Valikko Haku

Essentra Components AB: Website Conditions of Sale

 1. Yleistä
 2. Määritelmät ja tulkinta
 3. Tarjoukset, tilaukset ja kuluttajan peruuttamisoikeus ja palauttaminen
 4. Tuotekuvaukset, Näytekappaleet ja kirjallisuus
 5. Soveltuvuus tarkoitukseen ja Tuote-erittelyt
 6. Hinta
 7. Maksu 
 8. Toimitus
 9. Ei kansainvälisiä toimituksia
 10. Tuotteiden Vaaranvastuu ja Omistusoikeus
 11. Tuotteiden laatu
 12. Vastuunrajoitus Ostajan ollessa yritysasiakas
 13. Vastuunrajoitus Ostajan ollessa kuluttaja
 14. Myyjästä riippumattomat ulkopuoliset syyt
 15. Sopimuksen päättäminen Ostajan ollessa yritysasiakas
 16. Vahingonkorvaus Ostajan ollessa yritysasiakas
 17. Immateriaalioikeudet
 18. Vientivalvonta ja Sanktiot
 19. Jos Ostaja on kuluttaja
 20. Jos Ostaja on yritysasiakas
 21. Muita tärkeitä ehtoja

1. Yleistä

1.1 Tämä sivu (yhdessä Myyjän Yksityisyyskäytäntöjen ja Verkkosivuston käyttöehtojen kanssa) antaa Ostajalle tietoa Myyjästä sekä sitovista ehdoista (”Ehdot”), joilla Myyjä myy Ostajalle Tuotteita, jotka on listattu Myyjän Verkkosivustolla.

1.2 Osa Ehdoista soveltuu vain, jos Ostaja on kuluttaja, ja osa vain, jos ostaja on yritysasiakas. Ehdot tulee lukea huolellisesti, jotta Ostaja tietää, mitkä ehdot soveltuvat häneen.

1.3 Nämä Ehdot ovat osa jokaista Myyjän ja Ostajan välistä Tuotteen myynti- ja ostosopimusta (”Sopimus”). Näitä Ehtoja sovelletaan jokaiseen Myyjän ja Ostajan väliseen kaupaan ja, jos Ostaja on yritysasiakas, Ehdot nimenomaisesti poissulkevat kaikki muut ehdot mukaan lukien Myyjän vakiintuneet ehdot ja ehdot, joihin on Myyjän ja Ostajan välisissä neuvotteluissa viitattu.

1.4 Lue Ehdot tarkasti ja huolehdi, että ymmärrät ne ennen kuin tilaat Tuotteita Myyjän Verkkosivustolta. Jos Ostaja ei hyväksy Ehtoja, Ostajan ei tule tilata Tuotteita Myyjän Verkkosivustolta vaan ottaa yhteyttä Myyjään.

1.5 Jos Ostaja on yritysasiakas, mikään lisäys tai muutos Sopimuksen ehtoihin tai mikään Myyjän edustajan väite, ohjeistus tai suositus koskien Tuotteita ei ole sitova, ellei sitä ole tehty kirjallisena ja ellei se ole jokaisen osapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittama.

1.6 Myyjän Yksityisyyskäytännöt ja Verkkosivuston käyttöehdot määrittävät Myyjän Verkkosivuston käyttöä suhteessa Ostajaan.

1.7 Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa vastaamaan muutoksia Myyjän hyväksymissä maksutavoissa, merkityksellisissä laki- ja säännösvaatimuksissa ja muissa olosuhteissa, jotka ovat Myyjän mielestä kohtuullisia. Jos Myyjä muuttaa näitä Ehtoja, niistä ilmoitetaan Myyjän Verkkosivustolla. Myyjä päivittää myös näiden Ehtojen alussa olevaa ”Päivitetty viimeksi” -kohtaa. Aina kun Ostaja tilaa Tuotteita Myyjältä, Myyjän ja Ostajan väliseen Sopimukseen sovelletaan Myyjän Verkkosivustolla sillä hetkellä olevia Ehtoja.

2. Määritelmät ja tulkinta

2.1 Näissä Ehdoissa:

Arkipäivä” tarkoittaa kaikkia muita päiviä paitsi lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä juhlapyhiä Suomessa.
Hyväksymisilmoitus” tarkoittaa Myyjän Ostajalle antamaa kirjallista ilmoitusta, jossa Myyjä ilmoittaa hyväksyneensä tilauksen (selvyyden vuoksi todetaan, että ilmoitusta siitä, että Myyjä on vastaanottanut Ostajan tilauksen, ei pidetä hyväksymisilmoituksena);
Ostaja” on henkilö, joka ostaa Tuotteita Myyjältä;
Tuotekuvasto” tarkoittaa Myyjän Tuotteet sisältävää kuvastoa, jonka Myyjä kulloinkin julkaisee muun muassa Myyjän Verkkosivustolla;
Vientivalvonta” tarkoittaa lakeja, määräyksiä, kodifikaatioita ja rajoituksia, jotka säätelevät tavaroiden ja palveluiden tuontia maahan tai hallinnolliselle alueelle ja vientiä maasta tai hallinnolliselta alueelta tai joita sovelletaan Tuotteisiin niiden tai niiden osien alkuperämaasta johtuen, mukaan lukien Yhdysvaltain vientiä koskevat säännökset (United States' Export Administration Regulations), kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations), Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin sotilaalliset listat ja kaksikäyttölistat sekä kaikki vastaavat listat kulloinkin voimassa olevine muutoksineen, täydennyksineen tai korvaavine versioineen;
Konserni” tarkoittaa osapuolen kaikkia tytäryhtiöitä ja holdingyhtiöitä ja näiden holdingyhtiöiden tytäryhtiöitä (yhtiö on toisen yhtiön “tytäryhtiö”, sen ”holdingyhtiö”, jos tällä toisella yhtiöllä (a) on enemmistö sen äänioikeuksista, tai jos tämä yhtiö (b) on sen jäsen, ja sillä on valta nimetä tai erottaa enemmistö sen hallituksen jäsenistä tai (c) on sen jäsen, ja sillä on yksin enemmistö äänistä sopimuksesta muiden jäsenten kanssa, tai jos se on sellaisen yhtiön tytäryhtiö, joka itse on yhtiön tytäryhtiö);
Immateriaalioikeudet” tarkoittavat patentteja, hyödyllisyysmalleja, oikeuksia keksintöön, tekijänoikeuksia ja muita lähioikeuksia ja näihin liittyviä oikeuksia, tietokantaoikeuksia, moraalisia oikeuksia, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä ja ulkoasua, goodwillia, tietotaitoa, luottamuksellista tietoa ja muita immateriaalioikeuksia, jotka ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, ja kaikkia edellä mainittujen oikeuksien myöntämiseksi tehtyjä hakemuksia sekä kaikkia muita oikeus- tai suojamuotoja kaikkialla maailmassa, joilla on samankaltainen tai vastaava vaikutus kuin edellä mainituilla oikeuksilla;
Losses” means all losses, claims, debts, costs, charges, expenses and all types of damages, including direct, indirect, special and indirect losses;
Products” means any product that is listed in the Product Catalog and which the Seller sells or will sell to the Buyer;
'Restricted Party' means a person or entity listed on the Sanctions List; owned or controlled by, or acting for or on behalf of, a person listed on the List of Sanctions;
Sample” means a sample of the Product offered by the Seller to the Buyer;
'Sanctions' means laws, regulations, trade fairs, or restrictions imposed, imposed or enforced by the Sanctions Authority, and which involve commercial and financial sanctions;
Sanctions Authority” means: (a) the United Nations Security Council of the United Nations; (b) the US Department of State, the Ministry of Finance and the Foreign Exchange Control Agency of the United States of America; (c) the Council of the European Union and the European Commission; (d) the United Kingdom Treasury (Her Majesty's Treasury of the United Kingdom); (e) any other government, ministry, authority, institution or agency concerned;
Sanktiolista” means the Specially Designed Nationals and Blocked Persons List maintained by the United States' Office of Foreign Assets Control, the Consolidated List of Financial Sanctions maintained by the United Kingdom Treasury (Her Majesty's Treasury), or equivalent, maintained or published by the Sanctions Authority List with any amendments, supplements or substitutes in force at any given time;
Seller” means Essentra Components AB (Business ID: FI 2556212-2) whose registered office is at Riihitontuntie 2 Espoo, 02200 FINLAND, Sweden and its legal successors and assignees;
Seller's Website” means www.essentracomponents.fi or, alternatively, a future website;
Product Specification” means the product specification of a particular Product as published in the most recent Product Catalog at the time of ordering the Product;

