Menu Vyhledávání

Udržitelnost na
Komponenty Essentra

Udržitelnost ve společnosti Essentra Components

Společnost Essentra Components usiluje o to, aby se stala předním světovým, spolehlivým a bezproblémovým dodavatelem průmyslových komponentů, které jsou možná na první pohled poněkud malé, nicméně pro mnoho oborů jsou naprosto nepostradatelné. Vydali jsme se na cestu udržitelnosti a víme, že spousta našich zákazníků tak učinila také. Vyvíjíme pro ně udržitelné průmyslové komponenty a pomáháme jim tak plnit cíle v oblasti udržitelnosti. Program udržitelnosti je ve společnosti Essentra Components prosazován i vyšším vedením společnosti a odpovědné nakládání s materiály je pro nás velmi důležité.

Společnost Essentra Components by chtěla do roku 2025 ve všech výrobních provozech používat k výrobě obalů a polymerů 20 % surovin z udržitelnějších zdrojů. Scott Fawcett, Výkonný ředitel divize

Scott Fawcett
Divisional Managing Director

SF

Udržitelné produkty pro naše zákazníky

Jsme odhodláni být udržitelným dodavatelem a výrobcem udržitelných průmyslových komponentů, které budou vhodné pro zákazníky a zároveň šetrné pro životní prostředí. Naši zákazníci se potýkají s různými výzvami co se týče udržitelnosti včetně:

  • Snižování emisí uhlíku
  • Nakládání s odpadem
  • Hospodaření s přírodními zdroji

V rámci podpory zákazníků v naplňování jejich cílů se snažíme zvyšovat obsah recyklovaného spotřebitelského odpadu v našich standardních produktových řadách z polyetylenu LD (LDPE) a polypropylenu (PP). Recyklovatelnost je dalším podstatným prvkem životního cyklu produktu, od surovin až po konec jeho životnosti, a proto náš produktový tým pracuje na identifikaci příležitostí ke zlepšení v této oblasti.

Essentra Components hledá možnosti, jak poskytovat udržitelná zakázková řešení s využitím alternativních materiálů namísto čistých polymerů. V současné době testujeme materiály jako recyklované spotřebitelské odpadní polymery, biopolymery získané z rostlin a biologicky odbouratelné příměsi smíchané s recyklovanou a panenskou pryskyřicí.

Jsme signatáři Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance) Evropské komise, a tudíž jsme zavázáni rozšiřovat používání recyklovaných polymerových surovin a podílet se na dosahování cíle této aliance, kterým je rozšířit do roku 2025 evropský trh s recyklovanými plasty na 10 milionů tun.

CPA_web banner

Udržitelnost našich provozů

Udržitelná výroba průmyslových komponentů je pro nás velmi důležitá, a proto chceme zvýšit své ambiciózní cíle v rámci již probíhajících projektů na úsporu energie a snižování odpadu, mimo jiné:

  • 25% snížení emisí úrovně 1 a 2 do roku 2025
  • Všechny závody dosáhnou nulového odpadu na skládky do roku 2030
  • Naše přímo řízené provozy budou uhlíkově neutrální do roku 2040

Tím to ale nekončí; jakožto článek v řetězci plastů si uvědomujeme riziko úniku plastového granulátu do životního prostředí. Z toho důvodu uplatňujeme proaktivní přístup k hospodaření s granuláty a jsme signatářem operace „Clean Sweep“ britské federace pro plasty (British Plastic Federation).

CPA_web banner

Informace o udržitelnosti

Společnost Essentra Components a její mateřská společnost Essentra Plc se k věcem postavily čelem a věří v transparentnost cesty k udržitelnosti a pokroku. Každý rok zveřejňujeme svá data našim zákazníkům a organizacím CDP a Ecovadis, kteří tyto informace vyžadují a pomáhají nám identifikovat oblasti, ve kterých se můžme zlepšit.

Mateřská společnost Essentra Plc obdržela v roce 2019 stříbrné hodnocení organizace Ecovadis a od organizace CDP známku C v oblasti klimatických změn. To dokazuje, že jsme si vědomi dopadů na klima i následků jeho změn a každým rokem se snažíme se v těchto oblastech dále zlepšovat. Od CDP jsme také obdrželi známku B v oblasti dodavatelské angažovanosti, jelikož aktivně spolupracujeme se zákazníky na problémech týkajících se udržitelnosti.

banner
support

Kontaktujte nás

V případě zájmu o udržitelné produkty a řešení se, prosím, obracejte na naše obchodní oddělení. Rádi Vám v této záležitosti pomůžeme.

Kontaktujte nás