Menu Vyhledávání

Udržitelnost při
Essentra

Usnadňujeme zákazníkům dosahování cílů v oblasti udržitelnosti

Společnost Essentra usiluje o to, aby se stala předním světovým, bezproblémovým, spolehlivým a zodpovědným dodavatelem průmyslových komponentů. Jsme odhodláni vyvíjet pro naše zákazníky udržitelné průmyslové komponenty a pomáhat jim tak plnit cíle v oblasti udržitelnosti.

Další informace najdete níže v jednotlivých sekcích

Jádrem strategie ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti společnosti Essentra's je vytvořit udržitelnější výrobní proces pro naše zákazníky, naše zaměstnance i naši planetu.

Scott Fawcett
Chief Executive Officer, Essentra

Scott Fawcett, výkonný ředitel divize

Naše strategie v oblasti ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti

V našem aktualizovaném rámci pro ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnost jsme vytvořili pět klíčových pilířů, které nám pomohou naplňovat naše vlastní ambiciózní podnikové cíle v oblasti udržitelnosti a zároveň pomohou našim zákazníkům dosahovat jejich vlastních cílů. Těmito 5 pilíři jsou:

Naše planeta

Podpora efektivního využívání zdrojů a energetické účinnosti, snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů.

Naše komponenty

Vývoj inovativních produktů s využitím obnovitelných zdrojů, recyklovatelných, opakovaně použitelných a biologicky rozložitelných materiálů.

Naše kultura

Bezpečné a podporující pracovní prostředí, které prosazuje rovnost a oslavuje diverzitu.

Naše komunity

Spolupráce s dodavateli s cílem zajistit etické postupy a přispět ke správnému hospodářství. Dobrovolnictví a podpora veřejně prospěšných činností.

Naši zákazníci

Poskytování bezproblémových dodávek a služeb, které pomáhají zákazníkům dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti.

ESG 5 pillars

Naše planeta

Chceme ukončit svou závislost na prvotních fosilních materiálech a palivech, dosáhnout výrazného snížení emisí v celém hodnotovém řetězci prostřednictvím energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů, volby materiálů a způsobu přepravy.

Snižování emisí

Naše cíle: Do roku 2025 snížit emisní intenzitu kategorií 1 a 2 o 25 % (oproti referenční úrovni z roku 2019) a do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Náš pokrok: V roce 2022 se přímé emise divize Components snížily o 27 % a emisní intenzita o 35 % oproti referenční úrovni z roku 2019

V roce 2022 jsme dosáhli našeho krátkodobého cíle snížit do roku 2025 emisní intenzitu kategorií 1 a 2 o 25%.

Dosáhli jsme toho následujícím způsobem:

  • V našich závodech jsme pokračovali v přechodu na obnovitelné zdroje energie, které nyní představují 31 % celkové spotřeby elektrické energie v rámci divize Components, což představuje nárůst o 15 % v porovnání s rokem 2021.
  • Pokračovali jsme v projektech v oblasti energetické účinnosti našich provozů, včetně výměny osmi nových elektrických vstřikovacích strojů, energetických auditů a instalace softwaru pro sledování spotřeby energie v našem závodě v Kidlington.
  • Investovali jsme do systémů solárních panelů v našich výrobních závodech.

Naše projekty v oblasti fotovoltaiky

Sunset Rayong solar panels

Rayong

  • V jednom z našich největších výrobních závodů na světě, v thajském Rayong, jsme v prosinci 2022 nainstalovali solární panely o rozloze 6000 m2
  • Odhadujeme, že solární panely zamezí roční produkci emisí skleníkových plynů generovaných závodem ve výši přes 450 tun CO2e ročně.

Hengzhu

  • V září 2023 jsme nainstalovali solární panely v našich největších výrobních závodech na světě, v čínském Ťiang-si
  • Odhadujeme, že solární panely zamezí roční produkci emisí skleníkových plynů generovaných závodem ve výši přes 1000 tun CO2e ročně.

Snižování emisí v rámci hodnotového řetězce

Náš cíl: Snížit emise kategorie 3 v rámci našeho hodnotového řetězce a stanovit cíl v souladu s vědeckými poznatky

Náš pokrok: Stanovili jsme referenční úroveň pro emise kategorie 3 a pracujeme na stanovení vědecky podloženého cíle v oblasti emisí kategorie 3

Usilovně pracujeme na tom, abychom našli způsob, jak snížit emise v hodnotovém řetězci. V roce 2022 jsme vypracovali referenční úroveň emisí kategorie 3, kterou naleznete v naší výroční zprávě v části věnované ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.

