Beleidsverklaring Milieu- en Energiebeheer

Essentra gelooft in zorgvuldig beheer van het milieu waarin het opereert en stemt zijn bedrijfsstrategie hierop af. Door de milieufactoren en energieprestaties waarmee we te maken hebben te begrijpen, kan ons bedrijf zich in zetten om milieueffecten te verminderen. Dit proces van voortdurende verbetering maakt onderdeel uit van ons strategische bedrijfsplan en omvat onder meer het volgende:

  • Waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke en duurzame bronnen en producten vervaardigd uit gerecycleerde of recyclebare materialen.
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen maximaliseren en het optreden van afval minimaliseren.
  • Het opleiden, trainen en motiveren van onze medewerkers, zodat zij zich bewust zijn van de potentiële milieu- en energiegevolgen van hun activiteiten en zodoende hun rol begrijpen bij het reduceren van de milieu-impact van het bedrijf.
  • Het managen van de milieu-effecten, met name de preventie van verontreiniging, als integraal onderdeel van het geaccrediteerde milieumanagementsysteem van ons bedrijf. Meetbare doelstellingen vaststellen om uitstoot, lozingen en afval te verminderen is een wezenlijk onderdeel van het systeem.
  • Het promoten van ons milieubeleid en energiebeheer bij alle leveranciers, vervoerders en anderen die werken voor of namens ons bedrijf, in de verwachting dat ook zij voor een verantwoorde en pro-actieve aanpak van milieuproblemen zullen kiezen.
  • Klanten, medewerkers en leveranciers op een actieve manier uitnodigen om mogelijkheden die nieuwe technologieën en verbeterde processen ons bieden te benutten om zo milieueffecten verder terug te dringen.
  • Het bewaken van ons energie- en waterverbruik en, waar nodig, investeren in de juiste technologie om behoud van de natuur en verbeterde efficiency te realiseren.
  • Garanderen dat alle relevante milieuwet- en regelgeving wordt nageleefd, evenals andere normen die ons bedrijf onderschrijft en die betrekking hebben op milieu-aspecten..

Dit beleid en de effectiviteit ervan zullen regelmatig worden herzien en aangepast om veranderende omstandigheden te weerspiegelen. Ons beleid wordt transparant aan alle belanghebbenden gecommuniceerd die met de milieueffecten van ons bedrijf te maken kunnen krijgen of die eraan kunnen bijdragen, inclusief het grote publiek.


essential solutions
delivered