2.2 Näissä ehdoissa: 2.2.1 otsikoiden tarkoitus on helpottaa tekstin jäsentämistä, eivätkä ne vaikuta tulkintaan; 2.2.2 viittaukset ”henkilöön” tarkoittavat kaikkia yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhtiöitä, avoimia yhtiöitä, järjestöjä, organisaatioita, instituutioita, säätiöitä tai virastoja riippumatta siitä, ovatko ne oikeushenkilöitä; 2.2.3 yksikkömuotoiset sanat sisältävät myös monikkomuodon ja päinvastoin, asiayhteyden vaatimuksen mukaan; 2.2.4 viittaukset lakiin tai lakiin perustuvaan määräykseen tulkitaan tarkoittavan kyseistä lakia tai lakiin perustuvaa määräystä mahdollisine muutoksineen, vahvistuksineen, muokkauksineen, laajennuksineen, uudelleen voimaan saatettuna tai korvattuna, ellei asiayhteys muuta edellytä; 2.2.5 ”mukaan lukien” tarkoittaa ”mukaan lukien rajoituksetta”, ellei asiayhteys muuta edellytä ja 2.2.6 ”kirjallisesti” tarkoittaa myös sähköpostia sekä sähköistä viestintää.

3. Tarjoukset, tilaukset ja kuluttajan peruuttamisoikeus ja palauttaminen

3.1 Myyjä pidättää oikeuden kaikkien henkilöiden kohdalla kieltäytyä myymästä Tuotetta ja/tai perua Tuotteen tilaus tai asettaa kohtuulliset ehdot ennen tilauksen hyväksymistä (kuten esimerkiksi toiminnassa olevan lankapuhelinnumeron antaminen tai etukäteismaksu), jos Myyjä katsoo tämän tarpeelliseksi turvallisuuden tai petoksen ennaltaehkäisyn kannalta tai noudattaakseen Tuotteita koskevia lakeja tai määräyksiä Tuotteiden myynti-, kohde- tai käyttömaassa.

3.2 Jos Myyjä tekee Ostajalle tarjouksen Tuotteesta tai Tuotteista, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen antamisesta, ellei Myyjä toisin ilmoita, mutta tarjous ei ole sitova ennen kuin Myyjä on hyväksynyt tilauksen ehdossa 3.3 määrätyllä tavalla.

3.3 Jokainen Ostajan Myyjän Verkkosivustolla tekemä Tuotteiden tilaus katsotaan Ostajan tarjoukseksi ostaa tilauksessa määritellyt Tuotteet näiden Ehtojen mukaisesti. Jokaisen tilauksen tulee sisältää tilattujen Tuotteiden määrä ja tyyppi.  Tilaus ei ole Myyjän hyväksymä (eikä sitova Myyjän kannalta) ennen seuraavista ensin tapahtuvaa; 3.3.1 kun Myyjä toimittaa Ostajalle Hyväksymisilmoituksen; ja 3.3.2 kun Myyjä toimittaa Tuotteet Ostajalle, hyväksyntä ei ole kuitenkaan pätevä, mikäli Myyjä on kirjannut Tuotteen Hinnan väärin tai mikäli Myyjä on viitannut Hintaan virheellisesti tilauksen osalta tai tarjousta antaessaan.

Ehtoa 3.4 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

3.4 Kun tilaus on hyväksytty, Ostaja ei voi peruuttaa, muuttaa tai keskeyttää tilausta ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

Ehtoja 3.5 - 3.13 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja.  

3.5 Jos Ostaja on kuluttaja, Ostajalla on lainmukainen oikeus peruuttaa Sopimus aikana, joka on määritelty alla ehdossa 3.6 (jota kutsutaan ”peruuttamisajaksi”). Tämä tarkoittaa sitä, että jos Ostaja tänä aikana muuttaa mielensä tai muusta syystä päättää olla pitämättä Tuotetta, Ostaja voi ilmoittaa Sopimuksen peruuttamisesta Myyjälle ja saada maksujen palautuksen. Peruuttamisoikeus ei päde räätälöityihin tai mittatilauksena tehtyihin Tuotteisiin tai Ostajan toivomuksen mukaisiksi valmistettuihin Tuotteisiin.

3.6 Ostaja voi peruuttaa Sopimuksen ilmoittamalla Myyjälle peruuttamisesta 14 päivän sisällä Tuotteiden vastaanottamisesta.

3.7 Sopimuksen peruuttamiseksi voi käyttää Myyjän Peruuttamislomakemallia (liitetty Hyväksymisilmoitukseen ja saatavilla myös Myyjän Verkkosivustolla) tai muuta yksiselitteistä tapaa. Myyjään voi olla yhteydessä Sopimuksen peruuttamista koskien kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen Riihitontuntie 2 Espoo, 02200 FINLAND tai faksin osoitteeseen Fax:+358 9 2522 1540. Ostaja voi säilyttää kopion peruuttamisilmoituksesta itseään varten. Ellei ilmoituksen vastaanottoa muutoin vahvisteta, postitse lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seitsemän päivän päästä lähetyksestä, ja sähköisesti lähetetty sinä päivänä, jona ilmoitus on lähetetty.

3.8 Ostaja saa täyden hyvityksen Tuotteista maksamastaan hinnasta sekä maksetuista toimituskuluista. Myyjä maksaa hyvityksen Ostajalle 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta edellyttäen, että Myyjä on vastaanottanut palautettavat Tuotteet tai että Ostaja on toimittanut tavaroiden palautuslähetyksestä riittävät todisteet. Jos Ostaja palautti Tuotteet Myyjälle virheen tai väärän tuotekuvauksen takia, katso ehto 3.9.

3.9 Jos Ostaja on palauttanut Tuotteet Myyjälle virheen tai väärän tuotekuvauksen takia, Myyjä hyvittää Ostajalle viallisen Tuotteen hinnan, kaikki toimituskulut ja muut Ostajalle palautuksesta aiheutuvat kulut kokonaismääräisinä.

3.10 Myyjä tekee palautuksen käyttäen samaa maksutapaa kuin Ostaja oli käyttänyt. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä tekee hyvityksen sille Ostajan pankki- tai luottokortille, jolla maksu suoritettiin, tai jos Ostaja maksoi pankkisiirrolla, Myyjä tekee hyvityksen samalle pankkitilille. Ostajalle ei aiheudu mitään kuluja palautuksesta.

3.11 Seuraavaa menettelyä sovelletaan, jos Sopimus peruutetaan sen jälkeen kun Tuotteet on jo toimitettu Ostajalle:

3.11.1 Ostajan tulee palauttaa Tuotteet Myyjälle mahdollisimman pian mutta vähintään 14 päivän kuluessa Sopimuksen peruuttamisesta. Jos tuotteet vaativat noudon, Myyjä noutaa Tuotteet osoitteesta, johon ne toimitettiin. Myyjä ottaa yhteyttä Ostajaan sopiakseen noutoajasta;

3.11.2 jolleivat Tuotteet ole viallisia tai niiden kuvaus ole väärä (näiltä osin katso ehto 3.9), Ostaja on vastuussa Tuotteiden palautuksesta aiheutuvista kuluista tai kuluista, jotka aiheutuvat Tuotteiden noutamisesta, ja

3.11.3 Ostajalla on lakisääteinen velvollisuus pitää Tuotteet hallussaan ja huolehtia niistä kohtuudellisilla huolellisuudella niin kauan kuin ne ovat Ostajan hallussa.

3.12 Yksityiskohdat Ostajan lakisääteisestä oikeudesta peruuttaa sopimus ja siihen liittyvät ohjeet ovat Hyväksymisilmoituksessa.

3.13 Kuluttajana Ostajalla on aina lakisääteisiä oikeuksia koskien virheellisiä Tuotteita ja Tuotteita, jotka eivät vastaa tuotekuvausta. Ehdon 3 palautuskäytännöllä tai näillä Ehdoilla ei ole vaikutusta tällaisiin lakisääteisiin oikeuksiin. Näin ollen tämä Sopimus ei rajoita kuluttajan kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) mukaisia lakisääteisiä oikeuksia eikä Myyjän lakisääteistä virhevastuuta virheellisten Tuotteiden osalta.

