Menu Vyhledávání

Essentra Components s.r.o.: Podmínky prodeje prostřednictvím internetových stránek

 1. Výklad pojmů
 2. Předmět prodeje
 3. Objednávky a specifikace
 4. Vzorky a tiskoviny
 5. Cena Zboží
 6. Platební podmínky
 7. Nástroje 
 8. Dodání
 9. Nebezpečí škody na věcech a vlastnické právo
 10. Jakost
 11. Omezení odpovědnosti
 12. Insolvence Kupujícího
 13. Vývozní podmínky
 14. Ochrana osobních údajů a cookies
 15. Všeobecná ustanovení

LDatum poslední aktualizace: 26. února 2015

1.Výklad pojmů

1.1 V těchto Obchodních podmínkách: „Prodávající“ znamená společnost Essentra Components s.r.o., 619 00 Brno, Vídeňská 101/119, IČ: 27195031, DIČ: CZ27195031, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 48772, tel: +420 545 221 660, email: sales@essentracomponents.cz , (seznam provozoven: Vídeňská 101/119, 619 00 Brno, provozní doba Po-Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-14:00), jež je provozovatelem eshopu https://www.essentracomponents.cz/; „Kupující“ znamená právnická nebo fyzická osoba - podnikatel, která od Prodávajícího kupuje Zboží za účelem podnikatelské činnosti; „Zboží“ znamená veškeré zboží (včetně dílčích dodávek zboží nebo jejich částí), o němž bylo ve Smlouvě sjednáno, že je Prodávající dodá Kupujícímu;
„Obchodní podmínky“ znamená obchodní podmínky uvedené v tomto dokumentu; „Nástroje“ znamená veškeré tvářecí nástroje, formy, přípravky, nástroje, zařízení apod., které Prodávající zvlášť opatří nebo vyrobí pro použití při výrobě Zboží; „Specifikace“ znamená specifikace, konstrukce, výkresy nebo jiná data; „Duševní vlastnictví“ znamená veškeré patenty, autorská práva, práva povahy autorského práva, práva k databázím, práva k průmyslovým vzorům, zapsané i nezapsané průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní firmy, dobré jméno (goodwill), know-how a obchodní tajemství (bez ohledu na to, jsou-li taková práva zapsaná, včetně všech návrhů
a práv k jejich podání) a veškerá obdobná práva a vše, co je tomu obdobné v kterékoli části světa; „Koncern“ znamená Prodávajícího a řídící osoby dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb.

1.2 V těchto Obchodních podmínkách zahrnuje použití jednotného čísla číslo množné a naopak, dovoluje- li to nebo vyžaduje-li to kontext. Jakýkoliv odkaz na právní předpis či na jeho ustanovení použitý v těchto Obchodních podmínkách musí být vykládán jako odkaz na příslušný právní předpis či jeho ustanovení v platném znění.

2. Předmět prodeje

2.1 Prodávající prodává a Kupující kupuje Zboží v souladu s těmito Obchodními podmínkami, jimiž se Smlouva řídí, a které vylučují veškeré další smluvní podmínky (včetně obchodních podmínek, o jejichž uplatnění Kupující žádá v kterékoli objednávce, potvrzení objednávky, potvrzení dodávky, Specifikacích nebo dalších dokumentech, na něž odkazuje Smlouva), ledaže je ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě rozporu ustanovení těchto Obchodních
podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

2.2 Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny koupě uskutečněné Kupujícím od Prodávajícího i tehdy, pokud nejsou Obchodní podmínky znovu výslovně sjednány a/nebo Kupujícímu není oznámena jejich změna. 

2.3 Veškerá prohlášení, rady nebo doporučení týkající se Zboží poskytnuté zástupcem Prodávajícího budou pro Prodávajícího závazné pouze, pokud je Prodávající písemně potvrdí. To nevylučuje odpovědnost Prodávajícího
za podvodná nepravdivá prohlášení.

2.4 Chyby v psaní nebo jiné chyby nebo opominutí v prodejních tiskovinách, cenových nabídkách, fakturách nebo jiných dokumentech vydaných Prodávajícím mohou být kdykoliv opraveny bez jakékoliv odpovědnosti Prodávajícího.

3. Objednávky a specifikace

3.1 Každá objednávka Zboží učiněná Kupujícím vůči Prodávajícímu se pokládá za nabídku Kupujícího koupit Zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením nebo elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo plněním Smlouvy Prodávajícím započetím výroby Zboží nebo Nástrojů, přidělování Zboží ke splnění objednávky Kupujícího nebo dodávka Zboží
Kupujícímu (dale jen “Smlouva”). Kupující vytvořením objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami Prodávajícího a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.2 Žádná cenová kalkulace nebo odhad poskytnutý Prodávajícím nepředstavuje nabídku a poskytuje se s tím, že k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím nedojde dříve, než Prodávající akceptuje následnou objednávku Kupujícího v souladu s odst. 3.1 Obchodních podmínek.