V roce 2023 dokončujeme přípravu cílů v oblasti uhlíkové neutrality pro emise kategorie 3 a tyto cíle předložíme spolu s našimi aktualizovanými cíli v oblasti uhlíkové neutrality pro přímé emise organizaci SBTi ověření.

Snižování produkce odpadu

Náš cíl: Žádná z poboček nebude produkovat žádný odpad, který by se ukládal na skládky, nejpozději do roku 2030 (certifikace ZWTL)

Náš pokrok: V roce 2022 dosáhlo certifikace ZWTL 33 % poboček divize Components

Náš cíl: Snížit do roku 2030 celkový objem odpadu o 20 % (referenční úroveň z roku 2019)

Náš pokrok: Produkce odpadu se u divize Components snížila o 25 % oproti referenční úrovni z roku 2019

Naším cílem je zajistit certifikaci ZWTL (nulový odpad na skládky) ve všech našich provozech a zároveň minimalizovat odpad, který produkujeme v průběhu celého životního cyklu produktu.

Náš dopad na životní prostředí

Sledujeme spotřebu vody v našich výrobních, distribučních a kancelářských provozech a každoročně o tom referujeme. V našich závodech sledujeme i stav vodních zdrojů a v oblastech s nedostatkem vody jsme identifikovali pouze dva výrobní závody (Istanbul v Turecku a Kidlington ve Spojeném království). Každý rok o tom předkládáme zprávu v našem CDP výkazu o stavu vodních zdrojů

Zahájili jsme proces určování a posuzování širších ekologických dopadů a závislostí společnosti Essentra’s v rámci přípravy reakce na doporučení pracovní skupiny pro zveřejňování ekologických zpráv (TCND) a zveřejníme je v roce 2024.

Red caps

Naše komponenty

Budeme se snažit navrhovat nové produkty prostřednictvím inovativního využití obnovitelných, opakovaně použitelných, recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů. Budeme mít inovační centrum, kde budeme nejen moci předvést produkty našim zákazníkům, ale i poskytnout prostor, kde se budou myšlenky a nápady realizovat do nových inovativních výrobků.

Využívání udržitelnějších materiálů v našich produktech

Náš cíl: Do roku 2025 bude 20 % surovin napříč naším sortimentem polymerů pocházet z udržitelných zdrojů

Náš pokrok: V roce 2022 pocházelo v sortimentu vyráběném z polymerů 10,8 % surovin z udržitelných zdrojů (recyklovaný obsah)

Jako aktivní účastník oběhového hospodářství jsou Essentra Circular Plastics Alliance. Evropské komise. To upevňuje náš závazek zvyšovat používání recyklovaných polymerových surovin v našem sortimentu po celém světě.

25% reduction in Scope 1 and 2 emissions

Nulový odpad na skládky

V rámci cíle získat do roku 2030 certifikaci nulového odpadu na skládky u všem závodů optimalizuje společnost Essentra Components své činnosti za účelem sledování a snižování objemu odpadu. Snažíme se, aby nejméně 99 % veškerého obchodního odpadu neskončilo na skládkách, a proto vybíráme udržitelnější způsoby likvidace a zavádíme odpadovou hierarchii.

Případová studie: Centre of Excellence

V roce 2023 jsme spustili Centre of Excellence, abychom urychlili pokrok při vývoji udržitelných materiálů. Tento prostor vyhrazený v našem závodě v Kidlington ve Spojeném království bude využit k testování široké škály materiálů, které nám přinesou výhody v oblasti udržitelnosti, jako je recyklovatelnost a biologická rozložitelnost, a s využitím nejmodernější technologie.

Snižování dopadu našich obalů

Náš cíl: Podpora oběhového hospodářství tím, že všechny obaly budou do roku 2030 opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné

Náš cíl: Do roku 2030 dosáhnout 50 % recyklovaného obsahu v našich obalových materiálech

Obaly jsou důležitou součástí využívání zdrojů a jsou nezbytné k tomu, abychom naše produkty dodávali nepoškozené. V roce 2022 jsme zavedli plán opakovaného použití kartonových obalů pro přepravu produktů z našeho distribučního střediska v Nettetalu v Německu, abychom zamezili vzniku a následné recyklaci více než 2 000 paletových krabic ročně.