4. Tuotekuvaukset, Näytekappaleet ja kirjallisuus

4.1 Mitään Tuotekuvaston sisältämää tietoa ei tule pitää vakuutena Tuotteiden tai niiden osien alkuperästä, valmistajasta tai tuotannosta, ellei Myyjä kirjallisesti toisin vahvista.

Ehtoa 4.2 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas  

4.2 Myyjän julkaisemat piirustukset, Tuote-erittelyt ja mainokset ja Tuotekuvaston tuotekuvaukset, yksityiskohdat ja kuvat on julkaistu antamaan Ostajalle suuntaa-antava käsitys Tuotteista, eikä Ostajan tule luottaa niihin, eivätkä ne kuulu Sopimukseen, ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä.

4.3 Myyjä voi milloin vain korjata kaikki Myyjän julkaisemissa Tuotekuvastoissa, tarjouksissa, hinnastoissa, Hyväksymisilmoituksissa, tuoteselosteissa, pakkauksissa, laskuissa tai muissa asiakirjoissa tai tiedoissa olevat typografiset virheet, kirjoitusvirheet tai muut virheet tai puutteet, ilman vastuuta Ostajalle, korjaamalla ne julkisesti, julkaisemalla korjauksen Myyjän Verkkosivustolla tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Ostajalle, ja kaikki tällaiset korjaukset astuvat välittömästi voimaan.

4.4 Ellei laissa toisin edellytetä, Sopimus ei ole: 4.4.1 Näytekappaleen kautta tehty myynti, vaikka Näytekappaleita olisi annettu Ostajalle, ellei Myyjä Hyväksymisilmoituksessa nimenomaisesti totea, että Sopimus on Näytekappaleen kautta tehty myynti; tai 4.4.2 tuotekuvauksen kautta tehty myynti, vaikka tuotekuvaus olisi annettu.

5. Soveltuvuus tarkoitukseen ja Tuote-erittelyt

5.1 stajan tulee testata Tuotteen soveltuvuus Ostajan tarkoituksiin. Ehdon 5.2 asettamissa rajoissa, Ostaja ymmärtää nimenomaisesti, että riippumatta Myyjän tarjoamasta ohjeistuksesta Ostaja ei selvittäessään Tuotteen soveltuvuutta saa luottaa (i) Myyjän asiantuntemukseen ja harkintakykyyn tai (ii) CAD-tiedostoihin tai muihin tuotekuviin ja -tietoihin (mukaan lukien tekniset piirustukset, tuotteen mitat ja tiedot), jotka löytyvät Myyjän Verkkosivustolta tai muulta Myyjän Verkkosivustoon linkitetyltä sivustolta.  

5.2 Jos Ostaja haluaa luottaa Myyjän asiantuntemukseen ja harkintakykyyn selvittäessään Tuotteen soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, Ostajan täytyy ohjeistaa Myyjää kirjallisesti ennen tilauksen tekemistä kyseisestä tarkoituksesta ja halustaan luottaa Myyjän vahvistukseen omien testausten sijasta. Myyjä ohjeistaa Ostajaa mahdollisista lisäkustannuksista, mikäli Ostaja päättää luottaa Myyjän arvioon. Ostajalla on oikeus luottaa Tuotteen olevan soveltuva tiettyyn tarkoitukseen vain, jos Ostaja on antanut Myyjälle kaikki tarvittavat tiedot Tuotteen testaamista varten ja jos Myyjä on nimenomaan vahvistanut Hyväksymisilmoituksessa, että Tuote soveltuu kyseiseen tarkoitukseen.

5.3 Myyjällä on oikeus tehdä Tuote-erittelyihin muutoksia, jotka eivät vaikuta Tuotteiden laatuun tai toimivuuteen olennaisesti.

6. Hinta

6.1 Ehdon 6.2 mukaisesti Tuotteiden hinta on tarjouksessa mainittu hinta tai, mikäli tarjousta ei ole, tilauksen hyväksymisen hetkellä Tuotekuvastossa esitetty hinta (”Hinta”). Hinta sisältää normaalin pakkaamisen Myyjän nykyisen käytännön mukaisesti. Hinta vastaa näissä Ehdoissa määriteltyjä vastuunrajoituksia, mutta jos Ostaja erikseen pyytää, niin Myyjä ilmoittaa lisäkustannuksista, jotka tulevat sovellettaviksi Myyjän suostuessa vastuunrajoituksiin tehtäviin muutoksiin.

6.2 Myyjä pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tarjouksessa ja Tuotekuvastossa esitetyt hinnat on eritelty oikein, mutta Myyjällä on oikeus korottaa Hintoja vastaamaan Tuotteiden toimittamisesta aiheutuvia kasvaneita kuluja ilmoittamalla tästä Ostajalle ennen tilauksen hyväksymistä, jos kasvaneet kulut johtuvat: 6.2.1 Myyjästä riippumattomista ulkopuolisista tekijöistä; 6.2.2 työ- ja materiaalikustannusten kasvamisesta, mukaan lukien varastointikulut mikäli Tuotteita ei noudeta tai toimiteta Sopimuksen mukaisesti; 6.2.3 Ostajan pyytämistä muutoksista toimituspäiviin, määriin, Tuote-erittelyihin tai Myyjän ohjeistukseen liittyen; 6.2.4 viivästyksistä tai lisätöistä tai -materiaaleista, joka johtuvat Ostajan ohjeistuksesta tai laiminlyönnistä; tai 6.2.5 Ostajan laiminlyönnistä antaa Myyjälle paikkaansapitäviä tietoja, ohjeistuksia tai määrityksiä. Laskutettava hinta on tilauksen hyväksymisen aikana voimassa oleva hinta.

Ehtoa 6.3 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

6.3 Ellei Hyväksymisilmoituksessa toisin ilmoiteta, Hinta on euroina, eikä se sisällä arvonlisäveroa tai muita veroja tai tullimaksuja, eikä kustannuksia ja maksuja, jotka liittyvät normaalista poikkeavaan pakkaamiseen tai lastaukseen, purkamiseen, kuljetukseen tai vakuutusmaksuihin tai muihin kustannuksiin, jotka mahdollisesti tulevat Ostajan maksettavaksi eräpäivänä Tuotteen Hinnan lisäksi. Jos Myyjä maksaa Ostajalle kuuluvat kuljetus- tai muut kustannukset, Myyjä on oikeutettu laskuttamaan Ostajaa välittömästi näistä kustannuksista.

Ehtoa 6.4 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja.  

6.4 Hinta on euroina, ja se sisältää arvonlisäveron ja muut verot ja tullimaksut sekä normaalin pakkaamisen. Hintaan ei sisälly kustannuksia ja maksuja, jotka liittyvät normaalista poikkeavaan pakkaamiseen tai lastaukseen, purkamiseen, kuljetus-, toimitus- ja postimaksuihin tai vakuutusmaksuihin tai muihin vastaaviin maksuihin, jotka mahdollisesti tulevat Ostajan maksettavaksi eräpäivänä Tuotteen Hinnan lisäksi. Jos Myyjä maksaa Ostajalle kuuluvat kuljetus- tai muut kustannukset, Myyjä on oikeutettu laskuttamaan Ostajaa välittömästi näistä kustannuksista.

7. Maksu

7.1 Myyjä on oman harkintansa mukaan oikeutettu laskuttamaan Ostajalta Hinnan tai muun summan etukäteen. Ostajan maksaessa tilauksen ennakkoon Myyjällä on oikeus pidättää tavaran toimitus kunnes maksu on vastaanotettu.

7.2 Ellei Hyväksymisilmoituksessa toisin todeta, Ostajan on maksettava Myyjän lasku (ilman vähennyksiä, alennuksia, lievennyksiä tai kuittauksia) 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, vaikka tavaraa ei olisi toimitettu tai Tuotteiden omistusoikeus ei olisi siirtynyt Ostajalle. Maksu suoritetaan samassa valuutassa kuin Hinta, ellei Myyjä nimenomaisesti ole muuta sopinut. Ostajalta perittävän maksun suoritusajankohta on ratkaiseva. Maksua ei katsota vastaanotetuksi ennen kuin Myyjä on saanut maksun käteisenä tai maksusuorituksena.

7.3 Ostajan on suoritettava maksu joko: 7.3.1 luotto- tai pankkikortilla, joista Myyjä hyväksyy Visan ja Mastercardin; tai 7.3.2 pankkisiirrolla Myyjän osoittamalle pankkitilille.