3.3 Povinností Kupujícího je zajistit, aby objednávka spolu s příslušnými Specifikacemi dodanými Kupujícím Prodávajícímu byla úplná a přesná. Kupující musí zajistit, aby všechny potřebné Specifikace týkající se Zboží byly přesné a aby byly Prodávajícímu poskytnuty v dostatečném předstihu tak, aby mohl řádně splnit své závazky ze Smlouvy a v souladu s Obchodními podmínkami.

3.4 Prodávající nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu v případě, že Specifikace poskytnuté Kupujícím pro Zboží nebudou dodány v dostatečném předstihu tak, aby Prodávající mohl splnit Smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo které způsobí, že bude vyrobeno Zboží, které není vhodné pro účely Kupujícího. Jakékoli změny objednávky nebo Specifikace vyžadované Kupujícím poté, co Prodávající akceptuje objednávku,
podléhají písemnému schválení Prodávajícím.

3.5 Má-li být Zboží určeno k účelu vymezenému Kupujícím, musí být mezi Kupujícím a Prodávajícím tento účel sjednán písemně. Nedojde-li k uzavření takové dohody ohledně účelu Zboží, bude Zboží dodáno v jakosti a provedení k účelu, k jakému se zpravidla používá. Kupující potvrzuje a souhlasí, že se při objednání Zboží nebude spoléhat na dovednosti a úsudek Prodávajícího ohledně vhodnosti Zboží pro účely Kupujícího.

3.6 Kupující musí zajistit, aby veškeré Nástroje nebo Specifikace, včetně výrobků a/nebo procesů popsaných ve Specifikaci nebo používaným při výrobě Zboží, poskytnuté Prodávajícímu anebo Koncernu k plnění závazku neporušovala tuzemská nebo zahraniční práva k Duševnímu vlastnictví. Kupující je povinen odškodnit Prodávajícího za jakékoli škody či ztráty, které Prodávající nebo Koncern utrpí v důsledku uplatnění nároku třetí osobou a týkajícího se porušení nebo tvrzeného porušení práv k Duševnímu vlastnictví, které spočívá v tom, že Prodávající anebo Koncern používali Nástroje nebo Specifikace dodané Kupujícím.

3.7 Při respektování podmínek stanovených v článku 7.1 si Prodávající vyhrazuje všechna Práva k Duševnímu vlastnictví, které Prodávající či Koncern vytvoří při plnění Smlouvy nebo jinak při výrobě Zboží. Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nebude vykládáno tak, že se Kupujícímu poskytuje licence nebo jiné
právo užití týkající se Duševního vlastnictví Prodávajícího.

3.8 Prodávající si vyhrazuje právo provést bez odpovědnosti vůči Kupujícímu takové změny Specifikací, které jsou potřebné k tomu, aby Zboží odpovídalo obecně závazným právním předpisům o technických požadavcích na výrobky a k dodržení bezpečnostních požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, nebo změny které neovlivní podstatným způsobem jakost nebo předpokládané účelové určení Zboží.

3.9 S výjimkou zákonné možnosti Kupujícího odstoupit od Smlouvy není Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit či jinak ji jednostranně ukončit, ledaže je ve Smlouvě dohodnuto jinak, či mu k tomu dá Prodávající svůj předchozí písemný souhlas a Kupující současně nahradí Prodávajícímu, případně Koncernu, veškerou škodu (včetně ušlého zisku, mzdových nákladů a použitého materiálu), která v důsledku ukončení Smlouvy vznikne.

4. Vzorky a tiskoviny

4.1 Veškeré Zboží je prodáváno s odkazem na příslušné Specifikace, které tvoří součást objednávky Kupujícího a v případě, že Kupující nepřiložil k objednávce žádné Specifikace, bude Zboží dodáno v jakosti a provedení k účelu, k jakému se zpravidla používá.

4.2 Prodávající může podle svého uvážení poskytnout před splněním celé objednávky Kupujícímu vzorek surovin a/nebo Zboží ke schválení. Kupující je povinen provést důkladnou prohlídku vzorku za účelem zjištění, zda je daný vzorek vhodný pro účely Kupujícího. Veškeré Zboží dodané Prodávajícím, jehož vzorek Zboží nebo vzorek surovin a Zboží byl schválen Kupujícím, bude považováno za Kupujícím dostatečně vyzkoušené z hlediska vhodnosti pro účely Kupujícího a dodržení Specifikací.

4.3 Bez ohledu na ustanovení článku 4.2 Prodávající upozorňuje, že může dojít k rozdílu mezi jednotlivými dodávkami či kusy Zboží, zejména pokud jde o barevnost provedení. Kupující je s tímto srozuměn a akceptuje, že Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za obvyklé odchylky v barvě dodaného Zboží. V případě rozporů rozhodnuje provedení Zboží sjednané ve Smlouvě.

