánszemély vagy cég Vevő esetében) fizetésképtelenné válik (csődöt jelent) vagy (ha társaság) felszámolási eljárást indítanak ellene (átalakulás vagy egyesülés kivételével); 13.1.3. zálogjogot érvényesítenek a Vevő tulajdonán, vagy (adminisztratív vagy egyéb) csődgondnok kerül kinevezésre a Vevő bármely tulajdona vagy vagyona tekintetében; vagy Vevő megszűnik, vagy megszűnéssel fenyeget; vagy 13.1.4. Eladó tudomást szerez arról, hogy a 13.1.2.-13.1.3. pontokban leírt események bármelyike várhatóan megtörténik Vevővel szemben és aszerint értesíti Vevőt.

13.2 Vevő 30 napos elállási idővel írásban 13.2.1. elállhat a Szerződéstől attól a naptól számított 30 napon belül, amikor Eladó a 7.2.1. vagy 7.2.2. pontok szerint értesíti Vevőt, hogy a Szerződés tárgyát képező Termékek Ára több mint 10%-al emelkedik a Szerződés megkötésének időpontjában megadott Árhoz képest; vagy 13.2.2. elállhat a Szerződésnek a Megrendelésre Készített Termékekre vonatkozó részétől ha nem kívánja elfogadni (ésszerű keretek között) a Megrendelésre Készített Termékek Specifikációinak változtatását, amelyet Eladó az 5.3. pont szerint közölt Vevővel.

13.3 Amennyiben Eladó a Szerződéstől a 8.5. vagy a 13.1. pont szerint áll el – tekintet nélkül az Eladó rendelkezésére álló egyéb jogra vagy jogorvoslatra – akkor 13.3.1. Eladó jogosult megszüntetni bármely egyéb szerződést vagy a Szerződés vagy egyéb szerződés szerint felfüggeszteni minden szállítmányt; 13.3.2. amennyiben a Termékeket Eladó leszállította, de – a 10. pont rendelkezési szerint – nem kerültek kifizetésre, Vevőnek megszűnik a joga a Termékek birtoklására és Eladó kívánsága szerint rendelkezhet a Termékkel, vagy felhasználhatja azokat; és 13.3.3. az Ár a korábbi megállapodástól vagy gyakorlattól függetlenül azonnal esedékessé válik.

13.4 A Szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti azon rendelkezéseit, amelyek a szerződő felek szándékai szerint érvényben maradnak a Szerződés megszűnését követően, ideértve a 10., 11., 12., 13., 14. és 16. pontokat.

14. Kártalanítás

14.1 Tekintet nélkül az Eladó rendelkezésére álló egyéb jogra vagy jogorvoslatra, Vevő köteles Eladó ilyen irányú kérése esetén teljes mértékben kártalanítani az Eladót, annak Csoportját, alkalmazottaikat és képviselőiket bármilyen Veszteségért, amelyet Eladó az alábbiak miatt szenvedtek el: 14.1.1. a rendelés Vevő általi törlése, módosítása vagy felfüggesztése a 3.3. pont szerint; 14.1.2. harmadik személyek által a Megrendelésre Készített Termékek vagy Vevő Szerszámai vagy bármely Terméknek nem rendeltetésszerű használata (amely alatt a Termékek szokásos felhasználását, vagy az 5.2. pont szerint kifejezetten engedélyezett felhasználást kell érteni) által közvetve vagy közvetlenül okozott Veszteségek, sérülés vagy kár kapcsán támasztott igények, , vagy ha az Eladón kívül  más személy változtatásokat vagy javításokat végez a Termékekben, vagy olyan esemény történt (ideértve tevékenységet vagy a mulasztást), amely következtében a 11.1. pont nem vonatkozik az adott a Termékekre; 14.1.3. a Vevő által vagy nevében átadott, vagy a Vevő kérésére módosított Specifikációk vagy Szerszámok felhasználása; 14.1.4. az 5.4. pont megszegése és minden harmadik személy által a Szellemi Tulajdonjogainak megsértése vagy állítólagos megsértése miatt támasztott igény a Megrendelésre Készített Termékek, vagy a Vevő által vagy nevében átadott, vagy a Vevő kérésére módosított Specifikációk és/vagy Szerszámok felhasználása, birtoklása vagy szállítása következtében; és 14.1.5. a Szerződésnek a 8.6. vagy a 13.1. pontok szerinti  megszűnése.

15. Exportfeltételek

15.1 Amennyiben a Termékeket az Egyesült Királyságból exportálják, a jelen 15. pont rendelkezései (Vevő és Eladó között írásban megállapodott különleges feltételek függvényében) alkalmazandók és irányadóak bármilyen, a jelen Feltételekben foglalt ellenkező feltétel vagy rendelkezés erejéig.