7.4 Ostajan, joka haluaa sopia luottojärjestelystä Myyjän kanssa, tulee toimittaa Myyjälle Myyjän pyytämät tiedot ja referenssit, ja Myyjällä on oikeus Ostajan luottotietojen tarkastamiseen. Myyjä pidättää oikeuden myöntää, kieltää tai katkaista luottojärjestelyn tai pienentää tai kokonaan pidättää luottolimiitin milloin tahansa perustuen sen yksinomaiseen harkintaan.

7.5 Mikäli osaa maksusta tai koko maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, maksamaton osa kasvattaa korkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) mukaisesti, kunnes maksu on suoritettu kokonaan (sekä ennen että jälkeen asiaa koskevaa päätöstä).

7.6 Mikäli Ostaja laiminlyö minkä tahansa näiden Ehtojen ja/tai muun Ostajan ja Myyjän välisen sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen eräpäivään mennessä, rajoittamatta muita Myyjän käytössä olevia oikeuksia (mukaan lukien oikeus periä korkoa ehdon 7.5 mukaisesti), Myyjällä on oikeus: 7.6.1 irtisanoa Sopimus tai muu Ostajan ja Myyjän välinen sopimus; 7.6.2 vähentää maksamattomat maksut summista, jotka Myyjä on velkaa Ostajalle Sopimuksen nojalla tai muuten; 7.6.3 velvoittaa Ostaja maksamaan Tuotteiden mahdolliset varastointikulut; 7.6.4 keskeyttää tulevat toimitukset Ostajalle Sopimuksen tai muun sopimuksen nojalla, kunnes maksut on maksettu; 7.6.5 myydä toimittamattomat Tuotteet edelleen; ja/tai 7.6.6 pidättää Tuotteista maksetut käsirahat.

8. Toimitus

8.1 Tuotteet toimittaa Myyjän kohtuullisen arvioinnin perusteella valitsema kuljetusyhtiö, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tuotteiden toimitus Ostajalle suoritetaan siten, että Myyjä toimittaa Tuotteet kuljetusyhtiölle tai kuljetusyhtiö hakee tuotteet. Siitä eteenpäin Tuotteiden kuljetus on kuljetusyhtiön ehtojen alainen ja ehdot toimitetaan pyydettäessä Ostajalle, ja jos Ostaja on yritysasiakas, Myyjä ei ole vastuussa kuljetusyhtiön teoista tai laiminlyönneistä, ellei asiasta toisin ole sovittu Ostajan kanssa. Myyjä voi toimittaa Tuotteet sovittua aiemmin. Myyjällä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta tehdä Ostajan puolesta sopimusta kuljetusyhtiön kanssa riippumatta tavaran laadusta tai muista olosuhteista, eikä Myyjä ole velvollinen ilmoittamaan tilanteesta, jossa Myyjä toimittaa tavarat Ostajalle merirahdilla ja jossa yleensä otetaan vakuutus.

8.2 Jos on kirjallisesti sovittu, että Tuotteet toimitetaan muulla tavalla kuin mihin on viitattu ehdossa 8.1, toimitus suoritetaan seuraavasti: 8.2.1 jos Ostaja noutaa Tuotteet Myyjän tiloista, Myyjä ilmoittaa Ostajalle, että Tuotteet ovat valmiina noudettaviksi; 8.2.2 jos Myyjä toimittaa Tuotteet, Myyjä toimittaa Tuotteet Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen; tai 8.2.3 jos kolmas osapuoli kuljettaa Tuotteet, kolmas osapuoli noutaa Tuotteet, tai ne toimitetaan sille.

8.3 Kaikki ilmoitetut Tuotteiden toimitusajat ja -päivämäärät ovat vain arvioita. Myyjä pyrkii kohtuullisin keinoin toimittamaan Tuotteet Hyväksymisilmoituksessa ilmoittamaansa, arvioituun toimituspäivään mennessä.  Tavarat toimitetaan ilman viivästyksiä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa, elleivät Myyjä ja Ostaja ole toisin sopineet.  Jos Myyjä ei pysty toimittamaan Tuotteita arvioituna toimitusaikana Myyjästä riippumattomista ulkopuolisista syistä, Myyjä ilmoittaa Ostajalle uuden arvioidun toimitusajan.

Ehtoa 8.4 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja

8.4 Toimitus on valmis, kun Myyjä on toimittanut Tuotteet Ostajan Myyjälle ilmoittamaan osoitteeseen.  Jos Ostajan ilmoittamassa osoitteessa ei ole ketään paikalla vastaanottamassa toimitusta, Myyjä jättää Ostajalla ilmoituksen, että Tuotteet on lähetetty takaisin Myyjän tiloihin, jolloin Ostajan tulee ottaa yhteyttä Myyjään uuden toimituksen järjestämiseksi.

Ehtoja 8.5 ja 8.9 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

8.5 Myyjä ei vastaa viivästyksistä Tuotteiden toimituksessa. Myyjä voi toimittaa enintään 10 prosenttia suuremman tai 10 prosenttia pienemmän määrän Tuotteita kuin tilauksessa on määritelty, ja Ostajan tulee hyväksyä kyseinen vaihtelu ja maksaa kyseistä vaihtelua vastaava mukautettu Hinta. Myyjän kirjaama lähetykseen sisältyvien Tuotteiden määrä niiden lähtiessä Myyjän tiloista on ratkaiseva todiste Ostajan toimituksen yhteydessä saamien Tuotteiden määrästä, ellei Ostaja pysty ratkaisevien todisteiden avulla muuta esittämään.  

8.6 Myyjä ei vastaa mistään Ostajan kärsimistä tai Ostajalle aiheutuneista Tappioista, jotka johtuvat siitä, että Tuotteita ei ole toimitettu tai että Tuotteita on toimitettu vajaa määrä, ellei Ostaja ilmoita Myyjälle tapahtuneesta kirjallisesti kymmenen Arkipäivän kuluessa arvioidusta toimituspäivästä (jos Tuotteita ei ole toimitettu) tai tosiasiallisesta toimituspäivästä (jos toimitus on ollut vajaa). Myyjän ollessa vastuussa Ostajalle mistä tahansa syystä Myyjän vastuu rajoittuu joka tapauksessa ja aina kohdan 12 ehtojen asettamissa rajoissa: 8.6.1 summaan, jolla samankaltaisten, toimittamatta jääneet tuotteet korvaavien tavaroiden hinta edullisimmilla saatavilla markkinoilla ylittää toimittamatta jääneiden Tuotteiden Hinnan; tai 8.6.2 jos tällaisia markkinoita ei ole, summaan, joka vastaa toimittamatta jääneisiin Tuotteisiin sovellettavaa Hintaa.  

8.7 Jos Ostaja ei vastaanota Tuotteiden toimitusta, tai jos Ostaja ei anna Myyjälle riittäviä toimitusohjeita ennen ilmoitettua toimitusajankohtaa (johtuen muusta kuin Ostajasta riippumattomista ulkopuolisista syistä tai Myyjän laiminlyönnistä), Tuotteet katsotaan toimitetuiksi ilmoitettuna toimitusajankohtana ja, rajoittamatta mitään muita Myyjän oikeuksia tai oikeuskeinoja, Myyjä voi: 8.7.1 säilyttää Tuotteita varsinaiseen toimitusajankohtaan asti ja periä Ostajalta maksun kohtuullisista säilytyskustannuksista (mukaan lukien vakuutuksesta) soveltuvilta osin kuitenkaan velvoittamatta Myyjää hankkimaan vakuutusta; tai 8.7.2 jos Ostaja ei ole vastaanottanut Tuotteiden toimitusta viimeistään viidentenä Arkipäivänä alkuperäisen toimituspäivän jälkeen, Myyjä voi myydä Tuotteet parhaaseen saamaansa hintaan, minkä jälkeen (vähennettyään siitä kaikki säilytys- ja myyntikustannukset) Myyjä tilittää Ostajalle Hinnasta yli jääneen osan tai laskuttaa Ostajalta Hinnasta puuttuvan osan.

8.8 Jos Tuotteet toimitetaan osissa, jokainen toimitus muodostaa erillisen velvoitteen, eikä Myyjän toimittamatta jättäminen tai mikään yksittäiseen tai useampaan toimitukseen liittyvä Ostajan esittämä vaade oikeuta Ostajaa pitämään Sopimusta purettuna.

