Meniu Caută

Essentra Components Condiţii de comercializare cu limitări

 1. Generalităţi
 2. Interpretarea
 3. Oferte şi Comenzi
 4. Descrieri, mostre şi literatură
 5. Specificaţii
 6. Sculele
 7. Preţul 
 8. Plata
 9. Livrarea
 10. Riscul şi proprietatea produselor
 11. Calitatea
 12. Limitarea Răspunderii
 13. Rezilierea
 14. Despăgubiri
 15. Condiţii de Export
 16. Diverse
 17. Servicii de livrare internațională indisponibile

ATRAGEM ATENŢIA CUMPĂRĂTORULUI ASUPRA CONDIŢIILOR 5, 11 ŞI 12

1. Generalităţi

1.1 Termenii şi condiţiile de mai jos (cu amendamentele periodice ale Vânzătorului aduse la cunoştinţa Cumpărătorului în scris, sau prin notificarea pe pagina de Internet a Vânzătorului), ( “Condiţiile”) vor face parte din fiecare contract dintre Vânzător şi Cumpărător pentru vânzarea şi achiziţionarea de produse şi scule (un “Contract”) şi se vor aplica la orice relaţii comerciale dintre Vânzător şi Cumpărător, prin excluderea oricăror alte condiţii (inclusiv cele pe care Cumpărătorul intenţionează se le aplice prin vreun bon de comandă, confirmare de comandă, confirmare de livrare, Specificaţii sau orice alt document similar sau prin confirmarea documentelor emise de Vânzător sau în orice alt mod).

1.2 Nicio adăugire sau modificare a oricărei prevederi a acestor Condiţii şi nicio reprezentare, sfat sau recomandare legată de Produse oferită de un reprezentant al Vânzătorului nu va fi obligatorie pentru părţi, decât dacă este făcută în scris şi semnată de un reprezentant autorizat al fiecărei dintre părţi, cu intenţia clar exprimată de a modifica sau suplimenta aceste condiţii.

2. Interpretarea

 2.1 În aceste Condiţii: “Cumpărător” înseamnă persoana care achiziţionează Produsul de la Vânzător; “Sculele Cumpărătorului” înseamnă orice matriţă, calibru de formă, şablon, sculă sau alt echipament care este proprietate a Cumpărătorului şi/sau care a fost realizat, achiziţionat sau recepţionat de Vânzător de la, sau la indicaţiile Cumpărătorului; “Produse la Comandă” înseamnă orice bunuri, altele decât Produsele Standard, livrate sau care urmează a fi livrate de Vânzător; “Grup” înseamnă orice filială a oricărei companii a Vânzătorului şi oricare filială a unei astfel de companii; în orice caz, din când în când (termenii ‘filială’ şi ‘companie’ vor avea semnificaţiile definite de secţiunile 736 şi 736A ale Legii Companiilor 1985); “Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drept de proprietate intelectuală, inclusiv orice patent (inclusiv certificatele de protecţie suplimentară) model utilitar, drepturi de invenţie, copyright, drepturi de natura copyright-ului, drepturi asupra bazelor de date, drepturi morale, drepturi de proiectare, proiecte înregistrate şi neînregistrate, denumiri comerciale şi marcă comercială, know-how şi informaţii confidenţiale (indiferent dacă toate sau doar unele dintre acestea sunt înregistrate, inclusiv toate aplicaţiile şi drepturile de aplicare ale acestora) şi orice alte aspecte similare cu cele de mai sus în orice loc de pe glob; “Pierderi” îndeamnă toate pierderile, pretenţiile, responsabilităţile, costurile, taxele, cheltuielile şi pagubele de orice fel, indiferent dacă au fost sau nu previzibile sau evitabile în mod rezonabil; “Acceptarea Comenzii” înseamnă acceptul în scris al unei comenzi emise de un semnatar autorizat al Vânzătorului în conformitate cu condiţia 3.2; “Produse” înseamnă orice Produse Standard şi/sau orice Produs la Comandă sau oricare parte a acestora; “Mostră” înseamnă, în legătură cu o vânzare pe bază de mostră, mostra furnizată de Vânzător, supusă oricăror toleranţe sau alte variaţii reflectate în orice specificaţii sau note de instrucţiuni furnizate de Vânzător în legătură cu mostra, pe care un semnatar autorizat al Vânzătorului le confirmă ca fiind aplicabile Contractului în Acceptarea Comenzii; “Vânzător” înseamnă Essentra Components (Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/83/08.01.2014) cu sediul înregistrat la Str. Polona nr. 68-72, etaj 2 biroul nr. 5, 010505 București, România şi succesorii şi împuterniciţii acesteia; "Catalogul Vânzătorului” înseamnă catalogul de produse al Vânzătorului, în forma publicată de Vânzător din când în când, inclusiv orice catalog de pe pagina de Internet a Vânzătorului; “Sculele Vânzătorului” înseamnă orice matriţe, calibre de formare, şabloane, scule sau alte echipamente altele decât Sculele Cumpărătorului utilizate sau care urmează a fi utilizate pentru realizarea Produselor la Comandă; “Pagina de Internet a Vânzătorului” înseamnă www.essentracomponents.ro sau orice pagină ulterioară; “Specificaţii” înseamnă: 2.1.1 în privinţa Produselor Standard, specificaţiile pentru Produsul Standard relevant, aşa cum au fost stabilite în ultima publicare a Catalogului Vânzătorului la momentul comandării unui astfel de Produs Standard; 2.1.2 în privinţa Produselor la Comandă, specificaţiile pentru Produsul la Comandă, pe care un semnatar autorizat al Vânzătorului le-a confirmat ca fiind specificaţii finale pentru un astfel de Produs la Comandă; şi 2.1.3 în absenţa unor astfel de specificaţii, specificaţiile pe care Vânzătorul, acţionând rezonabil, le determină a fi adecvate din când în când; “Produse Standard” înseamnă orice bunuri ce sunt oferite spre vânzare pe bază de număr de produs în Catalogul Vânzătorului; şi “Scule” înseamnă Sculele Vânzătorului şi Sculele Cumpărătorului.

2.2 În aceste condiţii: titlurile sunt doar cu scop utilitar şi nu vor afecta interpretarea acestora; referirile la o "persoană" includ orice persoană, companie, corporaţie, firmă, parteneriat, asociere, organizaţie, instituţie, trust sau agenţie, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică; cuvintele la singular vor include pluralul şi viceversa, în funcţie de ce permite sau necesită contextul; orice referinţă la orice tip de statut sau prevedere statutară va fi considerată, dacă contextul nu impune altfel, o referinţă la acel statut sau acea prevedere statutară amendată, consolidată, modificată, extinsă, reactivată sau înlocuită din când în când; şi cuvântul “inclusiv” va însemna, dacă contextul nu impune altceva, “inclusiv fără limitare”.

3. Oferte şi Comenzi

3.1 Ofertele sunt valabile timp de 30 de zile de la data emiterii, dacă Vânzătorul nu a specificat diferit, însă nu sunt obligatorii până când Vânzătorul nu a acceptat o comandă în conformitate cu condiţiile.

