Menu Vyhledávání

Podmínky pro používání internetových stránek

  1. Podmínky pro používání internetových stránek
  2. Práva k obsahu
  3. Podmínky používání
  4. Informace, dostupnost a používání
  5. Koupě zboží nebo služeb
  6. Omezení odpovědnosti
  7. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Internetové stránky vlastní a provozuje, sama či v zastoupení, společnost Essentra Components s.r.o. (dále jen „my“, „ nás/nám“ a „naše“, dle kontextu), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, identifikační číslo 27195031, se sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika, reg. č. DPH CZ27195031.

1.2 Používání těchto Internetových stránek se řídí následujícími podmínkami (dále jen „Podmínky používání“). Používání těchto Internetových stránek se vykládá jako souhlas s Podmínkami používání. Pozorně si tyto Podmínky používání přečtěte a předtím, než začnete Internetové stránky používat se ujistěte, že Podmínkám používání rozumíte. Podmínky používání můžeme kdykoli měnit. Změny nabývají účinnosti v den zveřejnění na Internetových stránkách, proto Internetové stránky pravidelně sledujte pro případné aktualizace.

2. Práva k obsahu

2.1 Autorská práva, ochranné známky, obchodní názvy a veškerá další práva k materiálům na těchto Internetových stránkách (včetně katalogu produktů) jsou součástí našeho vlastnictví, nebo jsou zde obsažena se souhlasem vlastníka. Vyhrazujeme si všechna práva, která jsou součástí našeho vlastnictví.

2.2 V případě akvizice jakýchkoli práv na Internetových stránkách nebo k Internetovým stránkám se zavazujete převést tato práva, s celosvětovou platností, na naši společnost a bezpodmínečně a neodvolatelně se vzdáváte veškerých morálních práv, která vám mohla k Internetovým stránkám vzniknout.

2.3 Máte právo stahovat, ukládat a tisknout výňatky z Internetových stránek pouze pro vlastní potřeby. Nesmíte dále zveřejňovat či převádět, redistribuovat, upravovat, zveřejňovat, provádět reverzní inženýrství nebo vytvářet odvozená díla z materiálů na Internetových stránkách jako celku nebo jakýchkoli jejich částí, ani používat Internetové stránky pro komerční účely bez našeho předchozího písemného souhlasu.

2.4 Nemáte právo používat informace nebo jiné materiály z těchto Internetových stránek (včetně souborů CAD) k jinému než zamýšlenému účelu, tj. poskytování základních a všeobecných informací o naší společnosti a našich produktech.

3. Podmínky používání

3.1 Máte právo používat Internetové stránky pouze pro účely, které jsou v souladu s právními předpisy. Nesmíte Internetové stránky používat žádným způsobem, který je v rozporu s jakýmikoli příslušnými místními, národními či mezinárodními právními předpisy, ani jakýmkoli protiprávním či podvodným způsobem.

3.2 Nesmíte Internetové stránky zneužívat vědomým zanesením virů nebo jiného škodlivého obsahu, který má negativní účinky nebo je technologicky závadný. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim Internetovým stránkám, k serveru, na kterém jsou naše Internetové stránky uloženy, ani k jinému serverovému počítači nebo databázi spojené s našimi Internetovými stránkami.

3.3 Nesmíte vytvořit link na naše Internetové stránky ani zpřístupnit obsah našich Internetových stránek zarámovaný či jinak obklopený jinými než našimi materiály bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

4. Informace, dostupnost a používání

4.1 Snažíme se zajistit, aby veškeré materiály na těchto Internetových stránkách byly správné a úplné. Přesto jsou veškeré materiály na těchto Internetových stránkách určeny pouze pro vaši informaci a proto doporučujeme, aby jste si ověřili správnost jakýchkoli informací předtím, než se na ně spolehnete. Informace na těchto Internetových stránkách neaktualizujeme a neopravujeme a není to naším záměrem. Výslovně vylučujeme jakoukoli povinnost aktualizovat či opravovat jakékoli informace na těchto Internetových stránkách. Informace nepovažujte za správné a aktuální jindy než k datu jejich zveřejnění.

4.2 Nehledě na výše uvedené platí, že jakékoli soubory CAD a jiná zobrazení či informace o konkrétním produktu (včetně technických výkresů, rozměrů a specifikací produktu, které jsou vám k dispozici na Internetových stránkách) slouží pouze pro obecnou představu. Důrazně doporučujeme, abyste tyto materiály nepoužívali v rámci žádného vašeho projektového procesu. Připomínáme, že pokud potřebujete znát přesné vlastnosti a rozměry určitého produktu, standardně poskytujeme vzorky produktů.

4.3 Pokud navštívíte Internetové stránky prostřednictvím odkazu obsaženého na jiných internetových stránkách, upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto jiných internetových stránek související s našimi produkty (tj. např. soubory CAD). V souvislosti s takovým obsahem prosím vezměte na vědomí doporučení a upozornění obsažené v předchozím odstavci.

4.4 Tyto Internetové stránky vám mohou nabídnout automatické odkazy na jiné internetové stránky. Neneseme a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah na žádných internetových stránkách, na které je odkazováno na těchto Internetových stránkách. Doporučujeme, abyste se před použitím seznámili s podmínkami jakýchkoli internetových stránek navšívených prostřednictvím takového odkazu.