8.9 Jos Ostaja huomaa Tuotteita vastaanottaessaan tilanneensa kyseiset Tuotteet virheellisesti, Ostajan on maksettava Myyjälle Myyjän kulloinkin voimassa oleva käsittelymaksu, jos Myyjä suostuu (oman harkintansa mukaan) hyväksymään kyseisten Tuotteiden palautuksen (Ostajan vaaranvastuulla).

9. Ei kansainvälisiä toimituksia

9.1 Myyjä ei toimita Tuotteita Suomen ulkopuolella sijaitseviin osoitteisiin. Myyjä voi ottaa vastaan Suomen ulkopuolelta tehdyn Tuotteiden tilauksen, mutta tilaus tulee tehdä Suomessa sijaitsevaan toimitusosoitteeseen.

10. Tuotteiden Vaaranvastuu ja Omistusoikeus

10.1 Myyjän toimittamien Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Ostajalle Myyjän käyttämän kuljetuspalvelun luovuttaessa Tuotteet Ostajan tiloihin tai välittömästi Tuotteiden noudon yhteydessä, jos Ostaja noutaa Tuotteet Myyjän tiloista, eli Ostajan tulee järjestää asianmukainen vakuutus kyseisestä ajankohdasta eteenpäin.

10.2 Kaikkien Myyjän toimittamien tai myymien Tuotteiden omistusoikeus (juridinen oikeus ja käyttöoikeus) säilyy Myyjällä seuraavista vaihtoehdoista ensin tapahtuvaan saakka: 10.2.1 kun Myyjä on saanut Ostajalta koko Tuotteista maksettavan summan tai Ostajalta muuten perittävän summan täysimääräisenä, joko käteisenä tai maksusuorituksena; tai 10.2.2 (tuotekohtaisesti) kun Tuotteet on otettu käyttöön tai sisällytetty osaksi muita tuotteita tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.

Ehtoja 10.3 ja 10.4 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas. 

10.3 Siihen saakka kunnes Tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Ostajan tulee: 10.3.1 säilyttää Tuotteita (fidusiaarisesti Myyjän puolesta) Myyjän tavaran uskottuna vastaanottajana ja suojata Myyjän Tuotteisiin liittyviä intressejä vilpittömässä mielessä; 10.3.2 säilyttää Tuotteita (ilman että Myyjälle kertyy siitä kustannuksia) erillään muista Ostajan tavaroista siten, että Tuotteet ovat tunnistettavissa Myyjän omaisuudeksi ja että ne eivät sekoitu muiden tavaroiden kanssa; 10.3.3 olla panttaamatta Tuotteita tai niiden omistusasiakirjoja, eikä Ostaja saa antaa minkään kiinnityksen, kustannuksen tai muun intressin syntyä Tuotteisiin tai niiden omistusasiakirjoihin liittyen; 10.3.4 olla tuhoamatta tai turmelematta Tuotteissa tai niiden pakkauksissa olevia tunnusmerkkejä ja säilyttää Tuotteet tyydyttävässä kunnossa; ja 10.3.5 pitää kyseisten Tuotteiden vakuutukset voimassa Myyjän puolesta, ja Ostajan tulee minkä tahansa vakuutuskorvauksen yhteydessä säilyttää kyseisen vakuutuksen tuotto Myyjän puolesta.

10.4 Ennen kuin Tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Myyjällä on milloin tahansa oikeus vaatia Ostajaa luovuttamaan kaikki Tuotteet Myyjälle. Ostaja antaa Myyjälle ja sen edustajille luvan käydä milloin tahansa tarkastamassa tilat, joissa Tuotteita säilytetään, tai ottaa Tuotteet haltuunsa, jos Ostaja ei ole luovuttanut Tuotteita Myyjän niin pyytäessä.

11. Tuotteiden laatu

11.1 Tämän ehdon 11 asettamissa rajoissa, Myyjä vakuuttaa, että Tuotteet ovat toimitettaessa laadultaan tyydyttäviä. Tuote on laadultaan tyydyttävä, jos: 11.1.1 myynnin tapahtuessa Näytekappaleen kautta, Tuote vastaa Näytekappaletta kaikilta olennaisilta osin (mahdollisissa Myyjän Näytekappaleen yhteydessä toimittamissa Tuote-erittelyissä tai ohjeissa kuvattujen vaihteluiden tai poikkeamien asettamissa rajoissa, jos Myyjä on vahvistanut näiden soveltuvan Sopimukseen); tai 11.1.2 kaikissa muissa tapauksissa, Tuote vastaa sen Tuote-erittelyä kaikilta olennaisilta osin.

11.2 Ehdon 11.1 sisältämä takuu ei sovellu, ellei: 11.2.1 liittyen vikoihin, jotka Tuotteita tarkastellessa ovat selkeästi nähtävissä, Ostaja ilmoita Myyjälle kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti takuurikkomuksesta 30 päivän kuluessa Tuotteiden toimituksesta; tai 11.2.2 liittyen vikoihin, jotka eivät ole selkeästi nähtävissä Tuotteita tarkastellessa, Ostaja ilmoita Myyjälle kirjallisesti riittävän yksityiskohtaisesti takuurikkomuksesta 14 päivän kuluessa siitä kun Ostaja on huomannut vian tai Ostajan olisi pitänyt huomata vika ja joka tapauksessa viimeistään 12 kuukauden kuluessa Tuotteiden toimituspäivästä; 11.2.3 Myyjälle anneta reklamaation saatuaan kohtuullista mahdollisuutta tarkastaa Tuotteet ja ellei Myyjän pyynnöstä (kohtuullisesti toimittuna) Tuotteita palauteta Myyjän toimipaikkaan (Ostajan vaaranvastuulla) tarkastamista varten; ja 11.2.4 Ostaja ole maksanut Tuotteiden kokonaishintaa.

11.3 Myyjä ei vastaa mistään kohdassa 11.1 mainitun takuun rikkomisesta, jos: 11.3.1 Tuote vastaa sen Tuote-erittelyä, tai soveltuvilta osin sen Näytekappaletta, kaikilta olennaisilta osin (Näytekappaleen osalta Myyjän Näytekappaleen yhteydessä toimittamissa Tuote-erittelyissä tai ohjeissa kuvattujen vaihteluiden tai poikkeamien asettamissa rajoissa, jos Myyjä on vahvistanut näiden soveltuvan Sopimukseen); 11.3.2 rikkomus on aiheutunut suoraan tai epäsuorasti siitä, että Ostaja on rikkonut näitä Ehtoja; 11.3.3 rikkomus on aiheutunut suoraan tai epäsuorasti sellaisten henkilöiden teoista tai laimilyönneistä, joilla ei ole ollut Myyjän nimenomaista valtuutusta, mukaan lukien Ostajan tai Ostajan puolesta toimineen osapuolen Tuotteisiin tekemät korjaukset, lisäykset tai muutokset; 11.3.4 rikkomus on aiheutunut suoraan tai epäsuorasti osista, materiaaleista tai välineistä, jotka on sisällytetty osaksi Tuotetta, mutta jotka eivät ole Myyjän valmistamia ja joiden osalta Ostaja on oikeutettu vain siihen valmistajan Myyjälle antaman takuun etuuteen, joka on siirrettävissä Ostajalle (Ostajan kustannuksella); 11.3.5 Ostaja hyödyntää tai jälleenmyy Tuotteita reklamaation tekemisen jälkeen tai ei noudata Myyjän kohtuullisia ohjeita Tuotteen myynnin keskeytykseen tai takaisinvetoon liittyen; tai 11.3.6 rikkomus on aiheutunut suoraan tai epäsuorasti sellaisesta Tuotteiden ympäristöstä, käytöstä, säilytyksestä tai käsittelystä, joka on ollut Myyjän toimittamissa Tuote-erittelyissä tai ohjeissa esitetyn vastainen, tai jos rikkomus on aiheutunut mistä tahansa Myyjän nimenomaisesti kirjallisella ilmoituksella poissulkemasta tekijästä, mukaan lukien huolimattomuus, käsittelyvika, käyttövirhe, ilkivalta tai ennalta arvaamaton tapahtuma.  