5. Cena Zboží

5.1 Cenou Zboží je nabídková cena Prodávajícího nebo v případě, že taková nabídková cena není, cena stanovená v ceníku Prodávajícího zveřejněném v době dodávky nebo předpokládané dodávky Kupujícímu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena Zboží zahrnuje náklady na standardní obaly. Nestandardní obaly mohou být k dispozici za zvláštní poplatek. Nabídkové ceny platí pro stanovené množství a nejdéle po dobu 30 dnů, ledaže Prodávající odstoupí od Smlouvy nebo přijme objednávku Kupujícího dříve.

5.2 Cena nezahrnuje příslušnou daň z přidané hodnoty ani případné náklady a poplatky týkající se nakládky, vykládky, přepravné a pojištění, které nese Kupující, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

6. Platební podmínky

6.1 Prodávající má podle svého uvážení právo požadovat úhradu ceny Zboží včetně veškerých souvisejících nákladů předem. V případě, že Prodávající požádá o takovou úhradu, není Prodávající povinen zahájit plnění objednávky Kupujícího, dokud Prodávající takovou úhradu neobdrží.

6.2 Cena Zboží je splatná, a to bez možnosti Kupujícího provádět jednostranně jakékoliv srážky či zápočty, ve lhůtě dle dohody stran, nejméně však ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury Prodávajícím, bez ohledu na to, zda již došlo k dodání Zboží a přechodu vlastnického práva na Kupujícího; tím není dotčen odst. 6.1.

6.3 Dodržení lhůty pro úhradu ceny je podstatnou povinností Kupujícího a jeho prodlení bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Úhrada ceny se považuje za provedenou v případě úhrady bezhotovostním převodem okamžikem připsání částky ceny Zboží na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

6.4 V případě ukončení Smlouvy se stávají veškeré úhrady pohledávek Prodávajícího za Kupujícím okamžitě splatné,a to bez ohledu na jakákoli další ustanovení těchto Obchodních podmínek.

6.5 Neprovede-li Kupující jakoukoliv úhradu podle Smlouvy nebo libovolné jiné smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je Prodávající, bez ohledu na jakákoliv další práva nebo prostředky dosažení nápravy, které má Prodávající k dispozici dle platných právních předpisů či dle
Smlouvy, oprávněn (i) odstoupit od Smlouvy nebo kterékoli další smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami; (ii) odepřít své plnění Kupujícímu dle Smlouvy nebo kterékoli další smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami; a/nebo (iii) účtovat Kupujícímu úrok z prodlení z neuhrazené částky ve výši 3 procenta p. a. nad základní sazbu PRIBOR v době prodlení, a to až do okamžiku úplného uhrazení dlužné částky. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy podle tohoto článku, je Kupující povinen odškodnit Prodávajícího, případně Koncern, v plné výši za
veškeré újmy (včetně ušlého zisku) vzniklé Prodávajícímu a uhradit mu veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které Prodávající v důsledku odstoupení od Smlouvy musel vynaložit.

7. Nástroje

7.1 Jestliže Prodávající pořídí Nástroje za účelem výroby Zboží pro Kupujícího a Kupující se zaváže koupit dohodnuté minimální množství Zboží, aby odůvodnil tyto investice Prodávajícího, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poměrnou část ceny Nástrojů a souvisejících nákladů, přiměřený administrativní a
manipulační poplatek, pokud Kupující svůj závazek odebrat minimální množství Zboží nedodrží. Odebráním dohodnutého množství Zboží nevzniká Kupujcímu právo na převod Nástrojů z Prodávajícího na Kupujícího.

7.2 Pokud Kupující dodá Nástroje a Specifikace příslušné objednávky a Prodávající se na objednávce neúčastní jinak
než výrobou Zboží pro Kupujícího, bude se Smlouva považovat za smlouvu kupní, a nikoliv za smlouvu o dílo.

7.3 V případě, že Kupující dodá Nástroje, jichž má být použito v souvislosti se Smlouvou, Kupující odpovídá za to, že tyto Nástroje nebudou mít vady a dále Kupující odpovídá za to, že Zboží vyrobené těmito Nástroji bude splňovat rozměry uvedené ve Specifikacích, které jsou součástí objednávky Kupujícího, a bude vhodné pro účely
Kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady Zboží nebo jeho nevhodnost pro účely Kupujícího vzniklé v důsledku toho, že Zboží nesplní kterékoli Specifikace a tyto vady budou přímo nebo nepřímo způsobeny vadou Nástrojů dodaných Kupujícím.

7.4 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu veškerá poškození nebo opotřebení Nástrojů poskytnutých Kupujícím, k nimž dojde v době, kdy se budou nacházet u Prodávajícího. Strany se dohodnou o veškerých nezbytných opravách nebo výměnách Nástrojů; pokud poškození nebo opotřebení Nástrojů vzniklo z důvodu na straně Kupujícího, budou nezbytné opravy nebo výměny prováděny na náklady Kupujícího.

7.5 Prodávající, jeho zmocněnci nebo Koncern neodpovídají za ztráty nebo škodu na Nástrojích, které poskytl Kupující, k nimž dojde v době, kdy budou v držení Prodávajícího nebo Koncernu, ledaže ke ztrátě či škodě dojde v důsledku zavinění na straně Prodávajícího.