3.2 Fiecare comandă pentru Produse efectuată de Cumpărător de la Vânzător va fi considerată o ofertă a Cumpărătorului pentru achiziţionarea Produselor specificate în comandă, în termenii şi condiţiile stabilite prin aceste Condiţii. O comandă nu este obligatorie pentru Vânzător până nu este acceptată de acesta prin emiterea unei Acceptări de Comandă sau (dacă este anterior) de Vânzător la începerea fabricării Produselor sau a oricăror Scule sau mostre, alocând Produsele comenzii Cumpărătorului sau expedierea Produselor către Cumpărător.

3.3 Odată acceptată, o comandă poate fi anulată, modificată sau suspendată de Cumpărător doar cu acordul prealabil în scris al Vânzătorului.

3.4 Cantitatea şi tipul de produse comandate va fi conformă cu cea din formularul de comandă sau, dacă diferă, de pe Acceptarea Comenzii.

4. Descrieri, mostre şi literatură

4.1 Toate schiţele, specificaţiile şi reclamele publicate de Vânzător şi orice descrieri, detalii sau ilustraţii conţinute de orice Catalog al Vânzătorului sunt emise sau publicate doar cu scopul de a crea o imagine aproximativă a produselor descrise în acestea şi Cumpărătorul nu trebuie să se bazeze pe ele şi nu vor forma parte a Contractului decât dacă s-a specificat altfel în mod expres, în aceste condiţii.

4.2 Orice greşeală tipografică, de editare sau de altă natură din Catalogul Vânzătorului, din ofertă, listă de preţuri, acceptare de ofertă, Acceptare de Comandă, etichetă, ambalaj, factură sau alt document sau informaţie emisă de Vânzător poate fi corectată de Vânzător, fără a-l afecta pe Cumpărător, în orice moment, prin corectare publică sau prin publicarea corecturii pe pagina de Internet a Vânzătorului sau prin notificarea în scris a Cumpărătorului; această modificare va deveni din acel moment obligatorie pentru Cumpărător.

4.3 Exceptând situaţiile în care legea prevede altfel, Contractul nu va fi: (a) o vânzare pe bază de mostră (chiar dacă s-au furnizat mostre) decât dacă Vânzătorul stipulează expres în Acceptarea de Comandă faptul că Contractul va fi o vânzare pe bază de mostră; sau (b) o vânzare pe bază de descriere, chiar dacă s-a furnizat o descriere.

5. Specificaţii

5.1 Cumpărătorul va efectua teste adecvate pentru a se asigura că acolo unde Produsul îndeplineşte Specificaţiile sau, după caz, este conform cu Mostra, acesta este de o calitate satisfăcătoare în toate privinţele materiale şi este adecvat pentru toate scopurile Cumpărătorului. În baza condiţiilor, Cumpărătorul recunoaşte că, indiferent de eventualele indicaţii oferite de Vânzător, nu se bazează pe capacităţile şi judecata Vânzătorului pentru a determina dacă Produsele vor fi adecvate pentru toate scopurile sale.

5.2 Dacă Cumpărătorul doreşte să se bazeze pe capacităţile şi judecata Vânzătorului pentru a determina dacă un produs la Comandă este adecvat pentru un anumit scop, atunci, înainte de a face o comandă, Cumpărătorul trebuie să indice în scris şi în mod expres Vânzătorului scopul specific şi faptul că doreşte să se bazeze pe confirmarea Vânzătorului în loc să efectueze propriile teste. Vânzătorul va indica Cumpărătorului eventualele costuri suplimentare, dacă se oferă o asemenea confirmare. Cumpărătorul va avea dreptul să considere că Produsul la Comandă este adecvat pentru un anume scop, dacă Cumpărătorul a furnizat toate informaţiile de care Vânzătorul ar avea nevoie pentru a efectua testele necesare şi dacă un semnatar autorizat al Vânzătorului a confirmat expres în Acceptarea de Comandă că Produsul la Comandă poate îndeplini acel scop.

5.3 Vânzătorul va avea dreptul să modifice orice Specificaţii ce nu afectează material calitatea sau performanţele Produselor sau, în urma notificării Cumpărătorului şi pe cheltuiala Cumpărătorului, orice modificări materiale pe care Vânzătorul le consideră necesare la Produsele la Comandă pentru conformitatea cu orice cerinţe statutare privind siguranţa aplicabile ale Comunităţii Europene sau de altă natură. Vânzătorul nu va fi responsabil să se asigure că Produsele sunt conforme cu cerinţe statutare de siguranţă sau de altă natură aplicabile ale Comunităţii Europene, dacă Specificaţiile pentru astfel de Produse au fost furnizate, dezvoltate sau modificate ca urmare a unei cereri din partea Cumpărătorului.

5.4 În privinţa oricăror Specificaţii furnizate Vânzătorului de către sau în numele Cumpărătorului sau oricăror modificări ale Specificaţiilor realizate la solicitarea Cumpărătorului şi oricăror Scule derivate din aceste Specificaţii sau furnizate de către, sau în numele Cumpărătorului, Cumpărătorul garantează, certifică şi se obligă că aceste Specificaţii şi/sau Scule: 5.4.1 reflectă complet şi cu acurateţe cerinţele Cumpărătorului pentru Produsele de realizat pe baza Specificaţiilor, sau utilizând astfel de Scule; 5.4.2 sunt complete şi adecvate pentru scopul ca Vânzătorul să producă şi/sau să furnizeze (dacă s-a convenit) Produse conforme cu astfel de Specificaţii şi va rezulta în Produse adecvate scopului Cumpărătorului; 5.4.3 nu vor încălca niciun Drept de Proprietate Intelectuală ale terţilor şi Vânzătorul, Grupul acestuia şi agenţii au dreptul de a utiliza Drepturile de proprietate Intelectuală incluse în astfel de Specificaţii sau Scule sau în orice produs sau proces descris în Specificaţii, cu scopul de a fabrica Produsele; şi 5.4.4 va respecta toate legile şi regulamentele aplicabile.

5.5 Exceptând situaţiile în care s-a prevăzut altfel prin Contract sau s-a convenit în scris între Vânzător şi Cumpărător, Vânzătorul va deţine toate Drepturile de Proprietate Intelectuală create de Vânzător, Grupul sau agenţii săi în timpul realizării Contractului sau altfel în legătură cu fabricarea Produselor sau Sculelor.

6. Sculele

6.1 Dacă Vânzătorul este de acord să furnizeze Produse la Comandă şi trimite o notificare Cumpărătorului că are nevoie de Sculele Cumpărătorului pentru aceasta, atunci Cumpărătorul va furniza Sculele Cumpărătorului capabile de a produce Produsele la Comandă sau, dacă s-a convenit de către părţi, Vânzătorul va fabrica Sculele Cumpărătorului sau le va obţine în numele Cumpărătorului la preţul convenit între părţi şi cu condiţia să fi primit plata în conformitate cu clauza 6.2.