Také jsme zvýšili obsah recyklovaného materiálu v našich plastových obalech a v našem závodě v Kidlingtonu jsme přešli na 30 % recyklovaného obsahu. Naším cílem je standardizovat naše obaly po celém světě, abychom snížili jejich celkový objem a zvýšili recyklovaný obsah se záměrem dosáhnout do roku 2030 cíle 50 %.

Nettetal employee

Naše kultura

Tento pilíř se zaměřuje na vytváření bezpečného a podpůrného pracovního prostředí, které prosazuje rovnost a oslavuje diverzitu. Uvědomujeme si, že zapojení zaměstnanců je klíčovým faktorem pro dosažení našeho budoucího úspěchu jakožto organizace. I v roce 2022 byli naši lidé hlavním bodem na naší cestě stát se podnikem zaměřeným pouze na komponenty.

Ochrana zdraví a pohody našich zaměstnanců

Náš cíl: Žádné pracovní úrazy nejen v případě našich zaměstnanců, ale i návštěvníků

Náš pokrok: V roce 2022 jsme v divizi Components dosáhli snížení počtu zameškaných dnů o 28 %

Letos se zaměřujeme na zlepšení situace u tří závodů s nejvyšší mírou pracovních úrazů. V těchto závodech proběhly externí audity a byly vypracovány podrobné plány specifické pro jednotlivé závody. Plány týkající se jednotlivých provozů a nově také závazky vedoucích pracovníků v oblasti BOZP prokázaly v průběhu roku 2022 v míře pracovních úrazů pozitivní sestupný trend.

Náš závazek být etickým zaměstnavatelem

Náš cíl: 100 % zaměstnanců bude každé dva roky proškolováno o našem etickém kodexu.

Náš Etický kodex je základem naší strategie dodržování předpisů. Je poskytován všem zaměstnancům po celém světě v rámci každoročního školení a setkává se s kladnou odezvou zaměstnanců.

Prosazování rovnosti a oslavování diverzity

Náš cíl: Do roku 2025 bude ve vedoucích týmech 40 % žen

Náš pokrok: V roce 2022 bylo 28 % žen zastoupeno ve vedoucích týmech, 44 % ve výkonném výboru skupiny Essentra a 38 % v představenstvu firmy

V roce 2022 jsme pokročili v naší práci na rozvoji různorodějšího a podpůrnějšího pracovního prostředí a pokračovali jsme v celosvětové oslavě Mezinárodního dne žen, Pride a měsíce černošské historie. Také jsme pokračovali v zavádění naší globální politiky diverzity a inkluze , která byla spuštěna v roce 2019. Také si můžete prohlédnout naše zprávy o platových rozdílech mezi muži a ženami..

Naše komunity

Spolupracujeme s našimi dodavateli, místními komunitami a dalšími partnery, aby naše hodnoty, etické postupy a procesy přinášely rovnost, a dobrovolně věnujeme svůj čas veřejně prospěšným činnostem.

Budování etického dodavatelského řetězce

Náš cíl: Náš etický kodex dodavatelů byl aktualizován a v roce 2023 aplikován na všechny dodavatele s obchodním objemem nad 100 000 GBP

Spolupracujeme s klíčovými mezinárodními dodavateli a velkým počtem malých a středních podniků po celém světě. Abychom se ujistili, že spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílejí náš přístup k zodpovědnému podnikání, provádíme hloubkovou prověrku rizik nejen při výběru nových partnerů, ale také prostřednictvím průběžného sledování a řízení pomocí našeho programu rozvoje dodavatelů.

Přečtěte si náš etický dodavatelský kodex.

Podpora veřejně prospěšných činností

Náš cíl: Zásady zapojení do komunitních činností budou doplněny dobrovolnickým dnem, který bude v průběhu roku 2023 absolvovat alespoň 25 % zaměstnanců

S lokálními komunitami spolupracujeme po celém světě na vytváření pozitivního dopadu prostřednictvím iniciativ, které pozitivně ovlivňují lidi v nouzi, zlepšují jejich životy, obohacují komunitu i místní ekonomiku.

Případová studie: Naše reakce na zemětřesení v Turecku a Sýrii

Bezprostředně po zemětřesení přispěla naše pobočka v Turecku darem místní nadaci poskytující základní oblečení a jídlo postiženým touto katastrofou. V následujících dnech a týdnech shromažďovali naši tamější zaměstnanci deky, spacáky, ohřívače a powerbanky. Tyto sbírky byly předány přímo do postižených míst týmem sedmi dobrovolníků z řad našich zaměstnanců Essentra , s plnou podporou našeho manažerského týmu.