7.6 Aniž by byl dotčen článek 7.5, pokud Prodávajícímu, jeho zmocněncům nebo Koncernu vznikne odpovědnost za škodu na Nástrojích, jejich odpovědnost je omezena cenou Nástrojů nebo cenou jejich náhrady, podle toho, která z částek je nižší. Strany prohlašují, že maximální předvídatelná škoda, která by tím mohla vzniknout Kupujícímu je rovna ceně příslušných Nástrojů nebo ceně jejich náhrady v době poškození, podle toho, která z částek je nižší.

8. Dodání

8.1 Nebude-li sjednáno ve Smlouvě jinak, bude Zboží zasláno Kupujícímu prostřednictvím dopravce určeného Prodávajícím. Dodání Zboží Kupujícímu se uskuteční předáním Zboží Prodávajícím prvnímu dopravci nebo jeho převzetím ze strany dopravce, a současně tím, že Prodávající umožní Kupujícímu uplanit práva z přepravní smlouvy. Dále se přeprava Zboží řídí podmínkami dopravce.

8.2 Kupující nese veškeré náklady týkající se dodání Zboží, ledaže se Prodávající písemně zaváže k jejich úhradě. V případě, že náklady dodání uhradí dopravci Prodávající, je Prodávající oprávněn okamžitě vystavit fakturu na úhradu těchto nákladů Kupujícímu. Na úhradu, přepravného se použijí přiměřeně ustanovení článků 6.2, 6.3 a 6.4. obdobně.

8.3 Bude-li sjednáno, že Zboží bude dodáno jiným způsobem, než jak stanoví článek 8.1, dojde k dodání: (i) v případě, kdy Zboží má být převzato Kupujícím v prostorách Prodávajícího, oznámením Prodávajícího Kupujícímu, že Zboží je připraveno k převzetí; (ii) je-li Zboží dodáno Prodávajícím přímo bez použití dopravce dodáním Zboží Prodávajícím na adresu dodání dohodnutou stranami; (iii) je-li Zboží dopravováno prostřednictvím třetí osoby tím, že tato třetí osoba Zboží převezme.

8.4 Veškeré časové údaje pro dodání Zboží jsou pouze přibližné a Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním Zboží, bez ohledu na okolnost, kterou bude způsobeno. Doba dodání není podstatnou částí Smlouvy a její porušení nebude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Pro tento případ strany výslovně sjednávají, že odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou prodlením Prodávajícího se omezuje cenou opožděně dodaného Zboží, přičemž strany výslovně prohlašují, že tato částka je nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou Kupující může utrpět v důsledku porušení dané povinnosti Prodávajícím. Kupující je povinen přijmout předčasně dodané Zboží nebo jeho část.

8.5 Prodávající si vyhrazuje právo dodat až o 10% více nebo až o 10% méně Zboží než činí objednané množství, a to za přiměřené úpravy ceny, a takto dodané množství bude pokládáno za množství objednané Kupujícím.

8.6 Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Kupující utrpí v důsledku neúplné dodávky, tj. dodávky menší o 10% v souladu s odst. 8.5, pokud Kupující písemně neuvědomí Prodávajícího o vzniku škody ve lhůtě 10 pracovních dnů od data dodání Zboží. Pro tento případ strany výslovně sjednávají, že odpovědnost Prodávajícího je omezena cenou takto nedodaného Zboží, přičemž strany výslovně prohlašují, že tato částka je nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou Kupující může utrpět v důsledku porušení dané povinnosti Prodávajícím.

8.7 Má-li být Zboží dodáváno dílčími dodávkami, každá dílčí dodávka tvoří zvláštní smlouvu. Jakékoliv porušení povinnosti Prodávajícího dodat řádně některou dodávku nebo jakýkoliv nárok Kupujícího podle této Smlouvy Kupujícího neopravňuje odstoupit od Smlouvy. Celkové množství Zboží objednané Kupujícím musí být Kupujícím při jeho dodání akceptováno, ledaže má Zboží vady.

8.8 V případě, že Prodávající nedodá Zboží Kupujícímu z jiného důvodu než z důvodu okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů na straně Kupujícího a Prodávající tak bude odpovědný Kupujícímu, strany výslovně sjednávají, že odpovědnost Prodávajícího je omezena (případným) kladným rozdílem ceny objednaného Zboží oproti nákladům (nejnižším dostupným na trhu při dodržení péče řádného hospodáře) na pořízení náhradního
zboží. Strany výslovně sjednávají, že tato částka je nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou Kupující může utrpět v důsledku porušení této povinnosti Prodávajícím.