6.2 Ca urmare a acceptării comenzii iniţiale a Cumpărătorului pentru produsele la Comandă de fabricat cu Sculele Cumpărătorului relevante, Cumpărătorul va: 6.2.1 plăti imediat cincizeci la sută (50%) din preţul total al Sculelor Cumpărătorului şi va plăti restul de cincizeci la sută (50%) din preţ la transmiterea către Cumpărător a mostrelor fabricate utilizând aceste Scule ale Cumpărătorului; sau 6.2.2 dacă Vânzătorul o solicită, va plăti imediat întregul preţ pentru Sculele Cumpărătorului.

6.3 Dreptul asupra Sculelor Cumpărătorului realizate sau achiziţionate de Vânzător va rămâne la Vânzător până când acesta primeşte întregul preţ datorat pentru aceste Scule ale Cumpărătorului, în numerar sau prin compensare, moment în care dreptul va fi transferat Cumpărătorului. Până când drepturile asupra Sculelor Cumpărătorului trec la Cumpărător se aplică termenii condiţiilor 10.3 şi 10.4 în privinţa Sculelor Cumpărătorului, în aceleaşi condiţii în care se aplică şi Produselor. În momentul transferului drepturilor asupra Sculelor Cumpărătorului către Cumpărător, acesta va avea dreptul la o licenţă a Drepturilor de Proprietate Intelectuală incluse în Sculele Cumpărătorului în măsura în care este necesară utilizarea Sculelor Cumpărătorului pentru a fabrica Produsele la Comandă relevante.

6.4 Riscul de pierdere sau deteriorare a Sculelor Cumpărătorului livrate către sau achiziţionate în numele Cumpărătorului de către Vânzător va rămâne la Cumpărător. Riscul de pierdere sau deteriorare a Sculelor Cumpărătorului realizate de Vânzător va trece la Cumpărător la încheierea fabricaţiei. Cumpărătorul se va asigura că Sculele Cumpărătorului sunt asigurate adecvat cu o companie reputată pe perioada cât se află în locaţia Vânzătorului şi va acoperi costurile reparaţiilor şi înlocuirilor necesare.

6.5 Vânzătorul va notifica Cumpărătorul despre orice pierdere sau deteriorare a Sculelor Cumpărătorului aflate în posesia Vânzătorului. Vânzătorul, Grupul sau agenţii săi nu vor avea nicio responsabilitate faţă de Cumpărător cu privire la pierderile sau deteriorările Sculelor Cumpărătorului atâta timp cât acestea se află în posesia Vânzătorului, cu excepţia situaţiei în care au fost cauzate de neglijenţa acestora sau în mod intenţionat.

6.6 Vânzătorul va depozita Sculele Cumpărătorului gratuit, timp de 2 ani de la momentul ultimei livrări de Produse realizate cu acestea. La expirarea acestei perioade, Vânzătorul le va putea utiliza în scopuri proprii sau le va putea depozita în continuare, returna sau distruge Sculele Cumpărătorului, iar costurile aferente vor fi acoperite de Cumpărător.

6.7 Dacă Cumpărătorul a indicat că doreşte să cumpere o cantitate minimă de Produse la Comandă şi este conştient că Vânzătorul va investi sau a investit în fabricarea Sculelor Vânzătorului pentru aceste Produse la Comandă, şi Cumpărătorul comandă şi recepţionează o cantitate mai mică de astfel de Produse la Comandă decât minimul indicat anterior, atunci Vânzătorul poate factura Cumpărătorului cantitatea proporţională de astfel de produse comandate, pentru costurile propriei investiţii în astfel de Scule ale Vânzătorului şi taxele de administrare şi manipulare rezonabile.

6.8 Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Sculelor Vânzătorului vor rămâne permanent la Vânzător, dacă nu s-a stabilit expres contrariul în scris. Dacă Cumpărătorul achiziţionează Scule ale Vânzătorului, atunci dreptul şi riscul legate de acestea vor trece la Cumpărător la momentul achitării complete de către Cumpărător a sumei notificate în scris de Vânzător. Cumpărătorul este de acord că orice Scule ale Vânzătorului pe care le achiziţionează vor fi fost folosite de Vânzător şi Cumpărătorul va avea dreptul de a fi notificat în mod rezonabil să le inspecteze înainte de a le achiziţiona şi se va considera că este satisfăcut de calitatea acestora şi de faptul că sunt adecvate pentru scopurile sale. Când drepturile şi riscul legate de Sculele Vânzătorului au trecut la Cumpărător, acestea vor fi tratate ca Scule ale Cumpărătorului din punctul de vedere al acestor Condiţii.

6.9 Dacă Vânzătorul trebuie să reproiecteze, repare sau înlocuiască, sau dacă are orice fel de alte cheltuieli în legătură cu orice fel de Scule la fabricarea Produselor la Comandă, atunci Cumpărătorul va rambursa imediat aceste costuri Vânzătorului, inclusiv orice costuri de echipare sau reechipare cu scule, cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri au fost cauzate de neglijenţa sau abuzul Vânzătorului.

6.10 Vânzătorul va avea dreptul să utilizeze Sculele pentru orice scop, la discreţia sa, inclusiv pentru fabricarea Produselor la Comandă.

7. Preţul

7.1 Conform condiţiilor, preţul Produselor sau al Sculelor va fi preţul specificat în oferta valabilă sau, în absenţa unei astfel de oferte, preţul stabilit în lista de preţuri a Vânzătorului valabilă la momentul acceptării comenzii (“Preţul”). Preţul include ambalajul standard în conformitate cu practicile curente ale Vânzătorului. Preţul reflectă limitările privind responsabilitatea stabilită în aceste Condiţii însă, dacă Cumpărătorul o solicită, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la costurile suplimentare ce ar apărea dacă Vânzătorul este de acord cu vreo modificare a acestor limitări ale responsabilităţii.

7.2 Vânzătorul îşi rezervă dreptul, notificând Cumpărătorul în orice moment înainte de livrare, de a creşte Preţul pentru a reflecta orice creştere a costurilor suportate de Vânzător pentru livrarea Produselor şi Sculelor datorită: 7.2.1 oricărui factor ce nu poate fi controlat în mod rezonabil de Vânzător; 7.2.2 oricărei creşteri a costurilor de manoperă sau materiale, inclusiv orice costuri de depozitare, dacă Produsele nu sunt ridicate sau livrate în conformitate cu Contractul; 7.2.3 orice modificare solicitată de Cumpărător privind datele de livrare, cantităţile, Specificaţiile sau instrucţiunile Vânzătorului; 7.2.4 orice întârziere sau lucrări suplimentare sau materiale suplimentare cauzată de instrucţiuni, neglijenţă sau greşeală a Cumpărătorului; sau 7.2.5 dacă Cumpărătorul nu furnizează Vânzătorului informaţii, specificaţii sau, dacă este cazul, Scule, adecvate şi la timp.