15.2 Vevő köteles eleget tenni minden, a Termékekre a célországban vonatkozó jogszabálynak, amely a Termékek vagy a Termékeket magukban foglaló termékek Egyesült Királyságból történő exportját (szükség szerint beleértve a vámot és jövedéki adót, illetve a forgalmi adót is), illetve a Termékek célországba történő behozatalát szabályozza és Vevő köteles minden vonatkozó import- vagy exportvámot, vagy adót befizetni. Vevő köteles Eladót értesíteni minden olyan kötelezettségről, amelynek Eladó köteles eleget tenni az ilyen jogszabály rendelkezései szerint és megtéríteni Eladónak minden kapcsolódó költséget.

15.3 Az ajánlatokban az Incoterms-re való hivatkozás alatt az Incoterms (2000)-t kell érteni és Eladó ellentétes írásbeli nyilatkozata hiányában minden ajánlat a gyári árra vonatkozik.

16. Vegyes rendelkezések

16.1 Eladó a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeit vagy jogait saját maga, vagy alvállalkozóin, képviselőin, vagy Csoportjának tagjain keresztül gyakorolhatja. Az ilyen alvállalkozó, képviselő, vagy Csoporttag cselekedete vagy mulasztása az Eladó cselekedetének vagy mulasztásának tekintendő és vonatkoznak rájuk a jelen Feltételekben felsorolt felelősségkizárások vagy -korlátozások. Vevő Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházza át, nem engedményezheti vagy adhatja ki alvállalkozónak a Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit és minden esetben felelősséggel tartozik az engedményes vagy alvállalkozó Szerződés szerinti teljesítéséért.

16.2 Az értesítések írásban – beleértve a faxot – küldendők. Ha Eladónak akkor az alábbi címre: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., Magyarország, Fax + 36 23 886 992 és másolatban, és a 13.2. pont szerinti értesítésekből másolatot kap a társaság cégvezetője az Eladó székhelyén; illetve ha Vevőnek, akkor a Vevő székhelyén vagy az Eladóval közölt egyéb címen. A személyes kézbesítés útján küldött értesítések azonnal, a postán küldött értesítések az elsőbbségi postázást követő két munkanappal és a faxon küldött értesítések a küldő elismervényén szereplő napon és időben, vagy (ha az elveszett) érkezéskor hatályosak.

16.3 Amennyiben Eladó lemond a Vevő általi Szerződésszegés bármely következményeinek érvényesítéséről, az nem tekintendő ugyanazon vagy egy másik rendelkezés megszegése következményeiről való lemondásnak. A Szerződés egyik rendelkezésének érvényesítéséről való lemondás nem tekintendő az Eladó részéről történő jogról való lemondásnak.

16.4 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezését bármely illetékes hatóság részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az nem befolyásolja a Szerződés fennmaradó rendelkezéseinek, valamint a kérdéses rendelkezés további részeinek érvényességét.

16.5 A Szerződés tartalmazza a felek közötti teljes megállapodást és felülír minden korábbi (mind szóbeli, mind írásbeli) megállapodást vagy megegyezést a Termékekre vonatkozóan (azzal azonban, hogy egyik fél sem mentesülhet a felelősség alól a szerződést megelőzően tett hamis állításokért, amely(ek)re a másik fél bizonyíthatóan támaszkodott). 

16.6 A Szerződés vonatkozásában az irányadó jog a magyar jog és minden vita tekintetében a felek alávetik magukat a magyar bíróságok kizárólagos hatáskörének.

16.7 Azon jogok, kártalanítások és szavatosságok kivételével, amelyek kifejezetten a Csoport, vagy Eladó képviselői javát szolgálják, és amelyek közvetlenül ezen személyek előnyeit tartalmazzák, a szerződő feleknek nem szándéka, hogy a Szerződés bármely rendelkezése végrehajtható legyen olyan személy által, aki nem részese a Szerződésnek. Az ilyen személyek nem jogosultak a Szerződést meghosszabbítani, módosítani és/vagy bármely jogról lemondani, ideértve a Szerződés meghosszabbítását, módosítását és/vagy jogról történő lemondás jóváhagyását.

17. Nemzetközi kézbesítés hiánya

17.1 Az ezen Feltételek további rendelkezései ellenére az Eladó nem kézbesít Termékeket Magyarországon kívüli címekre, továbbá az Eladó nem gyűjt be Termékeket (ott, ahol az ezen Feltételek szerint az Eladó felelős a Termékek begyűjtéséért) Magyarországon kívüli címekről (egyenként „Terület” és együttesen „Területek”). A Vevő rendelést adhat le a Termékekre a Területeken kívül, de ezen rendelés kézbesítési címének a Területeken belül kell lennie, vagy, amennyiben erről írásban megállapodott az Eladóval, a Termékeket az Eladó telephelyéről kell begyűjtenie a Területeken.

17.2 Amennyiben a jelen Feltételek szerint az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé bármilyen kézbesítési díjért és/vagy más ésszerű költségért, mely a Vevőnél merült fel a Termék Eladónak történő visszajuttatása során, az Eladó csak akkor köteles átvállalni a kézbesítési díjat és ésszerű költségeket a Termékek visszaküldésével kapcsolatosan, ha a Termékeket azon Területen belülről küldik vissza, ahová a Termékeket eredetileg kézbesítették.