8.9 Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu potřebnou součinnost k převzetí Zboží nebo nedá-li Prodávajícímu včas před stanovenou dobou dodání přiměřené pokyny k dodání (z jiného důvodu než z důvodu mimo přiměřenou kontrolu Kupujícího nebo v důsledku zavinění Prodávajícího), bude Zboží považováno za dodané v době
stanovené pro dodání, a bez ohledu na další práva nebo nároky Prodávajícího, může Prodávající:

8.9.1 uskladnit Zboží až do doby skutečného dodání na náklady Kupujícího (včetně pojištění); nebo 

8.9.2 nepřevezme-li Kupující Zboží do 5 pracovních dnů od předpokládaného data dodání, prodat po přechozím upozornění Zboží vhodným způsobem na účet Kupujícího za v dané době nejvýhodnější dosažitelnou cenu a (po odečtení přiměřených nákladů vynaložených na skladování a prodej) vyplatit Kupujícímu kladný rozdíl oproti ceně dle Smlouvy nebo Kupujícímu záporný rozdíl oproti ceně podle Smlouvy vyúčtovat. To platí i v případě prodlení Kupujícího s placením ceny dle kterékoliv smlouvy uzavřené mezi stranami. 8.10 Zjistí-li při dodání Zboží Kupující, že Zboží objednal nesprávně, je vrácení Zboží nebo jeho části možné pouze
po předchozí dohodě s Prodávajícím. Prodávající je oprávněn v takovém případě účtovat Kupujícímu vzniklou škodu včetně nákladů spojených s vrácením Zboží a Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek.

8.11 Náklady a výdaje spojené s vrácením vadného Zboží nebo jeho částí Prodávajícímu a případné náklady převzetí náhradního Zboží nebo jeho částí nese Kupující.

8.12 Žádné dodávky do zahraničí - Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení těchto podmínek Prodejce Produkty nedodává na adresy mimo území České republiky (dále jen " Území"), a to ani tam (kde je podle těchto podmínek Prodejce povinen Produkty vyzvednout) nebude Prodejce Produkty vyzvedávat. Kupující může Produkty
objednávat mimo Území, ale takováto objednávka musí být k dodání na adresu na Území nebo, pokud tak bude písemně potvrzeno Prodejcem, budou dané Produkty vyzvednuty z prostor Prodejce v rámci Území. Pokud je podle těchto podmínek Prodejce vůči Kupujícímu odpovědný za jakékoli poplatky spojené s dodávkou a/nebo jakékoli přiměřené náklady, které mohou Kupujícímu vzniknout při vrácení Produktu Prodejci, potom bude Prodejce odpovědný pouze za takové poplatky spojené s dodávkou a za přiměřené náklady vzniklé při vrácení Produktů z Území, na které byly Produkty původně dodány.

9. Nebezpečí škody na věcech a vlastnické právo

9.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.

9.2 Ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku si smluvní strany sjednaly výhradu vlastnictví, a to tak, že Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží nebo službě teprve úplným zaplacením celé kupní ceny Zboží a úhrady jakýkoli jiných pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu.

9.3 Do převodu vlastnictví ke Zboží na Kupujícího je Kupující povinen: uskladňovat toto Zboží na své vlastní náklady, odděleně od jiného zboží Kupujícího takovým způsobem, aby Zboží bylo označeno jako vlastnictví Prodávajícího; udržovat toto Zboží ve stavu, v jakém bylo dodáno (mj. neničit ani neodstraňovat identifikační označení tohoto zboží nebo jeho obal; pojistit jej na své náklady a případné pojistné plnění vyplatit Prodávajícímu.

9.4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Kupující povinen na výzvu Prodávajícího vrátit Zboží v nezměněném stavu. Pokud tak Kupující bez zbytečného odkladu neučiní, zavazuje se umožnit Prodávajícímu nebo jeho zmocněncům vstup do prostor užívaných Kupujícím, kde je dané Zboží uskladněno, a provést jeho
prohlídku či jej převzít.

10. Jakost

10.1 Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu:

10.1.1 Zboží, které bude mít jakost stanovenou ve Smlouvě a v případě, že Smlouva jakost neurčuje, jakost, jež odpovídá účelu uvedenému ve Smlouvě a není-li tento účel ve Smlouvě stanoven, účelu, k němuž se takové Zboží zpravidla používá; a 

10.1.2 jsou-li splněny podmínky článku 3.5, Zboží bude přiměřeně vhodné pro konkrétní účely Kupujícího patrný ze Smlouvy; nebo
10.1.3 nejsou-li splněny podmínky článku 3.5, veškeré Zboží bude přiměřeně vhodné pro účely, pro které je konstruováno.

10.2 Prodávající nese odpovědnost za:

10.2.1 vady, které jsou zjistitelné při vynaložení odborné péče při prohlídce Zboží, pokud nejpozději do 14 dnů od dodání Zboží Kupující zašle Prodávajícímu písemné oznámení vady; 

10.2.2 skryté vady; totéž platí, nebyla-li vada oznámena do 14 dnů od jejího zjištění, nejpozději do 6 měsíců od dodání Zboží Kupujícímu; a 

10.3 Od zjištění vady je Kupující povinen reklamované Zboží skladovat odděleně a na žádost Prodávajícího vrátit do sídla Prodávajícího nebo na jiné vhodné místo určené Prodávajícím za účelem jeho prohlídky. Po obdržení oznámení o vadách Prodávající dostane přiměřenou možnost pohlédnout Zboží či na žádost Prodávajícího bude Zboží za účelem prohlídky vráceno do sídla Prodávajícího nebo na jiné vhodné místo určené Prodávajícím.