7.3 Preţul nu include eventuala taxă pe valoare adăugată sau alte taxe sau obligaţii, precum şi toate costurile şi taxele legate de ambalare, încărcare, descărcare, transport şi asigurare non-standard sau costuri similare, care (dacă există) vor fi plătite suplimentar de Cumpărător la momentul în care trebuie să plătească pentru Produse sau Scule. Dacă transportul sau alte costuri ce trebuie acoperite de Cumpărător sunt plătite iniţial de Vânzător, acesta va avea dreptul să emită imediat o factură pentru aceste cheltuieli.

8. Plata

8.1 Vânzătorul va avea dreptul, la discreţia sa, să emită o factură Cumpărătorului pentru plata Preţului sau orice alte sume datorate de Cumpărător, în avans.

8.2 Vânzătorul va avea dreptul să: 8.2.1 ofere şi să retragă conturi de credit în orice moment; 8.2.2 solicite referinţe şi să cerceteze referinţele de credit în legătură cu Cumpărătorul.

8.3 Conform condiţiilor, plata oricărei facturi a Vânzătorului (fără niciun fel de reducere) va fi scadentă în termen de 30 de zile de la data facturii, chiar dacă livrarea ar putea să nu aibă loc sau Cumpărătorul Produselor sau Sculelor nu a devenit proprietarul acestora. Dacă Vânzătorul nu şi-a dat acordul expres în alt mod, plata va fi făcută în aceeaşi monedă ca şi Preţul. Momentul plăţii sumelor datorate de Cumpărător este esenţial, în contextul acestor Condiţii. Nicio plată nu va fi considerată recepţionată până nu va ajunge la Vânzător în numerar sau prin compensare. Vor fi datorate dobânzi pentru toate sumele cu scadenţa depăşită, în valoare de 3% pe an, peste rata dobânzii de bază a Lloyds TSB Bank Plc, actualizată periodic.

8.4 Dacă sumele nu sunt achitate înainte sau la data plăţii, dobânda se va acumula pentru suma neachitată până la achitarea completă (atât înainte cât şi după orice judecată). Părţile consimt că prevederile acestor Condiţii reprezintă un remediu contractual substanţial pentru plata întârziată a sumelor datorate conform acestor Condiţii.

8.5 Dacă cumpărătorul nu face o plată la scadenţă, în conformitate cu aceste Condiţii şi/sau în conformitate cu orice alt contract dintre Vânzător şi Cumpărător atunci, fără a afecta niciun alt drept al Vânzătorului, Vânzătorul va avea dreptul să: 8.5.1 rezilieze Contractul sau orice alt contract dintre Cumpărător şi Vânzător; 8.5.2 deducă sumele neachitate din orice sume datorate de Vânzător Cumpărătorului, în cadrul contractului sau nu; 8.5.3 solicite Cumpărătorului să plătească orice costuri de depozitare a Produselor şi a oricăror Scule; 8.5.4 suspende orice alte livrări către Cumpărător în cadrul Contractului sau orice alt contract până la achitare; 8.5.5 trateze Contractul ca reziliat şi anulat; 8.5.6 revândă orice Produse încă nelivrate către Cumpărător; şi/sau 8.5.7 reţină orice sume plătite ca garanţie pentru Produse.

9. Livrarea

9.1 Dacă nu s-a stabilit altfel în scris, Produsele vor fi trimise Cumpărătorului printr-un serviciu de curierat ales de Vânzător, acţionând rezonabil. Livrarea Produselor către Cumpărător va fi considerată efectuată în momentul în care Vânzătorul le livrează curierului sau la ridicarea de către curier. În consecinţă, transportul acestor Produse va face obiectul condiţiilor curierului, care, la cerere, vor fi comunicate Cumpărătorului. Vânzătorul poate livra înainte de termen. Vânzătorul nu va avea nicio obligaţie în conformitate cu Secţiunea 32(2) a Legii privind Vânzarea Bunurilor 1979 şi nu va trebui să notifice în conformitate cu Secţiunea 32(3) a Legii privind Vânzarea Bunurilor 1979.

9.2 Atunci când s-a convenit în scris că Produsele vor fi livrate printr-o altă metodă decât cea la care se face referire în condiţii, atunci livrarea va fi considerată efectuată: 9.2.1 atunci când Produsele trebuie ridicate de Cumpărător din locaţia Vânzătorului, în urma notificării Cumpărătorului de către Vânzător precum că Produsele pot fi ridicate; 9.2.2 atunci când Produsele sunt livrate de Vânzător, prin livrarea Produselor la adresa nominalizată de Cumpărător; sau 9.2.3 atunci când Produsele trebuie transportate de un terţ, prin ridicarea sau livrarea Produselor către acel terţ.

9.3 Toate perioadele de timp sau datele indicate pentru livrarea Produselor sunt doar aproximative. Data livrării nu va fi esenţială. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru eventuala întârziere a livrării Produselor. Vânzătorul poate livra cu până la 10% mai multe sau mai puţine produse decât cantitatea de Produse specificată în comandă, iar Cumpărătorul va accepta aceste abateri cantitative şi va achita preţul ajustat pentru a reflecta aceste diferenţe de cantitate.

9.4 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere suferită de Cumpărător ca urmare a ne-livrării Produselor sau pentru o livrare incompletă, decât dacă Cumpărătorul a informat Vânzătorul în scris în termen de zece zile de la data estimată de livrare în legătură cu incapacitatea de a livra sau data de livrare în legătură cu o livrare incompletă. În orice caz şi întotdeauna sub incidenţa condiţiilor, dacă, indiferent de motiv, Vânzătorul este vinovat, răspunderea acestuia se va limita la: 9.4.1 suma cu care preţul, pe cea mai ieftină piaţă disponibilă pentru produse similare pentru înlocuirea celor nelivrate, depăşeşte Preţul Produsului nelivrat; sau 9.4.2 dacă nu există o asemenea piaţă, o sumă egală cu Preţul aplicabil la Produsele nelivrate.

9.5 Când Produsele trebuie livrate în etape, fiecare livrare va reprezenta o obligaţie separată şi nicio livrare neefectuată de Vânzător şi nicio pretenţie în legătură cu una sau mai multe etape a Cumpărătorului nu va da dreptul Cumpărătorului să trateze Contractul ca reziliat în totalitate.

9.6 Dacă Cumpărătorul nu preia livrarea Produselor sau nu oferă Vânzătorului instrucţiuni adecvate de livrare înainte de momentul specificat pentru livrare (din alte motive decât cauze ce nu pot fi controlate în mod rezonabil de Cumpărător sau din cauza neglijenței sau deficienţei Vânzătorului) atunci Produsele vor fi considerate a fi fost livrate la momentul specificat pentru livrare şi, fără a prejudicia vreun alt drept al Vânzătorului, Vânzătorul poate să: 9.6.1 depoziteze Produsele până la livrarea efectivă şi poate taxa Cumpărătorul pentru costurile rezonabile (inclusiv asigurarea) de depozitare, dacă este aplicabil însă fără nicio obligaţie pentru Vânzător să achiziţioneze o asigurare; sau 9.6.2 dacă Cumpărătorul nu a făcut recepţia Produselor în termen de cinci zile lucrătoare după ziua de livrare specificată, poate vinde Produsele la cel mai bun preţ ce poate fi obţinut repede şi (după deducerea tuturor cheltuielilor rezonabile de depozitare şi vânzare) va oferi Cumpărătorului sumele ce depăşesc Preţul sau va factura Cumpărătorul, dacă sumele sunt sub nivelul Preţului.