Ehtoja 11.4 ja 11.5 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

11.4 Ehdoissa 11.2 ja 11.3 määrätyn asettamissa rajoissa, jos Myyjälle palautetut Tuotteet tai niiden osat eivät ole Myyjän kohtuudenmukaisen mielipiteen perusteella yhdenmukaisia ehdossa 11.1 mainitun takuun tai jonkun muun takuun, laatuvaatimuksen tai laissa oletetun ehdon kanssa, Myyjä luopuu kaikesta vastuusta kokonaisuudessaan oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai korvaamalla Tuotteet kokonaisuudessaan tai osittain tai palauttamalla viallisista Tuotteista maksetun hinnan. Kaikki edellä mainitulla tavalla korvatut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta.

11.5 Lain ja ehtojen 12.4 ja 12.5 sallimissa rajoissa, ehdossa 11.4 mainittu on Myyjän ainoa vastuu Tuotteiden laadusta johtuvien tai Tuotteiden laatuun liittyvien vaateiden vastaamiseen liittyen.

Ehtoa 11.6 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja.

11.6 Kohdassa 11.1 esitettyä takuuta ja kaikkia muita takuita, laatuvaatimuksia ja Sopimukseen sovellettavia ehtoja sovelletaan niiden lakisääteisten oikeuksien lisäksi, joita Ostajalla on viallisiin tai kuvauksesta poikkeaviin Tuotteisiin liittyen.

11.7 Ostajan tulee noudattaa kaikkia Myyjän kohtuullisia ohjeita liittyen mihin tahansa Tuotteita koskevaan myynnin keskeytykseen tai takaisinvetoon tai liittyen mihin tahansa korjaustoimenpiteeseen, jonka Myyjä järjestää tai joka järjestetään Myyjän puolesta Tuotteisiin liittyen sen jälkeen kun Tuotteet on toimitettu Ostajalle.

12. Vastuunrajoitus Ostajan ollessa yritysasiakas

Ehtoa 12 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas

12.1 Tässä ehdossa numero 12: ”Vaade” tarkoittaa Ostajalle tehtävästä Tuotteiden toimituksesta johtuvaa tai Tuotteiden toimituksen yhteydessä syntyvää vaadetta tai vaadetta, joka johtuu Myyjän näiden Ehtojen tai minkä tahansa velvoitteen rikkomisesta, tai joka johtuu mistä tahansa Ostajan suorittamasta Tuotteiden käyttämisestä tai jälleenmyynnistä (tai tuotteesta, johon Tuotteet on sisällytetty), tai joka johtuu mistä tahansa väitteestä, lausunnosta, teosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien näihin Ehtoihin tai Sopimukseen liittyvä laiminlyönti tai näiden Ehtojen tai Sopimuksen yhteydessä syntyvä laiminlyönti.

12.2 Ehdon 12.5 asettamissa rajoissa, Myyjän kokonaisvastuu (mukaan lukien vastuu kaikkien sen työntekijöiden, edustajien, alihankkijoiden tai muiden sen Konsernin jäsenten teoista tai laiminlyönneistä) Ostajalle kaikista Vaateista riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien lakisääteisen velvollisuuden laiminlyönti tai rikkomus), harhaanjohtamiseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun, on rajoitettu seuraavalla tavalla:   

12.2.1 Myyjän kokonaisvastuu yksittäisestä Tuotteesta rajoittuu hintaan, jonka Ostaja on Tuotteesta maksanut; ja

12.2.2 Myyjän kokonaisvastuu Ostajaa kohtaan kaikista esitetyistä vaateista minä tahansa kalenterivuonna rajoittuu siihen kokonaissummaan, jonka Ostaja on maksanut Myyjälle kyseisenä kalenterivuonna.

12.3 Ehdon 12.5 asettamissa rajoissa, Myyjä ei ole Ostajalle tai millekään muulle osapuolelle vastuussa (a) epäsuorista tappioista, (b) taloudellisesta menetyksestä, (c) tuottojen tai odotettujen tuottojen menetyksestä, (d) odotettujen säästöjen menetyksestä, (e) liiketoiminnan tai tulevan liiketoiminnan menetyksestä, (f) maineseen tai goodwill-arvoon kohdistuneesta vahingosta tai (g) mistään millä tahansa tavalla aiheutuneesta välillisestä menetyksestä, korvauksesta tai vahingosta, joka syntyy Myyjän Tuotteiden toimituksen tai niihin liittyvien palvelujen yhteydessä riippumatta siitä, onko näissä tapauksissa kyse suorasta vai epäsuorasta vai välillisestä vahingosta ja ovatko tappiot kohdistuneet Ostajaan vai johonkin toiseen osapuoleen.

12.4 Ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti muuta todettu, kaikki oletetut takuut ja ehdot (lukuun ottamatta ehtoa, että Myyjällä on Tuotteiden omistusoikeus, tai että Myyjällä on omistusoikeus Tuotteiden siirtyessä Ostajalle, ja että Tuotteisiin ei kohdistu kustannuksia tai rasitteita, jotka eivät olisi Ostajan tiedossa ennen Sopimuksen tekoa, ja että sama pätee siihen hetkeen asti, kun Tuotteet siirtyvät Ostajalle) on poissuljettu Sopimuksesta lain sallimissa enimmäisrajoissa ja, kohdassa 12.5 esitetyn asettamissa rajoissa, Myyjä ei vastaa Ostajalle mistään tappiosta, joka syntyy olettujen takuiden tai ehtojen rikkomuksesta tai minkä tahansa lain perusteella Myyjälle syntyvän velvoitteen rikkomuksesta.

12.5 Mikään näissä Ehdoissa mainittu ei rajoita Myyjän vastuuta sen laiminlyönnistä johtuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta tai soveltuvan pakottavan lain mukaista Myyjän vastuuta viallisista tuotteista tai soveltuvan pakottavan lain mukaisista vastuuta turvallisuusmääräyksistä tai vastuuta tahallisesta harhaanjohtamisesta tai mitään muuta vastuuta siinä määrin kuin sitä ei ole laissa poissuljettu tai rajoitettu.

12.6 Jos Ostaja saa tietoonsa, että mikä tahansa kolmas osapuoli on esittänyt tai todennäköisesti aikoo esittää vaateen Ostajaa kohtaan Tuotteisiin liittyen (mukaan lukien vaateet koskien Tuotteissa olevia vikoja tai Tuotteiden loukkaamia oikeuksia), Ostajan tulee: 12.6.1 ilmoittaa Myyjälle viipymättä tällaisesta vaateesta tai olosuhteesta; 12.6.2 auttaa Myyjää viipymättä tai ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin, joita Myyjä voi pyytää välttääkseen, kiistääkseen, sovitellakseen tai vastustaakseen tällaista vaadetta tai olosuhdetta tai valittaakseen siitä tai tehdäkseen sitä koskevan sovitteluratkaisun (Ostajan tulee muun muassa sallia Myyjän ottaa kaikki vaateeseen liittyvät menettelyt tai neuvottelut täysin omaan hallintaansa); ja 12.6.3 pidättäytyä sopimasta asiaa tai tekemästä sovitteluratkaisua sekä pidättäytyä tekemästä myönnytyksiä tai sopimasta mistään asiasta riitaisuuteen liittyen ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.7 Ostaja ymmärtää, että näissä Ehdoissa määrätyt vastuunrajoitukset ovat kohtuudenmukaisia ja että ne vastaavat osapuolten kaupallisia aikeita Myyjän Sopimuksen mukaiseen odotettuun liikevoittoon perustuen sekä muita sopimuksia ja Ostajan kykyä suojata itseään vakuutusten kautta. Myyjä voi olla halukas muuttamaan vastuunrajoituksia tiettyjen Tuotteiden osalta Ostajan niin pyytäessä edellyttäen, että Ostaja maksaa lisäkustannukset Myyjän sille ilmoittamalla tavalla.

13. Vastuunrajoitus Ostajan ollessa kuluttaja

Ehtoa 13 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja.

13.1 Jos Myyjä ei noudata näitä ehtoja, Myyjä on vastuussa menetyksistä ja vahingoista kuluttajansuojalaissa määrätyllä tavalla.  

13.2 Myyjä toimittaa Tuotteet Ostajalle yksityiseen kotikäyttöön. Ostaja ymmärtää, että Tuotetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai yritys- tai jälleenmyyntitarkoituksiin, eikä Myyjä ole Ostajalle vastuussa menetetyistä voitoista, liiketoiminnan menetyksestä tai keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuden menetyksestä.