V Německu naši kolegové ve spolupráci se zákazníky vybrali 7 000 EUR a v březnu 2023 jsme jako podnik darovali na sbírku pro postižené zemětřesením v Disasters Emergency Committee (DEC) Turecku a Sýrii finanční příspěvek ve výši 100 000 EUR.

Turkey earthquake appeal

Naši zákazníci

Tento pilíř se zaměřuje na podporu našich zákazníků při dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Naším cílem je pomáhat zákazníkům budovat udržitelnou budoucnost a jako jediný globální výrobce a distributor svého druhu jsme v jedinečném postavení, kdy můžeme pomáhat zákazníkům formou poskytování produktů a služeb, které byly vyvinuty tak, aby představovaly bezproblémovou a udržitelnou volbu.

Náš cíl: Zvýšit počet produktů zavedených na trh podle kritérií udržitelnosti

Náš pokrok: V roce 2022 jsme provedli 29 testů nových produktů s využitím recyklovaných materiálů

V roce 2022 bylo provedeno několik zkoušek s cílem zvýšit recyklovaný podíl z 50 na 100 % v celém našem standardním sortimentu dílů z nízkohustotního polyethylenu. Testovali jsme také naše produkty z polyamidu s využitím recyklovaného materiálu ve výrobě a v roce 2023 budeme v těchto testech pokračovat.

Také jsme schopni na vyžádání provádět hodnocení životního cyklu produktů a neustále vypracováváme informace o našich produktech, aby mohli zákazníci snadno porozumět údajům o udržitelnosti našich produktů.

V současné době diskutujeme o podpoře modelů oběhového hospodářství s cílovými zákazníky, jako je např. společnost Iracroft, a zvyšujeme naše komerční zaměření na kategorie podporující společenskou odpovědnost a ohleduplnost k životnímu prostředí, jako jsou obnovitelné zdroje energie a elektrifikace, abychom podpořili přechod zákazníků k uhlíkové neutralitě.

Případová studie: Iracroft

Essentra poskytli alternativní produkt pro Iracroft, , předního výrobce trubkových konstrukcí ve Spojeném království. Poskytli alternativu k původní krytce z PVC, kterou nebylo možné recyklovat společností Iracroft.

Essentra dodali alternativní odtrhávací krytky z nízkohustotního polyethylenu, které by mohly být nadrceny na granulát a recyklovány k výrobě dalších dílů pro vozidla zákazníka, což by zabránilo odvozu 2,5 milionu dílů, tj. přibližně 5 tun odpadu, na skládku.

Iracroft logo

Essentra Components naslouchala našim potřebám a dodala řešení, které nejen funguje, ale pomohlo nám též dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti našich zákazníků a ušetřilo 2,5 milionu dílů, které by jinak skončily na skládkách.

Alan Webb
Company Secretary and Director, Iracroft

Informační středisko pro ohleduplnost k životnímu prostředí a sociální odpovědnost

Essentra věří v transparentnost cesty k udržitelnosti a pokroku. Každý rok zveřejňujeme svá data pro CDP a Ecovadis , kteří tyto informace vyžadují a pomáhají nám identifikovat oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit.

Níže jsou uvedeny naše nejnovější dokumenty vzhledem k ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti:

Naše hodnocení v oblasti ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti

Naše strategie a výkaznictví v oblasti ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti jsou v souladu s externími standardy a jsme hodnoceni několika externími srovnávacími agenturami.

Externí standardy jsou v souladu s následujícími dokumenty:

Sustainable Development Goals logo
Ecovadis 2022 Bronze rating
CDP Disclosure 2021

Naše hodnocení a prohlášení v oblasti ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti:

CDP logo

CDP Klimatické změny 2022: B

Přečtěte si naši poslední CDP reakci na změnu klimatu.

CDP Zabezpečení vodních zdrojů 2022: B-

Přečtěte si naši poslední CDP reakci na zabezpečení vodních zdrojů.

Ecovadis 2022 Bronze rating

EcoVadis hodnocení: Silver

Prohlédněte si náš nejnovější EcoVadis certificate.

Podívejte se na přehled výsledků certifikace EcoVadis.

CDP Disclosure 2021

MSCI Hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti: AA

Kontaktujte nás

V případě zájmu o udržitelné produkty a řešení se, prosím, obracejte na naše obchodní oddělení. Rádi Vám v této záležitosti pomůžeme.

Kontaktujte nás