9.7 Dacă, la livrarea Produselor, Cumpărătorul descoperă că a comandat în mod eronat acele Produse, atunci Cumpărătorul va achita Vânzătorului costurile standard de manipulare, dacă Vânzătorul este de acord (la discreţia sa) să accepte returnarea acelor Produse.

10. Riscul şi proprietatea produselor

10.1 Riscul legat de Produsele livrate de Vânzător va cădea în sarcina Cumpărătorului imediat după livrare. Astfel, Cumpărătorul trebuie să se ocupe din acel moment, de asigurarea adecvată.

10.2 Titlul (legal şi uzufruct) asupra tuturor Produselor livrate sau vândute de Vânzător va rămâne la Vânzător până la unul din momentele următoare, care intervine mai repede: 10.2.1 Vânzătorul a recepţionat în numerar sau prin transfer de fonduri toate sumele datorate în legătură cu Produsele şi orice altă datorie a Cumpărătorului către Vânzător; sau 10.2.2 (de la element la element) Produsele utilizate sau încorporate în alte produse.

10.3 Până la momentul în care Produsele trec la Cumpărător, Cumpărătorul trebuie să: 10.3.1 păstreze aceste Produse (pe bază fiduciară şi în numele Vânzătorului) ca depozitar al Vânzătorului şi să acţioneze de bună credinţă pentru a proteja interesele Vânzătorului în Produse; 10.3.2 depoziteze aceste Produse (fără costuri pentru Vânzător) separat de alte bunuri ale Cumpărătorului astfel încât Produsele să rămână identificabile ca proprietate a Vânzătorului şi să nu le amestece cu alte bunuri; 10.3.3 nu angajeze sau să permită apariţia vreunui drept de retenţie, cost sau alte interese să apară la adresa Produselor sau a documentelor de titlu ale acestora; 10.3.4 nu distrugă sau degradeze marcajele de identificare de pe aceste Produse sau ambalajele relevante şi să menţină Produsele în stare bună; şi 10.3.5 să menţină aceste Produse asigurate în numele Vânzătorului şi, în cazul vreunei pretenţii, să păstreze veniturile din asigurare în numele Vânzătorului.

10.4 Vânzătorul va avea dreptul în orice moment să solicite Cumpărătorului să livreze oricare dintre produse Vânzătorului, înainte ca proprietatea Produselor să treacă la Cumpărător. Cumpărătorul oferă Vânzătorului şi agenţilor acestuia o licenţă irevocabilă de a pătrunde în locaţiile unde Produsele sunt depozitate pentru a le inspecta sau, dacă Cumpărătorul nu a predat posesia la solicitarea Vânzătorului, să reintre în posesia Produselor.

11. Calitatea

11.1 Cu respectarea celorlalte prevederi ale acestor Condiţii, Vânzătorul garantează că, la livrare: 11.1.1 toate Produsele şi Sculele Cumpărătorului a avea o calitate satisfăcătoare, conform semnificaţiei termenului din Legea Comerţului 1979; şi 11.1.2 în cazul în care Vânzătorul a emis o confirmare în legătură cu conformitatea cu un anumit scop, cu respectarea acestor Condiţii, Produsele vor fi conforme într-o măsură rezonabilă cu scopul respectiv.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că Produsul va fi considerat a avea o calitate satisfăcătoare şi a fi conform cu un anumit scop (ambii termeni vor fi interpretaţi conform semnificaţiilor din Legea Comerţului 1979) dacă (a) în legătură cu o vânzare pe bază de mostră, Produsul este conform cu Mostra în toate aspectele materiale; sau (b) în toate celelalte cazuri, că produsul este conform cu Specificaţiile în toate aspectele materiale.

11.2 Garanţiile conţinute în aceste Condiţii nu se vor aplica decât dacă: 11.2.1 în privinţa defectelor ce sunt evidente la inspectarea Produselor sau Sculelor, Cumpărătorul notifică Vânzătorul, în scris, stabilind în detaliu în mod rezonabil, natura încălcării garanţiei, în termen de 14 zile de la livrarea Produselor; sau 11.2.2 în legătură cu defectele ce nu sunt descoperite la inspectarea Produselor sau Sculelor, Cumpărătorul notifică Vânzătorul în scris detaliind în mod rezonabil natura încălcării garanţiei, în termen de 14 zile de la descoperirea defectului sau de când ar fi trebuit să fie descoperit de Cumpărător, însă în orice caz, în termen de 12 luni de la data livrării Produselor; şi 11.2.3 după recepţionarea notificării de defect, Vânzătorul are ocazia în mod rezonabil să inspecteze Produsele sau Sculele şi, la solicitarea Vânzătorului (acţionând în mod rezonabil), Produsele sau Sculele sunt returnate în locaţia Vânzătorului cu scopul inspectării; şi 11.2.4 preţul total pentru Produse a fost achitat de Cumpărător.

11.3 Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a garanţiilor de la condiţia 11.1 dacă: 11.3.1 Produsul este conform cu Specificaţiile sau, în cazul oferirii de Mostre, în toate aspectele materiale; 11.3.2 încălcarea a fost cauzată direct sau indirect de nerespectarea de către Cumpărător a acestor Condiţii sau în ce priveşte Sculele Cumpărătorului, cu excepţia cazului când cauza este acţiunile neglijente şi omisiunile la fabricarea sau utilizarea Sculelor Cumpărătorului; 11.3.3 încălcarea a fost cauzată direct sau indirect de acţiunile sau omisiunile oricărei persoane neautorizate expres de Vânzător, inclusiv reparaţiile, adăugirile sau modificările făcute la Produse de către, sau în numele Cumpărătorului; 11.3.4 încălcarea a fost cauzată direct sau indirect de piese, materiale sau echipamente încorporate în Produs însă nefabricate de Vânzător, caz în care Cumpărătorul va avea dreptul de a beneficia de o astfel de garanţie în măsura în care a fost oferită de producător Vânzătorului şi care poate fi alocată Cumpărătorului (pe cheltuiala Cumpărătorului); 11.3.5 Cumpărătorul continuă să utilizeze sau revinde Produsele după notificarea defectului sau dacă nu respectă instrucţiunile rezonabile ale Vânzătorului în legătură cu oprirea sau rechemarea unui produs; sau 11.3.6 încălcarea a fost cauzată direct sau indirect de condiţiile de mediu sau de utilizarea sau depozitarea sau manipularea Produselor în afara parametrilor din Specificaţiile acestora sau a instrucţiunilor furnizate de Vânzător sau de orice altă chestiune exclusă expres de Vânzător prin notificare scrisă, inclusiv neglijenţa, manipularea greşită, erori de operare, vandalism sau evenimente neprevăzute.