4.5 Máme právo bez oznámení změnit, pozastavit nebo ukončit provoz Internetových stránek. Kdykoli může rovněž dojít k poruchám, výpadkům a prodlení provozu. V této souvislosti platí, že Internetové stránky jsou poskytovány “tak, jak jsou” bez jakýchkoli záruk. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí informací, výpadku dostupnosti, škody na vašem počítačovém systému nebo ztráty dat v důsledku stahování jakýchkoli materiálů z těchto Internetových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu, ztrátu zisku ani jinou zvláštní škodu vzniklou na základě nebo v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek.

4.6 Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili, avšak nemůžeme zaručit, že Internetové stránky neobsahují počítačové viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý obsah a že vaše používání Internetových stránek nezpůsobí škodu na vašem počítači. Doporučujeme, abyste se před používáním Internetových stránek ujistili, že máte odpovídající vybavení a nastavení bezpečnostních opatření proti virům.

4.7 Přístup na tyto Internetové stránky a informace na nich obsažené nepředstavují nabídku nebo výzvu k upisování nebo k jinému způsobu akvizice či dispozice s jakýmikoli akciemi či jinými cennými papíry naší společnosti nebo kterékoli společnosti naší skupiny. Předchozí výnosy nejsou žádným ukazatelem budoucích výnosů. Doporučujeme, aby případní zájemci v těchto otázkách konzultovali nezávislého finančního poradce nebo jiné vhodné zdroje.

5. Koupě zboží nebo služeb

5.1 Pokud zakoupíte zboží prostřednictví našich Internetových stránek, tento prodej se řídí našimi Podmínkami prodeje prostřednictvím internetových stránek.

5.2 Pokud zakoupíte zboží nebo služby prostřednictvím jakýchkoli stránek, které jste navštívili prostřednictvím odkazu obsaženého na těchto Internetových stránkách, doporučujeme, abyste se před koupí seznámili se všemi podmínkami těchto stránek.

5.3 Koupě, další prodej nebo distribuce našeho zboží či služeb může být v určitých jurisdikcích omezena nebo zakázána. Nemůžeme sledovat právní předpisy ve všech jurisdikcích, ve kterých naši zákazníci sídlí, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé našim zákazníkům (nebo jejich zákazníkům) v souvislosti se zakoupením, přijetím nebo používáním našeho zboží a služeb. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s platnými právními předpisy vaší příslušné jurisdikce.

5.4 Zpřístupnění, zveřejnění nebo distribuce dokumentů na těchto Internetových stránkách může být v jakékoli jiné jurisdikci než ve Spojeném království omezena zákonem. Doporučujeme, aby se osoby v jakékoli jiné jurisdikci než ve Spojeném království, pro kterou jsou takové dokumenty zpřístupněny, zveřejněny, distribuovány nebo jinak dány k dispozici, informovaly o případných omezeních a jednaly v souladu s příslušnými předpisy.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Vylučujeme jakákoli prohlášení, záruky a podmínky (vyplývající ze zákona, zvykového práva nebo jinak), které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách používání, a to v nejširším zákonem povoleném rozsahu.

6.2 Neneseme odpovědnost za: (1) jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou na základě nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používání našich Internetových stránek nebo s používáním či spoléháním na jakýkoli obsah (včetně souborů CAD) zobrazený na našich Internetových stránkách; (2) jakoukoli finanční ztrátu nebo škodu (včetně ztráty zisku, výnosu, obchodní transakce, zakázky, dobré pověsti (goodwill) nebo jiné finanční ztráty); (3) jakoukoli zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu (jakkoli způsobenou) vzniklou na základě nebo v souvislosti s Internetovými stránkami; (4) jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou činností třetích osob, jejichž internetové stránky lze navštívit prostřednictvím odkazu obsaženého na našich Internetových stránkách; nebo (5) jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou virem, útokem DDoS ( distributed denial-of-service attack), nebo jiným technologicky škodlivým obsahem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek v důsledku vašeho používání našich Internetových stránek nebo v důsledku vašeho stahování jakéhokoli obsahu z našich Internetových stránek nebo z jakýchkoli internetových stránek dostupných odkazem z našich Internetových stránek.

6.3 Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách používání, nepředstavuje, neomezuje a nevylučuje naší odpovědnost vůči jakékoli osobě, kterou ze zákona nelze omezit či vyloučit. Nevylučujeme a neomezujeme naši odpovědnost za úmrtí nebo osobní újmu v důsledku nedbalosti ze strany naší společnosti nebo našich zástupců, nebo odpovědnost za podvod, v souvislosti s našimi Internetovými stránkami.

7. Obecná ustanovení

7.1 Pokud kdykoli nebudeme vyžadovat, abyste jednali v souladu s jakoukoli částí těchto Podmínek používání, nezbaví nás to práva vyžadovat, abyste tak jednali v budoucnosti.

7.2 Pokud jakýkoli soud nebo jiný kompetentní orgán neuzná jakoukoli část těchto Podmínek používání nebo stanoví, že je neúčinná, zbývající část těchto Podmínek používání tím nebude dotčena.

7.3 Máme právo postoupit, převést nebo subkontrahovat jakákoli naše práva a povinnosti podle těchto Podmínek používání na třetí osobu. Vy máte právo postoupit nebo subkontrahovat jakákoli svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek používání na třetí osobu pouze s naším písemným souhlasem.

7.4 Tyto Podmínky používání se řídí právem České republiky a jakékoli spory vzniklé na základě těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi budou řešeny v jurisdikci českých soudů.

7.5 Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře k těmto Podmínkám používání nebo k našich Internetovým stránkám, neváhejte se na nás obrátit emailem na adresu sales@essentracomponents.cz nebo poštou na adresu uvedenou výše (k rukám zástupce společnosti) nebo na telefonním čísle +420 545 221 660.