13.3 Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita Myyjän vastuuta Ostajalle Myyjän laiminlyönnistä johtuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta tai Myyjän soveltuvan pakottavan lain mukaista vastuuta viallisista tuotteista tai soveltuvan pakottavan lain mukaisista vastuuta turvallisuusmääräyksistä tai vastuuta tahallisesta harhaanjohtamisesta tai mitään muuta vastuuta siinä määrin kuin sitä ei ole laissa poissuljettu tai rajoitettu.

14. Myyjästä riippumattomat ulkopuoliset syyt

14.1 Rajoittamatta muita näiden Ehtojen määräyksiä, Myyjä ei vastaa Sopimuksen ehtojen rikkomuksesta, joka johtuu sen Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamisen viiveellisyydestä tai suorittamatta jättämisestä, jos kyseinen viiveellisyys tai suorittamatta jättäminen johtuu tekijästä tai olosuhteesta, johon Myyjällä ei ole kohtuullista vaikutusmahdollisuutta ja joihin kuuluvat, mukaan lukien mutta rajoittamatta ehdon yleisluontoisuutta, sota tai muu sotilastoimi, terrorismi, mellakka, kapina, sabotaasi, ilkivalta, onnettomuus, laitteiston tai koneiden rikkoontuminen tai vahingoittuminen, tulipalo, tulva, luonnonesteet, lakko, työsulku tai muut työkiistat, materiaalien puute Sopimuksen tekohetkellä vallitsevaan markkinahintaan, lainsäädännöllinen tai hallinnollinen puuttuminen (mukaan lukien esimerkiksi Sanktiot, kauppasulut ja Vientivalvonnat), tai jos se johtuu jostain Ostajan tai sen edustajien tekemättä jättämisestä, laiminlyönnistä tai viivästyksestä.

14.2 Myyjä pidättää oikeuden siirtää toimituspäivä myöhempään ajankohtaan tai päättää Sopimus tai pienentää Ostajan tilaamien Tuotteiden määrää (ilman vastuuta Ostajaa kohtaan), jos Myyjä estyy suorittamasta (tai jos suorittaminen viivästyy) liiketoimintaansa ehdossa 14.1 mainitun tapahtuman johdosta edellyttäen, että kyseisen tapahtuman jatkuessa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan kummalla tahansa osapuolella on oikeus päättää Sopimus toimittamalla kirjallinen ilmoitus toiselle osapuolelle ilman että kummallekaan osapuolelle syntyy vastuuta toista osapuolta kohtaan.

15. Sopimuksen päättäminen Ostajan ollessa yritysasiakas

Ehtoa 15 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

15.1 Ilman vaikutusta muihin oikeuksiin ja oikeuskeinoihin, Myyjä voi päättää Sopimuksen välittömästi, jos: 15.1.1 Ostaja rikkoo minkä tahansa Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mitä tahansa ehtoa; 15.1.2 Ostaja toteuttaa akordin tai vapaaehtoisen järjestelyn velkojiensa kanssa, tai jos Ostaja tai joku muu Ostajan puolesta ottaa Ostajaa koskien jonkun askeleen tai tekee jonkun hakemuksen, määräyksen, nimityksen tai ryhtyy johonkin menettelyyn (mukaan lukien hakemuksen tekeminen tai ilmoituksen jättäminen) koskien Ostajaan liittyvää ulosmittausta, ulosottoa, toiminnan lopettamista tai lakkauttamista tai pesänselvittäjän nimittämistä, tai jos Ostaja (Ostajan ollessa yksilö tai yritys) asetetaan konkurssiin tai (Ostajan ollessa yhtiö) selvitystilaan (muusta syystä kuin maksukykyiseen sulatutumiseen tai uudelleenjärjestelyyn liittyen); 15.1.3 Ostajan mihin tahansa omaisuuteen tai varoihin kohdistuva rasite astuu voimaan tai selvittäjä (hallinnollinen tai muu selvittäjä) nimitetään; tai Ostaja lakkauttaa tai uhkaa lakkauttaa liiketoimintansa; tai 15.1.4 Myyjä kohtuullisen arvionsa perusteella ymmärtää, että mikä tahansa yllä kohdissa 15.1.2 tai 15.1.3 kuvattu tapahtuma on todennäköisesti tapahtumassa Ostajaan littyen ja ilmoittaa siitä Ostajalle asianmukaisesti.

15.2 Jos Myyjä päättää Sopimuksen ehtojen 7.6 tai 15.1 mukaisella tavalla, rajoittamatta muita Myyjän oikeuksia tai oikeuskeinoja: 15.2.1 Myyjällä on oikeus päättää mikä tahansa muu sopimus tai keskeyttää muut toimitukset, jotka on tehty Sopimuksen tai muiden sopimusten nojalla; 15.2.2 jos Tuotteet on toimitettu, mutta niitä ei ole maksettu, Ostajan omistusoikeus päättyy, ja Myyjä voi luopua Tuotteista tai käyttää niitä haluamallaan tavalla ehdossa 7.4 määrätyn asettamissa rajoissa; ja 15.2.3 Hinta erääntyy välittömästi maksettavaksi riippumatta aiemmista sopimuksista tai järjestelyistä, joissa on toisin sovittu.

15.3 Jos Sopimus jostain syystä päättyy, sillä ei ole vaikutusta niihin kohtiin, joiden voimassaolon on tarkoitus jatkua Sopimuksen lakkaamisen jälkeen, mukaan lukien ehdot 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21.

16. Vahingonkorvaus Ostajan ollessa yritysasiakas

Ehtoa 16 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas.

16.1 Rajoittamatta Myyjän muita oikeuksia ja oikeuskeinoja, Ostajan on vaadittaessa korvattava Myyjälle, Myyjän Konsernille ja sen työntekijöille ja edustajille kokonaismääräisenä kaikki Tappiot, jotka ovat aiheutuneet jostain seuraavista syistä: 16.1.1 Ostajan tekemän tilauksen peruuttaminen, muuttaminen tai keskeyttäminen ehdon 3.4 mukaisesti; 16.1.2 mikä tahansa kolmannen osapuolen esittämä vaade liittyen Tuotteiden aiheuttamiin Tappioihin, vaurioihin tai vahinkoihin, jos Tuotteisiin on toimituksen jälkeen kohdistunut jotain muuta kuin Tuotteiden sallittua käyttöä (käyttötarkoitus, johon Tuotteet yleensä toimitetaan) tai jos joku muu kuin Myyjä on korjannut tai muokannut niitä; 16.1.3 kaikki Sopimuksen päättämiset ehtojen 7.6 ja 15.1 mukaisesti; ja kaikki ehdon 18 rikkomukset.

17. Immateriaalioikeudet

17.1 Ellei näissä Ehdoissa toisin ole määrätty, Myyjä/Myyjän lisenssinantajat omistavat kaikki Immateriaalioikeudet Tuotteisiin, Tuotekuvastoon ja kaikkiin aineistoihin, joihin Ostajalla on pääsy tai jotka Ostajalle kulloinkin tuotetaan (mukaan lukien dokumentaatio, tekniset piirustukset ja CAD-tiedostot) (”Aineistot”).

17.2 Ostajalle ei myönnetä oikeuksia tai lisenssiä Tuotteisiin, lukuun ottamatta oikeutta myydä tai jälleenmyydä Tuotteita Ostajan tavanomaisen yritystoiminnan yhteydessä ja Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

17.3 Myyjä myöntää Ostajalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan lisenssin ilman oikeutta alilisensointiin, jonka lisenssin kautta Ostajalla on pääsy Tuotekuvastoon ja Aineistoihin ja jonka kautta Ostaja voi katsoa ja ladata (paitsi jos kielletty) ja tulostaa Tuotekuvaston tai Aineistoja Ostajan henkilökohtaisiin tarkoituksiin.  

17.4 Ostaja ei saa käyttää, kopioida, mukauttaa, lähettää, jakaa, muokata, julkistaa, takaisinmallintaa, lisensoida, myydä, siirtää, esittää julkisesti tai radioida Tuotekuvastoa tai Aineistoja tai luoda niistä johdannaisia töitä, ilmaista niitä julkisesti tai muuten hyödyntää Tuotekuvastoa tai Aineistoja muutoin kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainitulla tavalla tai muussa tapauksessa ilman Myyjän etukäteen antamaa suostumusta.