11.4 În conformitate cu aceste Condiţii şi, atunci când Produsele sau piesele acestora care au fost returnate Vânzătorului se dovedesc, în opinia rezonabilă a Vânzătorului, a nu fi conforme cu garanţia conţinută în condiţia 11.1 sau orice alte garanţii, standarde de calitate sau condiţii impuse de lege, Vânzătorul va anula orice responsabilitate în totalitate la discreţie prin repararea sau înlocuirea în întregime sau parţial a Produselor sau prin returnarea Preţului Produselor neconforme. Orice Produse ce au fost înlocuite vor intra în proprietatea Vânzătorului.

11.5 În măsura în care legea o permite şi în conformitate cu aceste Condiţii, garanţiile conţinute în aceste Condiţii vor fi singura răspundere a Vânzătorului în legătură cu Produsele.

11.6 Cumpărătorul va respecta toate instrucţiunile rezonabile în legătură cu orice campanie de oprire sau rechemare de produse organizată în legătură cu Produsele sau orice altă acţiune corectivă efectuată în mod rezonabil de sau în numele Vânzătorului în legătură cu Produsele, după livrarea la Cumpărător.

12. Limitarea Răspunderii

12.1 În contextul condiţiei 12:

12.1.1 “Pretenţie” înseamnă o pretenţie apărută din, sau în legătură cu furnizarea de orice Produse sau Scule către Cumpărător sau ca urmare a încălcării acestor Condiţii sau a unei obligaţii de orice natură de către Vânzător sau ca urmare a vreunei utilizări de către Cumpărător sau a revinderii de către Cumpărător a vreunui Produs (sau a oricărui produs ce include unul dintre Produse) sau a oricărei Scule sau ca urmare a unei reprezentări, declaraţii, acţiuni sau omisiuni, inclusiv neglijenţa reieşind din sau în legătură cu aceste Condiţii sau acest Contract;

12.1.2 “Limita Pretenţiei” înseamnă, în legătură cu orice an calendaristic, cea mai mare dintre:

12.1.2.1 suma agregată plătibilă de Cumpărător Vânzătorului pentru bunuri de tipul celor care fac obiectul Pretenţiilor, achiziţionate de Cumpărător de la Vânzător în acel an (“Bunurile Relevante”);

12.1.2.2 în primele trei luni ale acelui an, suma agregată plătibilă de Vânzător Cumpărătorului pentru Bunurile Relevante achiziţionate în anul anterior; sau

12.1.2.3 atunci când nu s-au achiziţionat Bunuri Relevante în anul anterior, sau dacă Pretenţia nu are legătură cu achiziţia de bunuri, la o sumă agregată de (a) când Bunurile Relevante sunt exclusiv Produse Standard, 50.000 £; sau (b) când Bunurile Relevante includ Produse la Comandă sau Scule, 100.000 £.

12.2 Fără a afecta aceste Condiţii, responsabilitatea cumulată a Vânzătorului (inclusiv orice tip de responsabilitate pentru acţiunile sau omisiunile angajaţilor, agenţilor, sub-contractorilor sau a altor membri ai Grupului acestuia) în faţa Cumpărătorului pentru toate pretenţiile care reies din Contract, prejudicii (inclusiv neglijenţa sau încălcarea unei obligaţii statutare), reprezentare greşită, restituire sau altceva va fi limitată după cum urmează:

12.2.1 Responsabilitatea agregată a Vânzătorului pentru o Pretenţie în legătură cu orice element al Produsului va fi limitată la preţul plătibil de Cumpărător Vânzătorului pentru acel element;

12.2.2 Responsabilitatea agregată a Vânzătorului pentru o Pretenţie în legătură cu orice element al Sculelor va fi limitată la valoarea depreciată a unui astfel de element sau la preţul de înlocuire, oricare este mai mic.

şi

12.2.3 Responsabilitatea agregată a Vânzătorului faţă de Cumpărător pentru toate Pretenţiile din fiecare an calendaristic va fi limitată la Limita Pretenţiei.

12.3 Fără a afecta condiţia 12.6, în cazul în care o instanţă decide că excluderea responsabilităţii într-o anumită situaţie este inacceptabilă din orice motiv, responsabilitatea Vânzătorului pentru problemele descrise în cadrul acestei condiţii sau decurgând din vânzarea-cumpărarea bunurilor, sculelor şi accesoriilor aferente, va fi limitată în ceea ce priveşte toate Pretenţiile ridicate în anul calendaristic respectiv, la suma cea mai mare dintre următoarele: (a) suma agregată plătibilă Vânzătorului de către Cumpărător pentru Produsele sau Sculele la care se referă oricare dintre respectivele Pretenţii; sau (b) în cazul în care Pretenţiile se referă doar la Produse Standard, la suma de 100.000 £ şi, în cazul în care Pretenţiile nu se referă exclusiv la Produse Standard, la suma de 200.000£; în ambele cazuri, se face referire la suma agregată din cadrul anului calendaristic respectiv.

12.4 Vânzătorul nu va fi răspunzător în faţa Cumpărătorului sau a oricărui alt terţ pentru nicio (a) pierdere indirectă, (b) pierdere economică, (c) pierdere de profituri sau profituri anticipate, (d) pierdere de afaceri viitoare previzibile, (e) afectare a reputaţiei sau clientelei şi nici pentru (f) pretenţie legată de vreo compensare ulterioară (indiferent de cauză), care apare în legătură cu furnizarea de Produse sau Scule sau servicii aferente de către Vânzător, în ambele cazuri direct sau indirect sau pe cale de consecinţă şi indiferent dacă aceste pierderi sunt suferite de Cumpărător sau de un terţ.

12.5 Cu respectarea acestor Condiţii, toate garanţiile implicite, termenii şi condiţiile (cu excepţia condiţiilor implicate de secţiunea 12 a Legii pentru Vânzarea de Bunuri 1979) sunt excluse din Contract în măsura permisă de lege, iar Vânzătorul nu va fi răspunzător în faţa Cumpărătorului pentru nicio pierdere de niciun fel de pierdere care apare din încălcarea garanţiilor, termenilor sau condiţiilor implicite sau din încălcarea oricărui tip de obligaţie impusă Vânzătorului prin lege.

12.6 Nimic din aceste condiţii nu va exclude sau limita responsabilitatea Vânzătorului în privinţa vreunei pretenţii (alta decât solicitarea Cumpărătorului de rambursare a sumelor plătite unui terţ) pentru decesul sau accidentele cauzate de neglijenţa sa, sau în legătură cu responsabilitatea pentru produse defecte în conformitate cu Legea pentru Protecţia Consumatorului din 1987, sau în legătură cu orice responsabilitate ce apare în conformitate cu orice regulament de siguranţă stabilit prin Legea pentru Protecţia Consumatorului din 1987, sau pentru reprezentarea greşită frauduloasă, sau pentru orice altă responsabilitate, în măsura în care nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.

