Menu Vyhledávání

Politika BOZP a ochrany životního prostředí

13. února 2019

Divize Components je odhodlána dosáhnout nejvyšší úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. Tento závazek se týká nejen všech našich zaměstnanců, ale i dalších osob dotčených našimi aktivitami, včetně brigádníků, dodavatelů a smluvních partnerů, zákazníků, návštěvníků a dalších osob pohybujících se v okolí naší firmy.

Věříme, že silné zázemí pro BOZP a ochranu životního prostředí je výsledkem cíleného vedení a informovaných a angažovaných zaměstnanců, a proto vyzýváme naše dodavatele, aby zaujali stejný přístup. 

Náš cíl:

1.1 Uděláme z bezpečnosti naši nejvyšší prioritu a zastavíme veškeré činnosti a procesy, které představují riziko úrazu pro naše zaměstnance i jejich okolí.  

1.2 Splníme nebo dokonce předčíme lokální zákonné požadavky a budeme se řídit požadavky firemní politiky BOZP a ochrany ŽP.  

1.3 Zajistíme školení a budeme poskytovat informace k vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí. 

1.4 Zlepšíme ekologické výsledky formou minimalizace emisí a vypouštěných nečistot, snižováním odpadu a tam, kde to bude prakticky možné, využíváním každé příležitosti k recyklaci. Budeme měřit spotřebu energie a hledat příležitosti k jejímu snížení. 

1.5 Nově identifikované a dobré bezpečnostní postupy budeme náležitě přijímat a seznámíme s nimi celou divizi.  

1.6 Pomocí procesu STEP snížíme počet úrazů s cílem dosáhnout nulové úrazovosti. 

1.7 Za podpory našeho vedení se vždy poučíme z našich chyb. 

1.8 Jednou ročně stanovíme cíle v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí a učiníme patřičné kroky k udržení a zlepšování úrovně BOZP a ochrany ŽP. Projekty a iniciativy v rámci BOZP a ochrany životního prostředí budou mít přinejmenším stejnou prioritu jako jiné projekty týkající se provozu, výroby a kvality a budou případně součástí strategického plánování podniku i procesu sestavování ročního rozpočtu. 

1.9 Výkonný ředitel divize Components je zodpovědný za to, aby byly zajištěny všechny náležitosti související s BOZP a ochranou životního prostředí ve všech našich provozech. Mezi to patří zajištění dostatečného času a zdrojů k plnění strategie, závazků plynoucích ze zásad a dalších programů v souvislosti s BOZP a ochranou životního prostředí. To znamená, že od všech zaměstnanců očekáváme plnou spolupráci na zlepšování BOZP a ochrany ŽP a aktivní prosazování správných postupů v rámci této politiky.

Tyto zásady budou viditelně umístěny ve všech provozech divize Components a zájemcům poskytnuty k dispozici na webových stránkách společnosti. Minimálně jednou ročně bude provedena jejich kontrola, aby se zajistil soulad zásad se strategií společnosti Essentra, legislativou i případnými organizačními změnami. V případě potřeby budou zásady aktualizovány a ve všech provozech bude do oběhu uvedena jejich nová verze.