10.4 Kromě případů uvedených v článku 10.1 neposkytuje Prodávající Kupujícímu jakékoliv další záruky, za něž by 
Prodávající nesl odpovědnost.

10.5 Aniž by byly dotčeny články 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6, ujištění obsažená v článku 10.1, podléhají následujícím omezením:
10.5.1 Prodávající neodpovídá za vady způsobené použitím Specifikací poskytnutých Kupujícím Prodávajícímu nebo za vady vzniklé v důsledku použití Nástrojů dodaných Kupujícím; 

10.5.2 po dobu prodlení Kupujícího s řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen odstranit vady Zboží;

10.5.3 ujištění Prodávajícího se nevztahuje na součásti, materiál nebo zařízení, které Prodávající nevyrábí. V takovém případě má Kupující vůči Prodávajícímu nároky pouze v rozsahu odpovědnosti či záruk poskytnutých výrobcem daných součástí, materiálů či zařízení Prodávajícímu, a to v rozsahu v jakém je lze postoupit Kupujícímu;
10.5.4 Prodávající neodpovídá za vady Zboží v případě, že Kupující Zboží používá i poté, co oznámil Prodávajícímu jeho vadu;

10.5.5 Prodávající neodpovídá za vady Zboží v případě, že Zboží není používáno v souladu se Specifikacemi nebo návodem k použití nebo pokud Zboží nebo jeho části budou Kupujícím změněny, přepracovány nebo nevhodně uskladněny;

10.5.6 Prodávající neodpovídá za obvyklé opotřebení dodaného Zboží; a 

10.5.7 Prodávající neodpovídá za vady, škody nebo opotřebení, které svým písemným oznámením výslovně vyloučil. 

10.6 Při respektování odst. 10.1 až 10.5 Obchodních podmínek, v případě dodání vadného Zboží je Prodávající oprávněn podle své vlastní volby Zboží nebo jeho část buď (i) opravit nebo (ii) vyměnit nebo (iii) vrátit cenu vadného Zboží Kupujícímu.

11. Omezení odpovědnosti

11.1 Následující ustanovení stanoví celkovou výši škody, kterou je Prodávajícího povinen nahradit v souvislosti s plněním Smlouvy nebo porušením těchto Obchodních podmínek a jakýkoli ujištění, prohlášení nebo jiné povinnosti včetně opominutí nebo nedbalosti (včetně odpovědnosti za úkony nebo opominutí jeho zaměstnanců,
zmocněnců, subdodavatelů nebo Koncernu) vůči Kupujícímu.

11.2 Kupující potvrzuje, že následující omezení rozsahu náhrady škody vyjadřují poctivé obchodní záměry stran. Limitace výše nároků za kalendářní rok je následující:

11.3 Při respektování podmínek stanovených v článku 11.2 je odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti) z Nároků omezena následujícím způsobem, AVŠAK S TÍM, ŽE při stanovení odpovědnosti Prodávajícího nahradit škodu Kupujícímu bude vzata v úvahu cena a povaha předmětného Zboží. Odpovědnost Prodávajícího z Nároků týkajících se jednotlivých položek Zboží je omezena cenou, kterou Prodávající od Kupujícího za Zboží obdrží. Celková odpovědnost Prodávajícího z Nároků je v každém kalendářním roce omezena částkou, kterou Prodávající obdrží od Kupujícího na základě Faktur. Strany výslovně prohlašují, že částka ceny, kterou Prodávající od Kupujícího za Zboží obdrží, je nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou Kupující může utrpět v důsledku porušení povinností Prodávajícím, přičemž Strany výslovně prohlašují, že nejvyšší možná předvídatelná škoda, kterou může Kupující utrpět v důsledku porušení povinností Prodávajícího v období jednoho kalendářního roku je rovna částce, kterou Prodávající obdrží od Kupujícího na základě Faktur. Pro účely tohoto článku: „Nárok“ znamená nárok vzniklý v souvislosti s plněním nebo předpokládaným plněním Smlouvy nebo týkající se Zboží dodaného Kupujícímu podle Příslušných smluv; „Příslušná smlouva“ znamená všechny smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávky Zboží, které je dodáváno na základě Smlouvy; „Faktury“ znamená všechny faktury Prodávajícího vystavené na základě „Příslušných smluv“ v roce, v němž je Nárok uplatněn. Kupující bere na vědomí, že omezení podle tohoto článku se vztahuje i na odpovědnost Prodávajícího týkající se Zboží dodaného Kupujícímu na základě jiných smluv uzavřených na základě těchto Obchodních podmínek, a Kupující potvrzuje, že dodávka Zboží Prodávajícím je dostatečným protiplněním za to, že Kupující toto omezení odpovědnosti akceptuje.