12.7 În cazul în care Cumpărătorul observă că un terţ a emis sau e pe cale să emită o pretenţie în legătură cu Produsele (inclusiv, fără însă a se limita la, defecte ale acestora sau drepturi încălcate de acestea), atunci va: 12.7.1 notifica prompt Vânzătorul în privinţa acestei pretenţii sau circumstanţe; 12.7.2 va oferi asistenţă promptă Vânzătorului şi va acţiona aşa cum va solicita Vânzătorul pentru a evita, disputa, apăra, atenua, opune rezistenţă, apela sau găsi compromisuri pentru o astfel de pretenţie sau circumstanţă, inclusiv însă fără a se limita la a permite Vânzătorului să preia controlul complet asupra procedurilor sau negocierilor legate de pretenţie; şi 12.7.3 nu va cădea la o înţelegere şi nu va face niciun compromis, nu va recunoaşte şi nu va fi de acord cu niciun aspect al vreunei dispute fără acordul prealabil în scris al Vânzătorului.

12.8 Fără a afecta celelalte prevederi ale acestor Condiţii, nu se va considera că Vânzătorul încălcă termenii Contractului pentru o întârziere în efectuarea sau pentru neefectuarea obligaţiilor conform Contractului, dacă acesta se datorează unei cauze sau circumstanţe ce nu a putut fi controlată în mod rezonabil de Vânzător şi care va include, fără a se limita la caracterul general al termenului: război sau altă acţiune a forţelor militare, terorism, rebeliune, răscoală civilă, sabotaj, vandalism, accident, defectarea sau avaria utilajelor sau echipamentelor, incendiul, inundaţiile, calamităţi naturale, greve, închiderea întreprinderii sau alte dispute industriale (care includ sau nu angajaţii Vânzătorului), sau lipsa materialelor la preţurile de piaţă existente la momentul semnării Acordului, interferenţe legislative sau administrative, sau dacă se datorează neglijenţei sau întârzierii din partea Cumpărătorului sau agenţilor sau reprezentanţilor acestuia.

12.9 Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a amâna data de livrare sau de a rezilia Contractul sau de a reduce volumul de Produse comandate de Cumpărător, dacă este împiedicat sau este întârziat în desfăşurarea propriilor activităţi de un eveniment menţionat în aceste Condiţii, cu condiţia ca evenimentul în cauză să se desfăşoare pe o perioadă continuă de peste 30 de zile; fiecare dintre părţi va avea dreptul de a notifica în scris cealaltă parte pentru rezilierea Contractului fără nicio răspundere pentru vreuna dintre părţi.

12.10 Cumpărătorul este de acord că limitările responsabilităţilor stabilite prin aceste Condiţii sunt rezonabile şi reflectă intenţiile comerciale ale părţilor în contextul câştigurilor anticipate ale Vânzătorului în baza Contractului şi a oricăror alte contracte, precum şi posibilitatea Cumpărătorului de a se proteja prin asigurare. Vânzătorul poate să dorească modificarea limitărilor privind răspunderea în legătură cu anumite Produse la solicitarea Cumpărătorului, cu condiţia ca Cumpărătorul să suporte costurile suplimentare notificate de Vânzător. Pentru evitarea dubiilor, orice plată efectuată de Vânzător către Cumpărător în orice an calendaristic pentru orice Pretenţie ridicată de Cumpărător ca urmare a oricărui contract sau în orice alt mod, va reduce suma Pretenţiei Limită şi limita de responsabilitate reglementată prin aceste Condiţii, disponibilă pentru alte Pretenţii în respectivul an calendaristic.

13. Rezilierea

13.1 Fără a afecta alte drepturi pe care le-ar putea avea, Vânzătorul poate rezilia contractul imediat dacă: 13.1.1 Cumpărătorul încalcă oricare dintre termenii vreunui contract cu Vânzătorul; 13.1.2 Cumpărătorul face vreun aranjament voluntar cu creditorii săi sau sau se face orice pas, aplicaţie, comandă, procedură sau numire de către sau în privinţa Cumpărătorului (inclusiv, fără a se limita la, efectuarea unei aplicaţii sau orice notificare) de către Cumpărător sau orice altă persoană pentru pericol, executare, lichidare, dizolvare sau pentru numirea unui administrator al Cumpărătorului sau (fiind o persoană fizică sau juridică) intră în faliment sau (fiind persoană juridică) intră în lichidare (altfel decât pentru o amalgamare sau reconstrucţie solvabilă); 13.1.3 o sarcină preia posesia sau un deţinător (administrativ sau altfel) este numit pentru oricare dintre proprietăţile sau bunurile Cumpărătorului; sau Cumpărătorul încetează sau ameninţă să înceteze continuarea activităţii; sau 13.1.4 Vânzătorul consideră în mod rezonabil că oricare dintre evenimentele menţionate în prezentele Condiţii este pe cale să aibă loc în legătură cu Cumpărătorul şi îl notifică pe Cumpărător în mod corespunzător.

13.2 Cumpărătorul poate, cu o notificare scrisă de 30 de zile, rezilia: 13.2.1 Contractul la 30 de zile de la primirea notificării scrise de la Vânzător în conformitate cu aceste condiţii, sau pentru faptul că Preţul Produselor ce fac obiectul Contractului creşte cu mai mult de 10% din Preţul original specificat, aplicabil pentru Produse la data încheierii Contractului; sau 13.2.2 acea parte a Contractului în legătură cu Produsele la Comandă, printr-o notificare scrisă de 30 de zile, dacă nu doreşte (acţionând rezonabil) să accepte schimbarea Specificaţiilor Produselor la Comandă notificată de Vânzător în conformitate cu prezentele Condiţii.

13.3 Când Vânzătorul reziliază Contractul în conformitate cu prezentele Condiţii atunci, fără a afecta alte drepturi ale Vânzătorului: 13.3.1 Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze orice alt contract sau să suspende orice altă livrare în baza Contractului sau a oricărui alt contract; 13.3.2 când Produsele au fost livrate însă neachitate, în conformitate cu prezentele Condiţii, dreptul Cumpărătorului de posesie se va termina şi Vânzătorul poate face ce vrea cu Produsele; şi 13.3.3 Preţul va deveni scadent imediat şi va trebui plătit indiferent de orice aranjament sau acord anterior diferit.

13.4 Rezilierea Contractului, indiferent de motiv, nu va afecta niciuna dintre prevederile sale care au fost stabilite cu intenţia de a continua să aibă efect după încheiere, inclusiv condiţiile 6, 10, 11, 12, 13, 14 şi 16.