18. Vientivalvonta ja Sanktiot

18.1 Ostaja vakuuttaa, että Ostaja tai mikään sen Konsernin jäsenistä tai kukaan sen Konsernin johtokunnan jäsenistä, toimihenkilöistä tai työntekijöistä ei: 18.1.1 ole Rajoitettu Osapuoli, joka on osallisena tai on ollut osallisena transaktiossa tai toiminnassa, joka voisi johtaa siihen, että siitä tulisi Rajoitettu Osapuoli; 18.1.2 ole tai ole ollut, suoraan tai epäsuorasti, osallisena Rajoitetun Osapuolen puolesta tai Rajoitetun Osapuolen hyväksi toteutettavassa kaupankäynnissä, liiketoiminnassa tai muussa toiminnassa; 18.1.3 ole rikkonut tai riko Vientivalvontaan tai Sanktioihin sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksia tai kodifikaatioita.

18.2 Ostaja ymmärtää, että osa Tuotteista tai niiden osista tai teknologiasta voi olla Vientivalvonnan tai Sanktioiden kohteena.  Ostajan tulee: 18.2.1 noudattaa Vientivalvontaa ja Sanktioita, jotka soveltuvat sekä Myyjään että Ostajaan; 18.2.2 pidättäytyä viemästä, jälleenviemästä tai siirtämästä Tuotteita Rajoitetulle Osapuolelle tai käymästä kauppaa, suoraan tai epäsuorasti, Rajoitetun Osapuolen tai kenenkään Sanktioiden kohteena olevassa maassa olevan henkilön tai minkään Sanktioiden kohteena olevaan maahan rekisteröidyn tahon kanssa; 18.2.3 hankkia omalla kustannuksellaan kaikki luvat, ilmoitukset tai valtuutukset, joita Tuotteiden, niiden osien tai teknologioiden myynti, vienti, jälleenvienti, siirto tai maahantuonti edellyttää; 18.2.4 varmistaa, että Tuotteiden loppukäyttäjä ei riko Vientivalvontaa tai Sanktioita, mukaan lukien joukkotuhoaseiden ja sotilaallisen loppukäytön valvonta.

19. Jos Ostaja on kuluttaja

Ehtoa 19 sovelletaan vain, jos Ostaja on kuluttaja.

19.1 Jos Ostaja on kuluttaja, Ostaja voi ostaa Tuotteita Myyjän Verkkosivustolta vain jos Ostaja on vähintään 18-vuotias.

19.2 Kuluttajana Ostajalla on lakisääteisiä oikeuksia suhteessa Tuotteisiin, jotka ovat viallisia tai jotka eivät vastaa kuvausta. Mikään näissä Ehdoissa mainittu ei rajoita näitä lakisääteisiä oikeuksia.

19.3 Tämä Sopimus tehdään Ostajan ja Myyjän välillä. Muilla henkilöillä ei ole oikeutta täytäntöönpanna mitään Sopimuksen ehtoja.

19.4 Tähän Sopimukseen ja kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tai tästä Sopimuksesta johtuviin vaateisiin tai riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakeja. Ostaja voi myös milloin tahansa saattaa asiansa esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi tekemällä asiasta valitus kuluttajariitalautakunnan kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

20. Jos Ostaja on yritysasiakas

Ehtoa 20 sovelletaan vain, jos Ostaja on yritysasiakas

20.1 Jos Ostaja ei ole kuluttaja, Ostaja vahvistaa, että hänellä on valtuutus sitoa mikä tahansa yritys, jonka puolesta hän käyttää Myyjän Verkkosivustoa, ostamaan Tuotteita.

20.2 Sopimus sisältää koko osapuolten välisen sopimuksen ja korvaa kaikki aiemmat sopimukset, yhteisymmärrykset tai järjestelyt (sekä suulliset että kirjalliset) Tuotteita koskien (huomioiden kuitenkin, että kumpikaan osapuoli ei pyri rajoittamaan vastuutaan koskien sopimusta edeltävää tahallista harhaanjohtamista, johon toisen osapuolen voidaan osoittaa luottaneen). Ostaja ymmärtää, että se tekee Sopimuksen perustumatta mihinkään Myyjän antamaan tai Myyjän puolesta annettuun sitoumukseen, takuuseen tai vakuutukseen, lukuun ottamatta niitä, jotka näissä Ehdoissa on nimenomaisesti mainittu, edellyttäen että mikään näissä Ehdoissa ei rajoita tai poissulje Myyjän vastuuta petoksesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta.

20.3 Lukuun ottamatta Myyjän Konsernin tai edustajien hyväksi tulevia ja nimenomaisesti mainittuja oikeuksia, vahingonkorvauksia tai takuita, jotka kaikki kertyvät suoraan mainitun osapuolen hyväksi, Sopimusosapuolten tarkoituksena on, että mikään Sopimuksen ehto ei ole sovellettavissa henkilöihin, jotka eivät ole Sopimuksen osapuolia.  Kenelläkään henkilöllä ei ole mitään oikeuksia liittyen Sopimuksen jatkamiseen, oikeuksista luopumiseen ja/tai muutoksiin, mukaan lukien rajoittamatta oikeus hyväksyä Sopimuksen jatkaminen, oikeuksista luopuminen ja/tai muutos.

20.4 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riitaisuudet, mutta Myyjällä säilyy oikeus käynnistää oikeudellinen menettely Ostajaa kohtaan missä tahansa muussa tuomioistuimessa.

21. Muita tärkeitä ehtoja

21.1 Myyjä voi suorittaa Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai käyttää Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan itse tai alihankkijoidensa tai edustajiensa tai Konserninsa jäsenten kautta, mutta sillä ei ole vaikutusta näiden ehtojen mukaisiin Ostajan oikeuksiin tai Myyjän velvoitteisiin. Kaikki Myyjän alihankkijoiden tai edustajien tai Konsernin jäsenten teot tai laiminlyönnit ovat Myyjän tekoja tai laiminlöyntejä, ja niitä koskevat näissä Ehdoissa määrätyt vastuuta koskevat poissulkemiset tai rajoitukset. Ostaja ei saa siirtää tai teettää alihankinnan kautta mitään sen Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteitaan ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja Ostajalla säilyy joka tapauksessa vastuu kaikkien siirronsaajien tai alihankkijoiden Sopimuksen mukaisesta toiminnasta.

21.2 Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoitettuna toiselle osapuolelle, Myyjän tapauksessa osoitteeseen Riihitontuntie 2 Espoo, 02200 FINLAND. Tel: +358 9 2522 1550 - Fax:+358 9 2522 1540, tai sähköpostiosoitteeseen sales@essentracomponents.fi, ja Ostajan tapauksessa sen rekisteröityyn osoitteeseen tai muihin osoitteisiin, jotka on asiaankuuluvaan aikaan ilmoitettu Myyjälle. Jos Ostaja on yritysasiakas, henkilökohtaisesti toimitetut ilmoitukset astuvat voimaan välittömästi; postitse toimitetut ilmoitukset kaksi Arkipäivää postittamisesta; faksina lähetetyt ilmoitukset lähettäjän saatua vastaanottotodistus tai (jos ei saatavilla) faksin vastaanottamisen hetkellä; sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset sähköpostin lähettämishetkellä (paitsi jos lähettävä osapuoli saa poissaoloviestin).  

21.3 Jos Myyjä ei vaadi, että Ostaja suorittaa Ostajan näiden Ehtojen mukaisia velvoitteita, tai jos Myyjä ei käytä Myyjän oikeuksia Ostajaa kohtaan tai jos Myyjä tekee näin viiveellisesti, se ei tarkoita, että Myyjä on luopunut oikeuksistaan Ostajaa kohtaa ja että Ostajan ei tarvitse noudattaa näitä velvoitteita. Jos Myyjä luopuu oikeuksistaan Ostajan laiminlyöntiä kohtaan, Myyjä ilmoittaa siitä ainoastaan kirjallisesti, ja se ei tarkoita, että Myyjä luopuisi automaattisesta oikeuksistaan Ostajan myöhempiä laiminlyöntejä kohtaan.

21.4 Jokainen näiden Ehtojen kappale toimii omana kokonaisuutenaan. Jos jokin tuomioistuin tai asianmukainen viranomainen toteaa jonkun kappaleista lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut kappaleet pysyvät voimassa.

21.5 Myyjä ei tallenna sopimuskappaletta Myyjän ja Ostajan välillä tehdystä Sopimuksesta.