11.4 Úmyslem stran je, aniž by byla dotčena předchozí ustanovení Obchodních podmínek, že žádná strana neodpovídá druhé straně za čistě hospodářské ztráty, ztrátu zisku nebo budoucího zisku, či očekávaného budoucího odbytu (včetně, mimo jiné, nákladů na stažení výrobků), poškození dobrého jména nebo goodwill, ve všech případech vzniklých jak přímo, tak nepřímo či zprostředkovaně, ani za nároky za nepřímé škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti se Smlouvou.

11.5 Bez ohledu na ustanovení článku 11.4, jestliže je v rozporu s úmyslem stran, jak je uvedeno v článku 11.4, příslušný soud rozhodne, že je z libovolného důvodu neúčinné vyloučení  odpovědnosti dle článku 11.6, odpovědnost každé strany, jak je popsána v článku 11.6, je omezena na celkovou částku přijatou Prodávajícím od Kupujícího za Zboží, u něhož je uplatňován nárok. Strany tímto výslovně sjednávají, že maximální předvídatelná škoda pro účely tohoto článku je rovna celkové částce přijaté Prodávajícím od Kupujícího za Zboží, kterého se týká daný uplatněný nárok.

11.6 Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení Smlouvy, není porušením Smlouvy Prodávajícím prodlení při plnění nebo neplněním jeho závazků podle Smlouvy, jestliže k takovému neplnění nebo prodlení dojde v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího.

11.7 Kupující odškodní Prodávajícího za jakoukoli škodu utrpěnou Prodávajícím v souvislosti se Smlouvou v důsledku nároku vzneseného třetí osobou a týkající se ztráty, úrazu nebo škody způsobeným Zbožím nebo Nástroji dodanými Kupujícím s tím, že toto ustanovení nezakládá povinnost Kupujícího odškodnit Prodávajícího za odpovědnost za vlastní nedbalost nebo za porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího.

11.8 Kupující odškodní Prodávajícího, jeho zaměstnance, zmocněnce nebo Koncern nebo jiné osoby v prostorách Prodávajícího za jakoukoli utrpěnou škodu, ztrátu či úraz způsobenou Nástroji dodanými Kupujícím anebo jejich použitím Prodávajícím s tím, že toto ustanovení nezakládá povinnost Kupujícího odškodnit Prodávajícího za odpovědnost za vlastní nedbalost nebo za porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího.

12. Insolvence Kupujícího

12.1 Toto ujednání se uplatní v případě, že je na Kupujícího (i) podán insolvenční návrh dle příslušných právních předpisů, (ii) vstoupí do likvidace, (iii) je na jeho majetek nebo jeho část nařízena exekuce, (iv) Kupující přestane provozovat svoji podnikatelskou činnost, (v) Prodávající bude mít odůvodněné obavy, že u Kupujícího dojde k
některé z výše uvedených událostí, a přiměřeně o tom Kupujícího uvědomí. 

12.2 Nastane-li některá z událostí uvedených v článku 12.1, aniž by byly dotčeny jiné právní prostředky, má Prodávající právo (i) vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, (ii) vypovědět kterékoli Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo (iii) odepřít plnění další dodávky podle Smlouvy nebo kterékoli jiné smlouvy
uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to s vyloučením jakékoliv odpovědnosti vůči Kupujícímu, a pokud bylo Zboží již dodáno, avšak nebylo zaplaceno, je Kupující povinen Zboží bez zbytečného odkladu povinen vrátit Prodávajícímu; ustanovení článku 9 tím není dotčeno. Zároveň se stávají okamžitě splatnými veškeré pohledávky 
(včetně ceny) Prodávajícího vůči Kupujícímu, a to bez ohledu na předchozí dohody stran.

12.3 V případě, že Prodávající odstoupí od této Smlouvy pro porušení povinností Kupujícím, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady (včetně nákladů na právní zastoupení) související s uplatněním práv Prodávajícího.

13. Vývozní podmínky

13.1 Je-li zboží dodáno pro vývoz mimo Českou republiku, platí ustanovení tohoto článku (s případnými zvláštními podmínkami písemně sjednanými mezi Kupujícím a Prodávajícím) bez ohledu na kterákoli další ustanovení těchto Obchodních podmínek.

13.2 Kupující odpovídá za dodržení všech obecně závazných právních předpisů upravujících vývoz Zboží nebo výrobků obsahujících Zboží z České republiky a dovoz Zboží do cílové země a za úhradu cla či jakýchkoliv jiných poplatků.

13.3 Není-li sjednáno jinak, dopravu Zboží z prostor Prodávajícího ke Kupujícímu zajistí Prodávající na náklady Kupujícího. V případě, že tyto náklady ponese nejprve Prodávající, je oprávněn vystavit fakturu za tyto náklady okamžitě po jejich vzniku, přičemž na úhradu této faktury se vztahují ustanovení článků 6.2, 6.3 a 6.4. K dodání
Zboží dojde tím, že dopravce Zboží převezme v prostorách Prodávajícího. Další přeprava tohoto Zboží podléhá obchodním podmínkám dopravce.