14. Despăgubiri

14.1 Fără a afecta alte drepturi ale Vânzătorului, Cumpărătorul va asigura şi menţine asigurat Vânzătorul, Grupul acestuia şi angajaţii şi agenţii săi împotriva oricăror pierderi apărute ca urmare a: 14.1.1 anulării, modificării sau suspendării unei comenzi de către Cumpărător în conformitate cu condiţia 3.3; 14.1.2 orice pretenţie emisă de orice terţ în privinţa pierderilor, accidentelor sau daunelor cauzate de Produsul la Comandă sau Sculele Cumpărătorului sau de oricare alte Produse care, după livrare, au fost utilizate în alt mod decât cel autorizat pentru astfel de Produse (fiind utilizarea pentru care astfel de Produse sunt de obicei furnizate sau o utilizare autorizată în mod expres în conformitate cu condiţia 5.2) sau modificate, sau reparate de o persoană, alta decât Vânzătorul sau, dacă a intervenit vreun eveniment (inclusiv un act sau o omisiune) care ar putea face ca stipularea 5 să nu se mai aplice acelor Produse; 14.1.3 utilizarea Specificaţiilor sau Sculelor furnizate de, sau în numele Cumpărătorului sau modificate la solicitarea Cumpărătorului; 14.1.4 orice încălcare a condiţiei 5.4 şi orice pretenţii ale unui terţ în legătură cu încălcarea sau presupusa încălcare a vreunui Drept de Proprietate Intelectuală ca urmare a utilizării, deţinerii sau furnizării vreunui Produs la Comandă sau a Specificaţiilor şi/sau Sculelor furnizate de sau în numele sau modificate la solicitarea Cumpărătorului; şi 14.1.5 orice reziliere în conformitate cu condiţiile 8.6 sau 13.1.

15. Condiţii de Export

15.1 Când Produsele sunt furnizate pentru export din Marea Britanie, prevederile condiţiei 15 se vor aplica (în conformitate cu orice alţi termeni speciali conveniţi în scris între Cumpărător şi Vânzător) şi vor prevala asupra oricăror alţi termeni şi condiţii din aceste Condiţii.

15.2 Cumpărătorul va fi responsabil pentru respectarea legislaţiei sau regulamentelor aplicabile Produselor în ţara de destinaţie ce guvernează exportul de Produse sau a oricărui produs ce încorporează Produsele din Marea Britanie (inclusiv, dacă este necesar, satisfacerea taxelor vamale şi accizelor pentru care TVA nu este exigibilă asupra Preţului) şi importul de Produse în ţara de destinaţie şi pentru plata oricăror taxe de import şi export aplicabile. Cumpărătorul este responsabil să notifice Vânzătorul cu privire la orice obligaţii pe care Vânzătorul trebuie să le respecte în conformitate cu aceste legi şi regulamente şi pentru suportarea sau rambursarea costurilor asociate Vânzătorului.

16. Diverse

16.1 Vânzătorul îşi poate îndeplini oricare dintre obligaţiile sau drepturile de aici în nume propriu, prin sub-contractorii sau agenţii săi sau prin oricare membru al Grupului său. Orice acţiune sau omisiune a unui subcontractor sau agent sau membru al Grupului va fi considerată o acţiune sau omisiune a Vânzătorului şi va face subiectul excluziunilor sau limitărilor de responsabilitate stabilite în aceste Condiţii. Cumpărătorul nu va transfera, aloca sau subcontracta niciunul dintre drepturile sau obligaţiile sale din Contract fără acordul prealabil în scris al Vânzătorului şi în orice situaţie va rămâne responsabil pentru executarea Contractului printr-un cesionar, însărcinat sau subcontractor.

16.2 Orice notificare va fi făcută în scris, inclusiv prin fax adresat celeilalte părţi la, în cazul Vânzătorului, Langford Locks, Kidlington, Oxon, OX5 1HX, număr Fax +44 1865 378860 cu, în cazul notificării conform condiţiei 13.2, o copie transmisă Secretarului Companiei, Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX, iar în cazul Cumpărătorului, la adresa sa înregistrată sau la o altă adresă notificată Vânzătorului, la momentul potrivit. Notificările transmise personal vor intra în vigoare imediat, notificările poştale la două zile după transmiterea prin serviciu poştal de primă clasă şi, dacă se transmite prin fax, la data şi ora de pe bonul de confirmare al transmisiei al expeditorului sau (dacă este pierdut) la primire.

16.3 Nicio renunţare la drepturi din partea Vânzătorului, în cazul unei încălcări a Contractului de către Cumpărător, nu va fi considerată o renunţare la drepturi şi pentru încălcări ulterioare de aceeaşi natură sau de altă natură. Dacă Vânzătorul nu aplică vreunul dintre termenii Contractului, acesta nu va însemna o renunţare la drepturi din partea Vânzătorului.

16.4 Dacă oricare dintre prevederile contractului este considerată de o autoritate competentă ca nevalabilă sau inaplicabilă parţial sau în totalitate, valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului şi restul prevederii în cauză nu vor fi afectate de acest lucru.

16.5 Contractul conţine întregul acord şi înţelegerea dintre părţi şi înlocuieşte orice alte acorduri, înţelegeri sau aranjamente anterioare (atât orale cât şi în scris) cu privire la Produse (cu excepţia cazului în care una dintre părţi doreşte să excludă responsabilitatea pentru o reprezentare eronată frauduloasă pre-contractuală, pe care cealaltă parte poate dovedi că s-a bazat).

16.6 Contractul va fi guvernat de legile din Anglia şi Ţara Galilor. Orice dispută va fi supusă jurisdicţiei exclusive a Tribunalelor engleze, cu excepţia cazului în care Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a duce Cumpărătorul în altă instanţă.

16.7 Cu excepţia, în privinţa drepturilor, despăgubirilor sau garanţiilor stabilite expres a fi date în favoarea Grupului, agenţilor Vânzătorului, toate acumulându-se direct pentru beneficiul lor, părţile Contractului nu intenţionează ca vreun termen al Contractului să fie aplicabil prin Legea Contractelor (Dreptul Terţilor) din 1999 de vreo persoană ce nu este parte a contractului. Nicio astfel de persoană nu va avea drepturi cu privire la extinderea, renunţarea şi/sau amendarea Contractului, inclusiv însă fără a se limita la orice drept de a aproba o extensie, renunţare şi/sau amendament la Contract.

17. Servicii de livrare internațională indisponibile

17.1 Fără a aduce atingere oricăror altor prevederi ale prezentelor Condiții, Vânzătorul nu livrează Produse și nici (în cazul în care, în temeiul acestor Condiții, Vânzătorul este obligat să colecteze Produse) nu colectează Produse de la adrese din afara României (individual, „Teritoriu” și, împreună, „Teritoriile”). Cumpărătorul poate plasa o comandă de Produse din afara Teritoriilor, însă această comandă trebuie să fie destinată livrării la o adresă din Teritorii sau, în cazul în care Vânzătorul acceptă în scris, Produsele trebuie să fie colectate de la sediul Vânzătorului din Teritorii.

17.2 În cazul în care, conform prezentelor Condiții, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri de livrare și/sau orice costuri rezonabile pe care Cumpărătorul le suportă în returnarea unui Produs Vânzătorului, Vânzătorul este răspunzător numai pentru taxele de livrare și costurile rezonabile suportate pentru returnarea Produselor din Teritoriul în care acestea au fost livrate inițial.