13.4 Pokud je Kupující zahraniční právnickou či fyzickou osobou nebo má být Zboží dodáno do zahraničí, strany výslovně prohlašují, že ustanovení Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.

13.5 Prodávající zaručuje a prohlašuje že ani on, ani nikdo z jeho Skupiny, ředitel, manažer či pracovník kohokoli ze Skupiny: ……………. není stranou s omezením vývozu, ani se neúčastní nebo neúčastnil žádné činnosti či jednání, které by vedly k tomu, aby se stranou s omezením vývozu stal; ………………. …… se přímo nebo nepřímo nepodílel na jakékoli obchodní činnosti, společnosti nebo jiné činnosti s, ve prospěch nebo jménem jakékoli strany s omezením vývozu; …….... neporušil nebo neporušuje žádný právní předpis, zákon, nařízení nebo řád týkající se kontroly vývozu nebo sankcí (Export Controls & Sanctions).

13.6 Kupující bere na vědomí, že některé produkty, jejich součásti a technologie mohou podléhat vývozním kontrolám a sankcím. Kupující se zavazuje:

13.6.1 dodržovat vývozní kontroly a sankce vztahující se jak na Prodávajícího, tak na Kupujícího.

13.6.2 zdržet se vývozu, opětovného vývozu, převodu nebo přímého či nepřímého obchodování s jakoukoli stranou s omezením vývozu nebo s jakoukoli osobou či subjektem zapsaným do seznamu nebo se sídlem v zemi podléhající sankcím;

13.6.3 získávat na vlastní účet jakoukoli licenci, povolení, oznámení nebo oprávnění, které je nezbytné k prodeji, vývozu, zpětnému vývozu, převodu nebo dovozu Produktů, jejich součástí a technologií;

13.6.4 ručí za to, že konečné použití Produktů neporušuje kontroly vývozu ani sankce, včetně kontrol zbraní hromadného ničení a vojenského konečného použití.

14. Ochrana osobních údajů a cookies

14.1 Prodávající jako správce zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), resp. (s účinností od 25.05.2018) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) osobní údaje fyzických osob jednajících za kupujícího, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kontaktní osobou Prodávajícího jako správce je Richard Bielby, vedoucí pro ochranu soukromí a pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny (Group Head of Privacy and Data Protection Officer), email privacy@essentra.com

14.2 Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů fyzických osob jednajících za kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího prostřednictvím zvláštního
dokumentu umístěného na webových stránkách prodávajícího.

14.3 Kupující bere na vědomí, že fyzická osoba jednající za kupujícího je povinna své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl informován o rozsahu zpracování a shromažďování
osobních údajů.

14.5 Kupující bude mít možnost při vytvoření objednávky vyjádřit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího dalších obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího; kupující může takto udělený souhlas kdykoliv odvolat.

14.6 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Všeobecná ustanovení

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo odložit den dodání, odstoupit od Smlouvy nebo snížit objem Zboží objednaného Kupujícím (bez odpovědnosti vůči Kupujícímu), jestliže Prodávající nemůže provozovat svou podnikatelskou činnost nebo je tato činnost zpožděna z důvodu okolností vylučující odpovědnost na straně Prodávajícího, s tím, že v případě, kdy tento stav trvá po dobu delší než 30 dnů, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy písemným
oznámením zaslaným Prodávajícímu.

15.2 V případě, že Prodávající od Smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami odstoupí, není tím dotčen jeho nárok na náhradu škody vůči Kupujícímu.

15.3 Prodávající je oprávněn plnit své závazky ze Smlouvy nebo prostřednictvím subdodavatelů, zmocněnců nebo Koncernu, s tím, že jednání nebo opominutí tohoto subdodavatele, zmocněnce nebo Koncernu se bude považovat za úkon nebo opominutí Prodávajícího. Kupující není oprávněn převést či postoupit nebo zastavit své pohledávky ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

15.4 Veškerá oznámení musí být učiněna písemně a adresovaná druhé straně v případě Prodávajícího na adresu: Essentra Components s.r.o., 619 00 Brno, Vídeňská 101/119, faxové číslo +420 545 221 877 nebo emailem na sales@essentracomponents.cz, a v případě Kupujícího na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku nebo na jinou adresu, kterou Kupující oznámil Prodávajícímu. V případě, že některá smluvní strana doporučenou poštovní zásilku od druhé smluvní strany z jakéhokoliv důvodu nepřevezme, považuje se tato zásilka za doručenou uplynutím pěti dní ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu sídla této smluvní strany.

15.5 Připustí-li Prodávající porušení Smlouvy Kupujícím, neznamená to, že připouští její další porušování nebo porušení některého jejího ustanovení. Neuplatní-li Prodávající některé z těchto ustanovení, neznamená to, že se Prodávající vzdává svých práv.

15.6 Smlouva a Obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Veškeré spory budou svěřeny výlučné jurisdikci příslušných českých soudů.